Persoonlijke hulpmiddelen

Home > Nieuws > Paramyxo-enting

Paramyxo-enting

Voor postduiven, zowel jonge als oude duiven, geldt een verplichte enting tegen het paramyxovirus. Voor kweekduiven waarmee niet wordt gevlogen wordt geen uitzondering gemaakt. Ook deze duiven moeten worden geënt. In onze buurlanden is door de overheden de enting eveneens verplicht gesteld. Onze eigen overheid ziet in Nederland toe op de naleving van deze regel, maar ook de Franse overheid wil de zekerheid dat alle duiven die Frankrijk bezoeken, geënt zijn tegen paramyxo! Een enting is gedurende twaalf maanden geldig. Een duif die bijvoorbeeld in november 2016 geënt is, mag dus het gehele wedvlucht seizoen 2017 meevliegen.

Paramyxo

Entingsformulier

Het formulier dient identiek dient te zijn aan het voorgeschreven model. Dit betekent dat het dus niet verplicht is om de tweevoudige genummerde formulieren te gebruiken. Ook de Compustam-uitdraai voldoet dus aan de juiste opmaak, evenals dat sommige werken vanuit een excel-bestand.  Deze zijn gewoon toegestaan. Belangrijkste eis is in principe dat er een originele handtekening onder staat en een stempel van de dierenarts.  

Controle op naleving

In Nederland ligt de verplichting om toe te zien op naleving van de entingsplicht bij de basisverenigingen. De makkelijkste manier van controle is door voor de eerste vlucht de hoklijsten en entingsbewijzen met elkaar te vergelijken. Uiteraard dient dit bij de eerste jongeduivenvlucht en bij de natour ook te gebeuren. Zoals is bepaald in het Wedvluchtreglement, moeten duiven die de voorgeschreven enting niet hebben gehad voor de wedvlucht worden geweigerd. Een enting is gedurende twaalf maanden geldig. Het Ministerie heeft aangegeven ook zelf controles uit te gaan voeren tijdens het inkorven. Van belang is daarom dat de entingsbewijzen of kopieën daarvan in het inkorflokaal van de vereniging worden bewaard. Een controle wordt namelijk niet vooraf aangekondigd. 

Tekst NPO wedvluchtreglement artikel 133

  1. Bestuur Basisvereniging ziet er op toe dat geen duiven worden ingekorfd die niet tegen paramyxo gevaccineerd zijn overeenkomstig artikel 54 van de 'Regeling preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten en zoönosen en TSE’s'. De opmaak van de entverklaring(en) dient in overeenstemming te zijn met bijlage 7 van deze regeling. 
  2. Het Basislid verstrekt  de originele en door een dierenarts van handtekening en stempel voorziene entverklaring(en) van de in te korven duiven aan Bestuur Basisvereniging van de eigen vereniging. Indien bij een andere vereniging dan de eigen Basisvereniging wordt ingekorfd wordt een kopie van de originele entverklaring(en) verstrekt aan Bestuur Basisvereniging van de andere vereniging. 
  3. Er mogen alleen ringnummers van elektronisch in te korven duiven in de verenigingscomputer staan waarvoor een geldige entverklaring aanwezig is.   

Resumé       

  • zorg voor correctheid formulier(volledigheid)
  • gebruik format/standaard entingsformulier
  • gekopieerde handtekeningen zijn niet toegestaan
  • controle op naleving bij basis vereniging, eindcontrole bij bestuur Afdeling
  • bij onregelmatigheden, melden bij afdelingsbestuur

Bestuur NPO

Realisatie door Four Digits op basis van Plone.