Persoonlijke hulpmiddelen

Home > Nieuws > Raad voor Dierenaangelegenheden

Raad voor Dierenaangelegenheden

Er heeft een eerste gesprek plaatsgevonden tussen bestuur NPO en de Raad voor Dierenaangelegenheden.

Duivensport en maatschappij

Bij het opstellen van het NPO Beleidsplan 2021 heeft het NPO Bestuur naast het spelplezier van de liefhebber het welzijn van onze duiven centraal gesteld. Dat was een bewuste keuze aangezien het welzijn van onze duiven ons aan het hart gaat en omdat de maatschappij steeds kritischer is als het gaat om het houden van dieren en in het bijzonder over het bedrijven van sport met dieren.  In het NPO Beleidsplan 2021 hebben we daar o.a. het volgende over geschreven:

 

De manier waarop de samenleving de omgang met dieren beleeft en beoordeelt, is de laatste jaren steeds nadrukkelijker in de belangstelling komen te staan. Steeds meer mensen zijn van mening dat de mens naar de dieren toe een grote verantwoordelijkheid heeft. Het houden van duiven en het houden van wedstrijden met duiven moet passen binnen deze algemeen geldende maatschappelijke opvattingen. In toenemende mate zien we dat de regelgeving op dit gebied zich verder ontwikkelt en ook wordt aangescherpt. Op zich is deze ontwikkeling een goede zaak, maar het geeft tegelijkertijd aan welke grote verantwoordelijkheid wij als duivenhouders hebben ten opzichte van de instandhouding van onze hobby. Het idee dat deze ontwikkeling wel aan ons voorbij gaat is onrealistisch.

Citaat uit het NPO Beleidsplan 2021

 

Deze ontwikkelingen gaan inderdaad niet aan ons voorbij. De Raad voor Dieren Aangelegenheden (RDA) www.rda.nl is een onderzoek gestart naar Dieren in sport en ontspanning en noemt daarbij de duivensport als een van de aandachtsgebieden. Het RDA is een onafhankelijke adviesraad welke gevraagd en ongevraagd de Minister van LNV adviseert over dierenaangelegenheden. Het RDA heeft voor haar onderzoek naar Dieren in sport en ontspanning een startdocument opgesteld welke is bijgevoegd. (Bijlage) De RDA heeft het NPO Bestuur uitgenodigd voor een dialoog en het eerste gesprek heeft inmiddels plaatsgevonden. Er zullen nog meerdere gesprekken volgen. Het NPO Bestuur laat zich in deze bijstaan door de WOWD.

Het NPO Bestuur behandelt dit uiteraard serieus en zorgvuldig. We hebben door onze beleidskeuzes en acties  een goede startpositie in onze gesprekken met de RDA. We hebben de afgelopen 2 jaar flinke stappen gezet welke ons nu van dienst zijn. Daarbij valt o.a. te denken aan het volgende:

-          We hebben het welzijn van de duif centraal gesteld in ons beleid en in onze visie.

-          Het certificeren van het transport en transportmiddelen.

-          Investeren in wedvluchtbegeleiding en modernisering van het IWB.

-          Een robuust dopingcontrole programma ingevoerd.

-          Investeren in de NPO Cloud voor een sluitende transport- en ent- registratie.

-          Gebalanceerd vliegprogramma voor alle speldisciplines wat te doen is voor de duif.

-          Robuust bestuursmodel met een beslissende rol voor de NPO Ledenraad.

-          Reglementair verankeren van sanctiebeleid en bijsturing.

-          Gedragscode voor de duivensport.

 

Uit het eerste gesprek met de RDA werd ook duidelijk dat een goede communicatie strategie van groot belang is. Hoe we ons verhaal vertellen aan de buitenwereld is van groot belang, ook voor de overheid. De NPO is bezig met het moderniseren van haar website als eerste stap. Later dit jaar zal de vernieuwde website in gebruik worden genomen. Een goede communicatie strategie is dus niet alleen belangrijk voor ledenwerving maar ook voor hoe de maatschappij en overheid kijken naar de duivensport en daarmee voor de instandhouding ervan. De NPO communicatie strategie zal verder worden uitgewerkt in 2022.

 

Wedstrijden met duiven zijn nooit geheel zonder risico. Het NPO Bestuur ziet het als een belangrijke taak deze risico’s tot een aanvaardbaar minimum te beperken en open en transparant deze risico’s bespreekbaar te maken. Ondanks maatschappelijke druk zitten wij als Nederlandse duivenhouders nog steeds in de positie dat regels niet overwegend door de overheid aan ons worden opgelegd. Door het treffen van de juiste voorzieningen en maatregelen blijven wij hiervan gevrijwaard en kan de huidige zelfregulering in stand blijven.

Laten we er met zijn allen voor zorgen dat dit zo blijft. Niet alleen het NPO Bestuur heeft een taak bij het verantwoord houden van en spelen met duiven. Ook de individuele duivenhouder heeft deze verantwoordelijkheid. Verantwoord duiven houden is niet alleen goed zorgen voor duiven en verantwoord spelen met de duiven, maar omvat ook zaken als het altijd ophalen van verdwaalde duiven én de duivensport op een positieve manier uitdragen. Aan deze laatste twee zaken schort het in de praktijk nog wel eens. De liefhebbers die actief zijn op social media hebben daarbij een speciale verantwoordelijkheid. Breng de duivensport op een positieve manier voor het voetlicht en verzand niet in misplaatste macho of nostalgische uitingen. Als groep van duivenhouders zal ons steeds vaker de maat worden genomen door acties van individuen.

Het NPO Bestuur streeft naar een toekomstbestendige duivensport waarbij het welzijn van onze duiven en het spelplezier van de liefhebber centraal staat. Op deze manier verwachten wij dat de duivensport aantrekkelijk en levensvatbaar is zonder dat er teveel beperkende maatregelen door de overheid worden opgelegd. Daarnaast kunnen we ons verhaal beter vertellen dat het houden van en het spelen met duiven een hele leuke bezigheid is voor oud en jong en mensen verbindt uit alle maatschappelijke geledingen. De duivensport blijft dan ook in de toekomst een hele fijne hobby.

Het NPO Bestuur zal regelmatig een update geven over het verloop van de gesprekken met de RDA.

Het NPO Bestuur

 

Door de Raad voordierenaangelegenheden is een startdocument gemaakt op basis waarvan de gesprek gevoerd worden. Voor de volledige tekst van dit document klik hier

Realisatie door Four Digits op basis van Plone.