Persoonlijke hulpmiddelen

Home > Nieuws > Belangrijke besluiten genomen in de Algemene Vergadering van 31 oktober

Belangrijke besluiten genomen in de Algemene Vergadering van 31 oktober

Op de agenda van de najaarsvergadering deze keer een aantal belangrijke punten. Zou het lukken om achter het conflict tussen de afdelingen 5 en 12 voorgoed een punt te zetten? Helaas moet voorzitter Buwalda alweer in zijn voorwoord melden dat er geen kandidaten voor het NPO-bestuur zijn. Een kwalijke zaak. Er moet bestuurd worden.

AV 31102015 zaal

Als alle 21 kiesmannen aanwezig zijn, opent voorzitter Dirk Buwalda de vergadering.

De notulen van 9 maart zijn tijdens de vorige buitengewone algemene vergadering niet aan de orde geweest, dus worden nu behandeld. Over hoe lang de combiring en chipclips nog gebruikt gaan worden, blijkt niet bij iedereen duidelijkheid te bestaan. Secretaris Leo Mackaay geeft aan dat de combiring nog tot en met 2020 wordt toegestaan door de FCI. De NPO levert nog gewoon chipclips. Voor jonge duiven zijn vanaf 2021 clips niet meer te gebruiken, voor oude duiven nog wel.

Aan de pilot die gehouden zou worden met de afdelingen 5, 8 en 9 is het bestuur niet toegekomen door de kwestie rondom de rekenaar. En door de problemen in Afdeling 5 is daar anders geconcoursed dan verwacht.

De notulen worden hierbij vastgesteld en opgemerkt wordt nog dat de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 9 september nog volgen.

Bestuursverkiezing

Zoals voorzitter Buwalda in zijn voorwoord al aangaf had hij gehoopt vandaag met kandidaten te kunnen komen. Op dit moment zijn er twee mensen die misschien tot het bestuur willen toetreden, helaas nog geen kandidaten. Bestuurslid Wim Jongh trekt zich in deze vergadering terug als bestuurder en daarmee bestaat het bestuur nu uit drie personen.

Bestuursleden AV31102015Voorzitter Buwalda geeft aan dat de vijf bestuursleden het misschien niet altijd met elkaar eens waren, maar ze hebben elkaar met argumenten wel altijd gevonden. ‘Ze hadden het goed met zijn vijven’. Er zat alleen één kink in de kabel, drie bestuurders waren ook voorzitter van een afdeling. Statutair kon dat niet en er is een statutenwijziging gekomen. ‘We zijn begonnen uit nood’. Wim Jong en ook Jan Wijnen, die op 9 september zijn functie heeft neergelegd, worden door de voorzitter heel hartelijk bedankt

Nogmaals doet de voorzitter een oproep voor bestuurskandidaten. Mogelijk komt er een extra vergadering om deze te benoemen.

Verkiezing FBCC

Voor de FBCC, de commissie die samen met de penningmeester voor gezond financieel beleid zorgt, zijn gelukkig wel twee kandidaten. John Bosman en Jan van Kemenade worden met applaus benoemd.

Begroting 2016

Onlangs is er een schikking getroffen met PigeonVillage. Penningmeester Ton Geitenbeek geeft aan dat in de verwachting van 2015 deze schikking niet is verwerkt. Als punt van zorg komen de Centrale Hokken aan de orde. Duiven die medicatie hebben ontvangen mogen niet de voedselketen in. Binnenkort volgt er weer een overleg met de centraal hokbeheerders.

Naar aanleiding van het bekijken van de organisatiestructuur wordt ook gevraagd of naar de bureaukosten gekeken kan worden. De penningmeester geeft aan al heel kritisch naar de bestuurskosten en de kosten van de FCI te hebben gekeken. Waar mogelijk wordt geprobeerd de FCI te laten betalen. Naar de efficiency op kantoor wordt continu gekeken.

De kiesmannen geven aan beter geïnformeerd te willen worden over de ontwikkelingen op het gebied van dierenwelzijn.

De begroting wordt door de vergadering aangenomen.

Vliegschema

Er is een vliegschema gemaakt op data. Startdatum en einddatum zijn voor alle disciplines genoemd en verder hebben de afdelingen ruimte gekregen voor eigen invulling. Er kan een reservevlucht aangegeven worden. En geprobeerd is aan zoveel mogelijk wensen tegemoet te komen.

In Limburg komen de leden in de problemen met het Nationaal Kampioenschap omdat ze daar twee weken eerder beginnen. Maar aangegeven wordt dat het de verantwoordelijkheid van de afdeling is als zij vinden dat er eerder begonnen moet worden dan in de rest van Nederland.

Voorzitter Buwalda zegt toe in het bestuur te gaan bekijken hoe ze de mening van de leden kunnen mobiliseren en daar het vliegschema op kunnen baseren.

Een aantal wensen van afdelingen om het programma te wijzigen passeren de revue maar de voorzitter is streng. Er zijn geen amendementen binnen gekomen. Er is wel begrip voor de wijzigingen,  maar voor deze vergadering zijn ze te laat.

Afdeling 8 heeft wel een amendement ingediend en wel om de vitessevluchten een week later te laten beginnen. Het amendement wordt met 4 stemmen voor en 17 tegen niet aangenomen.

Het amendement van Afdeling 2 om de marathonvluchten een week naar voren te schuiven wordt door de afdeling zelf teruggetrokken. En zo wordt het vliegschema aangenomen.

Voorstel commissie Afdeling 5 en 12

Bram Scherpenzeel geeft namens de ingestelde commissie 5 en 12 een uiteenzetting. De commissie is in door bestuur NPO benaderd om te bekijken hoe ze afdeling 5 en 12 samen konden brengen. Conclusie is nu dat ze niet anders kunnen dan de opdracht terug te geven.

Voorzitter Buwalda bedankt de commissie, maar geeft tegelijkertijd aan hiermee weer terug bij af te zijn. Bestuur NPO heeft zich daarom juridisch laten informeren door twee advocaten. Hij wil nu geen discussie over de historie. Er zijn twee wijzigingen voorgesteld. De eerste wijziging is de tekst van het huishoudelijk reglement artikel 3. De tweede wijziging betreft het werkgebied. In Zuid-Holland kunnen dan twee afdelingen bestaan. Beide voorstellen worden met 19 stemmen voor en 2 tegen aangenomen.

De leden van het gebied kunnen nu zelf beslissen bij welke afdeling ze lid willen zijn.

De organisatie

Na de lunch geeft mevrouw Olfers een presentatie over de organisatieontwikkeling. ‘Onze toekomst borgen’ dat is het doel.

Mevrouw Olfers geeft aan betrokken te zijn bij meerdere organisaties. Ze kent inmiddels 50 bonden. Zo heeft ze bijvoorbeeld de wandelbond geholpen om een organisatieontwikkeling door te maken. Het lijkt haar dat de NPO toe is aan rust. Ze heeft zelden een organisatie gezien waarin zoveel conflicten zijn. Door de vele conflicten en tientallen rechtszaken is er geen tijd voor beleid. Gezien al die conflicten gaat het niet meer over de duivenliefhebber. Het moet in de toekomst weer gaan over ledenaanwas, verbetering van de dienstverlening, positief met elkaar omgaan, NOC-NSF en de financiële inrichting.  Er moeten stuurgroepen en projectteams komen en dat kan alleen met de hulp van de kiesmannen.

Voorzitter Buwalda noemt het kernpunt nog een keer:  ‘Als je wilt ontwikkelen dan moet je dat vanaf de basis doen’.  Vandaag moet er een intentieverklaring afgegeven worden. ‘Willen we hiermee verder of  niet?’  ‘Als u ja zegt, dan is de eerste stap om een groep te formeren om stappen te zetten samen met de kiesmannen. Niets doen, kan niet!’, aldus de voorzitter.

Met 16 stemmen voor en 5 stemmen tegen wordt het aangenomen.

Het bestuur gaat een datum plannen en uit elke afdeling zal zich iemand aanmelden voor het nemen van verdere stappen.

Juridisch adviseur

Door de afdelingen 1, 5, 7, 8, 9, 10 en 11 was een voorstel ingediend om afscheid te nemen met de juridisch adviseur van de NPO. Voorzitter Buwalda geeft aan erg geschrokken te zijn van dit voorstel. Het gaat over een persoon en over kwalificaties. Een goede argumentatie is bovendien niet aan de orde. Het bestuur wil er niet dieper op ingaan en vraagt de indieners het voorstel terug te trekken.  Kiesman Van der Veer geeft aan dat hij als commissie die van doen heeft gehad met PV, diverse stukken heeft gezien en die hebben ertoe bijgedragen dat dit voorstel is opgesteld.’Ik heb stukken gelezen, dat er een schade zou kunnen ontstaan van 400.000 of 500.000 euro. Wij zijn van mening dat je dan moet aansturen op een schikking. De schikking is aangestuurd door de kiesmannen’.

Na een schorsing van 5 minuten  wordt gemeld dat het voorstel wordt teruggetrokken.’De gevoeligheid begrijpen we. Ook met het aannemen van plan van Olfers zijn we hiertoe gekomen. Daarin zit ook rechtspraak’.

Vluchtsimulator

Afdeling 7 heeft een voorstel ingediend voor het onderzoeken van de wedvluchtresultaten en aan de hand daarvan een lossingsmodel en vluchtsimulator te ontwíkkelen. Voorzitter Buwalda meldt dat de WOWD het een sympathiek voorstel vindt.  Zij wil een plan maken hoe te komen tot een bepaald resultaat. Verder onderzoek is zeker aan de orde. Er komt een voorstel. Het bestuur is met dit soort initiatieven.

Inkorven in andere vereniging

Afdeling 6 heeft een oud voorstel van afdeling 9 uit de kast gehaald. Dit voorstel om leden de mogelijkheid te geven in een andere vereniging in te korven heeft het destijds niet gehaald. Het is een terechte constatering dat het aantal leden en verenigingen terugloopt. Wel iets om op alle fronten in beslissingen mee te nemen. Zeker moet echter zijn dat de concoursveiligheid niet in het geding komt. Toegezegd wordt om eraan te gaan werken, maar in ieder geval niet voor 2016.

En verder nog ...

Tijdens de rondvraag zegt kiesman Zeeman de vaststellingsovereenkomst te willen ontvangen die met PigeonVillage is opgesteld. Voorzitter Buwalda vindt het belangrijk om te melden dat het niet aan de NPO ligt dat er verder niet over gepubliceerd is. ’Wat we hebben gepubliceerd hebben we verantwoord gevonden en is wel bewust’.

Er wordt nog duidelijkheid gevraagd over de elektronische systemen en chipringen. Voorzitter Buwalda legt uit dat we voor het keuren van de systemen een termijn van 5 jaar hebben afgesproken. Eén keer in de vijf jaar komt er een update. Niet vaker. De systemen die er nu zijn, die móeten nog 5 jaar bruikbaar zijn. Om een en ander te verduidelijken zal er nog een keer over worden gepubliceerd.

Het jachtseizoen in Frankrijk staat op de agenda van de FCI.

Voorzitter Buwalda komt tot slot nog terug op het educatieve plan. ‘In september gaan we de boer op hebben we gezegd’. In eerste instantie was bedacht dat het via het bureau kon met ondersteuning van een externe. Het was de bedoeling om een stappenplan op deze vergadering te etaleren, maar dit is niet gelukt. Het bestuur gaat nu een aantal plannen.

Voorzitter Buwalda sluit de vergadering!

Realisatie door Four Digits op basis van Plone.