Persoonlijke hulpmiddelen

Home > Nieuws > Overzicht van de lopende procedures tegen PigeonVillage

Overzicht van de lopende procedures tegen PigeonVillage

Hierbij een overzicht van de stand van zaken inzake de gerechtelijke procedure en de arbitrage zaak die PV heeft aangespannen tegen bestuur NPO.

Hoger Beroep bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

PV is in hoger beroep gekomen van het vonnis van de rechtbank Midden-Nederland d.d. 3 juli 2013. In de procedure bij de rechtbank Midden-Nederland vorderde PV van NPO (o.a.) betaling van een factuur van ruim € 25.000,00 voor “extra handelingen ten behoeve berekeningen Nationale Kampioenschappen 2011”. Volgens PV heeft het verwerken van niet correct aangeleverde gegevens meerwerk opgeleverd, omdat de gegevens handmatig moesten worden ingelezen. NPO heeft hiertegen verweer gevoerd. De rechtbank is uiteindelijk tot het oordeel gekomen dat de vordering van PV dient te worden afgewezen, omdat niet kan worden geconcludeerd dat NPO de overeenkomst tussen partijen niet deugdelijk is nagekomen en niet is komen vast te staan dat NPO PV opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden tegen een vergoeding.

In de procedure in hoger beroep heeft PV een memorie van grieven ingediend, waarop NPO heeft gereageerd middels een memorie van antwoord. Vervolgens hebben beide partijen nog een akte ingediend.

De bedoeling is dat het Hof op 30 december 2014 arrest zal wijzen, maar het kan zijn dat de zaak nog enkele weken of zelfs maanden wordt aangehouden.

Mogelijk wordt er dan direct een eindarrest gewezen, maar het kan ook zijn dat in een tussenarrest aan PV wordt opdragen zijn stelling te bewijzen, dat NPO opdracht heeft gegeven voor handmatige verwerking van niet correct aangeleverde gegevens tegen een uurtarief van € 70,00. De kans is groot dat in dat geval over en weer nog getuigen moeten worden gehoord en vervolgens mogen beide partijen nog een conclusie na enquête indienen, waardoor de procedure al gauw met een jaar of meer wordt verlengd.

Arbitragezaak bij de Kamer van Koophandel

PV heeft in deze procedure ‘verklaringen voor recht’ gevorderd en nog geen bedragen geclaimd van NPO. Als de vorderingen van PV worden toegewezen, heeft dat dus niet direct tot gevolg dat er schadevergoeding aan PV moet worden betaald, maar NPO zal wel veroordeeld worden in de proceskosten en mogelijk zullen daarnaast buitengerechtelijke incassokosten aan PV moeten worden vergoed. Als PV meent schade te hebben geleden omdat NPO de overeenkomst niet deugdelijk nakomt, zal PV hiervoor een nieuwe procedure moeten starten, waarin NPO dan wederom verweer zal voeren.

PV heeft in onderhavige procedure gevorderd dat voor recht wordt verklaard dat;

  • de overeenkomst ziet op nationale vluchten en op alle vluchten die meetellen voor het nationaal kampioenschap waarvan niet de NPO wedvluchtorganiserende instantie is, maar de afdelingen;
  • de overeenkomst ziet op het automatisch verwerken van de tijdig (door de verenigingen) in te zenden originele D & W bestanden en dat de deugdelijke nakoming van de overeenkomst (o.a.) vereist tijdige toezending door de verenigingen van de originele D & W bestanden, d.m.v. het bij de verenigingen aanwezige uploadstation;
  • dat niet deugdelijk aangeleverde D & W bestanden en onjuist aangeleverde bestanden (anders dan originele D & W bestanden) er toe leiden dat de deelnemer niet voorkomt in de uit te rekenen uitslag;
  • dat is overeengekomen dat NPO aan PV de ontwikkelingskosten van het rekenprogramma dient te vergoeden indien PV deze kosten niet heeft kunnen terugverdienen gedurende de contractduur van de overeenkomst. 

Verder heeft PV gevorderd NPO te gebieden de overeenkomst volledig na te komen en te verbieden de uitslagen van de vluchten die meetellen voor het nationale kampioenschap door een andere rekenaar dan PV te laten uitrekenen, op straffe van een dwangsom.

NPO heeft verweer gevoerd tegen de vorderingen van PV en een tegenvordering ingediend wegens onverschuldigd betaald rekengeld. NPO stelt zich op het standpunt dat zij de overeenkomst deugdelijk nakomt en in dat geval wordt het rekengeld door PV kwijtgescholden, zo is de afspraak.

De standpunten van partijen zijn nader toegelicht tijdens een comparitie van partijen. Vervolgens heeft de arbiter een tussenvonnis gewezen, waarin hij aan PV heeft opgedragen zijn stellingen, zoals hierboven opgesomd, te bewijzen.

In het tussenvonnis heeft de arbiter alvast bepaald, dat als PV er niet in slaagt te bewijzen dat de overeenkomst tussen partijen ook ziet op vluchten die meetellen voor het nationaal kampioenschap waarvan niet de NPO wedvluchtorganiserende instantie is, maar de afdelingen, de arbiter zal oordelen dat NPO de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst is nagekomen en alle vorderingen van PV zal afwijzen. Er zal dan nog afzonderlijk worden geoordeeld over de tegenvordering van NPO tot terugbetaling van aan PV betaald rekengeld.

PV heeft in het kader van de bewijsopdracht vier getuigen laten horen, te weten de heer C.J. Compier zelf, voormalig bestuursleden A.J. de Jong en J. van der Aa en voormalig directeur NPO de heer G. de Jongh. Genoemde voormalig bestuursleden en directeur NPO hebben onder ede verklaard dat de overeenkomst tussen partijen inderdaad moet worden uitgelegd zoals door PV in deze procedure wordt gesteld.

NPO heeft in de contra-enquête de heer D. Buwalda, bestuursvoorzitter NPO, en de heer F. Marinus, bureaumanager NPO, als getuigen laten horen.

De getuigenverhoren zijn voor NPO aanleiding geweest om aangifte te doen van meineed tegen de heer G. de Jongh.

Zowel PV als NPO hebben na de getuigenverhoren een conclusie na enquête opgesteld. PV heeft haar conclusie reeds bij de arbiter ingediend en NPO dient uiterlijk 25 december 2014 haar conclusie te hebben ingediend. Omdat daarbij nieuwe stukken zullen worden overgelegd, zal aan PV vervolgens een termijn worden geboden waarbinnen PV op deze stukken kan reageren. Als PV geen nieuwe stukken overlegt, zal de zaak daarna voor eindvonnis komen te staan. 

Bestuur NPO

Realisatie door Four Digits op basis van Plone.