Persoonlijke hulpmiddelen

Home > Nieuws > Verslag van de FCI bijeenkomsten in maart 2015

Verslag van de FCI bijeenkomsten in maart 2015

Op 18, 19 en 20 maart 2015 heeft er een FCI congres in Halle België plaatsgevonden. Tijdens de diverse vergaderingen is een aantal zaken besloten en sommige onderwerpen zullen nog terugkomen op de agenda van oktober 2015.

logo fciCommissie Standaard

Conform het congres in Boedapest werd deze vergadering voorgezeten door Leo Mackaay 

(Nederland). Aan de training/opleiding tot FCI keurmeester werd in Boedapest door 12 personen deelgenomen. De FCI commissie informeert twee personen dat zij (nog) niet aan de voorwaarden van de FCI voldeden. De overige tien keurmeesters hadden het voortreffelijk gedaan en sommigen waren geslaagd. Degenen die deze cursus tweemaal met succes hebben afgelegd krijgen in oktober 2015 het officiële FCI-paspoort uitgereikt. Vanuit België was een voorstel gedaan om Internationale FCI-vignetten te verstrekken aan de FCI keurmeesters en dit werd met meerderheid van stemmen aangenomen.

Het ingediende voorstel van Portugal over de criteria jonge duiven om het aantal kilometers te verzwaren werd met grote meerderheid afgewezen. Zo ook het prijzen 1: 4  kreeg geen meerderheid, alsmede de punten te laten tellen als resultaatvlucht van de behaalde punten op een One loft race.

Het ingediende voorstel van de Spaanse Federatie om het aantal deelnemers op de marathon  terug te brengen naar 20 kon niet worden behandeld. Het voorstel was te laat ingediend en komt nu op de agenda voor de oktobervergadering 2015.

Bij het keuren op de Olympiade in Boedapest is voor het invoeren van de resultaten door de keurmeesters gebruik gemaakt van tablets. Achteraf bleek dat er niet genoeg informatie uit de data was te halen. Dit moet volgende keer anders. De Poolse delegatie gaat dit verder uitwerken en de opzet is om de software in drie wereldtalen  beschikbaar te krijgen. In oktober wordt een presentatie gegeven in Halle aan alle geïnteresseerde FCI-landen. In maart 2016 moet het programma gereed zijn.    

Nederland zal een voorstel indienen voor de FCI commissie Sport om de afstandscriteria voor alle categorieën met een min- en plustolerantie van 5% in te voeren, alsmede een tweede voorstel afstand  hart samenspel/afdeling. In samenspraak met de Olympiadecommissie wordt dit voorstel gemaakt. Wij verwachten daarmee recht te kunnen doen aan die leden die nu net tussen wal en schip vallen. Het blijft raadzaam dat de afdelingen bij het opmaken van hun vliegprogramma’s hier zelf al rekening mee te proberen te houden.

Commissie Sport

De Commissie Sport werd voorgezeten door Istvan Bardos (Hongarije). Er is een actieplan opgezet voor de komende twee jaren.  Over dit plan, en met name over de routing van de vaste voetringen, werd  uitvoerig gediscussieerd. Er is op het congres in Slowakije een akkoord gesloten dat er FCI-ringen, met enkele kleine randvoorwaarden, gebruikt moeten worden. In de vergadering van oktober 2014 is een commissie benoemd die plannen uitwerkt als het gaat over de financiële aspecten en routing van de opdrachten aan de leveranciers. Bijvoorbeeld de vraag of de landen zelf hun bestellingen gaan plaatsen of dat dit centraal wordt aangestuurd door de FCI, komt hierin aan de orde. Vertegenwoordigers uit de landen België, Duitsland en Nederland komen gezamenlijk met voorstellen op de vergadering van oktober 2015. De definitieve plannen zijn ruimschoots voor aanvang van de Olympiade in Brussel klaar. 

De bronzen kleurstelling 7616C voor de ringen van 2016 blijkt in het geheel onvoldoende leesbaar te zijn. Besloten is dan ook deze te wijzigen in blauw 638C. De rode kleur 185C voor 2017 geeft ook problemen met name voor mensen die kleurenblind/slechtziend zijn. Besloten is dat de ringenleverancier modellen voorlegt in een vijftal rode kleurstellingen. De kleurencyclus van 10 kleuren wordt teruggebracht naar vijf (geel – wit – blauw – rood en groen). In de federatie Spanje wil men dat  twee organisaties zelfstandig ringen bestellen en besloten is dat dit alleen door de erkende FCI lidstaat gedaan mag worden.

Verder is er net voor de vergadering een boekwerk van maar liefst 51 pagina’s over het elektronisch constateren aan iedere lidstaat gestuurd. De verschillende landen gaan ernaar kijken en de Commissie Sport komt binnen 3 weken met haar bevindingen.

Commissie veterinair

De Commissie veterinair werd voorgezeten door Hans–Joachim Nüsse (Duitsland). De opzet is dat alle dopingzaken in een aparte commissie komen. Op het congres in Boedapest heeft een aparte bijeenkomst plaatsgevonden over het onderzoek naar jonge duiven. Diverse landen hebben de FCI-enquête ingevuld. De heer Daniël Krajicek komt met de een eerste conclusies. De resultaten van het onderzoek zijn zeer interessant en de rapportage wordt aan de heer Menzel (Duitsland) beschikbaar gesteld. Verder is in het Europees parlement een veterinair deskundige uit Roemenië aanwezig. Aan de delegaties wordt gevraagd bij hun Nationale parlement, de partijen die zitting hebben in het Europees parlement, onze duivensport onder de aandacht te brengen. Voor de vaststelling van erfelijkheid wordt een voorstel gemaakt voor de eerstvolgende vergadering. Dr. Taras Vira (Oekraïne) wil een congres organiseren, waar de mogelijkheid is voor veterinaire deskundigen uit de hele wereld om te praten over diverse duivenonderwerpen. In de afgelopen jaren is een dergelijk congres in München geweest en daar zijn zeer  interessante onderwerpen aan de orde geweest. Het geheel wordt verder uitgewerkt en bekeken wordt of een en ander haalbaar is de komende jaren. Het wordt geagendeerd in het najaar.

Commissie Europa

Stefaan van Bockstaele (België) is de voorzitter van de Commissie Europa. In deze vergadering werd uitvoerig gediscussieerd over de grensgevallen van leden. België is het er pertinent niet mee eens dat Belgische leden, waarvan het coördinaat in België ligt, meespelen aan wedvluchten in Nederland. Aan de Franse zijde willen liefhebbers  zich aanmelden in België. Men wil dit geregeld hebben via de FCI. De vergadering heeft dit voorstel niet gesteund, maar wel aangegeven dat er tussen de landen afspraken moeten komen.

Commissie Statuten

Op het congres in Boedapest is besloten dat de heer Horst Menzel van Duitsland deze commissie de komende twee jaren onder de loep neemt. Hierbij komt ook de FCI-structuur en -Organisatie aan de orde. Zo is momenteel de zetel van de FCI in Zwitserland en is de voertaal Frans. Of dat zo moet blijven is de vraag. Als voorbeeld werd de FIFA genomen, daar zijn vier talen mogelijk maar de voertaal is Engels.  Dit zou voor de FCI organisatie een uitkomst zijn. Engels wordt door de meeste landen gesproken. We wachten met belangstelling datgene wat er gaat komen af.

Commissie Grand Prix

Deze vergadering werd voorgezeten door Ernest Rossi (Malta) In het seizoen 2015 stonden 15 One loft races gepland. In Halle stond er een overleg gepland met de Chinese delegatie en besloten werd voor het seizoen vier One loft races in China te organiseren. De commissie van de Grand Prix was zeer verheugd met deze aanvulling. In China zijn circa 850 One Loft races.

Er werd bij de ingeplande One loft races een aantal controles verscherpt. Zo zal de functionaris een stempel met signatuur van de voorzitter en speciale verzegeling voor de manden krijgen. Deze zullen t.z.t. aan iedere controleur worden meegegeven en het invullen van de checklist is dan ook een vereiste om die retour aan het secretariaat van de FCI te zenden.

Commissie Directeur

Deze werd door afwezigheid van de heer Tereso (Portugal) voorgezeten door Stefaan van Bockstaele. Hier werden alle, door de commissies, voorgestelde voorstellen goedgekeurd. De notulen van het Congres werden ter plekke uitgedeeld en er werd afgesproken dat deze in oktober 2015 op de agenda worden geplaatst. Voor de race in Roemenië 2015 hebben inmiddels meer dan 15 landen zich ingeschreven. Van de grotere landen ontbreken nog Polen en Nederland. Voor het organiseren van de Olympiade 2017 in Brussel zijn de voorbereidingen door onze zuiderburen in volle gang. Voor de Olympiade in 2019 hebben zich twee landen aangemeld namelijk Roemenië en Polen. De Roemeense delegatie wil het erg graag organiseren maar vindt dat de Polen het, vanwege een 100 jarig jubileum, moet organiseren. Zij trekken zich dan ook terug voor 2019, maar hopen dat zij het dan in 2021 toegewezen krijgen.  De sponsering op de FCI site is nog niet realiseerbaar, omdat er te weinig informatie op staat. In oktober worden nieuwe afspraken gemaakt. Ieder land wordt gevraagd een link op te geven die naar hun site verwijst. Verder zullen er diverse personen binnen de FCI gevraagd worden de site verder te voorzien van informatie.  Er zal getracht worden in oktober met professionele vertalingscabines te werken. De voorkeur gaat uit naar Frans, Engels en Duits. De proef wordt gedaan met de commissies Standaard – Sport en commissie Directeur.  De vergadering in oktober wordt vastgesteld voor 14 – 15 en 16 oktober.

Vice FCI president Leo Mackaay

Realisatie door Four Digits op basis van Plone.