Persoonlijke hulpmiddelen

Home > Nieuws > Verslag Algemene Vergadering 9 maart 2015

Verslag Algemene Vergadering 9 maart 2015

Omdat er eind januari nog een Algemene Vergadering is gehouden, opent voorzitter Dirk Buwalda met een kort voorwoord. ‘Het tijdstip dwingt ons om gestructureerd te vergaderen. Dat betekent voor mij het uitvoeren van een streng vergaderbeleid. Dat ligt niet zo in mijn aard, doch we zullen het proberen.’

AV zaal 800

Het volledige voorwoord is hier te lezen.

Er wordt nog wel een agendapunt toegevoegd.  Drie kiesmannen zijn in gesprek geweest met Cees Compier van PigeonVillage. De eerste rapportage is klaar. Verder is er een uitspraak van het Tucht- en Geschillencollege over dispensaties in de afdelingen 5 en 12. Ook dit zal bij dit punt 3a aan de orde worden gesteld.

Het tijdstip waarop de vergadering zou beginnen is ruim een week voor de vergadering nog met een half uur vervroegd. Bij het begin van de vergadering zijn 18 kiesmannen aanwezig, even later zijn ze er alle 21.

Notulen Algemene Vergadering van 31 januari

Naar aanleiding van de notulen van 31 januari wil kiesman Zeeman (afdeling 11) weten of het lossingsprotocol komend seizoen wel gebruikt gaat worden. Als voorwaarde is in de vorige vergadering gesteld dat het IWB uit drie personen zou bestaan. Eén kandidaat heeft zich echter teruggetrokken, dus aan die voorwaarde wordt niet meer voldaan.

Voorzitter Buwalda is echter stellig en zegt zeker te weten dat er voor het begin van het vliegseizoen een derde persoon is. Het protocol wordt hoe dan ook gewoon toegepast.

De notulen moeten nog worden aangepast voor wat betreft het ‘code rood-verhaal’.  Hierover zou te weinig zijn opgenomen.

PigeonVillage

Van de drie kiesmannen Van der Veer (afdeling 7), Zeeman (afdeling 11)  en Vos (afdeling5)  is een verslag gekomen over PigeonVillage. Bestuur NPO heeft hierover overleg gehad. Deze avond is het niet mogelijk om het in een half uur af te doen en daarom wil het bestuur toewerken naar een extra vergadering. Echter, omdat deze vergadering pas 31 maart plaats zou kunnen vinden, heeft de heer Compier vlak voor aanvang van deze vergadering laten weten verder af te zien van een verdere inventarisatie en een poging om verder tot elkaar te komen. Hij zou te weinig tijd hebben om alles dan nog voor het vliegseizoen klaar te hebben.

Kiesman Jacobs wil weten of de NPO nu gaat afwachten. ‘We zouden pro-actief zijn’, zo is gezegd in de vorige vergadering.

Terwijl de voorzitter doorgaat met de vergadering, verlaten de drie kiesmannen de zaal voor overleg. Later in de vergadering verwoordt kiesman Van der Veer wat er is besproken. Er is nog telefonisch overleg geweest met de heer Compier. Aangegeven is dat als de Algemene Vergadering ermee instemt om door te gaan met de bemiddeling, hij ook door wil gaan. Voorwaarde van de kiesmannen is wel dat de instemming van de heer Compier schriftelijk gebeurt.

Na een schorsing van een paar minuten zegt voorzitter Buwalda het proces door te willen zetten. De bevestiging van de heer Compier moet er binnen een week zijn.

Kiesman Van der Veer legt nog uit dat andere mensen gaan bemiddelen als dat nodig is. Dat wordt niet door de kiesmannen gedaan. ‘Als er een mogelijkheid zou zijn om er goed uit te komen, willen wij dat niet frustreren’, aldus de voorzitter. Met 17 stemmen voor, 2 stemmen tegen en twee onthoudingen zijn de kiesmannen het eens om de actie voort te zetten.

Afdeling 5 en 12

Zoals iedereen weet hebben er besprekingen plaatsgevonden tussen de afdelingen 5 en 12. Er is uiteindelijk tot een afspraak gekomen, waarbij is gezegd dat individuele leden over zouden kunnen. Die afspraken zijn op papier gezet. Er zijn acht verenigingen overgegaan van 12 naar 5 en één van 5 naar 12.

Een aantal verenigingen heeft het voorgelegd aan het Tucht- en geschillencollege. Het college heeft gezegd dat de regeling die is afgesproken rechtsgeldig is, maar het moet wel voorgelegd worden aan de Algemene Vergadering. Het gaat om de overgang van individuele leden. De Algemene Vergadering is bij deze geïnformeerd.

Vergaderdata 2016

Hierna wordt weer overgegaan tot de punten van de oorspronkelijke agenda. Het vaststellen van de vergaderdata voor de Algemene Vergaderingen is het eerstvolgende punt, een hamerstuk. De data worden vastgesteld. Er wordt in 2016 vergaderd op zaterdag 12 maart en zaterdag 5 november.

Jaarverslag 2014

AV Kiesman Van Kemenade 800Secretaris Leo Mackaay is verantwoordelijk voor het jaarverslag van de NPO. Kiesman Van Kemenade (afdeling 3) vraagt zich af hoe het kan dat er een ander ledenaantal in dit jaarverslag staat dan in het financieel jaarverslag. Dit verschil blijkt hem te zitten in de vereniging Airsport. Deze zijn onterecht niet meegenomen in dit jaarverslag.

In het verslag wordt melding gemaakt van het rapport van de WOWD over het drinkgedrag van jonge duiven. Kiesman Van Kemenade zou graag zien dat het onderzoek uitgebreid wordt naar het drinkgedrag tijdens het transport. Er zijn afdelingen die onderweg geen drinkvoorziening hebben, maar er zijn ook afdelingen die de mogelijkheid hebben dat de duiven ook tijdens transport kunnen drinken. ‘Of ze dat ook doen, weten we niet’. Het bestuur neemt het mee bij een eventuele vervolgopdracht.

Losplaatsen

Omdat in het financieel jaarverslag staat dat er geen kosten zijn gemaakt voor vervoer en losplaatsen, vraagt kiesman Zeeman (afdeling 11) zich verbaasd af waarom er niks aan de losplaatsen is gedaan. Secretaris Mackaay legt uit dat er wel degelijk wat gedaan is. Er is onlangs nog uitvoerig gesproken met de Franse bond. Er is gevraagd naar wat vervangende losplaatsen. Het bestuur heeft goede hoop dat er wat uitkomt. In België loopt het overleg niet goed. Sinds november is het bestuur uitvoerig in gesprek over een aantal locaties daar.

FBCC

De Financiële Begeleidings- en Controlecommissie heeft weer verslag gedaan van haar jaarlijkse controle. In het verslag wordt onder mee gesproken over de functiebeschrijvingen van het personeel. Penningmeester Geitenbeek geeft aan dat deze gereed zijn.

De penningmeester benadrukt verder nog dat er prettig samengewerkt wordt met de commissie en bedankt hen daarvoor.

Voorzitter Buwalda brengt nog een keer de vacatures binnen de FBCC onder de aandacht. De commissie bestaat nog maar uit vier leden en voldoet daarmee niet meer aan het reglementaire minimum. De kiesmannen wordt dringend verzocht in hun gelederen te zoeken naar mensen die deze vacatures kunnen vervullen.

Verkiezingen

Twee bestuursleden van de NPO zijn volgens rooster aftredend. Het bestuur wordt geconfronteerd met indringende zaken die ze raken en daarom is het niet gemakkelijk en zeker niet vanzelfsprekend dat ze doorgaan. Na een en ander goed overwogen te hebben, hebben beiden bestuursleden besloten zich herkiesbaar te stellen. Het gaat om de heren Geitenbeek en Wijnen. Voorzitter Buwalda stelt voor beide heren voor een nieuwe periode te benoemen.

Kiesman Zeeman (afdeling 11) vindt de herbenoeming van bestuurslid Wijnen niet vanzelfsprekend. Vorig jaar is een amendement ingediend rond de verkiezingen. Daar is staande gebleven dat gekeken zou worden naar de dubbelfuncties. In dat kader is er volgens hem niks gebeurd. Hij wil daarom graag schriftelijk stemmen over de functie van de heer Wijnen. Voorzitter Buwalda gaat hierin niet mee. De reglementen zijn vastgesteld voor onbepaalde tijd. Als de mogelijkheid om dubbele functies te vervullen uit de reglementen moet, dan moeten de afdelingen met een voorstel komen. De heren Geitenbeek en Wijnen worden herbenoemd.

Bij de FBCC is de heer Van Buijten herkiesbaar. Ook hij wordt opnieuw aangesteld.

Spelend lid

Al een aantal vergaderingen is de definitie van ‘spelend lid’ aan de orde geweest. In de woordenlijst wordt deze verklaring nu toegevoegd:

Basislid, Jeugdlid of Combinatie zelfstandig op eigen hok (met coördinaten) en met eigen hoklijst de duivensport beoefenend (minimaal één keer per jaar inkorft).

Nationale/sectorale vluchten 2016

Bij het vaststellen van de nationale/sectorale vluchten van 2016 geven de kiesmannen van de afdelingen  10 en 11 aan dat Chateauroux te ver is.

Naar aanleiding van de amendementen geeft bestuur NPO aan mogelijk voor 15 juli met een aangepast vliegschema te komen.

Afdelingsoverschrijdend inkorven

Door Afdeling 5 Zuid Holland heeft voorgesteld het Nationaal inkorven reglementair mogelijk te maken door de afdelingsgrenzen te laten vervallen. Hierdoor kunnen de liefhebbers soms dichterbij inkorven. Diverse kiesmannen geven echter aan dat dit technisch tot problemen leidt. Er kleven nogal wat praktische bezwaren aan. Kiesman Van Kemenade (afdeling 3) geeft aan dat het prima zou zijn wanneer twee afdelingen samen een oplossing vinden. Het moet echter niet reglementair vastgelegd worden.

Over dit laatste voorstel van kiesman Van Kemenade wordt gestemd en met 19 stemmen voor en twee tegen aangenomen.

Procedure aanvragen lossingsvergunningen

Afdeling 9 wil dat het Wedvluchtreglement artikel 5.1 aangepast wordt. Nu is het namelijk zo dat alle lossingsvergunningen die bij de afdeling aangevraagd worden, ook doorgestuurd moeten worden naar het kantoor in Veenendaal. Als de goedkeuring dan terugkomt dan kan de afdeling alsnog besluiten de lossingsvergunning niet aan bijvoorbeeld de vereniging te sturen.  Het is minder arbeidsintensief als de volgorde wordt veranderd. Alleen lossingsvergunningen waarvoor de afdeling toestemming geeft, worden ook doorgestuurd naar de NPO. Dit voorstel wordt unaniem aangenomen.

Afslaan klokken in eigen vereniging

Afdeling 9 heeft ook voorgesteld om het voor afdelingsvluchten mogelijk te maken om in de eigen vereniging af te slaan als ze bij een andere vereniging hebben ingekorfd. Hier blijken technisch gezien echter nog wel wat problemen te zitten. Bestuur NPO neemt het mee in de besprekingen met de softwaremakers voor het volgend seizoen.

Dispensatie

Afdeling 8 en 9 hebben een gezamenlijk voostel ingediend over het geven van dispensaties. Zij vragen het bestuur dwingend om met een voorstel voor nieuw beleid te komen.

Bestuur NPO geeft echter aan juist van de dispensaties af te willen. Na een korte discussie zegt voorzitter Buwalda toe over een half jaar met een voorstel te komen.

Pilot voor eerlijker spel

In de vorige vergadering is al gesproken over de pilot die uitgevoerd zou worden om te komen tot eerlijker spel. De afdelingen 8 en 9 zijn van mening dat er duidelijkere afspraken moeten worden gemaakt, omdat er anders waarschijnlijk geen pilot uitgevoerd gaat worden.  Met 19 stemmen voor en twee tegen wordt het voorstel aangenomen. De pilot wordt gehouden zoals afgesproken en de afdelingen 5, 8 en 9 gaan de pilot doen.

Teletekst

In de mededelingenmap wordt uitgelegd dat SBS-6 text anders gebruikt gaat worden dan voorheen. De afdelingsuitslagen worden niet meer op deze pagina’s gezet, maar elke afdeling krijgt hiervoor ruimte op npoveenendaal.nl. In diverse afdelingsvergaderingen hebben de leden gevraagd dit besluit ongedaan te maken, maar voorzitter Buwalda is duidelijk: ‘zoals het hier staat, gaan we het doen’.

Updaten Elektronische Constateersystemen

Als het gaat om het updaten van Elektronische Constateersystemen, dan bestaat de zorg of de oudste systemen hierna nog wel gebruikt kunnen worden. Hier heeft bestuur NPO ook al aangedacht en bij het vaststellen van de eisen voor 2016 wordt er rekening mee gehouden dat alle systemen nog minimaal vijf jaar bruikbaar moeten blijven. Ook met de trend dat het automatisch melden van duiven steeds meer gewoon wordt, is al rekening gehouden. Dit is al besproken en alle protocollen zijn al op elkaar afgestemd.

Organisatie Vernieuwingsteam

AV Van der Veer 800

Hans van der Veer, kiesman en lid van het OV geeft een presentatie over hoe de organisatie zou kunnen veranderen. Bestuur NPO heeft een voorstel gedaan over het wijzigen van het aantal kiesmannen per afdelingen. Beide punten worden nu bediscussieerd.

Duidelijk wordt dat er een toekomstvisie moet zijn. Waar willen we als organisatie naartoe? Kiesman De Vrede (afdeling 5) is heel duidelijk. Er moet niet weer een jaar gewacht worden. Hij stelt voor de diverse afdelingen hun toekomstvisie te laten formuleren en er de raakvlakken uit te halen. En ook waar het NPO-bestuur wil staan moet duidelijk geformuleerd worden.

Het OVT zal zorgen voor een leidraad. Uiteindelijk zal er tot een gezamenlijk plan gekomen moeten worden. In het najaar moet een stuk in de vergadering aan de orde komen.

Het is ondertussen 22.40 uur. Kiesman Van der Veer had schriftelijk vragen ingediend voor de rondvraag. Deze zullen ook schriftelijk beantwoord worden. Verder maakt niemand gebruik van de rondvraag. Voorzitter Buwalda sluit de vergadering en wenst iedereen een goede thuisreis.

Realisatie door Four Digits op basis van Plone.