Persoonlijke hulpmiddelen

Home > Nieuws > PUBLICATIE eindvonnis arbiter

PUBLICATIE eindvonnis arbiter

Inzake de arbitrageprocedure met PV heeft de arbiter op 7 augustus jl. een eindvonnis gewezen, waarvan PV u inmiddels op de hoogte heeft gesteld, door de tekst integraal rond te sturen.

Een vonnis rondsturen zonder het geven van een korte toelichting kan leiden tot misverstanden, reden waarom Bestuur NPO een korte toelichting op het vonnis geeft. Voorts is het van belang om u op de hoogte te brengen van de inhoud van het vonnis, omdat het contract met PV nog tot 31 januari 2016 loopt.

De vorderingen in de procedure

In de arbitrageprocedure heeft PV de arbiter verzocht (1) voor recht te verklaren dat de gesloten overeenkomst tussen NPO en PV ziet op de nationale wedvluchten en op alle vluchten die meetellen voor het nationale kampioenschap, derhalve ook de voor het nationale kampioenschap meetellende vluchten die niet door de NPO als wedvluchtorganiserende instantie worden georganiseerd, maar wel door de afdelingen zijn aangemeld als vluchten die meetellen voor het nationale kampioenschap.

Verder heeft PV de arbiter gevraagd (2) voor recht te verklaren dat verenigingen D en W bestanden dienen in te sturen door middel van het bij de verenigingen aanwezige uploadstation, bij gebreke waarvan de deelnemer niet voorkomt in de uit te rekenen uitslag.

Ook verzocht PV de arbiter (3) voor recht te verklaren dat de NPO gehouden is aan PV de ontwikkelingskosten van het rekenprogramma te vergoeden indien PV deze niet heeft kunnen terugverdienen gedurende de contractduur van de overeenkomst, alsmede (4) de NPO te gebieden op straffe van een dwangsom van € 1.000,00 per overtreding, de overeenkomst volledig na te komen.

Verder wilde PV graag dat de arbiter (5) de NPO zou verbieden, op straffe van een dwangsom van € 1.000,00 per overtreding, de uitslagen van de vluchten die meetellen voor het nationale kampioenschap door een derde rekenaar, niet zijnde PV, te laten uitrekenen, (6) en werd verzocht de NPO te veroordelen tot vergoeding van de door PV ten gevolge van de toerekenbare tekortkoming geleden schade, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet.

Ook werd (7) verzocht de NPO te veroordelen tot betaling aan PV van een bedrag van € 13.765,92 aan buitengerechtelijke incassokosten, en tot slot werd verzocht (8) aan de arbiter om de NPO te veroordelen in de kosten van de procedure.

Als tegenvordering had de NPO € 3.403,92 gevorderd, vermeerderd met rente en incassokosten, wegens onverschuldigde betaling van rekengeld van € 0,01 per ingekorfde duif aan PV.

Verloop van de procedure

De arbiter was met de NPO eens, dat de stellingen die PV aan zijn vorderingen ten grondslag heeft gelegd, niet eenduidig uit de schriftelijke overeenkomst volgden. Daarom heeft de arbiter aan PV een drietal bewijsopdrachten gegeven. De schriftelijke overeenkomst was derhalve onvoldoende om de standpunten van PV te kunnen volgen, en daarmee de vorderingen van PV toe te kennen. In het kader van de gegeven 3 bewijsopdrachten (kort gezegd bewijzen dat er D & W-bestanden moeten worden ingestuurd niet alleen op de nationale wedvluchten, maar ook op de wedvluchten die tellen voor de nationale kampioenschappen, en bewijzen dat de NPO investeringskosten aan PV zou moeten terugbetalen als PV die niet tijdens de looptijd van het contract zou hebben terugverdiend) heeft PV 4 getuigen laten horen.

Als getuigen zijn gehoord de heer Compier zelf, alsmede de heren A.J. de Jong en J. van der Aa (voormalig bestuursleden van de NPO, de bestuursleden ten tijde van het sluiten van het contract met PV), alsmede de voormalig directeur van de NPO, de heer G. de Jongh. Kort gezegd hebben deze getuigen verklaard dat er andere/aanvullende mondelinge afspraken zouden zijn gemaakt, die niet schriftelijk zijn vastgelegd in het schriftelijk gesloten contract.

NPO heeft in de contra-enquête haar bestuursvoorzitter D. Buwalda en bureaumanager F. Marinus onder ede laten horen. Ook zijn diverse schriftelijke bewijsstukken in het geding gebracht.

Beslissingen arbiter

Na het horen van getuigen is de arbiter de mening toegedaan dat het voormalige bestuur NPO inderdaad met PV nadere mondelinge afspraken zou hebben gemaakt, die niet zo in het schriftelijke contract staan opgenomen, en aan die destijds vermeend gemaakte (mondelinge) afspraken zijn het huidige Bestuur NPO en alle NPO-leden gebonden.

De arbiter heeft derhalve geoordeeld dat (1 en 2) de gesloten overeenkomst tussen NPO en PV ziet op de nationale wedvluchten en op alle vluchten die meetellen voor het nationale kampioenschap, derhalve ook de voor het nationale kampioenschap meetellende vluchten die niet door de NPO als wedvluchtorganiserende instantie worden georganiseerd, maar wel door de afdelingen zijn aangemeld als vluchten die meetellen voor het nationale kampioenschap, en dat deugdelijke nakoming van de overeenkomst (o.a.) vereist tijdige toezending door de verenigingen van de originele D en W bestanden, door middel van het bij de verenigingen aanwezige uploadstation en voorts dat niet deugdelijk aangeleverde D en W bestanden en onjuist aangeleverde bestanden (bestanden anders dan de originele D en W bestanden) er toe leiden dat de deelnemer niet voorkomt in de uit te rekenen uitslag.

Volgens de arbiter is niet bewezen dat (3) partijen zijn overeengekomen dat NPO de ontwikkelingskosten die PV niet heeft kunnen terugverdienen gedurende de looptijd van de overeenkomst, aan PV zal vergoeden. De getuigen van PV hebben volgens de arbiter op dit punt wisselende verklaringen afgelegd en ook over de hoogte van de kosten bestaat volgens de arbiter geen eenduidig beeld (er werden door de getuigen bedragen genoemd, uiteenlopend van € 275.000,00 tot ruim € 500.000,00). Het gevorderde op dit onderdeel is afgewezen.

De vordering tot nakoming van de overeenkomst (4) is toegewezen, echter zonder enige vorm van dwangsom. De vordering (5) van PV de NPO te verbieden de uitslagen van de vluchten die meetellen voor het nationale kampioenschap door een andere rekenaar te laten uitrekenen is afgewezen, omdat uit niets is gebleken dat de NPO derden dergelijke opdrachten zou geven, en dus zijn ook de daarbij gevorderde dwangsommen afgewezen.

PV heeft (6) de arbiter gevraagd de NPO te veroordelen om schade te vergoeden, die PV zou hebben geleden, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet. De arbiter heeft die vordering toegewezen. Dat betekent dat PV mogelijk geleden schade in een nieuwe procedure zal moeten claimen, onderbouwen en aantonen.

De door PV gevorderde (7) buitengerechtelijke kosten ad € 13.792,65 zijn toegewezen tot een bedrag ad € 904,00, en zijn dus voor € 12.888,65 niet toegewezen. De vordering (8) om de NPO de kosten van de procedure te laten betalen (kosten zijn voorgeschoten door PV) is toegewezen tot een bedrag ad € 22.200,32.

De tegenvordering van NPO heeft de arbiter afgewezen, omdat volgens de arbiter NPO de overeenkomst, bestaande uit het schriftelijke contract, alsmede de destijds vermeend gemaakte (mondelinge) afspraken, niet correct is nagekomen.

Wat betekent de uitspraak voor de leden NPO?

De uitspraak van de arbiter houdt in, dat door de verenigingen tijdig de originele (juiste) D en W bestanden moeten worden ingestuurd aan PV, door middel van het bij de verenigingen aanwezige uploadstation. Hiervoor dient men in te loggen op de website van PV. Op de site van PV vindt men in de linker bovenhoek de “inlogknop”. Men logt dan in door het invullen van de van PV verkregen username en wachtwoord. Daarna klikt men op de knop “upload UDP” en men zoekt het bestand en voegt het bestand toe. Daarna klikt u op de knop “verzend” en wordt het bestand ingestuurd. Bent u nog niet in het bezit van een username en wachtwoord, dan dient u deze bij PV aan te vragen. Let op dat onjuiste en niet tijdige inzending tot gevolg kan hebben dat dan duiven van u(w vereniging) niet in de uitslagen worden opgenomen.

Het voormalig bestuur maakte kennelijk afspraken, die thans hebben geleid tot de huidige uitspraak. De gevolgen van de uitspraak kunnen directe gevolgen hebben voor alle NPO-leden, reden waarom wij u verzoeken goede nota te nemen van deze uitspraak. Waar mogelijk zal het huidige NPO-bestuur u met raad en daad bijstaan wat betreft alle vragen die bij u leven, maar bedenkt u vooraf wel dat het huidige NPO-bestuur zich natuurlijk dient te houden aan de uitspraak van de arbiter.

Het vervolg

Tegen de uitspraak van de arbiter staat geen hoger beroep open. Nieuwe procedures kunnen wel worden gestart. Op dit moment is het zo dat het contract met PV is opgezegd, en dat contract eindigt dus per 31 januari 2016. Er lopen nog onderhandelingen met PV, hetgeen wellicht mogelijk maakt dat partijen elkaar vinden in een deal, zodat verdere procedures overbodig worden. Bestuur NPO houdt u op de hoogte.

Bestuur NPO

Realisatie door Four Digits op basis van Plone.