Persoonlijke hulpmiddelen

Home > Nieuws > Nieuw bestuur gekozen tijdens Algemene Vergadering

Nieuw bestuur gekozen tijdens Algemene Vergadering

Voorzitter Dirk Buwalda opent om 10.00 uur de Algemene Vergadering. Hij noemt het in zijn voorwoord een bijzondere vergadering omdat er een nieuw bestuur aan gaat treden en daarmee kijkt hij ook terug op zijn jaren als voorzitter van de NPO.

Bestuur AV12032016Lees het voorwoord van de voorzitter.

Bij deze vergadering zijn 11 afdelingen aanwezig. In totaal worden zij vertegenwoordigd door 19 kiesmannen.

Notulen vorige vergadering

Naar aanleiding van de notulen en actielijst van de vorige vergadering geeft kiesman Jacobs (afdeling 8) aan dat de totale actielijst niet is toegevoegd. Afgesproken was dat er een overzicht gemaakt zou worden van alle acties uit eerdere vergaderingen met daarbij richtlijnen wanneer acties worden afgerond.

De pilot van afdeling 5 waarin gekeken wordt naar de verschillen in kampioenschappen wanneer men veel of weinig duiven inkorft, komt nog aan de orde. Hierover kan bericht worden dan het zo ver is dat de inventarisatie is gedaan. De conclusies zijn er nog niet. Dit wordt zo spoedig mogelijk uitgewerkt, nadat de bureaumanager weer terug is op kantoor. Hij pakt dit dan samen met de medewerker Wedvluchtondersteuning Jurgen Menkhorst op en ze zorgen ervoor dat dit schriftelijk naar de kiesmannen komt.

Kiesman Van Dijk (afdeling 11) is erg verbolgen over het feit dat hij een vraag heeft gesteld over de afstanden voor het Nationaal Vliegprogramma en dat daar niets mee is gedaan. Op najaarsvergadering 2014 is toegezegd dat hiervoor geen ‘midden’-afstanden zijn maar dat er minimumafstanden zouden komen. Dat zou gepubliceerd worden. Dat is niet gebeurd en ook voor het nieuwe seizoen niet, terwijl dit op 1 februari met grote spoed zou gebeuren. Op de actielijst van de vorige vergadering staat dat het gereed is, maar dat is niet zo. Voorzitter Buwalda kan nu niet zien wat er precies gebeurd is. Van Dijk noemt het wel zijn verantwoordelijkheid dat het uitgevoerd had moeten worden.

Kiesman Van der Veer (afdeling 7) heeft eenzelfde soort vraag. De Statuten zouden worden gewijzigd op het punt ‘onverenigbaarheid van functies’. Het is niet duidelijk of dat gebeurd is. Benadrukt wordt nog dat het puur om het nakomen van afspraken gaat.

Voorzitter Buwalda stipt zelf nog het onderwerp ‘inkorven in een andere vereniging’. Het geeft hele grote problemen wanneer niet goed wordt afgesproken wie als eerste de W-bestanden instuurt. Als dit verkeerd gaat, wordt het W-bestand overschreven. Maar als er heel nauwgezet afspraken worden gemaakt, kan het dus wel. Nog voor het vliegseizoen krijgen de afdelingen op papier hoe dat werkt.

De notulen van 31 oktober worden verder ongewijzigd vastgesteld.

Vergaderdata 2017

De data voor de reguliere Algemene Vergaderingen in 2017 worden vastgesteld op 11 maart 2017 en 4 november 2017.

Jaarverslagen

Zowel het jaarverslag van de secretaris als het financiële jaarverslag van 2015 staan op de agenda. Over het jaarverslag van de secretaris hebben de kiesmannen geen vragen. Dit wordt zo vastgesteld.

Voor wat betreft het financiële jaarverslag licht penningmeester Geitenbeek toe dat er een grote overschrijding is voor wat betreft de juridische kosten.

Er zijn ook meevallers, maar die zijn er alleen maar door dingen die het bestuur zich had voorgenomen te doen, maar die niet zijn uitgevoerd.

Het automatiseringsproject loopt. Het nieuwe programma zou rond 1 mei in gebruik genomen moeten worden en dan gaat er ook afgeschreven worden. De personeelskosten liggen in de lijn.

Kiesman Van der Veer (afdeling 7) vraagt of bij het securityonderzoek dat is gedaan, ook rekening is gehouden met de kantoorkosten die hiervoor zijn gemaakt. En hij is benieuwd naar de aanleiding en de resultaten. De penningmeester geeft aan dat er een vermoeden was van een lek, dit is niet gevonden. Alle procedures etc. zijn aangescherpt en wordt nu verder gemonitord. Het gebouw is onderzocht op afluisterapparatuur.

Kiesman Wijnen (afdeling 3) wil nog duidelijkheid over de openstaande debiteuren. In het verslag van de FBCC staat dat € 14.000,- nog niet is voldaan. Het zijn vorderingen op de afdelingen 5 en 12. Penningmeester Geitenbeek legt uit dat de leden zijn gaan switchen en uiteindelijk hebben die 300 leden geen contributie betaald. Ook over de lossingvergunningen ontstond een discussie. Er zal een afboeking plaatsvinden van ongeveer € 5000,-. Het overige bedrag is betaald, er is schoon schip gemaakt.

Hiermee wordt het financiële jaarverslag vastgesteld.

Voor wat betreft het verslag van de FBCC benadrukt de voorzitter nogmaals dat er goed is gekeken naar de taken en bevoegdheden. Ook dit verslag wordt vastgesteld en er wordt decharge verleend onder applaus.

Statutenwijziging

Op de agenda staat ook een statutenwijziging. De bedoeling was om dat deze vergadering vast te stellen. Voorzitter Buwalda licht kort toe dat het de bedoeling is dat de rechtspleging door externen gaat worden bekeken. Kwalitatief is dat een goede zaak. Bekeken wordt nog of voor doping nog wel eigen rechtspraak blijft gelden. Hij noemt ook nog het punt van de toegankelijkheid van de rechtspraak. Gekeken naar de financiële ontwikkeling, is er een fors drempelverhogend effect.

‘We willen dat alles formeel wordt voorgelegd, volgens de juiste weg. We hebben dit punt daarom nog even laten liggen’, aldus de voorzitter.

De heer Geitenbeek vult nog aan dat de conceptstatuten dinsdag met mevrouw Olfers worden besproken en dat er daarna direct verder actie volgt.

Nationale Kampioenschappen jeugd

Door het bestuur van de NPO is voorgesteld om bij de Nationale Jeugdkampioenschappen voor de jeugd de categorie ‘Jeugdleden in combinatie met seniorlid’ te laten vervallen.

Kiesman Laban (afdeling 1) zegt door dit voorstel onaangenaam verrast te zijn. ‘We vinden het toch wat kort door te bocht om het af te schaffen. De Zeeuwse jeugdcommissie heeft een brief rondgestuurd’. Hij vindt dat ook jeugdcommissies van andere afdelingen geraadpleegd moeten worden en het voorstel teruggenomen moet worden.

Voorzitter Buwalda noemt de brief een ontroerend geheel en hij vindt het inderdaad verstandig om eerst de afdelingsjeugdcommissies te vragen. Het gaat nader bekeken worden en het voorstel wordt voor nu teruggetrokken.

Nationaal Vliegschema 2017

Bestuur NPO stelt een vliegprogramma voor 2017 voor conform 2016. Kiesman Wijnen (afdeling 3) vindt het een probleem dat je in dat programma 3 of 4 vluchten per weekend hebt en dat is volgens hem te ondervangen. Hij wil graag aandacht voor het marathonprogramma in combinatie met eendaagse fond.

Het kan niet wachten tot de najaarsvergadering.

Kiesman Jacobs (afdeling 8) vindt het belangrijk om de enquête die gehouden gaat worden af te wachten. Leden kunnen daarin aangeven waar de voorkeur ligt.

Er ontstaat discussie of deze resultaten dan wel snel genoeg bekend kunnen zijn.

Kiesman Van de Vrede (afdeling 5) stelt voor om van alle afgevaardigden een avond in juni een kiesman aan tafel te zetten. ‘Dan is er zo een vliegprogramma’.

Het idee is er om de enquête en een overleg met afdelingen te combineren. Er ligt nu een concept. Nu wordt er geen vliegprogramma vastgesteld. In samenspraak met het nieuwe bestuur wordt bekeken.

Vlieggebieden

Door Afdeling Zeeland ’96 heeft het voorstel ‘Praktijkgericht hanteren sectorgrenzen op marathonvluchten’ ingediend. Zij stellen voor om samenwerking tussen afdelingen bij eventuele calamiteiten zonder meer toe te staan, zonder dat er verdere consequenties aan zijn verbonden.

Bestuur NPO heeft hierop gereageerd dat het praktisch niet uitvoerbaar is.

Kiesman Laban (afdeling 1) is teleurgesteld over het preadvies. Er komen steeds minder duiven, de concoursen worden ook te klein, dus samenwerking moet bevorderd worden. De voorzitter geeft echter aan dat er nu niks mee gedaan kan worden.  Het is een kwestie van ontwikkelen van beleid. Het moet ook meegenomen worden in een volgend overleg.

Trainingsduiven

Door Afdeling Brabant 2000 is voorgesteld om de regeling voor trainingsduiven af te schaffen en weer de oude regeling ‘invliegduiven’ in te voeren.

Kiesman Van der Veer (afdeling 7) geeft aan dat in zijn afdeling trainingsduiven voldoen. Hij ziet wel dat er zich in verenigingen problemen voor kunnen doen. Het probleem zou verder uitgediept moeten worden. Met nu stemmen wordt het probleem niet opgelost, is zijn mening.

Ook kiesman Jacobs (afdeling 8) geeft aan dat er in zijn afdeling naar volle tevredenheid gebruik gemaakt wordt van trainingsduiven. Kiesman Pasman (afdeling 8) geeft aan tegen het voorstel te zijn.

Besloten wordt het voorstel nu niet in stemming te brengen. Er gaat nader bekeken worden wat de consequenties zijn als je ermee ophoudt en naar welke alternatieven er zijn.

Dispensatie

De afdelingen 7 en 8 stellen voor om het reglement aan te passen als het gaat om het verlenen van dispensatie. Hiervoor is wel eerst een statutenwijziging nodig.

De voorzitter geeft aan dat Bestuur NPO liever niet in een dispensatieverzoek betrokken wordt. De afdelingen moeten het samen oplossen en als dat niet kan is er de weg naar het Tucht- en Geschillencollege. Het bestuur vindt verder dat je niet teveel in verbijzondering moet treden in de statuten als het gaat om dispensatie.

Kiesman Jacobs (afdeling 8) licht toe dat het in de praktijk onduidelijk is op welke basis wel of geen dispensatie toegekend mag worden. Om daar meer uniformiteit te krijgen lijkt het van belang om enkele uitgangspunten vast te stellen. Het geeft ook duidelijkheid richting leden. Nu wordt de ene keer wel dispensatie gegeven en de andere keer niet. Het kan om dezelfde redenen gaan. Het is niet toetsbaar.

Als er wordt gestemd, wordt een wijziging van statuten artikel 21 lid 12 met

19 stemmen voor aangenomen.

Voor het inkaderen van de 3 extra punten die zouden moeten worden toegevoegd aan artikel 13 van het Huishoudelijk reglement wordt ook gestemd. Kiesman Van der Veer (afdeling 7) noemt het een tijdelijke maatregel. ‘We moeten de situatie nu bevriezen en tot overeenstemming komen over werkgebieden. Je moet uitgaan van een nulsituatie. Anders ga je weer een valse start maken. We willen komen tot unieke vlieggebieden.’

Het amendement wordt met 12 stemmen voor, 2 tegen en 5 onthoudingen aangenomen.

Ook artikel A5 van het reglement Rechtspleging wordt gewijzigd. Komt een overgang van een basislid bij het Tucht- en Geschillencollege, dan mag in de behandelende kamer geen lid zitting nemen dat lid is in één van de betreffende afdelingen.

Nationale Jongeduivenvlucht

Afdeling Oost Nederland had voorgesteld om de Nationale Jonge duivenvlucht af te schaffen. Kiesman Bosman (afdeling 9) geeft echter direct aan dat dit voorstel wordt teruggetrokken. Er vindt nu overleg plaats om te zoeken naar een alternatief voor St.Quentin. Hij wil wel graag weten of de afdeling, als ze daar niet kunnen lossen, de mogelijkheid heeft om naar Peronne te gaan. Secretaris Mackaay geeft aan dat problemen altijd direct gemeld moeten worden bij de Franse bond. Zij zoeken dan naar een vervangende losplaats.

Voorzitter Buwalda concludeert dat het enige dat nu afgesproken kan worden is elkaar tijdig te informeren.

Verkiezing Bestuur NPO

Volgens voorzitter Buwalda zijn er wel wat punten te noemen waarom eerder geen nieuwe bestuurskandidaten opstonden. Met 5 bestuursleden is het een wat penibele situatie en daarom is hij blij dat er nu de mogelijkheid is om naar 7 zetels te gaan.

Verder heeft hij het over het feit dat Leo Mackaay als secretaris actief wilde blijven. ‘Daarover is heel veel ruis ontstaan’. De voorzitter geeft aan dat er veel overleg is geweest over dit punt en dat Leo Mackaay nu bereid is zich terug te trekken als secretaris. Hij blijft dan aan als commissaris met als enige functie de contacten met de FCI.

Kiesman Wijnen (afdeling 3) kijkt terug naar de roerige periode waarin de NPO nog steeds verkeert. Er is destijds een gezamenlijk voorstel gedaan om een nieuw bestuur te vormen. Hij heeft er moeite mee dat er nu een viertal afdelingen buitenspel zijn gezet. Dat stelt hem heel erg teleur. Hij wil ook graag weten waarom dat is gebeurd.

Voorzitter Buwalda geeft aan dat Bestuur NPO met de heer Voorn, de kandidaat die door Afdeling 3 is aangedragen een gesprek heeft gehad. Toen duidelijk werd dat hij zelf als voorzitter afscheid zou nemen, zijn afdelingen samen kandidaten gaan zoeken. Of de anderen buitenspel zijn gezet, daarvan hoeft de Algemene Vergadering niets te vinden. Volgens kiesman Wijnen zijn er anderen die hier antwoord op kunnen geven. Hij wenst het nieuwe bestuur veel succes, maar vermeldt er wel bij dat hij zich niet kan vinden in de manier waarop een en ander gegaan is. Hij wil van de penningmeester weten wat zijn standpunt is aangaande het als bestuurslid aanblijven van Leo Mackaay. In het voorwoord van de afdelingsvergadering van Afdeling Midden Nederland is te lezen dat er een nieuw bestuur rondom hem geformeerd is en dat hij niet zou blijven wanneer de heer Mackaay zou blijven.

De heer Geitenbeek reageert hierop met dat hij niet gezegd heeft vandaag op te stappen.

Ook kiesman Roks (afdeling 4) vindt niet dat wat er gebeurd is de schoonheidsprijs verdient.

Kiesman Pasman (afdeling 8) wil graag blije gezichten zien. ‘We moeten weer een voltallig bestuur krijgen’. Kiesmannen hebben volgens hem best eerder mensen benaderd. Maar niemand wilde. ‘Dan kom je in klein comité bij elkaar en besluit je het samen te proberen. En dan kun je wel tot een bestuur komen. Dat heeft niets te maken met anderen buiten spel zetten. We moeten niet overal spoken willen zien’.

Roks (4): Het verdient niet de schoonheidsprijs. Wij wisten van niets en het stond al op alle sites van andere afdeling.

Kiesman Van de Vrede (afdeling 5) zegt dat de deur per direct openstaat voor alle andere afdelingen. ‘Het is chiquer en unieker om gezamenlijk de volgende stappen te zetten.’

Nieuw Bestuur AV12032016

Kiesman Van der Veer (afdeling 7) vindt het een groot compliment waard dat Leo Mackaay terug wil treden om de weg te openen voor anderen.

Het woord is hierna aan Maurice van der Kruk.

Er wordt gestemd over Maurice van der Kruk als voorzitter. Hij wordt met 17 stemmen voor en 2 onthoudingen gekozen. Hans van Dijk wordt als secretaris gekozen met 17 stemmen voor en 2 onthoudingen.

De overige kandidaten worden met applaus benoemd.

Beroepscollege AV12032016


Verkiezing Beroepscollege NPO

De heren De Vries en Planting treden af. Gezien de ontwikkelingen voor de toekomst voor wat betreft de rechtspraak, zijn er nu geen nieuwe kandidaten. Wout de Vries en Sietze Planting worden door voorzitter Buwalda toegesproken. Zij ontvangen een attentie en een mooie bos bloemen.

 Verkiezing FBCC

Jan van Gent was aftredend en herkiesbaar als lid van de FBCC. Hij wordt herbenoemd.

Buitenlandse leden

Ooit is afgesproken bij het toelaten van leden uit het buitenland om de grens van 10 kilometer te hanteren. Aan mevrouw Olfers is om advies gevraagd. Nu weten we hoe we het zouden moeten hanteren. De Belgen hebben een stuk uitgedaan wat niet helemaal correspondeert met dit. Dit zijn twee meningen. We kunnen hier lang en breed over praten. We  moeten met de Duitsers en Belgen in gesprek. Het vraagt dus nadere besluitvorming.

Positieflijsten dieren

Ton Ebben is uitgenodigd om namens de PVH, waar de NPO ook lid van is, de positieflijst voor dieren toe te lichten. Hij geeft aan dat het geen uitgemaakte zaak is dat er altijd met postduiven gevlogen kan blijven worden. ‘Daar moeten we wel aan blijven werken’. En de positieflijst is volgens hem maar één ding als het gaat om bedreigingen die de dierhouders hebben.

Men is van mening dat wanneer het niet volstrekt zeker is dat je een dier welzijn kan bieden, je dat dier niet kunt houden. Dat zou betekenen dat er een lijst komt met 20 tot 25 dieren die je nog wel mag houden. Alle zoogdieren moeten dit jaar behandeld zijn.

De vraag is welke voorwaarden ze gaan verbinden aan het houden van postduiven. Op het ministerie vinden ze het onzin dat er gevlogen wordt met duiven.

Ton Ebben doet een oproep aan iedereen: ‘Wees alsjeblieft voorzichtig met je kritieken! Laat de zaken over aan de WOWD. Zij moeten bepalen wat wel en geen welzijn is. Dan kunnen we er op het ministerie met gezag over praten’.

Tijdens de rondvraag meldt kiesman Jacobs (afdeling 8) dat bij sommige elektronische constateersystemen sinds de laatste update de SMS-functie is verdwenen. Hij vraagt of er met de leveranciers afspraken waren gemaakt over het behouden van bestaande functionaliteiten.

De heer Hanegraaf antwoordt als adviseur elektronische systemen dat de genoemde SMS-functie geen eis van de NPO was, maar een service van de fabrikant. Het is een besluit van de fabrikant geweest om deze optie bij de update te laten vervallen.

Afscheid Dirk Buwalda

Afscheid Dirk Buwalda

Na bijna vijf jaar neemt voorzitter Buwalda afscheid als voorzitter van de NPO. Ton Geitenbeek benadrukt nog een keer hoeveel tijd en inzet hij voor de organisatie heeft geleverd.
Dirk heeft voor alle aanwezigen een rode roos met daaraan de tekst ‘Positief uitdragen van onze sport’.

Hiermee eindigt deze Algemene Vergadering. 

Realisatie door Four Digits op basis van Plone.