Persoonlijke hulpmiddelen

Home > Nieuws > Verslag Buitengewone Algemene Vergadering - 9 september 2015

Verslag Buitengewone Algemene Vergadering - 9 september 2015

Na het voorwoord, waarin voorzitter Buwalda het vooral heeft over onderling vertrouwen, wordt gestemd over het al dan niet behandelen van de notulen van 9 maart jl. van de 21 aanwezige kiesmannen stemmen er 9 voor om het niet te behandelen, 7 zijn tegen en 5 onthouden zich van stemming. De notulen worden daarom in de reguliere oktobervergadering behandeld.

Lees het volledige voorwoord

Dan komt het punt aan de orde waarvoor de vergadering door verschillende afdelingen bijeen is geroepen, namelijk de status quo tussen afdeling 5 en 12. Door meerdere kiesmannen is bij bestuur NPO geageerd tegen de publicatie rond de besluitvorming op de Algemene Vergadering van 2 juni. Volgens deze kiesmannen ‘maakt alles wat er gezegd is die avond geen deel uit van wat er uiteindelijk besloten is’.  Het voorstel moet opnieuw in stemming gebracht worden, zo vindt men.

BAV 9 september zaal

Voorzitter Buwalda geeft aan dat het bestuur zich heeft laten informeren en een standpunt heeft ingenomen. Vooralsnog blijft het bestuur op het standpunt staan dat de procedure van de besluitvorming juist is geweest. ‘De rol van de voorzitter wordt aangemerkt als eenmansactie. Dat is niet waar. Dit soort opmerkingen gaan een eigen leven leiden. In onze weergave van de feiten is precies beschreven hoe de stemming is gegaan. Kennelijk kwam het u niet goed uit. Althans voor de indieners van dit voorstel. U moet de beschikking van de rechter nog eens goed lezen’, aldus de voorzitter.

Buwalda voegt nog toe dat het bestuur vreest dat de consequenties van het voorstel niet goed te overzien zijn. Het leidt volgens het bestuur mogelijk weer tot een gang naar de rechter en de juridische aansprakelijkheid zal gedragen moeten worden door de 12 afdelingen. Bestuur NPO gaat daarom niet mee met de wens naar een nieuwe stemming. De uitspraak van de burgerrechter moet worden gerespecteerd. ‘Als we naar de status quo kijken, zo zegt de voorzitter, ‘dan denk ik dat het helder is dat het voor alles beter was geweest als de situatie zich in der minne had geschikt. Het mocht niet zo zijn.’

Voorzitter Buwalda vraagt aan de kiesmannen uit te leggen waarom deze actie op touw gezet is. Hij wil weten wat hiermee wordt beoogd en wat het rendement zou moeten zijn.

Kiesman Van der Veer (7) mist hun brief bij de stukken. Hij vermeldt verder dat er op 2 juni bandopnames zijn gemaakt en dat dit niet vooraf gemeld is. ‘Dat hoort niet’.

Over de status quo zegt hij dat er door hem geen voorbehoud is gemaakt hangende het kort geding. Die aanvulling is op de vergadering niet zo vastgesteld. Alle kiesmannen die voor gestemd hebben, hebben gereageerd dat er niet gestemd is voor een voorbehoud kort geding.

Voorzitter Buwalda is het hiermee niet eens. Er is naar zijn zeggen geen kiesman in de zaal die kan beweren dat wat hij heeft gezegd niet gezegd is. ‘Anders draaien we de band hier ook nog een keer af.’

Kiesman Zeeman (11) geeft aan hoe de procedure zou moeten zijn. ‘Degene die het voorstel indient, kan het voorstel tijdens de vergadering wijzigen.’

Kiesman Van der Veer zegt dat het rendement niet meer te behalen valt, maar dat ze wel gesteld hebben dat het voorstel niet goed gepresenteerd en niet goed gecommuniceerd is.

Voorzitter Buwalda trekt hieruit de conclusie dat men gewoon hun gelijk wil halen.

Kiesman Van Kemenade (3) vindt dat gerechtelijke uitspraken gerespecteerd moeten worden. Hij snapt niet wat de bedoeling is. ‘Willen we meer wijsheid in pacht hebben dan de rechtelijke uitspraken?’ Er is bovendien een herzieningscommissie aan de gang en er is nog een commissie van wijzen.

Volgens kiesman Pasman (8) wordt door het voorstel niet opnieuw in stemming te brengen voorbij gegaan aan het feit dat de kiesmannen van vijf of zes afdelingen in de volle overtuiging zijn dat ze ervan uit zijn gegaan dat over het ingediende voorstel is gestemd.

Kiesman Vos (5) vindt niet dat de discussie moet zijn of bestuur NPO het fout heeft gedaan of niet. Alle kiesmannen die voor gestemd hebben, hebben het vorige keer blijkbaar niet goed begrepen. Afdeling 5 wil de status quo in ere hersteld hebben omdat zij nog een aantal wegen te gaan heeft. Ze wil de mogelijkheid open houden om bij de voorzieningenrechter ook in beroep te kunnen gaan. ‘Als we dat nu corrigeren, dan helpen we mee om het probleem wat er is opgelost te krijgen. Dus wij vragen wel degelijk stemming over dit onderwerp’, zo eindigt Vos zijn betoog.  Juridische consequenties gaan de NPO niet aan, zo verzekert hij. Er komt volgens hem hooguit een verlenging en die schaadt de NPO niet.

Voordat er opnieuw over de status quo gestemd gaat worden, zegt voorzitter Buwalda nogmaals dat volgens bestuur NPO de juridische consequenties niet zijn te overzien. ‘Het zou zo kunnen zijn dat de hele organisatie mede verantwoordelijk kan worden gesteld.’

Er wordt eerst gestemd over het al dan niet opnieuw in stemming brengen van het voorstel. Hiervoor is een meerderheid. De status quo wordt vervolgens met 12 stemmen voor,  8 tegen en 1 onthouding aangenomen.

Kiesman Kok (12) is van mening dat een tweederde meerderheid nodig is bij het wijzigen van een werkgebied. Voorzitter Buwalda handhaaft de stemming omdat dit geen wijziging van een werkgebied is.

NPO-bestuurslid Jan Wijnen geeft aan terug te treden. Hij verlaat de vergadering.

Hierna komt de stand van zaken met PigeonVillage aan de orde.

In de afgelopen periode zijn twee groepen aan de slag gegaan en zijn er onderhandelingen met Cees Compier gevoerd.

Kiesman Van Kemenade (3) zat in de laatste commissie. Hij meldt dat hen gevraagd is om te proberen tot een schikking te komen. De datum van het eerste gesprek werd vastgesteld door Compier, hij gaf ook aan dat de advocaat van de NPO er niet bij mocht zijn, maar dat het gesprek wel op het kantoor van de advocaat van Compier plaatsvond. ‘Zo was de start’, aldus Van Kemenade. Er is volgens hem naar oplossingen gekeken. Een nieuw contract was een van de oplossingen. Het door de commissie gedane voorstel heeft Compier afgewezen en hij heeft ook aangegeven dat hij een vergoeding van de ontwikkelingskosten wil. De afwijzing is door de commissie met bestuur NPO besproken en dat heeft geleid tot het opzeggen van het huidige contract om de handen vrij te hebben.

PigeonVillage is niet met een tegenvoorstel gekomen. Compier wil nog steeds D- en W-bestanden. De arbiter heeft ondertussen ook uitspraak gedaan. Compier mag een aparte procedure starten voor de schade die hij denkt geleden te hebben.

Het advies van de commissie is dat op deze weg doorgaan niet tot succes leidt. Er zou een schikking moeten komen, anders kan het nog wel 10 jaar duren. De heer Van Buiten, ook lid van de commissie, voegt hier nog aan toe dat, als ervoor gekozen wordt om weer opnieuw richting PigeonVillage te gaan, hij van de kiesmannen graag wil weten wat maximaal aan de schikking gespendeerd kan worden.

Voorzitter Buwalda geeft aan dat het eigenlijk altijd om het punt van de D- en W-bestanden gaat. Hij wil, naar aanleiding van de getuigenverklaringen die bij de arbiter door oud-bestuursleden zijn gedaan, van de kiesmannen weten hoe ze staan in het maken van mondelinge afspraken. Als er belangrijke mondelinge afspraken worden gemaakt, dan mag je volgens hem toch verwachten dat die op papier worden gezet.

De vraag komt of het oude bestuur nog aansprakelijk kan worden gesteld. Volgens Buwalda is dat jaren geleden al formeel gebeurd en loopt dat nog steeds.

Er zijn eigenlijk twee denkbare scenario’s, namelijk het aangaan van een nieuw contract of het verlies nemen. Voorzitter Buwalda vindt wel dat als er een nieuw contract wordt aangegaan het zeker moet zijn dat de afdelingen ook doen wat er afgesproken is.

Kiesman Van der Veer (7) vindt het helder dat in de afspraken een terugverdienperiode was opgenomen. Het contract heeft hij nooit gezien, maar hij weet wel dat wat PigeonVillage gebouwd heeft klopt. Ook voorzitter Buwalda denkt dat het technisch goed in elkaar lijkt te zitten. Van der Veer geeft nog wel aan dat het programma niet gebouwd is op U-bestanden.

Afdeling 7 is nog steeds van mening dat geprobeerd moet worden de schade te beperken. De U-bestanden is volgens Van der Veer geen haalbare stap. Hij vindt dat gepoogd moet worden een contract aan te gaan met het insturen van D- en W-bestanden.

Volgens de kiesmannen moet wel duidelijk zijn dat de Algemene Vergadering gaat bepalen hoe het contract ingevuld gaat worden. ‘Het moet een contract zijn waar wij ons met zijn allen in kunnen vinden’, zo verwoordt kiesman De Vrede (5).

Buwalda geeft aan dat aan vier mensen (de commissie en Frank Marinus) gevraagd wordt om een principevoorstel te maken. Dat stuk gaat rond naar de kiesmannen, hun opmerkingen worden verwerkt en de herziene versie wordt goedgekeurd door de kiesmannen.

Met 17 stemmen voor en 4 onthoudingen wordt deze procedure afgesproken.

Alvorens naar de rondvraag te gaan komt voorzitter Buwalda nog even terug op het terugtreden van bestuurslid Jan Wijnen. ‘Het bestuur vervalt nu in het afhandelen van lopende zaken. Dat is heel jammer. Er moet nu een bestuursverkiezing worden gehouden. Er is al een advertentie voor bestuursleden uitgegaan. Wij vragen dringend aan u met bestuurskandidaten te komen. Nieuw elan, nieuw bloed.

Het moet niet zo zijn, dat het weer zover is dat er een heel nieuw bestuur moet optreden. 2016 wordt een cruciaal jaar. Binnen drie maanden hebben we een vergadering waarbij de bestuursverkiezing aan de orde komt.’

Omdat geen van de kiesmannen gebruik maakt van de rondvraag, eindigt hiermee de vergadering.

Realisatie door Four Digits op basis van Plone.