Persoonlijke hulpmiddelen

Home > Nieuws > Jaarlijks overleg KBDB en NPO

Jaarlijks overleg KBDB en NPO

Woensdag 22/03/2017 om 10u00 vond de jaarlijkse vergadering plaats tussen de KBDB en de NPO op de zetel van Belgische Federatie te Halle. Tijdens deze vergadering werden de afgevaardigden van de beide federaties rond de tafel gebracht met als uniek gegeven de aanwezigheid van de voorzitters van de onderscheidenlijke PE’s en SPE’s van de KBDB.

 

Uitgangspunt van deze vergadering was het feit dat zowel de KBDB als de NPO met dezelfde problemen kampen en de hoop koesteren om hiervoor oplossingen te vinden teneinde onze geliefde duivensport in volledige sereniteit en als vrienden onder en met elkaar te kunnen beleven.

Na een toelichting over de structuur van de NPO en de plannen om die te gaan veranderen werd aangevangen met de agenda.

Als eerste agendapunt werd de problematiek besproken van hetgeen iedereen de afgelopen weken heeft beziggehouden en alwaar vrijdag 17 maart in België een einde kwam aan de ophokplicht en het verbod tot het verzamelen van reisduiven ingevolge de vogelgriep.

Nederlandse lossingen in België

In België zijn actueel de problemen van de baan. Opleervluchten en wedvluchten kunnen opnieuw in België plaatsvinden en het sportieve seizoen 2017 kan, met enige vertraging, van start gaan.

Nederlandse en Belgische lossingen in Frankrijk

Beide federaties worstelen evenwel nog altijd met de problematiek dat noch België, noch Nederland opleervluchten/wedvluchten kunnen inrichten vanuit Frankrijk. Hierover zou meer duidelijkheid moeten worden bekomen einde maart en heeft ondertussen geresulteerd in het opheffen van de vliegverboden.

Voor elk van de hierna behandelde agendapunten zal de problematiek worden geformuleerd met daarbij de redenen, vervolgens de geformuleerde voorstellen met vermelding van de eventuele gevolgen en beslissingen.

Wilde lossingen in België

Problematiek:

Nederlandse lossingen worden uitgevoerd op eender welk tijdstip, op eender welke plaats (zelfs op niet officiële en niet toegelaten lossingsplaatsen) zonder contact name met de Belgische lossingsverantwoordelijke. Dit getuigt van weinig respect ten overstaan van de aangeduide Belgische lossingsverantwoordelijken evenals t.o.v. hun Belgische collega’s duivenliefhebbers

Gevolg:

 • Enorme verliezen van duiven bij de Belgische liefhebbers in de nabijheid van de lossingsplaats

Oplossingen en beslissingen:

 • Belgische en Nederlandse vervoerders moeten op dezelfde lossingsplaats staan teneinde afspraken te maken i.v.m. de uitgevoerde lossingen dit zowel in België als in Frankrijk
 • Individuele lossingen in België zijn verboden
 • Belgische lossingsverantwoordelijken moeten verplichtend gecontacteerd worden en deze verantwoordelijken dienen steeds bereikbaar te zijn
 • Bij de aanvang van het sportseizoen dient de NPO het vluchtprogramma voor de lossingen in België overmaken aan de KBDB die het op haar beurt zal overmaken aan het desbetreffende gewest voor goedkeuring
 • Voor elke lossing in België (boven de 500 duiven) dient verplichtend een lossingsvergunning te worden aangevraagd. De NPO zal hierop streng toezien.
 • Op elke afgeleverde lossingsvergunning zal de naam en het telefoonnummer van de Belgische lossingsverantwoordelijke duidelijk worden vermeld
 • Lossingen in België zijn enkel toegelaten op woensdag, zaterdag en zondag tot en met 13u00
 • De KBDB verbindt zich er toe de lijst met de Belgische lossingen in België en Frankrijk, zowel tijdens het weekend als tijdens de week, over te maken aan de NPO
 • De NPO verbindt zich er toe de lijst met de Nederlandse lossingen in België en Frankrijk, na aanvulling van de Belgische lossingen in België en Frankrijk, zowel tijdens het weekend als tijdens de week, over te maken aan de KBDB teneinde een algemeen overzicht te hebben op de uitgevoerde Belgische en Nederlandse lossingen.

Gevolgen en sancties:

 • In België werd ingevolge de regionalisering van verschillende Federale Overheidsdiensten waaronder o.m. dierenwelzijn, transport, doping, …  bevoegdheden overgedragen aan de Gewesten.
 • Het Waalse gewest zal  controles uitvoeren zowel op het vlak van dierenwelzijn als op het vlak van het transport met sancties als inbeslagname van de duiven en vrachtwagens (zie besluit van de Waalse regering van 06/10/2016 en de uitvoeringsbesluiten)
 • De afspraken hoe om te gaan met lossingen van duiven zijn duidelijk en deze instructies worden nogmaals gecommuniceeerd. Indien wordt vastgesteld dat er sprake is van overtredingen van de richtlijnen en het niet naleven van de afgegeven lossingsvergunning en  in gebreke blijft de Belgische instructies na te leven, zullen, in samenspraak met de NPO, voor betreffende afdelingen geen lossingsvergunningen meer worden afgeleverd en zullen deze afdelingen binnen hun eigen federatie gesanctioneerd worden.

 

Nieuwe lossingsplaatsen in België voor 2017

Problematiek:

 • Aangezien er de afgelopen jaren op reguliere basis verschillende wilde lossingen werden uitgevoerd door Nederlandse vervoerders, zowel afdelingen als samenspelen of verenigingen, waren de betrokken PE’s/SPE’s in België niet geneigd om nog nieuwe lossingsplaatsen te zoeken en toe te kennen. Hoe meer lossingsplaatsen, hoe groter het risico op de wilde lossingen (zonder contact name met de Belgische lossingsverantwoordelijken) en hoe meer verliezen voor de Belgische duiven.
 • NPO heeft bijkomende lossingsplaatsen nodig om bepaalde afstanden tussen de verschillende Belgische lossingsplaatsen te overbruggen voor zeker de jonge duiven in het kader van dierenwelzijn. Het is voor de Nederlandse liefhebbers niet verantwoord en mogelijk om in een paar stappen de afstanden in België te overbruggen.

 

Oplossingen:

 • Alle Nederlandse lossingen zijn voorzien van de verplichte lossingsvergunning en de te contacteren Belgische lossingsverantwoordelijke. Slechts met deze lossingsvergunning en na contact met de Belgische lossingsverantwoordelijke kunnen de duiven worden gelost.
 • De Belgische lossingsverantwoordelijken dienen op woensdag, zaterdag en zondagvoormiddag (uiterste uur: 13u00) continue bereikbaar te zijn
 • De lossingsplaatsen moeten netjes en rein worden achtergelaten.
 • Indien er zich op de Belgische lossingsplaatsen zowel Belgische als Nederlandse duiven bevinden zullen de duiven met de verste afstand eerst worden gelost m.a.w. bij gunstig weer zullen de Nederlandse lossingen vóór de Belgische lossingen worden uitgevoerd en dit op het vroegst mogelijke uur.
 • Nederlandse opleervluchten tijdens de week gebeuren enkel op WOENSDAG en wordt gebruikt gemaakt van de lijst van erkende losplaatsen zoals bijgevoegd.
 • Wanneer bovenstaande afspraken niet worden nageleefd zullen GEEN bijkomende lossingsplaatsen worden toegekend en zullen bepaalde nu nog officiële lossingsplaatsen in België worden afgeschaft.
 • Met de mogelijkheid dat individuele liefhebbers hun duiven kunnen africhten met de daarbij behorende entingsverklaringen en gebruik maken de van de erkende losplaatsen en alle samengevoegde en georganiseerde africhtingen plaatsvinden conform bovenstaande en de uitbreiding van het aantal losplaatsen is er voldoende mogelijkheid tegemoet te komen aan de wensen van de liefhebbers van beide landen en de benodigde africhtings- en lossingsmogelijkheden in stapjes met het oog op het duivenwelzijn.

Gevolgen:

 • Met de strikte naleving van de door de NPO en KBDB voorgestelde oplossingen voor dit probleem, zullen de besproken bijkomende lossingsplaatsen officieel worden verklaard en op bijgevoegde lijst worden opgenomen door de betrokken PE’s/SPE’s van de KBDB.

Beslissingen:

 • Volgende wijzigingen (toevoeging van lossingsplaatsen en schrapping van lossingsplaatsen) zullen worden doorgevoerd (zie lijst in bijlage).

Vlaams-Brabant:

 • DIEST wordt geschrapt aangezien deze lossingsplaats de afgelopen jaren nog weinig werd gebruikt.
 • Voor AARSCHOT en TIENEN zal navraag worden gedaan voor hoeveel vrachtwagens het terrein beschikbaar is.

Oost-Vlaanderen:

 • SINT-NIKLAAS wordt geschrapt rekening houdend met het feit dat hier enkel op zondag kan worden gelost aangezien de lossingen worden uitgevoerd op de parking van een shoppingcenter en deze parking volledig bezit is indien op zaterdag niet vóór 10 uur ’s morgens kan worden gelost.
 • Een lossingsplaats in één van de randgemeenten van GENT  wordt aangeduid als vervanger van Sint-Niklaas, lossingsterrein, hetgeen dient geschikt te zijn voor 10 à 12 vrachtwagens.
 • OUDENAARDE: Parking Donk, zoals vermeld op de lijst, is de officiële lossingsplaats.

Limburg:

 • LOMMEL: uit navraag blijkt dat deze lossingsplaats een mooie open plek is in een industriezone, waarop vele vrachtwagen kunnen stationeren.
 • TESSENDERLO: dient geschrapt te worden en dit na tussenkomst van de politie. Een eventuele nieuwe lossingsplaats is actueel nog in onderzoek.

West-Vlaanderen:

 • MOESKROEN/MENEN: het terrein van de LAR bevindt zich in REKKEM. Een bijkomende contactpersoon nl. Frank VERKINDEREN wordt toegevoegd.
 • KNOKKE: navraag zal worden gedaan over de beschikbaarheid (hoeveel vrachtwagens).

Antwerpen:

 • MEER: zal worden vervangen door MINDERHOUT.
 • ARENDONK: wordt geschrapt wegens weinig belangstelling in deze lossingsplaats.
 • WEELDE: De PE Antwerpen heeft ondertussen een eventuele lossingsplaats gevonden in Weelde. Momenteel wordt het nodige gedaan om deze lossingsplaats te officialiseren.

 

Hainaut:

 • CHIMAY-BAILEUX: ruime lossingsplaats.
 • MOMIGNIES: adres lossingsterrein  rue d’Argenton.
 • LESSINES: nieuwe lossingsplaats

 

 • Volgende aanvragen tot het bekomen van NIEUWE lossingsplaatsen worden ingediend door de NPO maar geweigerd door de KBDB: FELUY (wegens aanwezigheid van windmolens), LA LOUVIERE (verboden door de FOD Transport) en MONS (slechts op 15 km van Quiévrain).

Brabant wallon:

 • BIERGES: rekening houdend met het feit dat het lossingsterrein wordt afgesloten met betonnen blokken dient de KBDB de verantwoordelijke voorafgaandelijk te contacteren teneinde het lossingsterrein beschikbaar te maken.
 • NIVELLES: door de NPO wordt gevraagd om op dit lossingsterrein, verboden ingevolge de aanwezigheid van een helikopterfabrikant, toch 4 tot 5 keer per jaar te mogen lossen. NPO is namelijk op zoek naar een lossingsterrein tussen Asse-Zellik en Quiévrain om de overstap voor de jonge duiven te vergemakkelijken en dus ook op het vlak van dierenwelzijn een positief signaal te geven.

 

De NPO bekwam hiervoor de toelating van de fabrikant op voorwaarde evenwel dat zij 24 uur vóór de lossing, per mail, werden geïnformeerd over de datum en het uur van lossing en dat deze lossingen niet meer dan 45 minuten zouden duren.

Dit wordt geweigerd door de KBDB. Een voorstel van een eventuele nieuwe lossingsplaats wordt voorgesteld m.n. WATERLOO.

 • WATERLOO: nieuwe lossingsplaats – adres, coördinaten en lossingsverantwoordelijke zullen worden medegedeeld.

Liège:

 • VERVIERS-LAMBERMONT: beschikbaar voor 4 tot 6 vrachtwagens met als lossingsverantwoordelijke Jacky BAILY.
 • HUY-VERLAINE: lossingsverantwoordelijke Jean VANDERVOST.

Namur:

 • SUGNY en GEDINNE mogen worden geschrapt ingevolge weinig belangstelling voor deze lossingsplaatsen.

Luxembourg:      GEEN WIJZIGINGEN

Sluiten van de grenzen

 • Aansluiting van Belgische liefhebbers in Nederland en vice-versa

Uitgangspunt:

 • liefhebbers dienen zich ofwel aan te sluiten bij de NPO ofwel bij de KBDB. Een dubbele aansluiting (zowel KBDB als NPO) is ONMOGELIJK en VERBODEN. Hierover zal een duidelijke informatie en communicatie worden gevoerd tussen de beide federaties.
 • De landsgrens is de grens en de liefhebbers dienen zich aan te sluiten bij de federatie alwaar hun hok is gevestigd.
 • Zowel de KBDB als de NPO zijn er zich terdege van bewust dat, rekening houdend met het dalend ledenaantal, toekomstgericht, vooral in de grensstreek, verenigingen uit Nederland en België SAMEN wedvluchten zullen dienen in te richten.

 

Aansluiting van Belgische liefhebbers in Nederland

 • Belgische liefhebbers die zich in het verleden hebben aangesloten in Nederland kunnen hun lidmaatschap verlengen ook al is het hok gevestigd in België. Aan dit verworven recht kan niet getoornd worden.
 • Deze liefhebbers kunnen niet deelnemen aan de NEDERLANDSE NATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN.
 • Nieuwe aansluitingen zullen door de NPO worden geweigerd.

 

Aansluiting van Nederlandse liefhebbers in België

 • In België is de regelgeving uitermate duidelijk:

Uitsluitend de liefhebbers waarvan het duivenhok zich op Belgisch grondgebied bevindt, kunnen zich aansluiten bij de KBDB. De liefhebber, waarvan het duivenhok zich op buitenlands grondgebied bevindt, kan zich, onder geen enkel beding, aansluiten bij de KBDB.

 Deze regelgeving werd opgesteld in de overtuiging dat het vooropgestelde principe de toets aan het Europees recht zal weerstaan aangezien de beperking van vrij verkeer wordt gerechtvaardigd door niet-economische overwegingen die verband houden met het specifieke karakter en kader van de duivensport met als specifieke pijnpunten:

 • De speelomtrekken
 • De internationale wedvluchten
 • De dopingcontroles

 

Inkorving van Nederlandse liefhebbers in België voor wedvluchten en opleervluchten

Problematiek:

 • Opleervluchten: liefhebbers komen met bussen naar België om portduiven/trainingsduiven in te korven in Belgische verenigingen niettegenstaande deze duiven ook in Nederland kunnen ingekorfd worden voor port.
 • Wedvluchten: Baarle-Hertog en Baarle-Nassau: verstrengeling in geografisch opzicht.

 

Oorzaak van de problematiek:

 • In Nederland dienen de portduiven, voorheen invliegduiven, boven de antenne worden gehouden en moeten dus een chipring om hebben, of voorzien van een gummi.
 • Baarle bevindt zich op de grens tussen de provincies Antwerpen (België) en Noord-Brabant (Nederland).

 

Oplossingen en beslissingen:

 • De sportreglementen van de onderscheidenlijke PE’s/SPE’s van de KBDB dienen te vermelden dat portduiven enkel zullen worden aanvaard in de Belgische verenigingen indien de liefhebbers zich binnen de speelomtrek van de betrokken verenigingen bevinden. De KBDB verbindt zich er toe dit voorstel te formuleren naar de betrokken PE’s/SPE’s.
 • De liefhebbers van Baarle (zowel gemeente Baarle-Hertog als Baarle-Nassau) mogen als enige uitzondering deelnemen aan de wedvluchten in België.

 

Nederlandse portduiven op de kleine halve-fond – problematiek lokaal Terneuzen

Problematiek:

 • Het lokaal Terneuzen (Nederland) werd gesloten en vervangen door het lokaal “Nishoek” in Kruiningen dat zich aan de overkant van de Schelde bevindt.
 • De KBDB heeft de kandidatuur ontvangen van de vereniging uit Sint-Gillis-Waas (België) om de Nederlandse portduiven voor de kleine halve-fond in te korven en als vervanger te fungeren voor het lokaal Terneuzen.

Beslissing:

 • Rekening houdend met het feit dat de NPO geen controle- en bestraffingsmaatregelen kunnen opleggen aan deze vereniging uit Sint-Gillis-Waas (België) en dit dan vooral in verband met de inentingslijsten tegen paramyxovirose en het eventueel inkorven van niet geregistreerde duiven wordt beslist om de Nederlandse portduiven op de kleine halve-fond NIET te laten inkorven in het Belgische lokaal van sint-Gillis-Waas noch in enig ander Belgisch lokaal.

 

Ophalen, vervoer en lossen van Nederlandse duiven door Belgische vervoerders

Problematiek:

 • Belgische vervoerders halen duiven op in Nederland, vervoeren en lossen de Nederlandse duiven.
 • Voor deze vervoerders gelden de Belgische regels op het wegvervoer en niet de Nederlandse instructies.
 • Bij een overtreding op de Nederlandse vervoerregels heeft de NPO geen enkele bestraffingsbevoegdheid.

Beslissing:

 • De lossingsvergunningen afgeleverd aan de Belgische vervoerders, zowel voor de lossingen in België als in Frankrijk, worden enkel afgeleverd voor de ophaling, het vervoer en de lossing van BELGISCHE duiven of voor buitenlandse duiven afkomstig van hokken op BELGISCH grondgebied met uitzondering evenwel van de internationale wedvluchten waarvoor het reglement van de Belgische inrichter van toepassing is en dus geen enkel probleem oplevert.

 

Ronde van België – eventuele lossing vanuit Nederland (Puttershoek)

Criteria ronde van België:

 • De wedvluchten met benaming “Ronde van België” mogen uitsluitend worden ingericht tijdens de laatste 2 weekends van september en de eerste twee weekends van oktober.
 • De aanduiding van deze wedvluchten gebeurt in de verenigingen door lottrekking


Aanvraag bijkomende lossingsplaats vanuit Nederland

 • Puttershoek

Beslissing:

 • De NPO verleent de toelating om de lossingsplaats “Puttershoek” te voorzien in het kader van de Ronde van België.
 • Er zullen voor de 4 betrokken weekends lossingsvergunningen worden afgeleverd door de NPO.

 

Varia

7.1. aanvraag vanwege de NPO om voor 2017, samen met de KBDB, een wedvlucht in te richten vanuit Frankrijk

 • Deze wedvlucht zou worden ingericht in het kader van de “vlucht van de vrede” alwaar de duif symbool voor staat.

Beslissing:

 • De KBDB zal dit voorstel, voor 2017, onderzoeken maar wijst op de problematiek dat de kalender van de nationale en internationale wedvluchten 2017 al definitief werd beslist en er voor de start van het seizoen geen vergadering meer wordt voorzien van het KBDB-orgaan dat hierover dient te beslissen m.n. de nationale algemene vergadering van de KBDB.
 • Er wordt uiterst positief gereageerd op een eventuele inrichting in 2018.
 • Volgende lossingsplaatsen worden naar voren geschoven: Blois, Bourges en Châteauroux.

 

Beide partijen (NPO en KBDB) sluiten deze vergadering en verlaten de vergadering met een uiterst positief gevoel. Voor vele pijnpunten uit het verleden werden oplossingen gevonden zodat het sportseizoen 2017 zich positief aandient.

Realisatie door Four Digits op basis van Plone.