Persoonlijke hulpmiddelen

Home > Nieuws > GPS2021 > Notulen vergadering stuurgroep op 1 november 2016 te Wijchen

Notulen vergadering stuurgroep op 1 november 2016 te Wijchen

Aanwezig: Mevrouw M. Olfers, de heer H. van Aller
De stuurgroep bestaande uit: de heren H. van den Berg, P. Gast, C. Godschalk, W. Jongh, U. Köching, J. Kristelijn, H. Roks, J. van der Veer, J. Wijnen, W. Wijfje, W. Winter
Namens Bestuur NPO: M van der Kruk en A. Geitenbeek
Namens Bureau NPO: F. an Haack en M. de Ridder (verslag)
Afwezig: S. Zeeman

1.         Opening

Mevrouw Olfers opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom.

Fred an Haack stelt zich voor; hij is sinds 2 maanden interim bureau manager/directeur van het NPO-bureau. Hij is 12 jaar HR-manager geweest bij de KNVB  en heeft veel ervaring in de sportwereld.

Henk van Aller is bij diverse sportbonden actief geweest en kan nu als zelfstandig consultant zijn ervaring ook weer toepassen in de sport. Hij is daarnaast manager van het Instituut Sportrechtspraak voor 20 uur in de week.

Opgemerkt wordt dat de vergaderstukken niet goed zijn ontvangen; Fred an Haack zal dit nagaan (1).

Mevrouw Olfers heeft vorige keer toegezegd een eerste aanzet te maken tot een nieuwe structuur, maar er uiteindelijk voor gekozen vanavond eerst de enquêteresultaten toe te lichten omdat zaken anders misschien een eigen leven gaan leiden.

2.         Notulen vorige vergadering (29 augustus 2016)

a)         Blz. 1, de heer Wijnen:

- Betreurt dat de toegezegde notitie met de enquêteresultaten niet is verstuurd.

Mevrouw Olfers heeft dit zojuist toegelicht; dit is bewust niet gedaan.

- Ontvangt ‘Op de Hoogte’ de laatste weken niet meer; meerdere aanwezigen bevestigen dit.

De heer An Haack krijgt dit soort signalen wanneer aan de orde graag door en zal hier achteraan gaan. (2)

De heer Geitenbeek denkt dat dit veroorzaakt is door het nieuwe automatiseringssysteem.

b)         Blz. 2, punt 6; de heer Wijnen merkt op dat de ledenraad en het bestuur niet ongeveer even groot zijn (bestuur 6 man en 22 ledenraadsleden), maar vindt dit op zich wel een goede verhouding.

Mevrouw Olfers vindt dit geen goede verhouding, maar daar komt  zij later nog op terug. Dit wordt aangepast in het verslag; feitelijk is het niet dezelfde verhouding.

c)         Blz. 3, laatste alinea van punt 6; de heer Kristelijn vraagt of het gesprek met de professionals heeft plaatsgevonden.

De heer Van der Kruk: ja. Als de gespreksverslagen van beide groepen geaccordeerd zijn, worden die via Op de Hoogte verspreid zodat eenieder er kennis van kan nemen (3).

Het verslag wordt vastgesteld met de gemaakte opmerkingen.

3.         Toelichten enquête-uitkomsten

Henk van Aller geeft een toelichting; de presentatie wordt toegestuurd aan de stuurgroepleden (4).

Voorlopige conclusies:

- Er zijn geen significante verschillen tussen de regio’s. Dit kan indien gewenst verder uitgewerkt worden, maar dat kost veel tijd.

- Aangezien 41% ontevreden is over de afdeling, moet het democratisch gehalte verbeterd worden.

De heer Winter meldt dat dit lastig te organiseren is; afdeling 5 heeft 2.800 leden en 89 verenigingen. Dat is niet werkbaar.

Mevrouw Olfers: we moeten dit signaal wel serieus nemen en de logistiek is te organiseren.

De heer Wijnen: binnen de afdelingen speelt het oost/west verhaal heel duidelijk, zeker bij afdelingen met een grotere breedte.

- Men is niet tevreden over de vlieggebieden.

De heer Winter: gaat het dan om nationale, sectorale of unieke werkgebieden?

Henk van Aller: dat is niet gedefinieerd in de vraag.

- Jongeren moeten meer betrokken worden en kunnen bijdragen aan vernieuwing.

Probleem is wel dat zij vaak minder tijd hebben, maar zijn negatief en dat signaal moet ook opgepakt worden.

Afspraken:

- De stuurgroepleden krijgen de enquêteresultaten onder embargo; zij kunnen die (vertrouwelijk) naar hun medebestuursleden verspreiden.

- De enquêteresultaten worden met begeleidend commentaar naar de achterban gestuurd in een aparte editie van ‘Op de Hoogte’, want zonder toelichting is er teveel ruimte voor eigen interpretatie (5). Mevrouw Olfers en de heer Van Aller maken een voorzet die wordt voorgelegd aan de stuurgroep (6). De heer An Haack vraagt alle stuurgroepleden hierop te reageren, ook indien er verder geen opmerkingen zijn.

- Het zou goed zijn om de enquête periodiek te herhalen.

- Een boekwerkje met de enquêteresultaten zal beschikbaar zijn op de NPO-beurs; dat trekt hopelijk ook meer bezoekers, want het leeft wel in het land. (7).

4.         Structuurwijziging ledenraad (voorstellen)

Mevrouw Olfers gaat in op de aandachtspunten:

- Op afdelingsniveau en centraal niveau is er weinig draagvlak; leden voelen zich te weinig serieus genomen. Er zijn veel methoden om dit te verbeteren, maar het belangrijkste is dat leden bij welke bond dan ook zich gehoord en serieus genomen voelen.

- Er zijn verschillende bloedgroepen met verschillende belangen. De jongere mensen in de NPO voelen zich niet goed vertegenwoordigd en hebben een veel negatievere grondhouding, maar zij zijn wel de toekomst. Tegelijkertijd moeten we ouderen niet wegduwen, want zij zijn de grootste groep met de meeste betrokkenheid. We moeten hier een balans in zien te vinden.

Bouwend Nederland heeft bijvoorbeeld een platform gecreëerd voor jongeren en dat werkt goed; ze zien elkaar, spreken dezelfde taal en komen met leuke ideeën naar voren en willen ook helpen bij de uitvoering. Zo’n platform kan een plek krijgen in de ledenraad of zich daar laten vertegenwoordigen. 

Ook zijn nieuwe middelen zoals apps (bijv. van vliegresultaten) geschikt om de betrokkenheid te vergroten.

- Professionalisering van de bond. De kennis over de duivensport moet beter uitgedragen worden; op Internet is weinig informatie te vinden (opleiden/trainen, tegengaan van verliezen van duiven).

- Commerciële belangen moeten een plek krijgen in de structuur; het transport is heel belangrijk. Aanpassing van spelvormen of vlieggebieden hebben gevolgen voor het transport, dus daar moet vooraf overleg over plaatsvinden.

Opgemerkt wordt dat dit al gebeurt. De transportorganisaties zijn al ondergebracht in de afdelingen via de vervoerscommissies, afdelingen overleggen met elkaar en er is een vervoersreglement.

Mevrouw Olfers: we moeten op landelijk niveau met objectieve criteria voor het transport komen en leren van de best practices in het land. Het is ook denkbaar dat de regering met eisen gaat komen en dan moeten we snel kunnen schakelen; het zou goed zijn als de kwaliteitseisen dan al geactualiseerd zijn.

- We moeten zorgen voor een betere democratische legitimatie; duivenliefhebbers moeten zich beter gehoord voelen. Er zouden bijvoorbeeld secties toegevoegd kunnen worden aan de structuur (naast de geografische afdelingen ook speldisciplines).

Opgemerkt wordt dat het wel betaalbaar moet blijven.

Mevrouw Olfers: marathonspelers hebben bijvoorbeeld een ander belang; waarom zouden zij hun wensen niet mogen aangeven? De financiële en organisatorische haalbaarheid moet vervolgens uiteraard wel beoordeeld worden.

Hans van der Veer: de kern is dat we op 1 lijn moeten gaan zitten en onze grenzen los moeten laten. We moeten niet denken vanuit beperkingen, maar in mogelijkheden.

Mevrouw Olfers: ja, de duivenliefhebber moet gehoord worden en staat centraal. Men krijgt de enquêteresultaten en wil herkenning en vervolgstappen zien. Anders zullen de ontevredenheid en het ledenverlies alleen maar toenemen. We moeten de betrokkenheid vergroten en proberen om over de schaduwen van de eigen afdeling heen te kijken. Van de sportbonden kiest 80-90% voor differentiaties naar secties/disciplines. We moeten een nieuwe dynamiek in de duivensport generen. Mijn ervaring is dat als je iets nieuws start, er een nieuwe dynamiek komt. Hoe we dat gaan regelen, dat is uitwerking. De eerste vraag is: hoe krijgen we een frisse wind door de organisatie. Creëer platformen waar mensen eensgezind zijn en van jongeren gaat ook dynamiek uit. We hebben uiteindelijk allemaal maar 1 doel:  de duivenliefhebber.

5.         Vergaderschema voor de komende periode

Afgesproken wordt om op korte termijn een nieuwe stuurgroepvergadering te plannen om de vervolgstappen te bespreken. Er wordt voorkeur uitgesproken voor maandag- of woensdagavond.

6.         Rondvraag

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

Mevrouw Olfers dankt allen voor de inbreng en wenst iedereen wel thuis. De vergadering wordt gesloten om 22.17 uur.

ACTIELIJST

STUURGROEP ORGANISATIEONTWIKKELING NPO


1

Verzending vergaderstukken stuurgroep controleren

Fred an Haack

2

Verzending NP Op de Hoogte controleren

Fred an Haack

3

Gespreksverslagen met professionals publiceren

Maurice van der Kruk

4

Presentatie enquêteresultaten naar stuurgroep sturen

Henk van Aller/Marjan Olfers

5

Voorzet maken toelichting enquêteresultaten

Henk van Aller/Marjan Olfers

6

Presentatie met toelichting in aparte editie  ‘Op de Hoogte’ naar leden sturen

Fred an Haack

7

Boekwerk opstellen met enquêteresultaten t.b.v. NPO-beurs

Fred an Haack

 

 

 

Realisatie door Four Digits op basis van Plone.