Persoonlijke hulpmiddelen

Home > Nieuws > Instructies Vliegseizoen 2017

Instructies Vliegseizoen 2017

Dit weekend gaat officiële vliegseizoen 2017 van start. Ten opzichte van het vorige seizoen zijn er wat wijzigingen, al dan niet van overheidswege opgelegd, waarover door de Ledenraad van de NPO is besloten en waarnaar wij allemaal moeten handelen.

 

Opleervluchten

Tijdens de Ledenraad van 12 december 2016 is besloten dat op de wedvluchten geen invliegduiven en/of trainingsduiven zijn toegestaan.  Dit houdt in dat in de wagens zich alleen duiven mogen bevinden die aan de wedvlucht deelnemen en dit gedurende het wedvluchtseizoen van 8 april tot en met 27 september.

Voor opleerduiven organiseren de afdelingen, in gezamenlijkheid ten behoeve van degenen die niet aan de wedvluchten willen deelnemen aparte opleervluchten. Deze duiven worden te allen tijde op een andere dag gelost dan de wedvluchtduiven.

Het niet respecteren van besluiten van de NPO Ledenraad kan gevolgen hebben voor degenen die in overtreding zijn en mogelijk tuchtrechtelijke maatregelen op basis van Artikel 13 van de NPO Statuten

Artikel 13 Statuten NPO

Leden NPO zijn verplicht:

 1. De statuten en Reglementen en Besluiten van de organen van de NPO na te leven;
 2. de Statuten, Reglementen en Besluiten van het Instituut Sportrechtspraak na te leven waar onder het Algemeen Tuchtreglement, het Reglement Seksuele Intimidatie, het Reglement Matchfixing, met uitzondering van het Dopingreglement en het Tuchtreglement dopingzaken;
 3. alle overige verplichtingen welke de NPO in naam of ten behoeve van de leden aangaat of welke uit het lidmaatschap van de NPO voortvloeien te aanvaarden en na te komen;
 4. een basisvereniging en een afdeling zijn verplicht in de statuten een bepaling op te nemen op grond waarvan de statuten, de reglementen en besluiten van de NPO alsmede de reglementen van het Instituut Sportrechtspraak van toepassing zijn op haar basisleden en waarbij haar basisleden verplicht zijn te handelen in overeenstemming daarmee.

 

Paramyxo-enting

Voor postduiven,  zowel oude als jonge duiven, geldt een verplichte enting tegen het paramixovirus. Voor kweekduiven of duiven waarmee niet wordt gevlogen of aan tentoonstellingen wordt deelgenomen wordt geen uitzondering gemaakt.  Alle duiven moeten worden geënt. In onze buurlanden is deze enting ook verplicht gesteld door de overheid. Onze eigen overheid ziet toe op de naleving van deze regel, maar ook de Belgische en Franse overheid wil zekerheid dat de duiven die in het land komen geënt zijn tegen paramyxo.

Een enting is 12 maanden geldig, een duif die in november wordt geënt kan dus het hele seizoen, van het jaar daarop volgend,  meedoen aan wedvluchten.

Het entingsformulier dient identiek te zijn aan het voorgeschreven model. Dit betekent dat het dus niet verplicht is om de tweevoudig genummerde formulieren te gebruiken. Ook de Compustam-uitdraai voldoet dus aan de juiste opmaak. Sommige werken ook vanuit een Excel-bestand. Deze zijn gewoon toegestaan. Het gebruikte model dient dus nogmaals identiek te zijn aan het voorgeschreven model en voorzien te zijn van alle informatie die ingevuld dient te worden en dus geen lege velden te bevatten en een originele handtekening van de dierenarts.

In Nederland ligt de verplichting om toe te zien op naleving van de entingsplicht  bij de basisverenigingen.  De makkelijkste manier van controle is door voor de eerste vlucht de hoklijsten en de entlijsten met elkaar te vergelijken. Uiteraard dient dit ook voor aanvang van de vluchten met jonge duiven, en de natour te gebeuren.  Duiven die niet zijn geënt moeten in overeenstemming met het wedvluchtreglement worden geweigerd. Een enting is twaalf maanden geldig. Het Ministerie heeft aangegeven ook zelf controles uit te gaan oefenen.

Kort gezegd

 • Zorg voor correctheid formulier (juistheid en volledigheid)
 • Gebruik format/standaard entingsformulier
 • Alleen originele handtekeningen zijn toegestaan.
 • Controle op naleving bij de basisvereniging, bestuur vereniging heeft die verantwoordelijkheid.
 • Het bestuur afdeling heeft in de verantwoordelijkheid als uitvoerder van het transport van de duiven de verantwoording van de controle van de volledigheid en juistheid van de aangeleverde documenten per vereniging.
 • Bij onregelmatigheden, melden bij afdelingsbestuur.
 • Bij individuele of gecombineerde africhtingen of zogezegde trainingsvluchten dient u altijd de verklaring van enting tegen paramyxovirusinfectie bij duiven te kunnen overleggen.

Met betrekking tot de verplichte controle op de enting tegen PMV onderzoekt bestuur NPO de mogelijkheid een Database aan te leggen die de ringnummers bevat van de ingeënte duiven. Dit bestand kan dan door bevoegde instanties op eenvoudige wijze middels smartphone, tablet of computer geraadpleegd worden.

De bevoegde instanties in België en Frankrijk kunnen als ultieme maatregel onze duiven laten vernietigen en wij stellen alles in het werk om dit te voorkomen en hanteren daarvoor richtlijnen en die zullen nageleefd dienen te worden. Bij overtredingen zullen de risico’s en gevolgen daarvan voor de overtreder zijn en de gevolgen daarvoor ook voor rekening van diegene komen.

Gummiringen

Het is voor leden toegestaan om met gummiringen deel te nemen aan wedvluchten. Dit houdt voor verenigingen in dat zij voorwaarden moeten scheppen waarop de leden die de gummiringen nog gebruiken nog deel kunnen nemen aan wedvluchten.

Voor de toekomst zal het gebruik van gummiringen geheel verdwijnen, dit daar onze leverancier heeft aangegeven dat hij stopt met de productie van gummiringen. In een latere publicatie zullen wij hier nog op terugkomen.

Lossingsvergunningen

Met name in België is er aangekondigd door de overheid dat er vanaf dit seizoen nog verder verscherpte controles op de lossingen zullen plaatsvinden. Dit houdt in dat er voorafgaand aan een lossing altijd contact moet zijn geweest met de correspondent van de betreffende losplaats en overeenstemming met de correspondent over de mogelijkheid tot lossing.  De instructies van deze correspondent zullen opgevolgd moeten worden.  Vanaf 2017 mag er ook niet meer afgeweken worden van de losplaats waarvoor een vergunning is afgegeven.

In samenwerking met de KBDB zullen wij de contactgegevens van de correspondenten en de coördinaten  op de lossingsvergunningen vermelden. Men mag hier niet van afwijken. Dit is noodzakelijk om de huidige losplaatsen te kunnen behouden en de mogelijke uitbreidingen te realiseren.

Voor wat betreft de lossingen is er inmiddels een programma gereed waarmee ongewenste vermengingen ( in de volksmond) kruislossingen nog verder beperkt kunnen worden. Dit programma komt op zeer korte termijn beschikbaar voor de lossingsverantwoordelijken.

Ook kan er achteraf gekeken worden of ongewenste vermengingen hebben plaatsgevonden als de werkelijke gegevens bekend zijn.

Wij wijzen u nogmaals op de door ons gemaakte afspraken en reglementen en de juiste tijdige en volledige uitvoering daarvan. Alle mogelijke middelen zijn voorhanden om dit te kunnen realiseren.

Gedrag dat hierbij niet aansluit en eventuele gevolgen zullen bij de overtredingen tot sancties en aansprakelijkheid leiden.

Wij hebben er alle vertrouwen in dat alle vrijwilligers en verantwoordelijken door onze liefhebbers in staat worden gebracht om hun taken en bijbehorende verantwoordelijkheden op een goede manier uit te oefenen.

Een mooi vliegseizoen 2017 gewenst!

Bestuur NPO

Realisatie door Four Digits op basis van Plone.