Persoonlijke hulpmiddelen

Home > Nieuws > GPS2021 > Notulen stuurgroep 25 januari 2016

Notulen stuurgroep 25 januari 2016

Opening 

Marjan Olfers geeft aan dat er vragen zijn gesteld over de samenstelling van de stuurgroep. Om zorg te dragen voor een goede samenstelling is eenmalig gevraagd om ook de voorzitters uit te nodigen, zodat een ieder goed is aangesloten. Volgende keer vergaderen we weer in de ‘oude’ samenstelling.

Aansluiting Instituut Sportrechtspraak

Marjan Olfers legt uit dat zij contact heeft gehad met het Instituut Sport Rechtspraak. Dit heeft ertoe geleid dat aansluiting bij de Instituut mogelijk is.  Er is ook een gesprek geweest op het bureau met Henk van Aller, de secretaris van het Instituut Sportrechtspraak. Hier was ook Ton Geitenbeek bij aanwezig.
Advies is om kleine zaken daar niet onder te brengen.
Dopingzaken op het gebied van dieren doen zij (nu) nog  niet. Het kan wel zijn dat de Dopingautoriteit dit in de toekomst wel gaat doen. De Nationale Dopingautoriteit wordt namelijk in de toekomst een zelfstandig bestuursorgaan. Tot die tijd moeten we de dopingzaken zelf afhandelen.

De  contributie om lid te worden van het ISR is € 1.800 per jaar. De kosten voor de zaken komen in beginsel bij een van de partijen te liggen. De lopende zaken moeten wel  eerst afgehandeld zijn. We gaan nu starten  met het aanpassen van de statuten. We gaan ook een overzicht maken van welke zaken we zelf blijven afhandelen.

Voortzetting uitgangspunten

De vorige bijeenkomst hebben we uitgangspunten geformuleerd voor dit proces. Belangrijkste uitgangspunt was de duivenliefhebber centraal stellen. Nu moeten we weten wat de duivenliefhebber wil daarom  moeten we informatie ophalen wat de liefhebber wil. Daarom is het verstandig een enquête te houden onder de leden. Een aantal afdelingen geeft aan dat zij de tijdverspilling vinden. Zij zijn al op de hoogte van de wensen van de leden. De meerderheid van de afdelingen geeft aan zo’n enquête wel te zien zitten. Er wordt na discussie besloten tot een enquête.

Enquête

Er wordt voor gekozen dat er  werkgroepjes worden geformeerd om aandachtspunten te formuleren die in de enquête moeten komen. Ieder werkgroepje  bestaat uit twee afdelingen, zodat we zes groepen hebben. De afzonderlijke werkgroepen geven na afloop  van de subsessie aan wat zij in de enquête willen terugzien. Onderstaand vindt u de punten die uit de werkgroepen zijn gekomen.

Groep met afdeling 7-12


Algemeen:

 • In ieder geval de afdeling waar men in speelt en leeftijd van de liefhebber
 • Speelt het lid alleen of in combinatie
 • Bent u bestuurder of bereid dat te worden 
 • Hoeveel tijd besteedt u aan uw hobby sporttechnisch en/ of als vrijwilliger
 • Wat trekt u het meest in de duivensport: vliegen, kweken, tentoonstelling of anders
 • Ziet u nog toekomst in de duivensport

 

Spel:

 • Welk spel speelt u
 • Bent u tevreden over start en einde vliegseizoen
 • Bent u tevreden over het vliegprogramma, zo nee wat moet anders
 • Hebben alle liefhebbers gelijke kansen
 • Wat vindt u van een inkorfbeperking
 • Wat vindt u van de contrasten tussen amateurs, semi profs en profs
 • Bent u bereid/ verricht u werkzaamheden ten behoeve van het
 • Vervoer en lossen van duiven, dan wel ten behoeve van het houden van wedvluchten
 • Wat vind u van centralisatie van inkorvingen in uw omgeving i.v.m.  terugloop ledenaantal bij de verenigingen
 • Wat vindt u van de versnippering van samenspelen
 • Bent u tevreden over uw vlieggebied of wat moet er veranderen
 • Werken uw vlieggebieden/ afdeling samen en bent u daar tevreden over

 

Bestuur:

 • Heeft u voldoende inspraak in uw vereniging, afdeling of NPO
 • Wat is goed en wat moet beter
 • Volstaat de vertegenwoordiging middels vereniging en afdeling naar de
 • NPO
 • Wat verwacht u van uw vereniging, afdeling, NPO
 • Wat is uw ideaalbeeld van de totale duivensport organisatie

 

Communicatie:

 • Bent u voldoende geïnformeerd door de vereniging, afdeling en NPO
 • Is het een taak van de vereniging om haar leden breed te informeren
 • Op welke wijze wordt u geïnformeerd
 • Ontbreekt het u aan informatie
 • Wat wilt u op dit gebied verbeteren

Enquete item's afd. 4/11

 

Algemeen

 • Communicatie; met welke communicatiemiddelen?
 • Wat is er volgens u nodig om de duivensport aantrekkelijker te maken? (ledenbehoud & nieuwe aanwas)

 

Wedstrijden

 • Vanaf welk tijdstip moet het seizoen starten en beëindigen?
 • keuze spelmogelijkheden?

 

Bestuur

 

 • Wat verwacht u van het bestuur Afdeling/ NPO?
 • Welke taken moeten deze uitvoeren?  -Afdeling ...../ NPO ...........
 • Wanneer wil u het wedvlucht programma starten.
 • Wilt u alle afdelingen hierbij de vrije hand hebben.
 • Wilt u een programma,  dat zo is samengesteld, dat alle liefhebbers aan
 • de Nationale kampioenschappen kunnen deelnemen.
 • Wat moet er gebeuren om de duivensport voor u aantrekkelijker te maken.
 • Wat moet er gebeuren om nieuwe leden te krijgen en het behoud van de huidige leden.
 • Wat verwacht u van de NPO. Welke werkzaamheden moeten er volgens u door de NPO worden uitgevoerd.
 • Welke werkzaamheden moeten er volgens u door de afdeling worden uitgevoerd.
 • Bent u tevreden over het functioneren over de NPO.
 • Bent u tevreden over het functioneren van de afdeling.
 • Zou u bestuurslid van de NPO of Afdeling willen zijn.

 

 Afdeling 3 en 9


Wedstrijdgebeuren

 

 •  Welke discipline speelt u?
 • Welke uitslag is voor u het belangrijkst; vereniging, CC, afdeling, nationaal?
 • Hoe denkt u over het spelen in divisies?

 

 Communicatie

 • Wordt u voldoende geïnformeerd door uw vereniging, cc, afdeling en de NPO?
 • Voelt u zich door de hierboven genoemde instanties voldoende gehoord?

 

 Bestuur

 

 • Hoe denkt u over de huidige structuur?
 • Moet het huidige kiesmannenstelsel gehandhaafd blijven?
 • Bent u voorstander van een centraal geleide organisatie of wilt u als liefhebber directer invloed op het landelijke gebeuren uit kunnen oefenen?

 

Algemene criteria

 •      Zie punt 3

    

Afdeling 8 en  ?

Competitie:      

 • welk spel
 • wel of geen invliegduiven
 • kampioenschappen tot welk nivo
 • hoeveel vluchten per spelsoort en totaal
 • wel of geen dubbelvluchten
 • centrale inkorfmogelijkheden
 • indeling vlieggebieden
 • start en einde seizoen
 • wel of geen nationaal vliegprogramma

 

communicatie:

 • beoordeling en verbetering communicatie op alle niveaus
 • idem inspraak

bestuur/commissies:

 

 • vervult u een functie, en zo ja welke                              
 • zo nee, wilt u in de toekomst een functie vervullen en zo ja welke
 • wat vindt u van het kiesmannenstelsel

 

algemeen:

 • aantal duiven waarmee wordt gespeeld per spelsoort
 • heeft u ideeën hoe we nieuwe leden kunnen aanwerven en zo ja hoe?  

 Afd. 1 en Afd. 5 overwegingen

Competitie

 • Zo is genoemd of gedacht aan; Indeling in categorieën liefhebbers,  wat is groot, klein of  middelgroot.
 • Tot welke categorie rekent men zichzelf; Prof – semi-prof – amateur– hobbyist – liefhebber.
 • Welke sportdiscipline wordt beoefend Fond – programmaspel – jongeduivenspel – eenhoksraces enz.
 • Wie werken nog en wie niet. Indeling naar leeftijdsgroepen.
 • Welke kampioenschappen hebben voor u waarde.
 • Hoeveel duiven heeft u ’s winters en hoeveel jonge duiven komen daarbij in de zomer
 • Doet u mee aan Nat. Kampioenschappen, afdelingskampioenschappen, samenspelkampioenschappen of verenigingskampioenschappen?
 • Maakt een inkorfbeperking of beperking van het aantal voor
 • kampioenschappen spelende duiven de sport aantrekkelijker.
 • Voldoet het vlieggebied waarin u speelt of wenst u aanpassingen.
 • Vindt men het seizoen te lang duren, te kort of is het nu prima
 • Waarom denkt u dat er geen leden bijkomen.
 • Met hoeveel duiven speelt u gemiddeld bij de oude duiven en hoeveel bij de jonge duiven.

Communicatie

 •  Hoe verloopt de communicatie in de vereniging of samenspel/

Afdeling ..

Algemeen

 • Hoeveel geld kost uw hobby en vindt u dat verantwoord of kan het goedkoper volgens u
 • In welk tijdsbestek verwacht u veranderingen die de sport aantrekkelijker kunnen maken en wat zou wat u betreft de grootste prioriteit moeten krijgen.
 • Wat denkt u dat er centraal geregeld zou moeten worden en wat decentraal?
 • Van de overgebleven groepen is niets  ontvangen.
Realisatie door Four Digits op basis van Plone.