Persoonlijke hulpmiddelen

Home > Nieuws > Kerstgedachte van de voorzitter

Kerstgedachte van de voorzitter

Nog een aantal dagen en we mogen het kerstfeest vieren. Het feest van de geboorte van Jezus Christus. Symbool van vrede en verdraagzaamheid. Mildheid jegens elkaar, liefde en trouw. Na de zondvloed kwam een witte duif met een palmtak in de bek naar de ark van Noach. Teken van een bloeiende wereld. De duif is in de loop der tijden geworden tot een vredessymbool. Zo mogen we de duif zien en zo moeten wij als duiven liefhebbers omgaan met onze gevleugelde vrienden en met elkaar. Dat is gedrag wat bij de kerstgedachte past.

Dirk BuwaldaSamen hebben we dit seizoen gemerkt hoe extreem en onvoorspelbaar de klimatologische omstandigheden zijn geworden. We hebben moeilijke vluchten  gehad met achterblijvers. Ons bestuur hoopt dat we hebben geleerd van het afgelopen seizoen. Leren in de zin van zorgvuldigheid en een goede onderlinge afstemming als het gaat om lostijden, luisteren naar deskundig (IWB) advies. Ons bestuur heeft veel energie gestoken in het ontwikkelen van de kwaliteit van personen die zich bezig houden met lossingen. Zo is er overleg geweest met meteorologen van de Meteo groep, het ontwikkelen van een taakomschrijving voor de leden van het Instituut Wedvlucht Begeleiding (IWB), Het uitbreiden van het IWB naar drie personen, het maken van een protocol voor lossing verantwoordelijken en het ontwikkelen door de Meteo Groep van een cursus aanbod voor iedereen die te maken heeft met lossingen. In januari en februari 2015 wordt bovenstaande gerealiseerd. Onthutsend was het te moeten merken dat bepaalde marathon vluchten niet konden worden gelost omdat er in de Algemene Vergadering (AV) harde afspraken zijn gemaakt omtrent de lostijden voor middaglossingen. Ons bestuur heeft een voorstel voorbereid waarin de zogenaamde “tenzij “ regeling weer is opgenomen. Dit betekent dat de weersomstandigheden de lostijd bepalen en niet een “te strakke” regelgeving. Ditzelfde geldt voor situaties waarin niet kan worden gelost. Afgelopen seizoen heeft ons bestuur een aantal keren bepaald dat vluchten niet door konden gaan. Wij hebben ook aan u laten weten waarom dit besluit is genomen. Hopelijk komt deze situatie in 2015 niet voor.  

Reeds meerdere malen hebben we geschreven en gesproken  over de ontwikkeling van onze sport en onze organisatie. Aandacht is geschonken aan het opnieuw indelen van vlieggebieden. Samen met de afdeling voorzitters gaan we daar in het voorjaar van 2015 opnieuw over praten. Positief is daarbij dat de huidige grenzen van de unieke werkgebieden bespreekbaar zijn. Als een situatie zich leent voor eerlijker spel dan is de grens niet meer bepalend. Ons bestuur wil zich inzetten voor het daadwerkelijk ontwikkelen van een structuur waarbij de invloed van spel disciplines  meer tot zijn recht komt. In maart 2015 wordt een voorstel gedaan waarbij er per 200 leden van een afdeling één vertegenwoordiger spreek en stemrecht heeft in de Algemene Ledenvergadering. Zeg maar een vorm van een congres. De vertegenwoordiging per afdeling bestaat uit een afvaardiging van alle speldisciplines ( vitesse/midfond spelers, ééndaagse fond en marathonspelers) Wat zou het goed zijn als we in november 2015 onze Algemene Ledenvergadering op deze wijze gestalte kunnen geven. In ieder geval zijn wij ervan overtuigd dat de betrokkenheid van leden bij de ontwikkeling van onze organisatieaanmerkelijk  wordt vergroot.

Wat een geluk nu op 14 december 2014 de problematiek rond de vogelpest dermate onder controle is dat er weer tentoonstellingen mogen worden gehouden. Een belangrijke ontwikkeling in het sociale verkeer onder elkaar. Als bestuur hopen wij dat u zich allen inzet om ook in de wintermaanden onze sport te promoten zowel naar buiten als onderling. Het verlies van leden kent nog steeds een verontrustend beeld. Als de huidige trent zich voortzet dan zullen we in 2016 een ledental kennen onder de 20.000. Wij zijn er als bestuur van overtuigd dat u allen een belangrijke taak heeft om te werken aan het voortbestaan van onze sport. Wat is het goed dat we uit mogen dragen hoe mooi het is om met onze duiven om te gaan, te genieten van de vluchten en de kweek van onze jongen. Uitermate zorgvuldig te zijn bij de voorbereiding van onze duiven op de vluchten. Binnen kort komt het onderzoek uit van de WOWD naar het drinkgedrag van jonge duiven in de verzendbox. Daar kunnen we veel van leren inzake de voorbereiding van onze jongen op de vluchten. Kijkt u ook geregeld op onze site dan kunt u lezen hoe om te gaan met allerlei situaties die onze sport betreffen. In uw vereniging ligt een gouden kans om het ledenverlies  voor een deel terug te dringen. Ga samen om tafel en maak plannen met elkaar voor de toekomst van uw vereniging. Ons bestuur gaat u daar bij helpen. Binnenkort start het educatief plan. Dit betekent dat van een bepaald vlieggebied de verenigingen en eventueel leden van het afdeling bestuur onder leiding van medewerkers van ons bureau bijeen worden geroepen. De bedoeling is om de lokale problematiek in kaart te brengen en samen te zoeken naar oplossingen. Wij hopen dat op deze manier zoveel mogelijk verenigingen handvatten krijgen aangereikt om in ieder geval te kunnen blijven bestaan. Want hoe we het ook wenden of keren de vereniging is de basis van spelplezier.

In november hebben we goede Nationale Dagen mogen houden. Veel standhouders, veel bezoekers, alleen geen duiven (vogelgriep). Toch een geslaagde manifestatie welke ook zeker voor 2015 weer zal worden georganiseerd. Ditzelfde geldt voor de huldiging van onze Nationale Kampioenen. Een prachtige middag in Wijchen met 250 kampioenen. Tijdens de Nationale Dagen zijn geen kampioenen gehuldigd. Wij vinden als bestuur dat we dit voorlopig zo moeten houden.

Er is veel gedoe in het politieke veld over wedstrijden met dieren. Dierenbelangenorganisaties en politieke groeperingen vragen veel aandacht voor de leef- en wedstrijd omstandigheden van dieren. Op zich is dat een goede zaak. Het betekent echter wel dat wij als postduiven houders ons sterk moeten maken voor het voortbestaan van onze sport. Deze problematiek speelt niet alleen in Nederland doch ook in Europees verband is het een belangrijk item. Onze organisatie heeft zich aangesloten bij “De Stichting Verantwoord Huisdierenbezit”. Een organisatie waarbij ca. 30 verenigingen van huisdieren bij zijn aangesloten. Ons bestuur is blij dat we deze stap hebben gedaan. Het betekent dat onze belangen en onze sport op een professionele wijze wordt geëtaleerd bij beleidsmakers. Per 1 januari 2015 wordt daarvoor een lobbyist aangetrokken die zowel in Nederland doch ook Europees actief zal zijn. De stichting wordt eveneens begeleid door vakbekwame juristen.  Met name het houden van tentoonstellingen, verkoop van dieren in het openbaar en via internet staat onder druk. Eveneens geldt dit voor het verloop van onze vluchten. Het is niet voor niets dat ons bestuur er alles aan doet om onze sport op een verantwoorde wijze uit te oefenen. Daar zijn we met elkaar verantwoordelijk voor.

Wat heel erg jammer is zijn de problemen met onze Nationale Rekenaar Pigeon Village (PV). U weet dat ons bestuur bij ons aantreden op 20 juni 2011 werd geconfronteerd met een contract met deze rekenaar voor 5 jaar. Vanaf die tijd zijn we bestuurlijk aangeland in een rechtzaak  welke diende voor de rechtbank Midden Nederland d.d. 3 juli 2013. PV vorderde van de NPO een betaling van € 25.000 voor “extra handelingen ten behoeve berekeningen Nationale Kampioenschappen 2011”. De rechtbank is tot het oordeel gekomen dat de vordering van PV dient te worden afgewezen. Tegen deze uitspraak heeft PV beroep aangetekend. Zoals het nu staat zal het Hof op 30 december  2014 arrest wijzen. Verder dient een arbitrage zaak bij de Kamer van Koophandel. Een treurig geheel hetgeen heel veel energie van ons en ons bureau vraagt. Wij hopen dat in 2015 we van een deel van deze problematiek worden verlost.

Desondanks houden we als bestuur de moed erin. Er is nog heel veel te doen. Daar willen we ons als landelijk bestuur graag voor inzetten. Wij hopen dat u als leden met ons mee wil blijven werken en denken. Het is goed om te eindigen met een zegswijze

'niet het vele is goed maar het goede is veel'.                                              

Wij wensen u hele fijne en gezegende dagen toe en voor volgend jaar veel sportplezier.

Franeker, 15 december 2014

Dirk Buwalda, bestuursvoorzitter NPO.

 

Realisatie door Four Digits op basis van Plone.