Persoonlijke hulpmiddelen

Home > Nieuws > Verslag Algemene Vergadering 31 januari 2015

Verslag Algemene Vergadering 31 januari 2015

Afgelopen zaterdag, 31 januari, is er een Algemene Vergadering NPO gehouden. Een extra vergadering ‘om in alle rust ons te buigen over een aantal voorgestelde voorwaarden voor het komende vliegseizoen’, aldus voorzitter Buwalda in zijn voorwoord Behalve deze punten is er tijdens de vergadering ook aandacht voor de ontwikkeling van onze organisatie en de problematiek rond de rekenaar Nationale Concoursen.

Lees hier het volledige voorwoord van voorzitter Buwalda

Algemene vergadering 31 januari 2015

Bij de behandeling van de notulen van 1 november jl. wordt uitgebreid ingegaan op de definitie van spelende leden. Op de vraag van kiesman Van der Veer of het bestuur al naar de definitie heeft gekeken volgt een uitgebreide gedachtewisseling.
Volgens het bestuur is een spelend lid een persoon met een eigen hokcoördinaat en heeft deze persoon een hoklijst en een entlijst ingeleverd. Deze persoon doet ook mee aan wedvluchten. Ook als iemand maar één keer aan een wedvlucht meedoet, is het een spelend lid.
De vraag of ook het inkorven van trainingsduiven voldoende is om een spelend lid te zijn wordt ter discussie gesteld. Bestuurlid Jan Wijnen: ‘er is niemand die het hele jaar lang alleen trainingsduiven inkorft’.
Bestuur NPO wil meteen over de neergelegde definitie stemmen. De kiesmannen gaan hier echter niet in mee. Vergadertechnisch zou dat niet juist zijn. Voor de vergadering die in maart wordt gehouden, wordt de definitie geagendeerd. Zo hebben de afdelingen ook nog de gelegenheid om het met hun leden te bespreken. Als goedkeuring volgt, wordt het ‘spelend lid’ ook worden toegevoegd aan de begrippenlijst. De afdelingen zijn verantwoordelijk voor handhaving.

De andere vragen naar aanleiding van de notulen komen later in de vergadering aan de orde. De notulen en actielijst worden vastgesteld. Toegezegd wordt om aan de actielijst die in maart met de stukken meegaat, acties uit vorige vergaderingen worden meegenomen. ‘Openheid richting de leden is belangrijk’, aldus één van de kiesmannen.

Nieuwe leden beroepscollege

Voor het beroepscollege hebben zich drie personen kandidaat gesteld. De reeds zittende collegeleden hebben zich positief uitgesproken over een eventuele samenwerking. Kiesman Van Gent merkt nog op dat één van de kandidaten eerst zijn taken bij de FBCC nog wil afmaken en per 1 maart 2015 benoemd wil worden. Volgens de voorzitter is dat juist. Mr. drs. E.M. Hoorenman en Rudolf  Veen worden per direct benoemd. De heer Jan Lamers per 1 maart 2015.

Nationale rekenaar

Omdat een aantal aanwezigen maar tot de lunch aanwezig kan zijn, wordt het punt van de Nationale rekenaar nu eerst behandeld.

Op de site van de NPO is een aantal weken geleden een overzicht van de lopende procedures gegeven. Er zijn nog geen uitspraken.

Voorzitter Buwalda heeft op papier gezet hoe nu de stand van zaken is. ‘Maar voor een deel bent u al geïnformeerd, zelfs via Facebook’, zo begint hij zijn verhaal. ‘Het bestuur is daar niet blij mee, maar dat is blijkbaar zoals de wereld in elkaar zit.’
De laatste ontwikkeling is dat midden januari PigeonVillage beslag heeft gelegd op vijf verschillende bankrekeningen van de NPO. Het gaat hier om een beslag tot ongeveer 800.000 euro. De voorzitter benadrukt dat er van deze acht ton nog geen cent aan PigeonVillage is toegewezen. Voor een beslag toetst de rechtbank maar summier. In een aparte bodemprocedure wordt bepaald of en hoeveel terecht is.
Op het moment dat beslag wordt gelegd, worden alle rekeningen bevroren. De NPO kan dus niet meer beschikken over deze gelden. De advocaten van beide partijen zijn in onderhandeling over het stellen van een bankgarantie van €800.000,-. Als die bankgarantie er is, kan de NPO weer over deze gelden beschikken.
Afdelingen hebben gevraagd of ze bedragen moeten reserveren. Volgens de voorzitter is het op dit moment niet te voorspellen hoe de procedures gaan lopen, en daarom is reserveren altijd verstandig. De mogelijkheid bestaat dat de NPO wordt geconfronteerd met een forse claim.

Het bestuur van afdeling Friesland heeft om inzage in de processtukken gevraagd. Op een aantal voorwaarden is dat mogelijk. De stukken kunnen op het kantoor in Veenendaal worden ingezien en mogen niet worden gekopieerd of verspreid. Bestuur NPO zegt geen geheimen over de procedures maar wil de stukken niet openlijk op tafel leggen, omdat dit nadelig kan zijn voor de organisatie.  Zeker omdat oud-bestuursleden en de oud-directeur getuigen zijn in de procedure. Het is volgens bestuur NPO duidelijk dat PigeonVillage open lijnen heeft met bepaalde personen. Het bestuur weet echter niet wie in die open lijnen zitten. ‘Wie is de mol?’ is hierop een reactie van een van de kiesmannen.

De indruk is verder gewekt dat aan Compuclub opdracht is gegeven aan om de Nationale Kampioenschappen te berekenen. Voorzitter Buwalda vraagt zich af hoe de kiesman van Friesland aan deze informatie komt: ‘Er is geen opdracht aan Compuclub gegeven’.

Vandaag wordt er geen inhoudelijke informatie gegeven. Op 18 februari wordt er een besloten zitting houden met de kiesmannen, waar de stukken ook op tafel komen. Ook de meineedkwestie rondom de oud-directeur wordt dan besproken. De voorzitter vindt  het van belang dat bestuur en kiesmannen elkaar dan ondersteunen in de acties die gedaan moeten worden.

Kiesman Zeeman bedankt de voorzitter voor de transparantie. Het is volgens hem nu duidelijk dat ook de afdelingen geraakt kunnen worden. Hij geeft aan dat de kiesmannen onderdeel zijn in de besluitvorming. Wat in vertrouwen wordt verteld zal zeker niet ergens anders worden neergelegd.
Ook kiesman Van Kemenade benadrukt nog eens dat wat op 18 februari wordt besproken, binnen de deuren moet blijven van de NPO.

Tot slot geeft de voorzitter nog een opsomming van alle pogingen die zijn gedaan om met PigeonVillage tot een oplossing in het conflict te komen. Er zijn meerdere gesprekken met PigeonVillage geweest. Alle gesprekken hebben op initiatief van bestuur NPO plaatsgevonden. Vanuit PigeonVillage is nooit initiatief getoond.  Na een achttal gesprekken heeft het bestuur geconcludeerd dat het geen zin had om samen aan tafel te gaan. Er is toen voorgesteld om een mediator in te schakelen. Daartoe was PigeonVillage niet bereid.

De voorzitter besluit zijn betoog: ‘Het is een treurig geheel, waar wij op dit moment geen oplossing zien. Er lag al een rekening voordat wij bestuur waren’.

Kiesman Van der Veer heeft deel uitgemaakt van de commissie die PigeonVillage heeft aanbevolen. ‘Tot najaar 2014 heb ik geen één vraag gehad over de wijze tot beslissing. Volgens mij de anderen uit de commissie ook niet. Dat vind ik een vreemde gang van zaken’, aldus Van der Veer. Hij voegt hier aan toe: ‘De oplossing ligt bij de kiesmannen, niet bij u achter de tafel’.
Ook kiesman Zeeman meent dat er mogelijk via de kiesmannen beweging in de kwestie kan komen.

Kiesman Scherpenzeel wil weten wat de verdere lijn is die het bestuur uit gaat zetten. ‘Hoe ziet u, zonder er nu inhoudelijk op in te gaan, die route? Ik wil daar graag als kiesman in betrokken worden.’ Het steekt hem dat de NPO tot nu toe nogal reactief bezig was. Hij vraagt zich af wie de regie heeft. ‘U wordt steeds verrast en dat moeten we doorbreken. De regie moet bij de NPO liggen.’
Penningmeester Geitenbeek geeft aan dat het heel belangrijk dat de NPO snel die regie krijgt. In een aantal procedures is de laatste fase bereikt. Zodra er uitspraken zijn gedaan, wordt er een partij sterker. Uitstel vragen lijkt niet mogelijk. Daar moeten beiden partijen mee instemmen. Bestuur en kiesmannen moeten zich dus bezighouden met het negatieve scenario. Daarbij is het van belang om voldoende deskundigheid te vergaren.

Op 18 februari wordt het gesprek met de kiesmannen voortgezet.

Nationale kampioenschappen 2015

Er ligt een voorstel van bestuur NPO voor de Nationale Kampioenschappen 2015. Aan de rekenaar is gevraagd wat de consequenties zijn voor de NPO. Hier is nog geen antwoord op. Mochten de kiesmannen akkoord gaan met het voorstel, dan is dit onder voorbehoud. Gaat implementatie bij de rekenaar geld kosten, dan wordt het naar 2016 getild.
Over een aantal punten in het voorstel worden vragen gesteld. Zo was er onduidelijkheid over de principiële zaterdagvliegers. Zij hebben de mogelijkheid tot een aftrekvlucht.
Betwijfeld wordt of alle liefhebbers wel voldoende mogelijkheid hebben om echt mee te doen. Worden er niet groepen liefhebbers buiten spel gezet? Is het deelgetal wel eerlijk?
Bestuurslid Wijnen geeft aan dat er een start gemaakt moet worden. ‘We moeten streven naar eerlijker spel. Laat dit dan een stap zijn naar eerlijker spel.’  Het zou best kunnen dat de ervaring leert dat het deelgetal in de toekomst een andere moet zijn, maar daarvoor moet het wel eerst geprobeerd worden.

Er wordt gestemd over punt 5 in het voorstel en dat wordt met 13 voor en 9 tegen aangenomen. Ook punt 6 wordt aangenomen. Hierin is bepaald hoeveel kampioenen er worden gehuldigd.
Punt 7 over de prijsverhouding 1 op 3 blijkt niet haalbaar. Met 9 stemmen voor, 12 tegen en 1 onthouding wordt dit punt niet aangenomen en blijft de prijsverhouding 1op 4 bestaan.

Protocol lossingen

Bestuur NPO heeft een protocol opgesteld voor lossingen. Het is een stappenplan waaraan moet worden voldaan voordat de duiven worden gelost. Het IWB is sinds kort gevuld met drie personen.
Er gaat elke week een logboek gaat naar het kantoor in Veenendaal. Na een jaar kun je evalueren en het protocol eventueel bijstellen. Het idee om een en ander te automatiseren wordt meegenomen.
Met het protocol moet onder andere bereikt worden dat de afdelingen elkaar niet in de wielen rijden bij het lossen. Voorwaarde is daarbij dat afdelingen overleggen met IWB en niet alleen IWB gebruiken om lossingstijd op teletekst te zetten.

Het protocol wordt met 22 stemmen voor aangenomen.

Regeling lossingen marathonvluchten

Omdat afgelopen seizoen van een aantal problematische lossingen sprake was en gebleken is dat de regeling die in 2013 afgesproken is de lossingscommissie zodanig beperkt dat de duiven soms onnodig lang in de wagens blijven. Een middaglossing zonder escapade kan niet in stand gehouden worden. Bestuur NPO stelt daarom een nieuwe regeling voor. Met 9 stemmen voor en 12 stemmen tegen wordt dit voorstel echter niet aangenomen. Het amendement van afdeling 9 haalt het wel. 16 kiesmannen zijn voor dit voorstel, 4 zijn tegen en 2 onthouden zich van stemming.

Het volgende is hiermee aangenomen:
Wanneer er een middaglossing op het programma staat worden de duiven gelost tussen 12.00 en 15.00 uur. Hiervan zal op de eerste twee dagen (vrijdag en zaterdag) niet van worden afgeweken ook niet na zwaarwegend advies van het IWB.

1. De geplande marathonvluchten zullen altijd worden ingekorfd, ongeacht de weersvooruitzichten. Alleen door de overheid opgelegd verbod zal het mogelijk maken om niet in te korven. Denk hierbij aan situaties als de vogelgriep.

2. De geplande middaglossingen blijven op de eerste twee dagen (vrijdag en zaterdag) een middaglossing. Vanaf de derde dag (zondag) kan er worden besloten om de duiven eerder te lossen indien de weersvooruitzichten dit nodig maken.

3. De Nationale Lossingscommissie kan besluiten om de duiven op een andere losplaats dan gepland te lossen. Dit kan vanaf de eerste (vrijdag) dag. Het uitgangspunt daarbij is wel dat de afstand ongeveer gelijk zal blijven.

4. Als maandag volgens de Nationale Lossingscommissie niet kan worden gelost dan draagt de Nationale lossingscommissie de duiven weer over aan de afdelingen. 

Taakomschrijving IWB

Het bestuur heeft een taakomschrijving IWB opgesteld en deze ligt nu ter goedkeuring voor. In afdeling 9 heeft men goede ervaringen met ZIMOA. Voorgesteld wordt om ook dit weerbureau in te schakelen. Bestuur NPO voelt daar niet voor. Ook een meerderheid van de kiesmannen (5 voor, 17 tegen) is niet voor samenwerking met ZIMOA.

Met 22 stemmen voor wordt de taakomschrijving van het IWB aangenomen.

Reglementering trainingsduiven

Voorgesteld wordt artikel 69 van het wedvluchtreglement aan te passen. Op alle vluchten, behalve nationale/sectorale vluchten, mogen liefhebbers hun duiven buiten de wedvlucht houden. Ook trainingsduiven moeten uiteraard op de entlijst voorkomen. Op vluchten voor oude duiven mogen geen jonge duiven worden ingekorfd, ook niet als trainingsduif. De procedures voor trainingsduiven worden door de afdeling vastgesteld.

Met 19 voor wordt deze reglementswijziging aangenomen. 

Volgende vergadering

De volgende Algemene Vergadering stond gepland voor zaterdag 7 maart. Dan blijkt echter de voorjaarsbeurs te zijn. De vergadering wordt daarom gehouden op maandag 9 maart 2015.

Afstanden voor Nationale Kampioenschappen

In de mededelingenmap is een overzicht opgenomen met disciplines en bijbehorende afstanden. Het blijkt echter niet helemaal eenduidig geformuleerd te zijn. Verder zou de afstand voor de Marathon vanaf 800 kilometer moeten zijn en niet 850. Er komt een aangepast overzicht dat op 9 maart zal worden voorgelegd.

Bij de voorwaarden voor de Olympiade kloppen de voorwaarden voor de jonge duiven voor de standaardklasse niet. Ook die wedvluchten tellen welke een afstand hebben van minimaal 100 km.

Gevraagd wordt of binnen de FCI vaste vluchtdata voor alle categorieën kunnen worden vastgesteld, zodat alle landen gelijke kansen hebben.

Organisatie Vernieuwingsteam

De presentatie van het Organisatie Vernieuwingsteam is in de mededelingenmap opgenomen. Er zou nog aanvullende tekst moeten zijn. Ook deze wordt nog aan de afdelingen verstrekt.

Rondvraag

Tijdens de rondvraag wordt nog toegezegd dat de vlieggebieden over maximaal twee weken aan de lossingsstations op de website worden toegevoegd.  Het bestuur gaat zo snel mogelijk een datum plannen voor overleg met de lossingsverantwoordelijken.

Om even na 15.00 uur sluit voorzitter Buwalda de vergadering: ‘Ik heb  er een goed gevoel over. Iedereen wel thuis en tot 18 februari’. 

Realisatie door Four Digits op basis van Plone.