Persoonlijke hulpmiddelen

Home > Nieuws > Profielen NPO Bestuur

Profielen NPO Bestuur

In maart 2020 vinden er bestuursverkiezingen plaats.

Bestuursverkiezing

Sinds kort bestaat het NPO bestuur uit vier personen. De positie van secretaris en penningmeester binnen het bestuur NPO zijn vrij gekomen. Om alle taken volwaardig over te kunnen dragen zoeken we nu tevens ook een kandidaat die t.z.t. de huidige voorzitter kan opvolgen. De statuten schrijven voor dat indien het aantal leden van het NPO bestuur beneden vijf is gedaald het NPO bestuur binnen drie maanden een Ledenraad NPO bijeen roept, waarin in de vacatures wordt voorzien. De oproep voor de vergadering van de Ledenraad met de agenda ontvangt u uiterlijk dertig dagen voor 14 maart 2020 waardoor aan de eis om binnen drie maanden een Ledenraad bijeen te roepen wordt voldaan.
 

Onafhankelijk voorzitter

Gelet op de spanningen in de dialoog met een aantal Afdelingen vinden wij het verstandig om de vergadering van de Ledenraad op 14 maart voor te laten zitten door een onafhankelijk externe voorzitter.
 

Selectiecommissie

We hebben een onafhankelijk  selectiecommissie ingesteld om de juiste kandidaten te selecteren zodat de vacante posities binnen het bestuur NPO goed ingevuld worden. We hebben de heren H. Meijners, D. van de Vrede en J. van der Aa bereid gevonden deze verantwoordelijke taak op zich te nemen.


De afgelopen periode is gebleken dat de taken en de verantwoordelijkheden voor de individuele bestuursleden groot zijn. Daarom wordt getracht om het bestuur van vijf naar negen personen uit te breiden. Niet alleen om de taken meer te verdelen, maar ook om meer draagvlak te creëren voor het te voeren beleid en de communicatie naar de leden te verbeteren.
 
Hierbij roepen we u op om potentiële kandidaten voor de bestuursfuncties bij de selectiecommissie aan te melden via email: .
 
Gelet op onze reglementen dient uw aanmelding uiterlijk in week 3 van 2020 op de aangegeven manier in ons bezit te zijn om de selectiecommissie voldoende tijd te geven een voordracht bij het bestuur NPO in te dienen. Die voordracht moet 1 februari ingediend worden om het bestuur de gelegenheid te bieden de voordracht uiterlijk 15 februari kenbaar te maken.
 
Wij streven er naar om de vacatures voor een dagelijks bestuur van de NPO dubbel bezet te krijgen. Hieronder treft u profielschetsen aan voor de verschillende vacatures.

Realisatie door Four Digits op basis van Plone.