Persoonlijke hulpmiddelen

Home > Nieuws > Nieuws van het bestuur > Nieuws van het Bestuur - 13 november 2017

Nieuws van het Bestuur - 13 november 2017

Mededelingen: Harrie Meijners is op bezoek geweest bij de Dierenambulance in Den Haag. Het is voor het welzijn van de duiven en de maatschappelijke situatie goed als er een brug kan worden geslagen tussen de overkoepelende organisaties. Dit is een onderwerp voor de pagina Werk in Uitvoering die op de NPO site moet komen.

Vanuit het land is de vraag gekomen om hoe te  handelen bij het vermoeden van fraude. Wie kan er gebeld worden, wat mag wel en wat mag niet. Daarnaast wil men weten of een lid geschorst mag worden door bestuur NPO. Besloten wordt hier een protocol voor op te stellen met een stappenplan.

Er komen voorstellen vanuit andere bonden van vogelliefhebbers om meer te gaan samenwerken. Het Bestuur wil wel meewerken aan een verkenning in hoeverre dit mogelijk is.

Er komen voorstellen binnen over inrichting van vluchten, competities en werkgebieden van individuele leden. Deze zullen aan de secties worden voorgelegd zodra deze in bedrijf zijn.

De Reisduif in Roosendaal bestaat 100 jaar. Namens het Bestuur gaat Evert Diepeveen hierheen.

3        Ingekomen post

De diverse uitnodigingen worden verdeeld over de bestuursleden, indien er geen andere verplichtingen zijn.

Er wordt gesproken over de inkorfstaten die door alle verenigingen moesten worden ingeleverd. Deze zullen worden gecontroleerd en verenigingen die niet aan de regels voldoen zullen later door het bestuur worden benaderd om zaken uit te leggen. De noodzaak van een nader onderzoek met bijbehorende analyse, conclusies en maatregelen wordt onderschreven.

4.      Notulen, actie- en besluitenlijst bestuursvergadering

De programmeur is gevraagd voor een offerte om de leden in secties in te delen. Hiervoor moet een programma aanpassing worden gedaan. We zullen in het land mensen benaderen om te helpen met testen.

Er worden nog nabestellingen gedaan voor 2017, op het Bureau wordt nagevraagd of dit vaak voorkomt en of het een signaal kan zijn dat duiven oneigenlijk ingezet worden als jaarling in 2018. Het Bestuur bespreekt de mogelijkheid van een duivenpaspoort, maar zal zich hier later in verdiepen.

5.      Evaluatie Ledenraad

De afdelingen bewaken zelf dat hun afgevaardigden niet langer dan 9 jaar in functie zijn, het Bureau doet de laatste check. Dit is een actiepunt voor de komende Ledenraad aangezien wij al hoorden van diverse afgevaardigden van hun laatste Ledenraad. De notulen worden dit jaar nog volledig uitgewerkt, in de toekomst kan dit meer naar een actie en besluitenlijst kunnen evalueren waarbij voor detaillering verwezen wordt naar een tijdstip in de livestream die online staat.  Het nieuwe nationale vliegschema wordt op korte termijn gepubliceerd.

6.      Nationale Dagen (stand van zaken)

De lopende zaken worden doorgenomen, standhouders, jeugddag, kampioenenhuldiging. Dit jaar wordt onder de winnaars die de hele avond aanwezig zijn een reis verloot en het entertainment wordt verzorgd door De Baronessen, die de ceremoniemeester bijstaan. De invulling van het congres wordt besproken.

7.      NPO nieuwe stijl

De site is na de verhuizing te bereiken onder www.duivensportbond.nl. Andere beleidsmatige punten zoals het hanteren van de Code Goed Sportbestuur en PR en Public Affairs worden besproken op een beleidsdag die na de Ledenraad van maart gehouden wordt. Dan wordt gekeken worden of alle projecten en doelen nog op elkaar aansluiten.

8.      Rondvraag

Er wordt kort gesproken over de voortgang van de gesprekken met het pensioenfonds. Er is deze week een aantal bezichtigingen geweest voor het pand. De aanmeldingen voor de dispensatiecommissie worden bekeken, dit zijn er nog niet veel. Ook wordt gekeken hoeveel aanmeldingen er zijn voor sectie- en/of platformbestuur. De huishoudelijke reglementen moeten worden aangepast aan de hand van allerlei actuele zaken, vragen vanuit de Ledenraad en voorstellen vanuit het Bestuur. Hier worden mensen met duivenkennis en uit de juridische hoek voor gezocht.

Realisatie door Four Digits op basis van Plone.