Persoonlijke hulpmiddelen

Home > Nieuws > GPS2021 > Notulen stuurgroep 29 augustus 2016

Notulen stuurgroep 29 augustus 2016

Op 29 augustus is de stuurgroep opnieuw bijeengekomen. Onderstaand de notulen van deze bijeenkomst.

Verslag vergadering stuurgroep op 29 augustus 2016 te Wijchen.
Aanwezig:       Mevrouw M. Olfers,
De stuurgroep bestaande uit: de heren J Kristelijn, B. Geerink, W. de Winter, H. Roks, H. van den Berg, S. Zeeman,P. Gast, J. Wijnen, C. van der Linden, R. Norbart, W. Wijfje, J. van der Veer.
Namens Bestuur NPO: M van der Kruk en A. Geitenbeek.
Namens Bureau NPO: F. Marinus en M. van Berkel (verslag).

1.         Opening
Mevrouw Olfers opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom. Ze is blij dat er al enkele mijlpalen zijn bereikt zoals professionalisering van de rechtspleging, statutenwijziging, de uitvoering van de enquête. Bovendien wordt er gewerkt aan een dispensatiereglement en wordt er gesproken over licentieregels voor vervoer

2.         Notulen vorige vergadering (9 mei 2016)
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. Bij de notulen zou een notitie komen, deze is door mevrouw Olfers niet bijgevoegd uiteindelijk omdat zij eerst hierover met de stuurgroep wilde discussiëren en dat naast de enquêteresultaten wil houden. Er moeten wel stappen gemaakt worden, bij de volgende stuurgroepvergadering wil ze een notitie meesturen, vandaag worden hiervoor de randvoorwaarden besproken.

3.         Vaststelling van de agenda
De heer Wijnen wil graag het vliegprogramma bespreken voor 2017, zodat er kaders bepaald kunnen worden om samen een programma samen te stellen.

4.         Toelichting stand van zaken bureau-organisatie door voorzitter NPO 

 • Het bestuur heeft gekozen om mensen met goede vliegresultaten in het zonnetje te zetten om zo de liefhebber en “Veenendaal” dichter bij elkaar te brengen.
 • Op de Hoogte is verbeterd en verschijnt nu altijd op vrijdag in de mailbox.
 • Er is met alle commissies gesproken.
 • Met het Bureau wordt goed samengewerkt, zij ontzorgt het bestuur en daagt uit om stappen te maken. Tot nog toe is bijna wekelijks vergaderd om diepgang en inzicht te krijgen. Men wil dit nog een paar maanden blijven doen. Op deze manier wil het bestuur gebruik maken van de kennis van de oudgedienden en nieuwe aanwas creëren.
 • Het bestuur wil op afstand besturen, maar heeft veel ambities. Daaronder valt ook het uitvoeren van de taken die uit deze stuurgroep komen. We willen meer dan het Bureau op dit moment kan waarmaken. In de afgelopen jaren zijn er competenties binnen de organisatie verloren gegaan en is er meer aanwezig op gebied van uitvoering dan van beleid. Ook op het bureau ontberen we bepaalde competenties. Daarom hebben we ondersteuning van een deskundige ingeroepen van 1 september tot ongeveer 1 december. Hij gaat kijken welke competenties op het kantoor aanwezig zijn, stelt een beleidsplan op over het bureau en de duivensport en bekijkt welke stappen we moeten maken.  Deze deskundige heeft ervaring met sportbonden, een HRM-achtergrond en heeft enkele adviestrajecten en beleidsplannen in andere bonden uitgevoerd. Hopelijk brengt dit rust op het Bureau en voldoende vertrouwen om een verandertraject in te gaan.
 • We hebben behoefte aan lobby’isten. In de afgelopen week is de voorzitter bijna de hele week bezig geweest te zorgen dat we konden blijven vliegen.

 
Vanuit de stuurgroep wordt de vraag gesteld in hoeverre de Belgische overheid zeggenschap heeft over het lossen van Nederlandse duiven. Er is vrij verkeer van mensen en goederen binnen de EU. De voorzitter en mevrouw Olfers leggen uit dat het ministerie of de burgermeesters ter plaatse wel degelijk op grond van de openbare orde en dierenwelzijn een lossingsverbod kunnen uitvaardigen. Juridisch gezien is het misschien aan te vechten, maar het doet je imago in de media en belangenorganisaties geen goed wanneer je tegen een dergelijk besluit ingaat, ongeacht of je die zaak wint of verliest. Bovendien denkt het Bestuur dat men met lobby’en meer bereikt dan met aanvechten van verboden. De voorzitter vraagt de afdelingen ook alert te zijn op berichten via sociale media, waarin mensen zich negatief uitlaten over de duivensport of dierenwelzijn.  Veel van deze discussies dragen niets bij. Als er fatsoensnormen overtreden worden, reageer dan gepast want het ondermijnt al onze pogingen om de sport voor de leden te behouden.

Enkele leden van de stuurgroep vinden dat de berichtgeving over de weersvoorspellingen op Teletekst te uitgebreid is, waardoor basisleden de gegevens zelf gaan interpreteren. Als er staat dat het weer ongunstig is, er afgeraden wordt om op te leren, er een inversie is tot 11:00 uur en de afdelingen lossen (na overleg met IWB) toch, dan is dat niet aan de leden uit te leggen.

Er wordt een stuk uitgedeeld van de WCO (Wedvlucht Coördinatie Organisatie), de afdelingen krijgen dit ook digitaal. Verzocht wordt het stuk voorlopig alleen onder de eigen besturen te verspreiden. Het stuk gaat over hoe we het IWB 2.0 het best kunnen laten functioneren; wat verlangen we van ze, wat kan er met het vluchtprogramma nog gebeuren?

Mevrouw Olfers stelt voor om de vergaderfrequentie te verhogen, naar bijvoorbeeld eens per twee weken, zodat er sneller stappen kunnen worden genomen. De leden van de stuurgroep geven aan dat er wel tijd moet zijn voor terugkoppeling naar de eigen afdeling. Besloten wordt dat iedere afdeling haar vergaderschema instuurt, zodat de volgende vergadering zo snel mogelijk gepland kan worden. Dit wordt namelijk een stevige agenda met onder andere de WCO erop.

5.         Toelichten enquête-uitkomsten
Van de 18.500 leden hebben 5.000 leden de enquête ingevuld. De voorzitter had gehoopt op een hogere respons, maar die ambitie is niet gehaald. Mevrouw Olfers meldt dat het wetenschappelijk gezien een hele hoge respons is. Het is een bijzonder hoge respons en dat toont toch wel de betrokkenheid, zeker omdat de enquête bijzonder lang was. Het versturen en handmatig verwerken van de papieren enquêtes heeft meer tijd in beslag genomen dan verwacht. De ruwe data zijn beschikbaar, deze is verrijkt met data van de leden. Daar heeft veel tijd en energie ingezeten. Mevrouw Olfers zal de uitkomsten gaan analyseren, differentiëren (toedelen naar groep, leeftijd, functie e.d.) en aangeven welke conclusies uit de resultaten getrokken kunnen worden.  Op de volgende vergadering zullen de uitkomsten gepresenteerd worden.

6.         Structuurwijziging NPO: toelichting aan de hand van verschillende modellen
Mevrouw Olfers geeft aan de dat NPO met een Ledenraad, een Bestuur en een bondsbureau, al is dat dan zonder directeur, een professionele structuur heeft. De Ledenraad en het Bestuur zijn echter ongeveer even groot, wat het risico met zich meebrengt dat men elkaars taken gaat doen.  De Ledenraad is “een controlerend en wetgevend orgaan” dat op afstand toezicht houdt op het bestuur, dat meestal tweemaal per jaar vergadert en het bestuur benoemt en ontslaat. De ledenraad bekijkt de beleidsplannen, keurt ze goed en controleert achteraf, bovendien beslist zij over aanpassing van statuten en reglementen.

Bij de NPO bestaat de Ledenraad uit vertegenwoordigers van de afdelingen. De afdelingen vergaderen weer met hun verenigingen, die eerst weer met hun leden hebben vergaderd. Eventueel zitten daar nog de samenspelen tussen. De indeling is in ieder geval regionaal.

Bij andere bonden zijn het vaak de individuele leden die uitgenodigd worden (mits het aantal het toelaat op die manier te vergaderen/beslissen).

Andere vormen die bij bonden gevonden worden zijn:

 • indeling naar sector (topsport/amateursport, zoals bij KNvB)
 • indeling naar discipline (zaalvolleybal, beachvolleybal)

Dit zou bij de NPO ook een optie kunnen zijn, dat bepaalde groepen (vitesse, midfond, marathon) een stem krijgen en gehoord worden.

De stuurgroepleden leggen per afdeling uit hoe hun vergaderstructuur werkt. Men is het er wel over eens dat er vaak wrijving is tussen bijvoorbeeld vitesse- en lange-afstandsspelers omdat men het belang van de ander niet ziet of hoort. En men heeft elkaar toch nodig, om de duivensport te kunnen blijven beoefenen. Als de disciplines gehoord zouden worden (met of zonder stemrecht, dat is op dit moment nog niet van belang) en overleg zouden voeren, dan zou dit zeker uit kunnen maken voor het wederzijds begrip.

Op verzoek van mevrouw Olfers denkt men na over alle groepen die belangen zouden kunnen hebben bij de besluitvorming binnen de NPO en misschien gehoord zouden willen of moeten worden en betrokken zouden kunnen worden bij de besluitvorming. Uiteindelijk gaat het er namelijk om dat goede besluitvorming tot stand kan worden, met voldoende draagvlak onder de leden. Genoemd worden:

 • disciplines (vitesse, midfond, jonge duiven, eendaagse fond, marathon)
 • regio (vlieggebieden, samenspelen)
 • transport
 • administratie (voor het uniform verwerken zodat vergelijking en afstemming tussen afdelingen makkelijker is)
 • aparte organisaties als VNC, Noordelijke Unie, Fondclubs
 • professionals / specialisten / liefhebbers / recreanten
 • jongeren

Vooral bij de verschillende disciplines is lang stil gestaan. Het blijkt namelijk een hele uitdaging om alle verschillende belangen te dienen. Ook blijkt dat de groep het verschil tussen professionals en recreanten van belang vindt om bij stil te staan. Voor iedere liefhebber moet het leuk zijn om deel te nemen aan de competitie(s).

De voorzitter geeft aan dat er een gesprek is geweest met professionals. Echter ook niet-professionals zijn uitgenodigd en daarmee zal binnenkort een gesprek gevoerd worden. Als deze gesprekken geweest zijn, zal daarvan een verslag gedaan worden.

7.         Vergaderschema voor de komende periode
Zoals bij agendapunt 4 besproken sturen de stuurgroepleden hun vergaderschema en wordt aan de hand daarvan door het Bureau de eerstvolgende bijeenkomst gepland. Daar komen de enquête (met mogelijkheden voor de toekomst) en de WCO terug.

8.         Rondvraag
Er wordt geen rondvraag gedaan, mevrouw Olfers dankt iedereen voor zijn betrokkenheid en openheid en wenst een ieder een goede terugreis.

 

Realisatie door Four Digits op basis van Plone.