Persoonlijke hulpmiddelen

Home > Nieuws > De zaak Brands in het kort toegelicht

De zaak Brands in het kort toegelicht

Op 10 juni jl deed de rechtbank uitspraak in de zaak Brands. De zaak had betrekking op het niet klasseren van de duiven van de heer Brands op de wedvlucht Bergerac van 4 augustus 2013. De rechter stelde de NPO in het gelijk.

Bij het afslaan van een vlucht heeft de verenigingsfunctionaris per ongeluk de verkeerde vlucht afgeslagen. De vlucht van Bergerac wordt op 3 augustus 2013 afgeslagen terwijl de duiven op 4 augustus aankomen.

Van de aankomst wordt door de vereniging toch een constatering gemaakt. Op de uitdraai staan ringnummers, nummers van de elektronische ringen, aankomsttijden van de duiven. De geheime code is niet uitgelezen.

Op 7 augustus 2013 diskwalificeert Bestuur NPO de heer Brands omdat zijn duiven door het elektronisch constateersysteem niet worden herkend als zijnde ingekorfd voor de vlucht A31 Bergerac. De heer Brands gaat hiertegen in beroep bij het Tucht- en Geschillencollege.

Op 23 oktober 2013 doet het Tucht- en Geschillencollege uitspraak en vernietigt het besluit van Bestuur NPO. Het College is van mening dat het Bestuur op onvoldoende en onjuiste gronden besloten heeft tot diskwalificatie. Bovendien is het niet redelijk en billijk dat de heer Brands de dupe wordt van een fout van de functionaris van zijn vereniging.

Bestuur NPO gaat hiertegen in beroep bij het Beroepscollege NPO.

Op 18 december 2013 doet het Beroepscollege uitspraak en vernietigt de uitspraak van het Tucht- en Geschillencollege. Zij isvan mening dat de reglementen duidelijk zijn. De uitdraai voldoet niet aan het gestelde in artikel 203 lid a van het Wedvluchtreglement. Het Beroepscollege betreurt de gang van zaken voor de heer Brands, maar houdt zich aan de regels.

De heer Brands gaat vervolgens naar de rechtbank en vordert:

  1. te bepalen dat NPO de uitslag van het Nationaal concours Bergerac 2013 aanpast, in die zin dat de prijswinnende duiven van Brands alsnog in deze uitslag worden opgenomen, op verbeurte van een dwangsom,
  2. te bepalen dat NPO de door Brands geleden schade dient te vergoeden, nader op te maken bij staat.
  3. met veroordeling van NPO in de (buitengerechtelijke) kosten

De rechtbank heeft overwogen dat een vereniging een grote mate van vrijheid heeft in het opstellen van eigen spelregels. De rechter kan slechts marginaal toetsen of het besluit van het Beroepscollege redelijk en billijk is. Pas als het houden aan de uitspraak onaanvaardbaar is,  zal een rechter ingrijpen.

De rechter is van mening dat de uitspraak van het Beroepscollege uitgaat van een strikte toepassing van het Wedvluchtreglement. Het feit dat zij in haar motivatie niets zegt over de specifieke omstandigheden van de heer Brands en de afweging van zijn belangen ten opzichte van die van een strikte naleving van het Wedvluchtreglement, maakt niet dat de uitspraak in strijd is met de redelijkheid en billijkheid.

Daarom wijst de rechtbank de vorderingen af, veroordeelt de heer Brands in de proceskosten en verklaart dit vonnis voor wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Realisatie door Four Digits op basis van Plone.