Persoonlijke hulpmiddelen

Home > Nieuws

Nieuws

Open dag bij Gerard Koopman 2017

Samen met Cees Korf op naar Emerveen-Emmen, in mijn Tom-Tom gaf hij Emmen aan, we kwamen gelukkig op de goede plek aan, we waren hier nog nooit geweest, maar bij aankomst keken wij onze ogen uit.

Het is prachtig om te zien wat er allemaal kan in de duivensport, we werden hartelijk begroet op weg naar de partytent voor een bakje koffie en ook nog met taart, achteraf gezien was het goed georganiseerd, na de koffie en thee gingen wij naar boven waar een gedeelte van de kwekers zaten, wat opviel en werd gezegd door de bezoekers het was er prachtig schoon en de duiven zaten er goed bij, ik vond het wel gewaagd om de bezoekers zo dicht bij zijn topduiven te laten komen, maar dit is een keuze die je maakt, je kon niet de duiven in de hand nemen, alles zat trouwens op eieren, nee, prachtig om mee te maken.

 

Kweekboxen boven

 

Gerard Koopman begaf zich onder de aanwezigen

Wat mooi, Gerard Koopman gunde iedereen een woordje, iedereen kon hem wat vragen, dat is ook duivensport, daarna gingen wij naar buiten om de vlieghokken te bekijken, zijn jonge duiven hokken en zijn vlieghokken, ik ben de verschillen gaan opsporen, het ene hok afzuiging andere hok weer niet etc. het was prachtig om te zien hoe zij dat hebben.

 

De vlieghokken

We konden de hele middag wel dingen bekijken en even praten met alle soorten van liefhebbers, allemaal lovende reacties, en wie komen we tegen, een ware Urker duivenliefhebber in de vorm van Dhr. P. Romkes.

 

De jonge duiven hokken

Na alle hokbezoeken zijn wij weer naar de partytent gegaan die stond opgesteld aan zijn woning, hier kwamen we in gesprek met alle soorten van duivenliefhebbers, met bekende en minder bekende liefhebbers, bij een gesprek staan er twee jonge liefhebbers bij ons aan tafel, ik kon ze niet, maar hoeft ook niet, de ene jongen zegt tegen mij wat mooi hier he, dit is ook mijn droom, ik zeg tegen hem en als die droom niet uitkomt wat dan, hier wist hij geen antwoord op, ik zeg tegen hem, Gerard Koopman heeft  het prachtig voor elkaar, en we gunnen het hem ook allemaal, als wij de kans zouden hebben om zo onze duivensport te kunnen beoefenen dan deden we dit misschien ook op deze manier, maar tot deze jonge liefhebbers heb ik gezegd, geniet van wat we nu hebben en iedereen met onze eigen eigenaardigheden, het is niet een must om zo je hobby te beoefenen, op de manier waarop wij het nu doen is ook bevredigend, op de manier wat we kunnen behappen qua werk en inkomsten, geniet ervan, maakt niet uit op welke manier.

Hokken met rennen ervoor

 

Allemaal successen samen mat zijn vader

 

Een goed gevulde partytent

Wij wilden Gerard Koopman en zijn vrouw en zijn hele team bedanken voor de gastvrije ontvangst, het was een hele leuke middag, we hebben er van genoten weer inspiratie opgedaan.

Jan Post
Kijk ook eens op www.post-duiven.nl

Vacature NPO Bestuur - Secretaris

Bent u degene die mee wil bouwen aan een professionele organisatie?

Over NPO

In totaal heeft Nederland 18.000 leden die zich actief bezig houden met de duivensport. NPO, de Nederlandse Postduiven Organisatie heeft haar kantoor gevestigd in Veenendaal.

De organisatie is opgedeeld in 11 afdelingen. De organisatie werkt hard aan vernieuwing waarbij de liefhebbers/leden centraal moeten komen te staan en deze nieuwe organisatie structuur zal zo spoedig mogelijk geïmplementeerd worden. 

Profielschets Bestuurder NPO

Het bestuur is verantwoordelijk voor de beleidsvoorbereiding, –vaststelling en –uitvoering. Bevoegdheden van het bestuur corresponderen met de bestuurlijke verantwoordelijkheden, zoals die zijn vastgelegd in de statuten en het bestuursreglement.

Voor de functie van Secretaris zijn we op zoek naar een kandidaat die wordt aangetrokken door de belangrijke veranderingen die momenteel bij de NPO plaatsvinden, die mee wil bouwen aan een professionele organisatie in een nieuwe omgeving en dynamiek en daarbij niet opziet tegen onzekerheden. 

Opgaven binnen het Bestuur

Het bestuur is belast met het besturen van een organisatie welke als 'complex' getypeerd kan worden. Speciale aandacht gaat uit naar de verdere professionalisering van de organisatie. Het aangaan van netwerken en vitale verbindingen en daarmee het op strategisch niveau positioneren van de NPO organisatie.

Plaats in de organisatie

De secretaris is aangesteld door de Algemene Vergadering (AV) en maakt onderdeel uit van het Dagelijks Bestuur (DB) samen met de voorzitter en de penningmeester en het Algemeen Bestuur (AB) dat bestaat uit het DB en enkele leden van bestuur. De bestuurder heeft onderlinge afstemming, eigen functioneren wordt in overleg met het voltallige bestuur besproken.

Karakteristiek van de functie

 • Het voorbereiden en mede ontwikkelen van strategisch beleid bestuur NPO en afstemming ledenraad.
 • De totstandkoming van het meerjarenbeleidsplan, het jaarplan en het jaarverslag
 • Bewaking van de consistentie in de beleids- en besluitvormingsprocessen
 • Het schrijven van notities, adviezen en beleidsvoorstellen
 • Organiseren en faciliteren van de vergaderingen

Functie-eisen

 • Minimaal HBO werk- en denkniveau
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden
 • Dienstverlenende en diplomatieke instelling
 • Vaardig in computerprogramma’s en social media 

 

Wij bieden

Onkosten- vrijwilligers vergoeding.

Informatie 

Verdere informatie over de functie kunt u contact opnemen met Fred an Haack, telefoonnummer 0318-559700 en/of Harrie Meijners (bestuurslid) 06-22746840.

Kandidaten gezocht voor de Dispensatiecommissie

In december 2016 is door de Ledenraad NPO een nieuw dispensatiereglement aangenomen. Een basislid gaat een dispensatie voortaan aanvragen bij de Commissie Dispensaties. Deze commissie stuurt een gewogen en deugdelijk gemotiveerd advies aan het NPO Rechtscollege.

Voor deze commissie zoeken we kandidaten. Voor lidmaatschap van de dispensatiecommissie gelden de volgende bepalingen.

 • Een commissielid wordt door bestuur NPO benoemd voor de duur van drie jaar. De zittingstermijn kan daarna met maximaal drie jaar worden verlengd indien de continuïteit dit vereist.
 • De leden van de commissie hebben bij voorkeur kennis van de sport en de spelregels, alsmede van de praktische gang van zaken in de NPO, maar behoeven geen lid te zijn van de NPO.
 • Werknemers van de NPO kunnen niet tot lid van een commissie worden benoemd.
 • Leden van het bestuur van de NPO, van het bestuur van de Afdelingen, van het bestuur van de verenigingen, kunnen voor de duur dat zij in die hoedanigheid bij de NPO zijn betrokken geen lid zijn van de commissie.

 

De functie is onbezoldigd, maar gemaakte kosten kunnen vanzelfsprekend worden gedeclareerd.

Heeft u belangstelling voor deze functie dan kunt u middels een CV met korte motivatie per mail kenbaar maken bij het Bureau NPO, secretariaat@npoveenendaal.nl

Meer informatie

Wilt u meer informatie over deze functie? Stuur een e-mail  naar Marjan van Berkel, .

Maatregelen Vogelgriep Nederland, België en Frankrijk

Hoewel er geen beschermings- en toezichtsgebieden meer zijn in Nederland vanwege de vogelgriep, zijn de maatregelen die de overheid eerder nam, nog steeds van kracht. Dit omdat het risico op vogelgriepbesmetting door wilde watervogels hoog blijft en men het risico op besmetting wil minimaliseren. Voor postduiven gelden echter geen maatregelen. Deze mogen gewoon uitvliegen!

België

Vanuit België ontvingen wij vrijdag het bericht dat ook daar de duiven weer uit mogen vliegen zonder beperkingen. Vanaf volgende week kunnen daar weer africhtingen en vluchten plaatsvinden.

Frankrijk

Frankrijk heeft de maatregelen als volgt geformuleerd:

De wedstrijden met postduiven met vertrek, aankomst, overvlucht of deelname van duiven afkomstig uit een ecologische of administratieve zone, welke door het hoofd van het departement zijn onderworpen aan maatregelen ten aanzien van aviaire influenza onder vogels in het wild, zijn verboden. Echter, buiten de besmette zones zijn wedstrijden toegestaan.

Ter Overweging ... 2) Ziektezorg - Door Peter Boskamp

Wanneer we de lijn ziektezorg, gezondheidszorg en prestatiezorg langslopen, dan moeten we onder ziektezorg verstaan, het behandelen van dieren die klinisch ziek zijn. Dit is geheel iets anders dan het verstrekken van antibiotica en chemotherapeutica ter preventie van ziekten die niet zijn vastgesteld. Dit laatste is jarenlang heel gebruikelijk geweest binnen de diergeneeskunde. Zelfs de overheid deed hier in de jaren tachtig van de vorige eeuw nog aan mee. Deze weg wordt binnen de diergeneeskunde nu meer en meer verlaten. Antibiotica zijn volgens de nieuwste inzichten voorbehouden ter behandeling van vastgestelde ziekten. Dat geldt tegenwoordig voor vrijwel alle voorkomende gevallen van ziekten bij alle diersoorten, dus ook voor de duiven en de duivensport.

Het antibioticum beleid

Peter Boskamp 2.2

Het beleid om minder antibiotica te gebruiken binnen de diergeneeskunde wordt begeleid door de Autoriteit Antibiotica, die o.a. als doelstelling heeft het antibioticum gebruik in Nederland drastisch te verlagen. Het gebruik van deze middelen is tot op het ogenblik, naar verluid, al met meer dan 60% teruggebracht binnen de diergeneeskunde. Dit wordt niet gezien als het eindpunt. Nu de grootverbruikers in kaart zijn gebracht (kippen, varkens etc.) en de reductie van het gebruik bij deze diersoorten al sterk is gereduceerd, is men begonnen met het in kaart brengen van de andere dieren waarbij antibiotica worden gebruikt. Een van deze diersoorten is de postduif.

Eerste, tweede en derde keus middelen

Een van de regels die bij het terugdringen van het antibioticumgebruik is opgesteld in 2012 is dat er onderscheid gemaakt wordt tussen eerste, tweede en derde keus  antibacterieel werkende middelen. Het is voor dierenartsen niet langer toegestaan tweede of derde keusmiddelen te gebruiken bij ziekten bij dieren, zolang er nog eerste keus middelen zijn die nog werkzaam zijn. Tot de derde keus middelen behoort onder andere het alom bekende Baytril® . Inzet van dit middel en een aantal andere middelen is in Nederland alleen nog toegestaan indien gebleken is dat er geen andere middelen meer

werkzaam zijn.

Voor duivenliefhebbers is dit vaak moeilijk te verteren, omdat ze sedert lange tijd goede ervaringen hadden met deze medicatie. Voor de liefhebbers in de grensstreken is het vaak niet te begrijpen, omdat ze weten dat het aan de andere kant van de grens nog steeds is toegelaten voor de behandeling van ziekten. Onze buurlanden zijn dan ook veelal niet zo ver gevorderd met de implementering van de regels betreffende het terugdringen van het antibioticum gebruik bij dieren. De verwachting is dat deze achterstand de komende tijd wordt weggewerkt.

Het preventief kuren met antibiotica tegen niet vastgestelde ziekten wordt binnen het huidige beleid met betrekking tot het gebruik van antibiotica gezien als een ‘no go’.  Ook binnen de duivensport zullen we ons van deze veranderde regelgeving bewust moeten zijn.

Hoewel het gebruik van antibiotica dus onder een vergrootglas is komen te liggen de afgelopen jaren, neemt dit niet weg dat er in geval van vastgestelde ziekten wel degelijk nog gebruik gemaakt kan worden van de (eerste keus) middelen. Belangrijk in deze is dat er een goede diagnose wordt gesteld, als dan niet middels bacteriologisch onderzoek. Derde keus middelen zijn vooralsnog alleen nog maar in te zetten nadat middels bacteriologisch onderzoek de noodzaak hiervan is komen vast te staan. Tweede keus middelen morgen worden ingezet zodra gebleken is dat de eerste keus middelen niet, of onvoldoende werken.

Magistrale bereiding

Binnen de diergeneeskunde mogen ter behandeling van zieke dieren alleen de voor deze diersoort geregistreerde middelen gebruikt worden. Deze zijn voor een goede behandeling van de duiven helaas echter amper aanwezig of er is van gebleken dat ze in een aantal gevallen nog maar onvoldoende werken. De wetgever heeft het in deze gevallen toegestaan dat er diergeneesmiddelen die geregistreerd zijn voor andere diersoorten gebruikt mogen worden. Dit beleid valt onder de zogenaamde Cascade regeling. Als er geen werkzame geregistreerde diergeneesmiddelen beschikbaar zijn binnen de cascade regeling, om de kwalen waar de duiven aan lijden te behandelen, mag een dierenarts zelf voor een bepaald dier of groep dieren een zgn. Magistraal diergeneesmiddel samenstellen en bereiden.

Peter Boskamp 2.1Bovenstaande uiteenzetting zal duidelijk maken dat het er voor de duivenliefhebber maar zeker ook voor de behandelende duivenartsen niet bepaald makkelijker op geworden is. Enerzijds is er dus de regelgeving waar de dierenartsen zich zonder meer aan zullen moeten houden, anderzijds is er het verlangen van de liefhebbers om ze snel mogelijk van de problemen bij hun duiven afgeholpen te worden. Dit laatste geldt natuurlijk vooral tijdens het vluchtseizoen. Geen enkele liefhebber wil dan te lang op genezing van zijn ziek dieren moeten wachten.

Dit is een problematiek die de komende tijd mogelijk steeds meer afgetekend voor het voetlicht komt te staan.

Preventieve gezondheidszorg

De komende tijdzal blijken dat preventieve gezondheidszorg, waarbij voorkomen wordt dat de dieren ziek worden en antibiotica nodig hebben om weer gezond te worden, steeds belangrijker zal gaan worden. Deze preventieve gezondheidszorg is jarenlang een min of meer, ondergeschoven kind geweest voor veel liefhebbers. Immers, middels het antibioticumgebruik waren de voorkomende problemen meestal snel te verhelpen. Gelukkig is de afgelopen jaren gebleken dat er naast antibiotica genoeg natuurlijke middelen zijn ontwikkeld door diverse firma’s die betrokken zijn bij de duivensport, die de problematiek die onmiskenbaar op ons af komt met betrekking tot het gebruik van antimicrobiële middelen kunnen helpen tackelen.

Ook in de andere sectoren waar een striktere naleving van de regelgeving aangaande het antibioticumgebruik werd afgedwongen (varkens, pluimvee) zijn er diverse initiatieven ontwikkeld om met natuurlijke middelen de gebruikelijke ziekten te voorkomen. De tijd heeft geleerd dat dit best goed heeft gewerkt in die sectoren. Waarom zou dit dan ook niet kunnen opgaan voor onze duivensport?

Kern van de zaak is dat duivenliefhebbers die jarenlang gewoon zijn om op een bepaalde manier voor de gezondheid van hun duiven te zorgen middels het regelmatig verstrekken van antibiotica ter preventie van mogelijke ziekten anders leren kijken naar deze problematiek. Ze zullen moeten kijken naar de mogelijkheden die de preventie van ziekten op een meer natuurlijke manier  biedt.  Dat zal menigeen moeilijk vinden. Vastgeroeste gewoontes laat niemand graag los. Toch is er onmiskenbaar een trend binnen de duivensport waarneembaar die laat zien dat men meer voor deze mogelijkheden begint open te staan. Al dan niet afgedwongen door de nu veranderende regelgeving aangaande het gebruik en het voorschrijven van antibiotica en chemotherapeutica. Waar een wil is, is een weg. En zoals zo vaak ligt de waarheid meestal in het midden. Louter antibiotica gebruik ter preventie van ziekten heeft al vele liefhebbers uiteindelijk, van een koude kermis doen thuiskomen. Anderzijds is het gebruik van louter natuurlijke middelen ook niet zaligmakend. Ook dan kan het onder bepaalde omstandigheden nodig zijn gebruik te maken van antibacteriële middelen. Voordeel is wel van de laatste methode dat de middelen dan veel meer kans van slagen bieden omdat de kans op resistentie aanzienlijk minder is, zo wijst  eigen onderzoek uit.

In een volgend artikel wil ik een aantal algemene praktische adviezen geven om zo veel mogelijk profijt te hebben van de middelen die binnen de duivensport nog wel zijn toegelaten.

Succes.
Peter Boskamp

Instructies Vliegseizoen 2017

Dit weekend gaat officiële vliegseizoen 2017 van start. Ten opzichte van het vorige seizoen zijn er wat wijzigingen, al dan niet van overheidswege opgelegd, waarover door de Ledenraad van de NPO is besloten en waarnaar wij allemaal moeten handelen.

 

Opleervluchten

Tijdens de Ledenraad van 12 december 2016 is besloten dat op de wedvluchten geen invliegduiven en/of trainingsduiven zijn toegestaan.  Dit houdt in dat in de wagens zich alleen duiven mogen bevinden die aan de wedvlucht deelnemen en dit gedurende het wedvluchtseizoen van 8 april tot en met 27 september.

Voor opleerduiven organiseren de afdelingen, in gezamenlijkheid ten behoeve van degenen die niet aan de wedvluchten willen deelnemen aparte opleervluchten. Deze duiven worden te allen tijde op een andere dag gelost dan de wedvluchtduiven.

Het niet respecteren van besluiten van de NPO Ledenraad kan gevolgen hebben voor degenen die in overtreding zijn en mogelijk tuchtrechtelijke maatregelen op basis van Artikel 13 van de NPO Statuten

Artikel 13 Statuten NPO

Leden NPO zijn verplicht:

 1. De statuten en Reglementen en Besluiten van de organen van de NPO na te leven;
 2. de Statuten, Reglementen en Besluiten van het Instituut Sportrechtspraak na te leven waar onder het Algemeen Tuchtreglement, het Reglement Seksuele Intimidatie, het Reglement Matchfixing, met uitzondering van het Dopingreglement en het Tuchtreglement dopingzaken;
 3. alle overige verplichtingen welke de NPO in naam of ten behoeve van de leden aangaat of welke uit het lidmaatschap van de NPO voortvloeien te aanvaarden en na te komen;
 4. een basisvereniging en een afdeling zijn verplicht in de statuten een bepaling op te nemen op grond waarvan de statuten, de reglementen en besluiten van de NPO alsmede de reglementen van het Instituut Sportrechtspraak van toepassing zijn op haar basisleden en waarbij haar basisleden verplicht zijn te handelen in overeenstemming daarmee.

 

Paramyxo-enting

Voor postduiven,  zowel oude als jonge duiven, geldt een verplichte enting tegen het paramixovirus. Voor kweekduiven of duiven waarmee niet wordt gevlogen of aan tentoonstellingen wordt deelgenomen wordt geen uitzondering gemaakt.  Alle duiven moeten worden geënt. In onze buurlanden is deze enting ook verplicht gesteld door de overheid. Onze eigen overheid ziet toe op de naleving van deze regel, maar ook de Belgische en Franse overheid wil zekerheid dat de duiven die in het land komen geënt zijn tegen paramyxo.

Een enting is 12 maanden geldig, een duif die in november wordt geënt kan dus het hele seizoen, van het jaar daarop volgend,  meedoen aan wedvluchten.

Het entingsformulier dient identiek te zijn aan het voorgeschreven model. Dit betekent dat het dus niet verplicht is om de tweevoudig genummerde formulieren te gebruiken. Ook de Compustam-uitdraai voldoet dus aan de juiste opmaak. Sommige werken ook vanuit een Excel-bestand. Deze zijn gewoon toegestaan. Het gebruikte model dient dus nogmaals identiek te zijn aan het voorgeschreven model en voorzien te zijn van alle informatie die ingevuld dient te worden en dus geen lege velden te bevatten en een originele handtekening van de dierenarts.

In Nederland ligt de verplichting om toe te zien op naleving van de entingsplicht  bij de basisverenigingen.  De makkelijkste manier van controle is door voor de eerste vlucht de hoklijsten en de entlijsten met elkaar te vergelijken. Uiteraard dient dit ook voor aanvang van de vluchten met jonge duiven, en de natour te gebeuren.  Duiven die niet zijn geënt moeten in overeenstemming met het wedvluchtreglement worden geweigerd. Een enting is twaalf maanden geldig. Het Ministerie heeft aangegeven ook zelf controles uit te gaan oefenen.

Kort gezegd

 • Zorg voor correctheid formulier (juistheid en volledigheid)
 • Gebruik format/standaard entingsformulier
 • Alleen originele handtekeningen zijn toegestaan.
 • Controle op naleving bij de basisvereniging, bestuur vereniging heeft die verantwoordelijkheid.
 • Het bestuur afdeling heeft in de verantwoordelijkheid als uitvoerder van het transport van de duiven de verantwoording van de controle van de volledigheid en juistheid van de aangeleverde documenten per vereniging.
 • Bij onregelmatigheden, melden bij afdelingsbestuur.
 • Bij individuele of gecombineerde africhtingen of zogezegde trainingsvluchten dient u altijd de verklaring van enting tegen paramyxovirusinfectie bij duiven te kunnen overleggen.

Met betrekking tot de verplichte controle op de enting tegen PMV onderzoekt bestuur NPO de mogelijkheid een Database aan te leggen die de ringnummers bevat van de ingeënte duiven. Dit bestand kan dan door bevoegde instanties op eenvoudige wijze middels smartphone, tablet of computer geraadpleegd worden.

De bevoegde instanties in België en Frankrijk kunnen als ultieme maatregel onze duiven laten vernietigen en wij stellen alles in het werk om dit te voorkomen en hanteren daarvoor richtlijnen en die zullen nageleefd dienen te worden. Bij overtredingen zullen de risico’s en gevolgen daarvan voor de overtreder zijn en de gevolgen daarvoor ook voor rekening van diegene komen.

Gummiringen

Het is voor leden toegestaan om met gummiringen deel te nemen aan wedvluchten. Dit houdt voor verenigingen in dat zij voorwaarden moeten scheppen waarop de leden die de gummiringen nog gebruiken nog deel kunnen nemen aan wedvluchten.

Voor de toekomst zal het gebruik van gummiringen geheel verdwijnen, dit daar onze leverancier heeft aangegeven dat hij stopt met de productie van gummiringen. In een latere publicatie zullen wij hier nog op terugkomen.

Lossingsvergunningen

Met name in België is er aangekondigd door de overheid dat er vanaf dit seizoen nog verder verscherpte controles op de lossingen zullen plaatsvinden. Dit houdt in dat er voorafgaand aan een lossing altijd contact moet zijn geweest met de correspondent van de betreffende losplaats en overeenstemming met de correspondent over de mogelijkheid tot lossing.  De instructies van deze correspondent zullen opgevolgd moeten worden.  Vanaf 2017 mag er ook niet meer afgeweken worden van de losplaats waarvoor een vergunning is afgegeven.

In samenwerking met de KBDB zullen wij de contactgegevens van de correspondenten en de coördinaten  op de lossingsvergunningen vermelden. Men mag hier niet van afwijken. Dit is noodzakelijk om de huidige losplaatsen te kunnen behouden en de mogelijke uitbreidingen te realiseren.

Voor wat betreft de lossingen is er inmiddels een programma gereed waarmee ongewenste vermengingen ( in de volksmond) kruislossingen nog verder beperkt kunnen worden. Dit programma komt op zeer korte termijn beschikbaar voor de lossingsverantwoordelijken.

Ook kan er achteraf gekeken worden of ongewenste vermengingen hebben plaatsgevonden als de werkelijke gegevens bekend zijn.

Wij wijzen u nogmaals op de door ons gemaakte afspraken en reglementen en de juiste tijdige en volledige uitvoering daarvan. Alle mogelijke middelen zijn voorhanden om dit te kunnen realiseren.

Gedrag dat hierbij niet aansluit en eventuele gevolgen zullen bij de overtredingen tot sancties en aansprakelijkheid leiden.

Wij hebben er alle vertrouwen in dat alle vrijwilligers en verantwoordelijken door onze liefhebbers in staat worden gebracht om hun taken en bijbehorende verantwoordelijkheden op een goede manier uit te oefenen.

Een mooi vliegseizoen 2017 gewenst!

Bestuur NPO

Kantoor in Veenendaal gesloten

Hou er rekening mee dat op de volgende dagen het kantoor in Veenendaal is gesloten:
Donderdag 25 mei 2017 Hemelvaart
Vrijdag 26 mei 2017 dag na Hemelvaart
Maandag 5 juni 2017 Pinksteren

The Passion - Pasen, The Passion en onze passie voor de duiven(sport)!

The Passion is een vertelling van de laatste uren van het leven van Jezus in de vorm van een groot muzikaal evenement. Het doel is om het grote publiek op eigentijdse manier kennis te laten maken met het verhaal van Jezus Christus. Deze voorstelling die de laatste jaren wordt gegeven vind op Witte Donderdag dit jaar plaats in Leeuwarden. Dit weekend vieren wij op zondag en maandag Pasen 2017. Het christendom is met name gebaseerd op het leven en lijden én de opstanding uit de dood van Jezus Christus. Pasen is de belangrijkste christelijke feestdag. Men viert de opstanding van Jezus uit de dood nadat hij op Goede Vrijdag gestorven is.

Eiervluchten

In de duivensport staat Pasen vaak in het teken van de eerste vluchten van het seizoen waarbij een eiervlucht wordt georganiseerd. Zo zal dat in veel verenigingen in het land dit weekend wederom het geval zijn. Tradities in onze sport zijn een groot goed en worden door velen gekoesterd. Mooi om die in ere te houden en te kijken hoe wij de charme van de tradities vooral de boventoon kunnen laten voeren.  Tradities is een gebruik of gewoonte die van de ene generatie op de andere wordt doorgegeven. De functie hiervan is het in stand houden van de maatschappelijke stabiliteit. Tradities kunnen als waardevol worden beschouwd en boven alle kritiek verheven, maar ook als conservatisme dat remmend werkt op de vooruitgang. Hoewel tradities statisch kunnen lijken, veranderen en vernieuwen deze voortdurend. Hier ligt de uitdaging voor onze sport. Als je kijkt naar de volgende generaties duivenmelkers moeten wij ons ernstige zorgen maken en om die reden heeft het NPO bestuur het plan Grootste Postduiven Sport 2021 gelanceerd. De ronde langs alle afdelingen zal deze week zijn afgerond en dan kan het bestuur de balans opmaken en de voorbereidingen treffen voor de Ledenraad van 15 mei a.s.

Samenwerking

Het sentiment is in zijn algemeenheid positief, waarbij eenieder wel doordrongen is van het feit dat er nu echt wat moet gebeuren willen wij over een aantal jaren onze wedstrijdsport met duiven kunnen blijven beoefenen zoals wij nu gewend zijn. Samenwerking tussen alle leden, verenigingen, afdelingen en bureau NPO onder aanvoering van bestuur NPO is nu meer dan ooit noodzakelijk om de Nederlandse Postduivenhouders Organisatie een gezonde toekomst te kunnen bieden en te zorgen voor volgende generaties duivenliefhebbers om de traditie te kunnen overdragen.

Vertegenwoordiging van de leden

Dat is eigenlijk de essentie van de eerste stap die we willen gaan zetten. Die gaat ervoor zorgdragen dat de stem van de leden een veel betere en directe vertegenwoordiging gaat krijgen. Deze stem komt tot uitdrukking in de te formeren secties Vitesse/Midfond, Dagfond, Marathon en Jonge duiven en de platforms Jong NPO en Transport. Een vertegenwoordiging van de secties en platformen komen dan in de ledenraad, tezamen met de huidige vertegenwoordigers van de afdelingen. Deze veranderingen worden tijdens de komende Ledenraad via een statutenwijziging vastgelegd. Alle andere verhalen die in het land rondzingen zoals; het verdelen van de gelden van de leden/afdelingen; het opheffen van de autonomie van de afdelingen etc. worden gebruikt door mensen die de huidige situatie willen handhaven. Dat is ondertussen in en aan iedere afdeling uitgelegd en zal eenieder nu duidelijk zijn. De secties moeten de basis gaan worden om de sport te vernieuwen en nieuw leven in te blazen. Daar gaat het op termijn gebeuren! Plan GPS 2021 heeft ambities die nodig zijn om de sport weer goed op de kaart te zetten en ook nog eens op de kaart te houden. Onze traditie wordt namelijk niet door iedereen als positief ervaren. De maatschappelijke ontwikkelingen kunnen wij niet tegenhouden maar wel een aantal stappen zetten om de duivensport mee te laten gaan in de vaart der volkeren. De stappen voor 2017 zijn helder en nodig. De eerste stap nemen wij met elkaar op 15 mei.

Seizoen van start

Ondertussen is het officiële vliegseizoen van start gegaan. Iedere afdeling heeft dit weekend een wedvlucht op het programma staan en zal ondertussen gewend zijn aan de afspraken die wij deze winter met elkaar hebben gemaakt. Afspraken bijvoorbeeld over ‘invliegduiven’. Het naleven van deze democratisch genomen afspraken en handhaving daarvan zal nog de nodige aandacht vragen. Ik heb er alle vertrouwen in dat iedereen ondertussen is doordrongen van de noodzaak van deze afspraken en de gevolgen bij niet naleving.

De internationale samenwerking, die wij hard nodig hebben, krijgt ook meer vorm en het onderlinge vertrouwen groeit. Met onze directe Nederlandse mentaliteit is het niet altijd eenvoudig om de cultuur van onze buurlanden te doorgronden. Ook hier draait het om respect voor elkaar hebben en houden om zaken tot stand te brengen. Er wordt veel tijd en energie in gestoken. De komende maanden kunnen wij daar als Nederlandse duivensport en ook internationale duivensport profijt van trekken.

Veel vrijwilligers

In saamhorigheid en met respect voor de duiven en elkaar kunnen wij het plezier van onze hobby de boventoon laten voeren. Alle vrijwilligers in de sport, of het nu de vereniging of afdelingen betreft, of op nationaal vlak, zijn weer volop in de running.  Nu hopen op een voorspoedig seizoen, dan gaat al het vrijwilligerswerk je ook beter af.

Een mooi vliegseizoen gewenst en een fijne Pasen!

Maurice van der Kruk,
voorzitter van de NPO

Daan op bezoek bij Comb van Essen/Sieben

Op de Nationale Dagen (Jeugddag) heb ik een hokbezoek gewonnen van een combinatie uit afdeling 7. Zelf speel ik in afdeling 8 GOU regio 3. Deze combinatie heet van Essen/Sieben. Na met deze mannen te hebben gebeld en geappt, mocht ik in februari op bezoek komen. Samen met mijn opa en oma ben ik naar Baarn geweest.

Op de Nationale Dagen (Jeugddag) heb ik een hokbezoek gewonnen van een combinatie uit afdeling 7. Zelf speel ik in afdeling 8 GOU regio 3. Deze combinatie heet van Essen/Sieben. Na met deze mannen te hebben gebeld en geappt, mocht ik in februari op bezoek komen. Samen met mijn opa en oma ben ik naar Baarn geweest.

Ik heb nog een hobby en dat is samen met oma iets lekkers bakken voor in het weekend. Dit heb ik uiteraard ook voor hun gedaan en meegenomen bij het eerste bezoek. Moest namelijk nog een keer terugkomen. Ik vraag zelf niet zoveel, kan en weet dat nog niet zo goed, maar ik luister wel naar alles wat er wordt besproken, tussen de twee mannen en mijn opa en oma.

Ik mocht hun beste duif en nog andere duiven vasthouden. En ze lieten mij van alles zien, van hok tot voer en het lekkers wat de duiven kregen. Ze beloofden mij een paar jonge duifjes die ik later op mocht komen halen, omdat deze net pas uit het ei kwamen. Op 18 maart was het dan zover, en gingen we weer richting Baarn. Ze zijn de overburen van paleis Soestdijk. (kijken daar zo naar binnen, maar dan wel met de verrekijker). Ik heb er twee jonge duiven gekregen 1 was er nog wat aan de kleine kant, en gaat “kleintje” heten. Ik hoop dat ik ze mag behouden en er net zo goed mee mag spelen als dat de combinatie doet. Het zijn dan ook grote kampioenen van afdeling 7. Ze hebben er een heleboel Delfts blauwe borden en vele diploma’s hangen. Niet te tellen. Het was erg gezellig in het wachthokje. Er zijn ook nog foto’s gemaakt en dat is een leuke herinnering van het bezoek aan deze geweldige combinatie uit Baarn.

Hartelijk bedankt Dennis en Berend voor deze bezoeken aan jullie hok.

Groeten van Daan Smit uit Echteld

Controleer je gegevens!

Bij de vluchten van afgelopen weekenden is gebleken dat toch nog bij een behoorlijk aantal leden de coördinaten ontbreken. De verenigingen hebben hierover een bericht ontvangen met het verzoek alle leden nog eens na te lopen en ontbrekende coördinaten aan te vullen.

Je kunt zelf als lid ook controleren of de gegevens juist zijn. Om naar je eigen lid- en ringgegevens te gaan, kun je inloggen op mijn.npoveenendaal.nl. Is je naam niet goed geschreven, klopt je telefoonnummer niet? Pas het hier zelf aan. Kloppen de coördinaten niet of ontbreken ze helemaal, geef dat dan door aan je vereniging.

Wil je weten welke ringen op je naam geregistreerd staan? Je ziet het met één druk op de knop. Ook een duplicaateigendomsbewijs vraag je eenvoudig en snel aan. Betaal met IDeal en de aanvraag is direct in behandeling genomen.

Lees hoe je een account aanmaakt!

Presentaties GPS2021 in alle Afdelingen

Kort verslag van de GPS2021 presentatie die door het NPO bestuur de afgelopen weken zijn gedaan in alle 11 afdelingen. Bij een drietal presentaties was eveneens aanwezig Prof. mr. Marjan Olfers, hoogleraar sport en recht aan de VU te Amsterdam. In alle afdelingen is dezelfde presentatie getoond met aanvulling van de specifieke situatie m.b.t. enquête gegevens met de daarbij behorende cijfers over de terugloop van het aantal leden en en de leeftijdsopbouw van betreffende afdeling.

Met uitzondering van afdeling 4, Limburg, waar op nadrukkelijk verzoek van het Afdelingsbestuur alleen een bijeenkomst is belegd met bestuur afdeling en bestuur districten. In de overige afdelingen zijn alle leden uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de presentatie. De belangstelling was in een aantal afdelingen matig te noemen, daarentegen was de belangstelling in meer dan de helft van de afdelingen groot te noemen, opvallend detail dat bij de bijeenkomsten met grote belangstelling er veel interactie plaats vond en de sfeer heel uitnodigend was.

Bij een viertal afdelingen is er na de presentatie gestemd over GPS2021, met een positieve uitslag als resultaat. Sowieso waren de bijeenkomsten positief gestemd over de koers die de komende jaren zal worden uitgezet.

Samengevat kunnen we stellen dat;

 • Het NPO bestuur de bijeenkomsten als zeer positief heeft ervaren, de stemming was goed te noemen, uitleg plannen en de wijze van communiceren blijkt een belangrijk middel te zijn voor acceptatie van het GPS2021 traject.
 • In bijna alle bijeenkomsten is een grote meerderheid voor verandering om er voor te zorgen dat de duivensport een toekomst heeft.
 • Bij een aantal afdelingen is het bestuur bepalend en is er geen sprake van openheid. Er is een bepaalde gelaagdheid van macht en in die gevallen is het afdelingsbestuur tegen elke  verandering waarbij men vast wil houden aan de eigen autonomie.

 

Wat dit laatste betreft zal het NPO bestuur er alles aan doen om de uitgangspunten van GPS2021 en de verdere informatie hieromtrent bij alle leden te krijgen. 

Bestuur NPO

Opgevangen duiven niet meer telefonisch melden!

De telefoonlijn voor opgevangen duiven is al een tijdje uit de lucht en nu is ook duidelijk dat deze lijn ook niet meer terugkomt. Sinds een half jaar is het nieuwe online programma voor de leden- en ringenadministratie in gebruik. Een programma waarbij de leden en verenigingen veel meer zelf kunnen dan voorheen. De telefoonlijn voor opgevangen duiven opnieuw aan dit programma koppelen, was technisch niet eenvoudig. De kosten die hiervoor gemaakt moesten worden, wegen niet op tegen het aantal gebruikers dat deze lijn nog had. Bovendien is er een goed alternatief.

Website

Duiven melden kan heel makkelijk via www.npoveenendaal.nl. Toets het jaartal en ringnummer in en u krijgt het telefoonnummer van de eigenaar terug. Van de meeste leden is ook een e-mailadres bekend en in die gevallen kunt u ook direct een formulier invullen. De eigenaar ontvangt direct bericht.

Zelf geen internet?

Veel leden van een vereniging hebben wel internet maak hier onderling gebruik van.

Ter Overweging ... 3) De natuurlijke aanpak - Door Peter Boskamp

Vorige week kreeg ik een oudere nieuwsbrief onder ogen op mijn FB pagina. Dat kwam omdat een liefhebber die deze nieuwsbrief op zijn FB had geplaatst mij getagd had. Ik las de nieuwsbrief door en kwam tot de slotsom dat de tekst nog steeds actueel is. Vandaar dat ik hem met enkele aanpassingen hier nogmaals wil aanbieden.

‘Er is al veel over geschreven. Ook door mij. En gelukkig neemt ook algemeen het inzicht steeds meer toe dat we de weg van het ‘volstoppen’ van de duiven met medicijnen beter kunnen verlaten. Nu moeten we natuurlijk ook weer niet met het waswater het kind weggooien. Medicijngebruik, indien met beleid en verstand uitgevoerd, kan heel wat problemen tijdens het vliegseizoen voorkomen. Maar dat is voor velen de vraag: Wat moet ik gebruiken?

Duivensport is een leuke hobby. Maar niemand wil gaten in de lucht blijven staan kijken. Dus als het tegenzit, zijn we maar al te gauw geneigd om naar de hulp uit het potje te zoeken. Dat hoeft niet verkeerd te zijn, als we maar weten wat het goede middel is. En daar zit hem de kneep. Vele jaren loop ik nu mee. En vaak moet ik constateren dat ‘van horen zeggen’ dit of dat middel, bij die of die, goed geholpen had en het daarom ook maar bij de eigen duiven werd gebruikt. Helaas vaak zonder het gewenste resultaat. Als de nood hoog is en het verlangen naar prijzen groot genoeg, dan wordt ook nog ‘dat andere middel’ gebruikt dat bij die andere liefhebber toen wel hielp.
Als dan ten langen leste de stap naar de dierenarts wordt gemaakt, dan is de infectie vaak al zo ver doorgedrongen dat niet alleen de luchtwegen zijn aangetast, maar ook de basisweerstand van de duiven een fikse optater gehad heeft. Als het potje van de dierenarts dan ook niet snel helpt, dan is het vooroordeel weer eens bevestigd: Ook de dierenartsen kunnen er niets van.

Het gaat natuurlijk lang niet altijd op bovenstaande manier. Gelukkig niet. Er zijn heel veel duivenliefhebbers die wel degelijk weten waar ze mee bezig zijn. En voor die duivenliefhebbers schrijf ik jaar in jaar uit mijn nieuwsbrieven in de hoop dat onze kliniek en ikzelf een bijdrage kunnen leveren aan deze toch vooral leuke hobby.

Ik schreef hierboven dat het inzicht dat natuurlijkere aanpak sterk kan bijdragen aan een verbetering van de basisgezondheid van de duiven, aan het toenemen is.
Maar wat is die natuurlijke aanpak. Dat is allereerst goed voer verstrekken. Nu lijkt dat natuurlijk een open deur. Maar willen we geloof hechten aan de uitspraak dat 'een duif alles uit zijn voer kan halen', dan moet het er wel in zitten. Dus goed voer is als basis belangrijk. Hier kunnen we hele nieuwsbrieven over vol schrijven en waarschijnlijk blijven er dan nog veel vragen onbeantwoord.

Hier in deze nieuwsbrief wil ik er van uit gaan dat we goed voeren. Moeten we er dan maar van uit gaan dat daarmee de kous af is? Dat de prestaties dan toch immers vanzelf komen? Ik ben de mening toegedaan dat duivensport topsport is. En heden te dage leven we ook wat de humane topsport betreft niet meer in de tijd van Fanny Blankers Koen.
De duiven zijn anders en de verschillen tussen de duiven zijn niet meer zo groot als jaren geleden. De vluchten staan niet lang meer open, uitzonderingen daargelaten. Het komt nu aan op kleine dingen.

Kleine dingen?
Ja, een klein mankementje is dan genoeg om buiten de prijzen te vliegen.
Het is korte termijn politiek om dan steeds weer en steeds vaker naar medicijnen te grijpen om die kleine mankementjes weg te werken. Ja zeker, de prestaties zullen in een aantal gevallen weer terugkomen. Misschien niet zo goed als we hopen, maar toch. Als we het hierbij laten en steeds maar blijven hopen en vertrouwen op het wonder uit het potje kunnen we op termijn van een koude kermis thuiskomen. Niets lukt, niets wil meer. ‘die medicijnen werken niet (meer)’of ‘hebt U niet iets sterkers’ zijn dan veel gehoorde kreten binnen de praktijk.
Zeker het kan een hele tijd duren voordat er de klad er in komt. Maar als ik mijn ervaringen van de afgelopen twintig jaar op een rijtje zet, dan is het toch een vast patroon.
‘Onzin…’, hoor ik een aantal van U nu denken, ‘immers, speelt die en die niet al jaren top?’
Zeker, maar ik denk dat daar nu net het verschil zit.
Want hoe vaak hoor ik niet de opmerking dat die of die wel ‘moeten knoeien’, want dat kan toch niet zoals die speelt.
Veel van ‘die en die’ ken ik dan toevallig redelijk en ik weet dat ze juist niet knoeien. Ik weet dat ze ‘het’ in de vingers hebben en hun duiven kennen. Ze zien dat er iets is of weten dat er iets kan komen en handelen preventief. Ze handelen niet pas als de zaak in de brand staat.
Ook deze liefhebbers gebruiken medicijnen. Maar dan alleen wanneer het echt nodig is. Die liefhebbers hoeven niet te grijpen naar allerlei medicijnen. Ze kunnen het simpel houden.
Maar ze doen wel ‘dat extra’. Dat extra is preventief handelen om te zorgen dat de weerstand van de duiven zo hoog mogelijk is. Zorgen voor regelmaat. Zorgen voor goed voer en zorgen dat er geen tekorten kunnen ontstaan.
Tekorten kunnen funest zijn.

De ketting is zo sterk als de zwakste schakel

De uitspraak 'een ketting is zo sterk als de zwakste schakel' gaat zeker op in de duivensport.
We kunnen nog zoveel geven wat goed is. Als er een tekort is of een relatief tekort aan een essentiële voedingsstof, vitamine, mineraal,sporenelement of anders, dan beginnen er scheuren te komen in het bouwwerk dat afweer heet. Dan kunnen bacteriën en virussen, protozoën en/of wormen of Chlamydia die allemaal aanwezig kunnen zijn zonder dat het dier er noemenswaardige hinder van ondervond hun schadelijke werking gaan uitoefenen. En juist dán, juist dan als dit gebeurt is er een nog hogere behoefte aan bepaalde vitamines, sporenelementen omdat het lichaam in de alarmfase komt. Als dit gebeurt tijdens het vliegseizoen, waar er toch sprake is van een zekere stress voor de dieren (weduwschap, kleine jongen, de vluchten en ga zo maar door) juist dan kunnen deze infecties hun schadelijke werking veel uitgebreider gaan ontplooien en de weerstand van de duiven verder gaan ondermijnen.Het verstrekken van een medicament kan dan zeer wel nodig zijn. Maar is volstrekt onvoldoende als het daarbij wordt gelaten.

Al jarenlang doen wij vitamines en sporenelementen bij een aantal van onze medicamenten. Niet zo maar voor de lol. Nee natuurlijk niet!

Medicijnen zijn immers ook stoffen die het lichaam moet afbreken. Het zijn ook stoffen die het lichaam niet wil. Die opgeruimd moeten worden. En ook voor deze vaak ingewikkelde chemische substanties af te kunnen breken zijn vaak extra bouwstoffen nodig. Als dus alleen medicamenten worden verstrekt, dan wordt de infectie wel bestreden, maar het lichaam krijgt zo amper of niet de kans te herstellen. Immers, de infectie was ontstaan door de verminderde weerstand. En de verminderde weerstand op zijn beurt heeft weer kunnen ontstaan door het tekort aan belangrijke bouwstoffen.
De cirkel is rond. Door de gebrekkige reserve die is gebleven, als er geen extra maatregelen worden genomen om deze reserves aan te vullen zullen, kunnen deze of andere infecties terugkeren en begint het geheel weer van voor af aan. Vaak alleen een graad erger.
Pas als de duiven dan rust krijgen, kunnen ze zonder extra maatregelen na een medicijnkuur wel herstellen. Alleen ... hebben we de tijd om ze rust te geven bij de programmavliegers. Bij de fondduiven lukt dit nog wel. Maar bij de fondduiven is de stressfactor en de infectiedruk voor de duiven ook weer iets kleiner.
Dus zeker bij de programma duiven is het verstandig om de noodzakelijk geworden medicijngiften vergezeld te doen gaan met extra ondersteunende maatregelen.
Preventief handelen. Preventieve gezondheidszorg kan dan voorkomen dat de duiven ziek worden en ziektezorg noodzakelijk en onvermijdelijk wordt.

Maar beter is het om zodanig te handelen dat de weerstand van de duiven op een dusdanig pijl is dat de kans dat ze een infectie oplopen zo klein mogelijk wordt gemaakt.
Dat de kans dat tekorten die bijdragen aan een verminderde weerstand, niet kunnen optreden. Kortom, voorbehoedend te handelen.

En voorbehoedend handelen begint al bij het koppelen. Zorgen dat de duiven voldoende weerstand hebben als ze moeten leggen. Om zo te zorgen dat de kans dat jongen al heel vroeg opgezadeld worden met een te hoge infectiedruk wordt voorkomen. En nee, dit betekent juist niet de duiven volstoppen met medicamenten. Immers, de jonge duiven moeten in zekere mate met allerlei ziekten in aanraking komen om spelenderwijze hun weerstand te kunnen opbouwen. Maar alles waar ‘te’ voor staat, is niet goed. Als de jongen een te hoge infectiedruk meekrijgen, dan wordt hun reactievermogen te veel gevorderd waardoor ze minder goed zullen uitgroeien en ook hun afweerapparaat zal moeilijker tot volle wasdom kunnen komen. Kortom, er ontstaan jongen die gevoeliger zijn voor allerlei infecties zoals het ons allen bekende ‘Adenocoli-complex’……’en als je dat eraan krijgt, dan moet je er bovenop zitten’ hoor ik de duivenliefhebbers al zeggen. Ja, en dan moeten we weer gaan dweilen met de kraan open en is weer een cirkel rond. Is de adenocolibesmetting dan over, dan volgen al snel de luchtwegproblemen. Immers, de reserves hebben weer de beruchte klap opgelopen. De prestaties vallen tegen en we zijn weer bij het begin van het verhaal.
Dus daarom: preventief natuurlijk handelen.

Preventief handelen

Ik heb me de afgelopen jaren intensief bezig gehouden met de mogelijkheden om de weerstand van de duiven zo hoog mogelijk te houden en daardoor het gebruik van medicamenten zo veel mogelijk te kunnen beperken. Daartoe hebben we in de kliniek een aantal producten ontwikkeld zoals Bony-SGR die bij veel liefhebbers het resultaat hebben gebracht dat we wensten. Namelijk duiven die een hogere weerstand hebben. Nu is een hogere weerstand niet hetzelfde als een grote prijzenpot, maar de basis is gelegd en van hieruit kan dan gewerkt worden aan de opbouw van de ‘forme’. En zoals we allemaal weten, is een duif met vorm, tenzij het een ‘ezel’ is, in staat om prijs te vliegen.

Wat is nu de moraal van dit verhaal?

 1.   Zorg dat U al bij de kweek voor voldoende weerstand van de duiven zorgt, zodat de jongen een betere start maken.
 2.   Beperk het gebruik van medicamenten tot het noodzakelijke op strategische momenten.
 3.   Zorg dat na een medicijngift de reserves kunnen worden aangevuld
 4.   Ondersteun de duiven zoveel mogelijk zodat ze een optimale weerstand kunnen opbouwen.
 5.   Zorg in het vluchtseizoen voor regelmaat en werk aan de hand van een vast schema.
 6.   Probeer stress zoveel mogelijk te vermijden.
 7.   Zorg dat de duiven op deze manier , eventueel middels extra ondersteuning, aan de  vorm kunnen gaan werken.
 8.   En geniet dat de prijzen gemaakt worden waarop U zat te wachten.’

Deze nieuwsbrief zal ik ergens rond 2007 hebben geschreven. Wat is er sedert die tijd veranderd? Welnu, ik zie een sterke toename van het gebruik van natuurlijke middelen.

Toen ik deze nieuwsbrief schreef, was de duivensport nog bijna volledig gericht op het veelvuldige gebruik van antibiotica. We kunnen nu zeggen dat het in vrijwel alle geledingen is doorgedrongen, dat dit niet meer onbeperkt zo moet verder gaan. Nu is het in onze kliniek al sinds jaren zo dat het gebruik van medicatie waar mogelijk wordt beperkt. Maar ook landelijk denk ik dat het gebruik van antibiotica sterk aan het afnemen is. De liefhebbers zijn gaan inzien dat de resistentie die kan ontstaan tegen de gebruikte middelen ongewenst is. Maar niet alleen dat. Ook zijn er steeds vaker liefhebbers die aan de top spelen juist door het routinematige medicijngebruik juist af te zweren.

Een waardevolle aanvulling bij het opbouwen van de natuurlijke weerstand en de darmgezondheid is de Bio compleet gebleken. Samen met de SGR vormt het een sterke tandem bij de natuurlijke ondersteuning.

Een ander positief feit bij de natuurlijke aanpak is dat er meerdere firma’s bijgekomen zijn die gedegen middelen voor een goede natuurlijke ondersteuning op de markt brengen. Een voorbeeld hiervan is de firma DHP cultura.

Succes
Peter Boskamp

Opleervluchten en opleerduiven

De uitleg in het land over het onderwerp invliegduiven, trainingsduiven of opleerduiven heeft nog niet tot de duidelijkheid geleid waardoor een eenduidige uitleg en werkinstructie in het land leeft over hoe om te gaan met deze problematiek. Hierbij de verduidelijking.

Met betrekking tot de verplichte controle op de enting tegen Paramyxo werkt bestuur NPO met de Compuclub nu aan de database die de ringnummers bevat van de ingeënte duiven. Dit bestand kan dan door bevoegde instanties op eenvoudige wijze middels smartphone, tablet of computer geraadpleegd worden. Het NPO bestuur neemt geen risico inzake het vervoer van niet ingeënte en gecontroleerde duiven. De bevoegde instanties in België en Frankrijk kunnen als ultieme maatregel onze duiven laten vernietigen.

Voor opleercentra is het een bijna onmogelijke opgave alle duiven die op dinsdag-, vrijdag- of zaterdagmiddag worden ingemand voor een opleervlucht electronisch te registreren.

Om tot de juiste en volledige controle en registratie van de duiven die via de opleercentra voor de opleervlucht worden aangeboden gelden de volgende instructies:

Iedere liefhebber levert bij de eerste aanmelding/aanlevering van een opleervlucht bij het opleercentrum zijn entingslijst en ondertekende hoklijst aan.

Voor de liefhebbers die lid zijn van de vereniging die het centrum heeft ingericht is dat reeds het geval.

Het opleercentrum zal deze formulieren verzamelen en deze in digitale vorm opslaan en verzamelen.

Van alle liefhebbers die via het opleercentrum duiven aanleveren worden alle duiven via Winver en daarna Autokon geregistreerd. Eerste helft van mei volgt een update van Winver waarmee deze bestanden automatisch naar de Compuclub worden verzonden en in de database worden opgeslagen.

Doelstelling is van alle aanwezige duiven in de opleervlucht te kunnen constateren dat deze voldoen aan de gestelde eisen.

Ieder individueel lid laat zijn duiven verplicht enten tegen Paramyxo.

Zodra een lid duiven gaat africhten heeft hij/zij altijd het entingsformulier bij zich. Dit geldt ook wanneer liefhebbers gezamenlijk gaan africhten. Georganiseerde africhtingen mogen alleen plaatsvinden onder de hierboven gestelde condities.

Bestuur NPO

Jaarlijks overleg KBDB en NPO

Woensdag 22/03/2017 om 10u00 vond de jaarlijkse vergadering plaats tussen de KBDB en de NPO op de zetel van Belgische Federatie te Halle. Tijdens deze vergadering werden de afgevaardigden van de beide federaties rond de tafel gebracht met als uniek gegeven de aanwezigheid van de voorzitters van de onderscheidenlijke PE’s en SPE’s van de KBDB.

 

Uitgangspunt van deze vergadering was het feit dat zowel de KBDB als de NPO met dezelfde problemen kampen en de hoop koesteren om hiervoor oplossingen te vinden teneinde onze geliefde duivensport in volledige sereniteit en als vrienden onder en met elkaar te kunnen beleven.

Na een toelichting over de structuur van de NPO en de plannen om die te gaan veranderen werd aangevangen met de agenda.

Als eerste agendapunt werd de problematiek besproken van hetgeen iedereen de afgelopen weken heeft beziggehouden en alwaar vrijdag 17 maart in België een einde kwam aan de ophokplicht en het verbod tot het verzamelen van reisduiven ingevolge de vogelgriep.

Nederlandse lossingen in België

In België zijn actueel de problemen van de baan. Opleervluchten en wedvluchten kunnen opnieuw in België plaatsvinden en het sportieve seizoen 2017 kan, met enige vertraging, van start gaan.

Nederlandse en Belgische lossingen in Frankrijk

Beide federaties worstelen evenwel nog altijd met de problematiek dat noch België, noch Nederland opleervluchten/wedvluchten kunnen inrichten vanuit Frankrijk. Hierover zou meer duidelijkheid moeten worden bekomen einde maart en heeft ondertussen geresulteerd in het opheffen van de vliegverboden.

Voor elk van de hierna behandelde agendapunten zal de problematiek worden geformuleerd met daarbij de redenen, vervolgens de geformuleerde voorstellen met vermelding van de eventuele gevolgen en beslissingen.

Wilde lossingen in België

Problematiek:

Nederlandse lossingen worden uitgevoerd op eender welk tijdstip, op eender welke plaats (zelfs op niet officiële en niet toegelaten lossingsplaatsen) zonder contact name met de Belgische lossingsverantwoordelijke. Dit getuigt van weinig respect ten overstaan van de aangeduide Belgische lossingsverantwoordelijken evenals t.o.v. hun Belgische collega’s duivenliefhebbers

Gevolg:

 • Enorme verliezen van duiven bij de Belgische liefhebbers in de nabijheid van de lossingsplaats

Oplossingen en beslissingen:

 • Belgische en Nederlandse vervoerders moeten op dezelfde lossingsplaats staan teneinde afspraken te maken i.v.m. de uitgevoerde lossingen dit zowel in België als in Frankrijk
 • Individuele lossingen in België zijn verboden
 • Belgische lossingsverantwoordelijken moeten verplichtend gecontacteerd worden en deze verantwoordelijken dienen steeds bereikbaar te zijn
 • Bij de aanvang van het sportseizoen dient de NPO het vluchtprogramma voor de lossingen in België overmaken aan de KBDB die het op haar beurt zal overmaken aan het desbetreffende gewest voor goedkeuring
 • Voor elke lossing in België (boven de 500 duiven) dient verplichtend een lossingsvergunning te worden aangevraagd. De NPO zal hierop streng toezien.
 • Op elke afgeleverde lossingsvergunning zal de naam en het telefoonnummer van de Belgische lossingsverantwoordelijke duidelijk worden vermeld
 • Lossingen in België zijn enkel toegelaten op woensdag, zaterdag en zondag tot en met 13u00
 • De KBDB verbindt zich er toe de lijst met de Belgische lossingen in België en Frankrijk, zowel tijdens het weekend als tijdens de week, over te maken aan de NPO
 • De NPO verbindt zich er toe de lijst met de Nederlandse lossingen in België en Frankrijk, na aanvulling van de Belgische lossingen in België en Frankrijk, zowel tijdens het weekend als tijdens de week, over te maken aan de KBDB teneinde een algemeen overzicht te hebben op de uitgevoerde Belgische en Nederlandse lossingen.

Gevolgen en sancties:

 • In België werd ingevolge de regionalisering van verschillende Federale Overheidsdiensten waaronder o.m. dierenwelzijn, transport, doping, …  bevoegdheden overgedragen aan de Gewesten.
 • Het Waalse gewest zal  controles uitvoeren zowel op het vlak van dierenwelzijn als op het vlak van het transport met sancties als inbeslagname van de duiven en vrachtwagens (zie besluit van de Waalse regering van 06/10/2016 en de uitvoeringsbesluiten)
 • De afspraken hoe om te gaan met lossingen van duiven zijn duidelijk en deze instructies worden nogmaals gecommuniceeerd. Indien wordt vastgesteld dat er sprake is van overtredingen van de richtlijnen en het niet naleven van de afgegeven lossingsvergunning en  in gebreke blijft de Belgische instructies na te leven, zullen, in samenspraak met de NPO, voor betreffende afdelingen geen lossingsvergunningen meer worden afgeleverd en zullen deze afdelingen binnen hun eigen federatie gesanctioneerd worden.

 

Nieuwe lossingsplaatsen in België voor 2017

Problematiek:

 • Aangezien er de afgelopen jaren op reguliere basis verschillende wilde lossingen werden uitgevoerd door Nederlandse vervoerders, zowel afdelingen als samenspelen of verenigingen, waren de betrokken PE’s/SPE’s in België niet geneigd om nog nieuwe lossingsplaatsen te zoeken en toe te kennen. Hoe meer lossingsplaatsen, hoe groter het risico op de wilde lossingen (zonder contact name met de Belgische lossingsverantwoordelijken) en hoe meer verliezen voor de Belgische duiven.
 • NPO heeft bijkomende lossingsplaatsen nodig om bepaalde afstanden tussen de verschillende Belgische lossingsplaatsen te overbruggen voor zeker de jonge duiven in het kader van dierenwelzijn. Het is voor de Nederlandse liefhebbers niet verantwoord en mogelijk om in een paar stappen de afstanden in België te overbruggen.

 

Oplossingen:

 • Alle Nederlandse lossingen zijn voorzien van de verplichte lossingsvergunning en de te contacteren Belgische lossingsverantwoordelijke. Slechts met deze lossingsvergunning en na contact met de Belgische lossingsverantwoordelijke kunnen de duiven worden gelost.
 • De Belgische lossingsverantwoordelijken dienen op woensdag, zaterdag en zondagvoormiddag (uiterste uur: 13u00) continue bereikbaar te zijn
 • De lossingsplaatsen moeten netjes en rein worden achtergelaten.
 • Indien er zich op de Belgische lossingsplaatsen zowel Belgische als Nederlandse duiven bevinden zullen de duiven met de verste afstand eerst worden gelost m.a.w. bij gunstig weer zullen de Nederlandse lossingen vóór de Belgische lossingen worden uitgevoerd en dit op het vroegst mogelijke uur.
 • Nederlandse opleervluchten tijdens de week gebeuren enkel op WOENSDAG en wordt gebruikt gemaakt van de lijst van erkende losplaatsen zoals bijgevoegd.
 • Wanneer bovenstaande afspraken niet worden nageleefd zullen GEEN bijkomende lossingsplaatsen worden toegekend en zullen bepaalde nu nog officiële lossingsplaatsen in België worden afgeschaft.
 • Met de mogelijkheid dat individuele liefhebbers hun duiven kunnen africhten met de daarbij behorende entingsverklaringen en gebruik maken de van de erkende losplaatsen en alle samengevoegde en georganiseerde africhtingen plaatsvinden conform bovenstaande en de uitbreiding van het aantal losplaatsen is er voldoende mogelijkheid tegemoet te komen aan de wensen van de liefhebbers van beide landen en de benodigde africhtings- en lossingsmogelijkheden in stapjes met het oog op het duivenwelzijn.

Gevolgen:

 • Met de strikte naleving van de door de NPO en KBDB voorgestelde oplossingen voor dit probleem, zullen de besproken bijkomende lossingsplaatsen officieel worden verklaard en op bijgevoegde lijst worden opgenomen door de betrokken PE’s/SPE’s van de KBDB.

Beslissingen:

 • Volgende wijzigingen (toevoeging van lossingsplaatsen en schrapping van lossingsplaatsen) zullen worden doorgevoerd (zie lijst in bijlage).

Vlaams-Brabant:

 • DIEST wordt geschrapt aangezien deze lossingsplaats de afgelopen jaren nog weinig werd gebruikt.
 • Voor AARSCHOT en TIENEN zal navraag worden gedaan voor hoeveel vrachtwagens het terrein beschikbaar is.

Oost-Vlaanderen:

 • SINT-NIKLAAS wordt geschrapt rekening houdend met het feit dat hier enkel op zondag kan worden gelost aangezien de lossingen worden uitgevoerd op de parking van een shoppingcenter en deze parking volledig bezit is indien op zaterdag niet vóór 10 uur ’s morgens kan worden gelost.
 • Een lossingsplaats in één van de randgemeenten van GENT  wordt aangeduid als vervanger van Sint-Niklaas, lossingsterrein, hetgeen dient geschikt te zijn voor 10 à 12 vrachtwagens.
 • OUDENAARDE: Parking Donk, zoals vermeld op de lijst, is de officiële lossingsplaats.

Limburg:

 • LOMMEL: uit navraag blijkt dat deze lossingsplaats een mooie open plek is in een industriezone, waarop vele vrachtwagen kunnen stationeren.
 • TESSENDERLO: dient geschrapt te worden en dit na tussenkomst van de politie. Een eventuele nieuwe lossingsplaats is actueel nog in onderzoek.

West-Vlaanderen:

 • MOESKROEN/MENEN: het terrein van de LAR bevindt zich in REKKEM. Een bijkomende contactpersoon nl. Frank VERKINDEREN wordt toegevoegd.
 • KNOKKE: navraag zal worden gedaan over de beschikbaarheid (hoeveel vrachtwagens).

Antwerpen:

 • MEER: zal worden vervangen door MINDERHOUT.
 • ARENDONK: wordt geschrapt wegens weinig belangstelling in deze lossingsplaats.
 • WEELDE: De PE Antwerpen heeft ondertussen een eventuele lossingsplaats gevonden in Weelde. Momenteel wordt het nodige gedaan om deze lossingsplaats te officialiseren.

 

Hainaut:

 • CHIMAY-BAILEUX: ruime lossingsplaats.
 • MOMIGNIES: adres lossingsterrein  rue d’Argenton.
 • LESSINES: nieuwe lossingsplaats

 

 • Volgende aanvragen tot het bekomen van NIEUWE lossingsplaatsen worden ingediend door de NPO maar geweigerd door de KBDB: FELUY (wegens aanwezigheid van windmolens), LA LOUVIERE (verboden door de FOD Transport) en MONS (slechts op 15 km van Quiévrain).

Brabant wallon:

 • BIERGES: rekening houdend met het feit dat het lossingsterrein wordt afgesloten met betonnen blokken dient de KBDB de verantwoordelijke voorafgaandelijk te contacteren teneinde het lossingsterrein beschikbaar te maken.
 • NIVELLES: door de NPO wordt gevraagd om op dit lossingsterrein, verboden ingevolge de aanwezigheid van een helikopterfabrikant, toch 4 tot 5 keer per jaar te mogen lossen. NPO is namelijk op zoek naar een lossingsterrein tussen Asse-Zellik en Quiévrain om de overstap voor de jonge duiven te vergemakkelijken en dus ook op het vlak van dierenwelzijn een positief signaal te geven.

 

De NPO bekwam hiervoor de toelating van de fabrikant op voorwaarde evenwel dat zij 24 uur vóór de lossing, per mail, werden geïnformeerd over de datum en het uur van lossing en dat deze lossingen niet meer dan 45 minuten zouden duren.

Dit wordt geweigerd door de KBDB. Een voorstel van een eventuele nieuwe lossingsplaats wordt voorgesteld m.n. WATERLOO.

 • WATERLOO: nieuwe lossingsplaats – adres, coördinaten en lossingsverantwoordelijke zullen worden medegedeeld.

Liège:

 • VERVIERS-LAMBERMONT: beschikbaar voor 4 tot 6 vrachtwagens met als lossingsverantwoordelijke Jacky BAILY.
 • HUY-VERLAINE: lossingsverantwoordelijke Jean VANDERVOST.

Namur:

 • SUGNY en GEDINNE mogen worden geschrapt ingevolge weinig belangstelling voor deze lossingsplaatsen.

Luxembourg:      GEEN WIJZIGINGEN

Sluiten van de grenzen

 • Aansluiting van Belgische liefhebbers in Nederland en vice-versa

Uitgangspunt:

 • liefhebbers dienen zich ofwel aan te sluiten bij de NPO ofwel bij de KBDB. Een dubbele aansluiting (zowel KBDB als NPO) is ONMOGELIJK en VERBODEN. Hierover zal een duidelijke informatie en communicatie worden gevoerd tussen de beide federaties.
 • De landsgrens is de grens en de liefhebbers dienen zich aan te sluiten bij de federatie alwaar hun hok is gevestigd.
 • Zowel de KBDB als de NPO zijn er zich terdege van bewust dat, rekening houdend met het dalend ledenaantal, toekomstgericht, vooral in de grensstreek, verenigingen uit Nederland en België SAMEN wedvluchten zullen dienen in te richten.

 

Aansluiting van Belgische liefhebbers in Nederland

 • Belgische liefhebbers die zich in het verleden hebben aangesloten in Nederland kunnen hun lidmaatschap verlengen ook al is het hok gevestigd in België. Aan dit verworven recht kan niet getoornd worden.
 • Deze liefhebbers kunnen niet deelnemen aan de NEDERLANDSE NATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN.
 • Nieuwe aansluitingen zullen door de NPO worden geweigerd.

 

Aansluiting van Nederlandse liefhebbers in België

 • In België is de regelgeving uitermate duidelijk:

Uitsluitend de liefhebbers waarvan het duivenhok zich op Belgisch grondgebied bevindt, kunnen zich aansluiten bij de KBDB. De liefhebber, waarvan het duivenhok zich op buitenlands grondgebied bevindt, kan zich, onder geen enkel beding, aansluiten bij de KBDB.

 Deze regelgeving werd opgesteld in de overtuiging dat het vooropgestelde principe de toets aan het Europees recht zal weerstaan aangezien de beperking van vrij verkeer wordt gerechtvaardigd door niet-economische overwegingen die verband houden met het specifieke karakter en kader van de duivensport met als specifieke pijnpunten:

 • De speelomtrekken
 • De internationale wedvluchten
 • De dopingcontroles

 

Inkorving van Nederlandse liefhebbers in België voor wedvluchten en opleervluchten

Problematiek:

 • Opleervluchten: liefhebbers komen met bussen naar België om portduiven/trainingsduiven in te korven in Belgische verenigingen niettegenstaande deze duiven ook in Nederland kunnen ingekorfd worden voor port.
 • Wedvluchten: Baarle-Hertog en Baarle-Nassau: verstrengeling in geografisch opzicht.

 

Oorzaak van de problematiek:

 • In Nederland dienen de portduiven, voorheen invliegduiven, boven de antenne worden gehouden en moeten dus een chipring om hebben, of voorzien van een gummi.
 • Baarle bevindt zich op de grens tussen de provincies Antwerpen (België) en Noord-Brabant (Nederland).

 

Oplossingen en beslissingen:

 • De sportreglementen van de onderscheidenlijke PE’s/SPE’s van de KBDB dienen te vermelden dat portduiven enkel zullen worden aanvaard in de Belgische verenigingen indien de liefhebbers zich binnen de speelomtrek van de betrokken verenigingen bevinden. De KBDB verbindt zich er toe dit voorstel te formuleren naar de betrokken PE’s/SPE’s.
 • De liefhebbers van Baarle (zowel gemeente Baarle-Hertog als Baarle-Nassau) mogen als enige uitzondering deelnemen aan de wedvluchten in België.

 

Nederlandse portduiven op de kleine halve-fond – problematiek lokaal Terneuzen

Problematiek:

 • Het lokaal Terneuzen (Nederland) werd gesloten en vervangen door het lokaal “Nishoek” in Kruiningen dat zich aan de overkant van de Schelde bevindt.
 • De KBDB heeft de kandidatuur ontvangen van de vereniging uit Sint-Gillis-Waas (België) om de Nederlandse portduiven voor de kleine halve-fond in te korven en als vervanger te fungeren voor het lokaal Terneuzen.

Beslissing:

 • Rekening houdend met het feit dat de NPO geen controle- en bestraffingsmaatregelen kunnen opleggen aan deze vereniging uit Sint-Gillis-Waas (België) en dit dan vooral in verband met de inentingslijsten tegen paramyxovirose en het eventueel inkorven van niet geregistreerde duiven wordt beslist om de Nederlandse portduiven op de kleine halve-fond NIET te laten inkorven in het Belgische lokaal van sint-Gillis-Waas noch in enig ander Belgisch lokaal.

 

Ophalen, vervoer en lossen van Nederlandse duiven door Belgische vervoerders

Problematiek:

 • Belgische vervoerders halen duiven op in Nederland, vervoeren en lossen de Nederlandse duiven.
 • Voor deze vervoerders gelden de Belgische regels op het wegvervoer en niet de Nederlandse instructies.
 • Bij een overtreding op de Nederlandse vervoerregels heeft de NPO geen enkele bestraffingsbevoegdheid.

Beslissing:

 • De lossingsvergunningen afgeleverd aan de Belgische vervoerders, zowel voor de lossingen in België als in Frankrijk, worden enkel afgeleverd voor de ophaling, het vervoer en de lossing van BELGISCHE duiven of voor buitenlandse duiven afkomstig van hokken op BELGISCH grondgebied met uitzondering evenwel van de internationale wedvluchten waarvoor het reglement van de Belgische inrichter van toepassing is en dus geen enkel probleem oplevert.

 

Ronde van België – eventuele lossing vanuit Nederland (Puttershoek)

Criteria ronde van België:

 • De wedvluchten met benaming “Ronde van België” mogen uitsluitend worden ingericht tijdens de laatste 2 weekends van september en de eerste twee weekends van oktober.
 • De aanduiding van deze wedvluchten gebeurt in de verenigingen door lottrekking


Aanvraag bijkomende lossingsplaats vanuit Nederland

 • Puttershoek

Beslissing:

 • De NPO verleent de toelating om de lossingsplaats “Puttershoek” te voorzien in het kader van de Ronde van België.
 • Er zullen voor de 4 betrokken weekends lossingsvergunningen worden afgeleverd door de NPO.

 

Varia

7.1. aanvraag vanwege de NPO om voor 2017, samen met de KBDB, een wedvlucht in te richten vanuit Frankrijk

 • Deze wedvlucht zou worden ingericht in het kader van de “vlucht van de vrede” alwaar de duif symbool voor staat.

Beslissing:

 • De KBDB zal dit voorstel, voor 2017, onderzoeken maar wijst op de problematiek dat de kalender van de nationale en internationale wedvluchten 2017 al definitief werd beslist en er voor de start van het seizoen geen vergadering meer wordt voorzien van het KBDB-orgaan dat hierover dient te beslissen m.n. de nationale algemene vergadering van de KBDB.
 • Er wordt uiterst positief gereageerd op een eventuele inrichting in 2018.
 • Volgende lossingsplaatsen worden naar voren geschoven: Blois, Bourges en Châteauroux.

 

Beide partijen (NPO en KBDB) sluiten deze vergadering en verlaten de vergadering met een uiterst positief gevoel. Voor vele pijnpunten uit het verleden werden oplossingen gevonden zodat het sportseizoen 2017 zich positief aandient.

Laat anderen niet zitten met jouw duif!

Het vliegseizoen is weer begonnen. Helaas neemt daarmee het aantal klachten dat op kantoor binnen komt over de manier waarop gereageerd wordt wanneer iemand een opgevangen duif meldt weer toe.

Vaak zijn dit mensen die zelf geen duiven houden die veel moeite hebben gedaan om de duif te verzorgen en om achter het telefoonnummer van de eigenaar te komen. Jammer genoeg komt het voor dat zo iemand onfatsoenlijk behandeld wordt door de eigenaar van de duif. Je kunt in zo’n geval niet tegen de vinder zeggen dat je de duif niet op komt halen, zonder een andere oplossing te bieden.

Duivenhouders onderling

Wanneer zowel de eigenaar als melder zelf postduiven houden, zijn er meer oplossingen mogelijk. Je spreekt samen af of de melder het eigendomsbewijs ontvangt, een duplicaat aanvraagt, in geval van gewonde duiven deze afvoert of gewoon de duif na een aantal dagen verzorging weer loslaat zodat deze zijn weg kan vervolgen. Ook hier geldt overigens dat je altijd reageert en tot een oplossing komt!

Onbekend met postduiven

Bij mensen die geen duiven houden, ligt dit anders. Zij hebben vaak geen ruimte om de duif te verzorgen of vast te houden en willen het liefst dat de duif snel opgehaald wordt. Lukt dit echt niet, legt u dan duidelijk uit waarom dit niet kan en kom met een alternatief. Misschien woont er een duivenliefhebber in de buurt die de duif tijdelijk kan onderbrengen. Of je schakelt een koerier in.
Wil je dat ze de duif loslaten, vertel dan dat een oudere duif de weg wel weer terug kan vinden. Veel mensen buiten de duivensport zijn hier niet van op de hoogte. Spreek eventueel af dat je laat weten wanneer de duif weer thuis is.

Let op wat je zegt!

Helaas komt het regelmatig voor dat duivenhouders aan de telefoon nogal ongenuanceerd meedelen dat ze hun duif niet terug willen. Hou er rekening mee dat de klachten niet alleen bij de NPO terecht komen, maar ook bij maatschappelijke organisaties zoals de dierenambulances en de Dierenbescherming. Bedenk dat, wanneer iemand jouw duif heeft opgevangen, deze mensen dit doen met de allerbeste bedoelingen. Ze willen duif en liefhebber helpen! Stel daarom altijd het belang van je duif voorop. Dat is goed voor de duiven en ook heel belangrijk voor het imago van de sport.

Maatschappelijke zorgplicht

Als je huisdieren houdt, en daar vallen postduiven ook onder, ben je hiervoor verantwoordelijkheid. Je hebt een maatschappelijke zorgplicht! Ook in ons reglement (Eigendomsrecht en Hokcontrole NPO) staat in de artikelen 17 en 18 dat je voor een voor beide partijen bevredigende oplossing moet zorgen.

Centraal Hok

Veel liefhebbers denken dat ze bij een melding van een Centraal Hok geen actie hoeven te ondernemen. Maar volgens de NPO-reglementen moet je ook in dit geval reactie geven. Doe dit zo snel mogelijk. De centraal hokbeheerder weet dan of je als eigenaar nog prijs stelt op de duif. Zeker in een drukke tijd bewijs je daar de centrale hokken een dienst mee.

Familiehuis Daniel den Hoed

Op vrijdag 10 maart ben ik de vrijwilligers van het Familiehuis Daniel den Hoed eindelijk gaan verrassen met de opbrengst van de bonnenverkoop van december 2016.

Na vele jaren met mijn vaste maatje Willem Booltink de bonnenverkoop te hebben georganiseerd was het een jaar stil geworden. Dit omdat de vele werkzaamheden alleen niet te doen zijn. In het voorjaar van 2016 melde Frank Oosterhof aan mij dat hij wel interesse had om de bonnen verkoop weer nieuw leven in te blazen. Ik heb Frank toen verteld wat er allemaal bij komt kijken en hij zag daar geen problemen in.

Gaandeweg het jaar merk je dan dat je oude vriend Willem er wel heel veel mee bezig was, in 2016 hadden wij 35 bonnen en andere jaren meer dan 110.

De opbrengst van de verkoop leverde toch nog een mooi bedrag op van 2660 euro! Hier gaan natuurlijk nog wel de kosten vanaf en zo konden wij op 10 maart 2017 richting Rotterdam. Ik heb die morgen eerst contact gezocht met het Familiehuis en gevraagd naar 1 van de 2 bij mij bekendste vrijwilligers Rob of Ria, na even wachten kwam Ria aan de telefoon, ik denk zal mijn naam niet noemen en heb haar even laten raden wie ik was, wat toch wel wat moeite koste, maar eenmaal  mijn naam gehoord was de herkenning gelijk weer terug. Ik vroeg haar of zij en Rob rond 13.00 uur aanwezig waren zodat ik even een bakkie kon komen doen.

Natuurlijk vonden zij dit een heel goed idee, dus ik ben samen met mijn vrouw om 12.30 uur richting het Familiehuis gereden, daar aangekomen stond Rob ons al op te wachten en kregen we een hartelijk ontvangst. Nadat ook Ria en Rachel Maréchal, directeur van het Familiehuis er bij kwamen werd het al gauw een kwartiertje terug praten in het verleden en natuurlijk vroeg een ieder ook naar Willem Booltink die ze toch wel mistten in dit samen zijn.

Uiteindelijk kwam ik toen op het punt waarvoor ik op bezoek kwam, tot dit moment hadden zij nog niets door. Groot was dus ook de verrassing toen ik Ria een envelop gaf waarin het bedrag zat van de verkoop minus de kosten.

Ik heb hun gezegd dat het echt voor de vrijwilligersdag is, deze dag hadden Willem en ik de laatste jaren volledig  geregeld en dat hadden ze het vorige jaar zeker gemist. Dan zie je hoe mooi het is dat we mensen die het hele jaar belangeloos klaar staan, voor mensen die echt in een zeer zware periode van hun leven of die van een naaste zitten een mooie dag kunnen bezorgen. Dus een mooie bijdrage voor de vrijwilligersdag van 2017. En ik hoop dat ik voor 2018 weer samen met nog wat leden van de club weer de hele dag zou kunnen regelen uit een verkoop eind 2017!

Arie Huizer
Stichting H.E.L.D.

Koninklijke onderscheiding voor de heer Jac van der Aa uit Bladel

Jac van der Aa is op 26 april 2017 benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg de onderscheiding uit handen van waarnemend burgemeester Peter Maas.

Jac van der Aa (70) uit Bladel kreeg de onderscheiding voor ruim 50 jaar vrijwilligerswerk. In eerste instantie met name voor de postduivenvereniging, waar hij begon als vrijwilliger en penningmeester van de Nationale Postduivenhouders Organisatie. Hij was er ook lid van het Beroepscollege in Tuchtzaken, de financiële begeleidings- en controlecommissie en verschillende ad hoc commissies. Sinds 2008 is hij voorzitter van de postduivenvereniging De Arkduif in Bladel en houdt hij zich intensief bezig met het behouden en promoten van de lokale postduivensport.

Van 1970 tot 1975 was Jac van der Aa jeugdvoorzitter en vicevoorzitter bij voetbalvereniging S.V. Unitas '59 te Eersel. Hij was de initiator en oprichter van clubblad De Unitasbode en hij zette zich in als jeugdleider. Sinds 1976 is hij vrijwilliger bij voetbalvereniging V.V. Bladella. Hij was er onder andere actief als jeugdleider, secretaris van het jeugdbestuur en hij nam zitting in het hoofdbestuur als afgevaardigde namens het jeugdbestuur. Daarnaast is hij actief in verschillende commissies en werkgroepen en droeg hij bij aan het jubileumboek ‘100 jaar Bladella’.

Bijna 30 jaar is Jac al vrijwilliger bij de Heemkundige Kring Pladella Villa in Bladel. Hij was er verantwoordelijk voor het samenstellen en uitgeven van het jaarboek, het houden van interviews, het schrijven van artikelen en het uitgeven van nieuwsbrieven.

Naast bovenstaande vrijwillige activiteiten zet Jac zich nog op andere manieren in. Zo was hij tot twee jaar geleden penningmeester van Stichting GOW Welzijnswerk in Eersel. De stichting zet zich in voor de bevordering van zelfstandig wonen, welzijn en integratie van ouderen en lichamelijk-/verstandelijk gehandicapten. Jac is bij de Protestantse gemeente Bladel lid van de kascontrolecommissie. Ook helpt hij met het uitzoeken en ordenen van het kerkelijk archief.

Tot slot was Jac van der Aa actief als burgerlid van de middelencommissie van de politieke partij Algemeen Belang Bladel.

Bestuursbesluit - Aanpassing reglement

De duif mag behoudens zijn vaste voetring, herkenningsring, gummi en/of chipring tijdens wedvluchten en oefenvluchten die door één of meerdere verenigingen of een afdeling worden georganiseerd niet worden belast met het dragen van extra materialen/apparatuur, tenzij voor wetenschappelijke doeleinden met goedkeuring van Bestuur NPO.

Toelichting:

Momenteel wordt er volop geëxperimenteerd met GPS apparatuur. Om verdere wildgroei te voorkomen wil de NPO in het belang van duivenwelzijn deze ontwikkelingen nauwlettend volgen en indien nodig coördineren. Daarom worden liefhebbers die willen gaan experimenteren met GPS apparatuur uitdrukkelijk uitgenodigd contact op te nemen met de werkgroep Wetenschappelijk Onderzoek Welzijn Duiven (WOWD) van de NPO. De WOWD zal Bestuur NPO adviseren omtrent het wel of niet toestaan van het voorgestelde experiment.

 

Maarheeze primeur op Koningsdag met duivenvlucht

Het Noord-Brabantse Maarheeze had Koningsdag 2017 een gevederde primeur: een duivenvlucht in plaats van ballonnen. PV De Grenspost uit Budel zorgde voor bijna 200 duiven van 20 liefhebbers. Alle kinderen konden zich aanmelden om mee te doen met de duivenwedstrijd.

Zij vulden een kaartje in met hun naam, leeftijd en school en kregen een 'eigen duif' toegewezen die voor hem/haar zou vliegen. Na de versierde fietsentocht, werden de duiven van een centrale plaats gelost. De inzet: meerdere leuke prijzen voor vijf kinderen die de snelste duif hadden.

De uitslag wordt bekend gemaakt in de eerste schoolweek na de meivakantie. De duivenwedstrijd is voor het Oranjecomité Maarheeze een alternatief voor de traditionele ballonnenwedstrijd. Door duiven te laten vliegen is er nu een vrolijk en milieuvriendelijker alternatief. PV De Grenspost werkte met plezier mee aan deze mooie promotie voor de duivensport bij deze jonge doelgroep (en hun ouders). 

Losplaatsen in België

Afgelopen week heeft u in het gezamenlijk persbericht van de NPO en KBDB kunnen lezen dat er de afgelopen maanden zeer intensief overleg is geweest. Dit overleg tussen de vertegenwoordigers van de Provinciale Entiteiten in België de KBDB en de NPO heeft geresulteerd in een aantal nieuwe losplaatsen.

De zoektocht naar nog een aantal geschikte plaatsen blijft voortduren. Beide partijen hebben er vertrouwen in dat dit gaat lukken en dat er mooie plaatsen zijn waar duiven kunnen én mogen worden gelost.

 

De spelregels die behoren bij juiste lossingen zijn nogmaals herhaald en aan eenieder, dus niet alleen de afdelingsbesturen of lossingsverantwoordelijken maar ook ieder lid van onze organisatie kenbaar gemaakt.

Waar het besef van de noodzaak van het maken van de goede afspraken en de naleving ervan al bij alle bestuurders was doorgedrongen, is en blijft het nodig dit ook bij iedereen die zijn steentje bijdraagt aan de lossing of het nu de chauffeur of convoyeur betreft te laten doorklinken.

De ketting is nu eenmaal zo sterk als de zwakste schakel.


Bijgaand de foto van afgelopen zaterdag waar de KBDB voorzitter Stefaan van Bockstaele persoonlijk aanwezig was bij de ingebruikname van de lossingsplaats Lessines.

Hokbezoek bij Combinatie Kroese/Helmholt

Vorig jaar toen de NPO jeugddag voorbij was, had ik de dag daarna deze combinatie gebeld om een afspraak te maken, wanneer ik een keer mocht komen kijken, op het hok van deze combinatie. Ik had toen Jaap Kroese aan de telefoon. Jaap zei toen tegen mij dat ik tussen eind februari begin maart nog eens moest terugbellen om een afspraak te maken.

Het maken van de afspraak

Het was begin maart toen ik terugbelde. Ik had Jaap aan de telefoon. Hij zij toen tegen mij dat ik moest terug bellen, als ik een dag tijd had om het hok te bezoeken. Dus ik belde twee weken later terug.  Jaap en ik kwamen samen op een datum uit. Helaas belde Jaap op twee dagen voor dat ik daar naartoe ging mijn moeder op. Hij zij tegen mijn moeder dat hij op die dag verhinderd was en dat het te lang rijden was voor ons. Hij wilde de volledige aandacht kunnen geven aan mij. Dus toen Jaap mijn moeder had gebeld belde mijn moeder mij op om door te geven dat ik dezelfde avond nog met Jaap moest bellen om een afspraak in te plannen. Ik was erg teleurgesteld, toen mijn moeder me hierover belde dat de afspraak niet doorging. Rond etenstijd belde ik Jaap terug. Ik maakte een nieuwe afspraak met Jaap. Nu kon mijn vader ook mee en dat vond ik wel heel leuk. Met mijn moeder had ook wel leuk geweest, maar het is de hobby van mij en mijn vader tenslotte. Dus een week later had ik weer gebeld naar Jaap, om te bevestigen dat deze keer de afspraak wel door ging. We kwamen toen op samen op een datum en tijd uit. Was hier best zenuwachtig voor.

Het bezoek

Dus eindelijk ik ging er heen samen met mijn vader (Gert-Jan de Hoogh) en mijn broertje (Collin). Het was wel erg lang rijden om er naartoe te gaan (230 km). Rond een uur of één kwamen wij in Leek aan. Ik had mij eigen netjes voorgesteld. Daarna werden wij warm verwelkomd. Wij kregen een glaasje drinken en een stukje gebak. Dat er wel in ging na zo’n lange reis. 

Jaap liet ons een paar foto’s van hun beste vliegduiven en kweekduiven zien. Ik vroeg ook nog aan Jaap hoe Hij de duiven voerde. Hun schema legde hij me uit. Even later kwam er nog iemand binnen. Dat was Joke. De andere helft van de Comb. Ik stelde mijzelf weer netjes voor. Jaap en Joke vliegen samen onder de naam Kroese/Helmholt. Daarna lieten Jaap en Joke mij hun duiven zien. Het waren mooie zachte duiven. Jaap zij tegen mij dat er een stukje bot onder de vleugel zit, als die tegen het lichaam zit blijven de veren die aan de vleugel vastzitten aan de rug van de duif zitten. Ik wist dat niet, dus heb ik weer wat bij geleerd over hoe en wat een duif precies is.  Duiven houden is dus niet zomaar een sport. Je leert alle dagen weer bij. Jaap en Joke lieten mij ook een paar van hun beste kwekers zien. Het waren mooie duiven.

Jaap en Joke vlogen eerst alleen maar met doffers. Sinds vorig jaar ook met duivinnen. En ze houden de doffers en duivinnen voor het vliegen apart. 

We gingen samen nog op de foto. Na afloop ging Jaap een mand vol met jonge duifjes pakken uit zijn schuurtje. Jaap en Joke vroegen aan mij of ik een mandje bij me had? Ik zij ‘ja’. Dus ik ging mijn mandje pakken uit de auto. Toen ik weer in de achtertuin van Jaap kwam zeiden ze tegen mij dat ik maar liefst vijf duifjes mocht uitzoeken. Toen ik er vijf had uitgezocht, had ik Jaap en Joke hartelijk bedankt. Voordat wij terug naar Oosterhout gingen, dronken wij nog even wat met Jaap en Joke en wisselden we telefoonnummers uit. Toen wij weer naar huis gingen, bedankte ik deze combinatie nog een keer voor het bezoek. Toen ik thuis was zei mijn vader tegen mij dat wij een e-mail van Jaap Kroese hadden gehad, daarop stond de foto waarop ik stond met de combinatie Kroese/Helmholt. 

Nogmaals wil ik Comb. Kroese/ Helmholt bedanken voor het hokbezoek en de gekregen duiven. 

Adwin de Hoogh
Oosterhout

Verzending ODH naar @ziggo, @home en @chello

Afgelopen weken hebben abonnees met de e-mailadressen van Ziggo geen nieuwsbrief ontvangen. De nieuwsbrieven werden tegengehouden door het spamfilter van Ziggo.

Ziggo had een aanpassing gedaan, waarmee dit probleem verholpen zou moeten zijn. Helaas was dat afgelopen vrijdag niet het geval.

We gaan ervan uit dat Ziggo het deze keer wel zo oplost dat iedereen met @ziggo.nl, @home.nl en @chello.nl in het e-mailadres, vanaf vrijdag weer gewoon Op (de) Hoogte ontvangt!

Ledenraad gemist?

Gisteren is de eerste stap naar vernieuwing gezet!

De vergadering gemist? Bekijk deze hier alsnog.

Jan Lamers, Nationale Lossingscommissie, overleden

Zondag 21 mei Jan Lamers uit Kaatsheuvel, op 68-jarige leeftijd, geheel onverwacht overleden.

Jan maakte deel uit van de Nationale Lossingscommissie. Daarnaast was hij een aantal jaren medewerker van het Instituut Wedvluchtbegeleiding (IWB).

Ook in zijn Afdeling Brabant 2000 was hij lossingscommissielid. Jan was voor zijn afdeling ook de contactpersoon voor de hoofdconvoyeurs op de losplaatsen en het IWB.
Van zijn vereniging KPV te Kaatsheuvel was Jan voorzitter.

Wij wensen zijn (klein)kinderen heel veel sterkte toe met het verwerken van dit plotselinge verlies.

Centraal Hok in Smilde gesloten

Helaas heeft de eigenaar van het Centraal Hok in Smilde moeten besluiten met deze werkzaamheden te stoppen. De belangrijkste reden is dat veel liefhebbers helaas niet de moeite nemen hun duif op te halen.

Wij willen nogmaals benadrukken dat u, ook naar een Centraal Hok, altijd moet reageren als er een duif van u is opgevangen. Neem uw verantwoordelijkheid.

Hessel Ploeg op hokbezoek bij Hans de Ruig

Mijn naam is Hessel Ploeg en ik ben 17 jaar oud. Ik ben zelfstandig spelend jeugdlid bij PV Maarssen, waar 19 actieve vliegende spelers zijn. Op de NPO beurs in Houten heb ik een hokbezoek gewonnen van Hans de Ruig.

Na een afspraak gemaakt te hebben, zijn we op 17 maart 2017 naar Oude Bildtzijl  gereden. We moesten wel eerst de TomTom instellen want vanuit Maarssen is het toch een kleine 2 uur rijden naar het uiterste puntje van Friesland. Na een mooie rit werden we heel vriendelijk onthaald met koffie en limonade. Tijdens de drankjes vertelde Hans ons over zijn duiven en de verzorging hiervan.

Wij moesten ons wel concentreren op zijn verhaal, omdat in de kamer waar we zaten te praten, onze aandacht snel werd afgeleid door alle mooie prijzen en alle teletekstuitslagen die aan de muur hingen.

Vervolgens gingen we naar buiten en hij vertelde dat hij de duiven van heel ver af kan zien aankomen door het grote open veld achter zijn woning. We zijn  vervolgens in alle hokken geweest en hebben erg veel van de topduiven in onze hand gehad, onder andere de Jumbo en de nachtvlieger.

Nadat we alle duiven hadden gezien zijn we weer naar binnen gegaan en weer wat gedronken. Hans gaf ons nog zeer nuttige tips en na twee uur zijn we vervolgens weer naar huis gereden. Hans, zeer veel dank voor je gastvrije ontvangst en veel succes met de aankomende vluchten.

Hessel Ploeg

Ter Overweging ... 4) Ziektezorg-Wormen - Door Peter Boskamp

Bij de ziektezorg is dus sprake van echt zieke dieren die met medicatie geholpen dienen te worden. Toen ik onlangs op locatie duivenonderzoek deed kwam er een liefhebber met een duif, die een half jaar gezworven had. De duif zag er op het eerste gezicht goed uit. Niet direct het type duif dat gezworven heeft. De liefhebber had de duif dan ook niet in quarantaine geplaatst, maar tussen zijn overige duiven teruggeplaatst.

We keken de duif na en konden weinig gekke dingen vinden. De luchtwegen waren goed, geen gisten in de krop, geen Pestkop en ook geen Geel. Dus op het eerste gezicht leek alles normaal. Helaas had de liefhebber geen mest verzameld van deze duif, zodat we geen microscopisch mestmonster konden maken middels de centrifuge methode. De duif had evenwel een minuscuul klein beetje ontlasting geproduceerd in de mand, te weinig om er een preparaat van te maken middels centrifugatie. In het algemeen heeft het maken en controleren van een mestpreparaat dat niet vervaardigd is middels centrifugeren, weinig zin.

Alleen bij hele zware infecties zal men dan immers pas coccidiose oöcysten vinden of wormeieren. Door centrifugeren worden alle coccidiën in de mest geconcentreerd in het te bekijken preparaat, net zoals dat geldt voor de wormeieren. Voordeel van deze methode is dat men zo ook een maat kan bepalen van de wormbesmetting of coccidiose-besmetting.

We horen nog wel eens van liefhebbers dat ze hun mest bij een dierenarts hebben laten nakijken en dat er toen niets gevonden is, terwijl men dan overduidelijk de parasieten op het beeldscherm kan zien bij ons, omdat we met behulp van de centrifuge werken. Dat probeerde ik de liefhebber duidelijk te maken. Maar hij drong aan om toch van dit kleine beetje mest een preparaatje te maken. Niet dat ik er dus veel van verwachtte, want dergelijke preparaten zijn doorgaans onder de maat en brengen de werkelijke besmettingsgraad doorgaans niet aan het licht. Alleen hele zware besmettingen kan men met dergelijke ‘natief- preparaten’ opsporen. Wat schetste echter mijn verbazing? In het frutseltje mest zaten maar liefst 26 wormeitjes bij nadere bestudering. Zowel spoelworm- als haarworm-eitjes. Dit was dus niet zomaar een besmette duif, maar een zeer zwaar besmette duif. Eentje van de buitencategorie. Ik probeerde de liefhebber duidelijk te maken dat hij als de donder alle duiven op het hok moest gaan behandelen, maar de liefhebber leek in eerste instantie niet van de noodzaak hier van onder de indruk te zijn. In plaats daarvan ging hij naar huis om de mest van het hok te halen. Hij had roosters en zei dat de mest dus toch altijd naar beneden viel.

Ik probeerde hem duidelijk te maken dat dit lang niet alles zegt. De mest die hij later kwam brengen was, zoals te verwachten helemaal negatief. Dat is niet vreemd, maar daar kom ik zo meteen op terug. De liefhebber gaf er de voorkeur aan alleen deze ene duif te behandelen. Ik dacht toen arme clubgenoten die in de toekomst bij de duiven van deze liefhebber zouden moeten inkorven. Volgens hem was ook die alleen maar besmet. Hij kreeg daarbij bijval van een andere liefhebber die proclameerde dat hij ook alleen maar die ene duif zou behandelen en niet ‘nutteloos’ alle andere duiven. Ik was toch wel enigszins verbaasd door zoveel onbegrip en gebrek aan kennis van de besmettingsweg bij een worminfectie.

Vroeger werd heel laconiek over worminfecties gedaan. Maar heden ten dage is een besmetting met wormen niet te onderschatten. Zeker niet op de midfond, eendaagse en overnacht vluchten. Zelfs dan staan de vluchten maar kort open en is een klein mankement al voldoende om van de lijst af te geraken. Als een duif een wormei opneemt in de reismanden, dan kan zich hier een wormbesmetting uit ontwikkelen. Het kan evenwel ook zijn dat het eitje nog niet rijp genoeg is om de duif die het eitje opneemt te besmetten. Maar laten we er van uitgaan dan het eitje rijp is om de duif te besmetten dan komt er uit het ei een larve die een aantal vervellingen moet doormaken vooraleer er een volwassen worm kan ontstaan. Een worm vervelt meerdere keren en de eerste stadia van deze wormen zijn door het ‘pantser’ dat ze hebben, niet gevoelig voor welk wormmiddel dan ook. Pas na een periode van  circa 10 dagen kunnen wormmiddelen de larvale stadia die dan ontstaan zijn, afdoden.

Wat betekent dit in de praktijk. Als men een wormbesmetting heeft, dan kunnen er een aantal larven in de duif leven die nog niet gevoelig zijn voor het gebruikte wormmiddel. Deze worden door een wormkuur dan ook niet afgedood. Deze kunnen dus uitgroeien tot volwassen wormen die de infectie op het hok verder kunnen verspreiden. Het is dan ook belangrijk om na ca. 10-14 dagen de wormkuur te herhalen. Hoe dan ook dient die herhaling plaats te vinden voordat deze larven volwassen zijn en eieren beginnen uit te scheiden. Een veilige termijn die men kan aanhouden, is ca. 35 dagen na de mogelijke besmetting en dus ca. 3 weken na de eerste wormkuur. Individuele behandelingen werken altijd beter dan drinkwater toepassingen, zeker bij haarwormbesmettingen zo wijst de praktijk uit.

Nu terug naar het praktische probleem van de liefhebber. Deze had dus een duif die een half jaar weg was geweest, teruggeplaatst tussen zijn andere duiven. Deze duif was dus zeer zwaar besmet. De liefhebber heeft roosters, maar dat wil niet zeggen dat alle kleverige eitjes door de roosters vallen. Deze duif produceerde grote hoeveelheden eitjes. Een deel blijft ook aan de schoenen zitten van de liefhebber en deze kan deze eitjes naar andere afdelingen overlopen. Er zijn dus waarschijnlijk bij zo een zware besmetting al meerdere duiven op deze afdeling en andere afdelingen besmet geraakt. Maar omdat het pas 14 dagen geleden was dat de duif er terug tussen geplaatst was, zijn er nog geen volwassen wormen. Daardoor kan men een explosie van wormeieren in dit stadium dus nog voorkomen. Dan moet men wel zo snel mogelijk alle duiven behandelen en deze behandeling daarna dus nog een keer herhalen. Eitjes die nog niet opgenomen zijn en wachten op een slachtoffer, kan men proberen af te doden door het hok enkele malen helemaal uit te branden. Desinfectiemiddelen werken niet tegen wormeieren. Die kunnen hier tegen zolang ze in het ei zitten.

Als deze liefhebber dus alleen de duif behandelt die hij terug geplaatst heeft, dan kan hij voor een langdurig groot probleem komen te staan. Immers, de eieren die door deze duif uitgescheiden zijn, heeft hij dan waarschijnlijk al overgelopen naar andere afdelingen. De duiven nemen deze besmettelijke eitjes op en de cyclus kan rond komen waardoor er een maximale vermenigvuldiging van de eitjes kan plaatsvinden als de wormen volwassen worden. De liefhebber kan zo voor een langdurig probleem komen te staan dat hij makkelijk had kunnen voorkomen als hij verstandig was geweest en de duiven op tijd allemaal zou hebben behandeld voordat de explosie zou optreden. Er zijn altijd hardleerse melkers. Het vervelende is dat de liefhebbers die later bij deze liefhebber zijn duiven moeten inmanden het kind van de rekening kunnen worden, omdat ze ongewild de besmetting overnemen. Zo zonde!

Succes,

Peter Boskamp

Van de WOWD - Verzoek informatie over afgelopen weekend

Het afgelopen weekend - zaterdag 27 mei dus - heeft weer een flink aantal vluchten plaatsgevonden die uiteenlopen van vitesse tot dagfond. Het verloop van deze vluchten is niet overal goed geweest en als WOWD willen we proberen daar lering uit te trekken. Het NPO bestuur ondersteunt deze reconstructie van feiten en omstandigheden, en zal over de resultaten van deze analyse/ opdracht worden geïnformeerd. Vervolgens zullen de resultaten weer via de WOWD website naar buiten worden gebracht.

Het zou ons om het beeld zo compleet mogelijk te krijgen enorm helpen als we landelijk in kaart kunnen brengen waar de locaties  liggen van waar uit verdwaalde duiven zijn teruggemeld. We zijn hiermee al aardig op dreef (zoals beeld boorplatformen), maar meer en systematisch verzameld is nou eenmaal beter.

Tegen deze achtergrond ons verzoek: als u duiven teruggemeld hebt gekregen van goed en minder goed verlopen vluchten van het afgelopen weekend, mail dan alstublieft de gegevens naar en vermeld in het bericht:

 • Vlucht
 • Plaats hok/liefhebber 
 • Plaats melding (vindlocatie)
 • Datum melding

Hoe meer liefhebbers meedoen hoe beter. Als u deze oproep binnen uw vereniging onder de aandacht brengt of verder verspreidt via sociale media dan zijn we u vanzelfsprekend erkentelijk.

Stichting Neerlands Postduiven Orgaan

Als voorzitter NPO wil ik in de eerste plaats de initiatiefnemers, Ruud Moes, John Rimmelzwaan en Arend Klaas Kramer van harte feliciteren met de opzet van dit nieuwe initiatief.

Achter de schermen en in volstrekte anonimiteit is het afgelopen jaar hard gewerkt om dit initiatief handen en voeten te geven. Met groot plezier kondig ik dan ook aan dat per heden de nieuwe stichting actief is voor de promotie van de duivensport, het is allemaal te zien op de website.

Doelstelling is het promoten van de postduivensport, het geven van informatie en het  organiseren van de competitie genaamd, ‘De Allerbeste’. Onder auspiciën van de NPO. Hierdoor krijgen de ALLERBESTE liefhebbers een podium.    

De Stichting zal eveneens een belangrijke functie vervullen in het verbeteren van het imago en de onderlinge verbondenheid met de duivensport. Aan het eind van elk seizoen zullen de winnaars op gepaste wijze worden gehuldigd.

De opzet van dit initiatief laat zien dat er voor de duivensport volop mogelijkheden zijn voor positieve sportbeleving voor onze prachtige duivensport.

Maurice van der Kruk, voorzitter NPO 

Bezoek Centraal Hok 23 Amerongen

Het bestuur NPO gaat dit jaar alle door de NPO erkende centrale hokken een bezoek brengen. Dit om persoonlijk kennis te maken met de beheerders van de betreffende centrale hokken. Tevens is het bestuur geïnteresseerd in de accommodatie, waarin de duiven zijn gehuisvest. De beheerders hebben dan ook de mogelijkheid zelf te vertellen hoe men te werk gaat.

 

Op dinsdag 23 mei jl. zijn Harrie Meijners van het Bestuur NPO en Heiny van Manen van het Bureau NPO op bezoek geweest bij de beheerder van Centraal Hok 23 te Amerongen, de heer Wout van Mourik. Ze zijn hartelijk ontvangen met een kop koffie. Ook zoon Pascal schuift gezellig aan.

De heer Van Mourik laat zien hoe de mensen een duif bij hem kunnen aanleveren. Hij heeft overdekt twee manden staan waarin duiven kunnen worden gedeponeerd. Eén mand is bedoeld voor opgevangen duiven, die moeten worden gemeld aan de eigenaar en één mand is bestemd voor uitgeselecteerde duiven. Deze manden zijn toegankelijk voor een ieder, wat heel praktisch is in het geval er niemand aanwezig is om de duiven aan te nemen.

Op het bezoekmoment zijn er nog niet zoveel duiven aanwezig daar het vliegseizoen nog niet zo lang geleden is gestart. Er bevinden zich 14 opgevangen duiven. Dit aantal zal uiteraard stijgen naarmate het seizoen vordert. Er kunnen ongeveer 200 duiven tegelijkertijd worden opgevangen.

Er worden veel duiven opgehaald, maar helaas wordt niet op alle meldingen gereageerd. Hoe vervelend ook, er zijn helaas mensen die minder positief reageren. Er worden dan soms uitspraken gedaan waaraan de heer Van Mourik een hekel heeft.

Hij maakt ook leuke voorvallen mee. Zo kwam er een eigenaar een duif bij hem ophalen. Die betaalde niet in euro’s, maar in natura. Hij nam nl. een lekkere portie kibbeling mee. Ook kwam er eens een eigenaar uit België, die gezellig een snee krentenbrood bleef eten voordat hij de terugreis weer aanvaardde.

Vervolgens neemt de heer Van Mourik Harrie en Heiny mee naar de accommodatie. Hij laat trots zien waar hij de duiven huisvest. Er zijn heel veel kooitjes. Indien mogelijk wordt elke duif in een apart kooitje gehuisvest. Ook zijn er wat grotere kooien waar meerdere duiven in kunnen worden geplaatst.

Na het maken van enkele foto’s nemen Harrie en Heiny met een positief gevoel afscheid van de familie Van Mourik. Het centraal hok ziet er keurig verzorgd uit, de duiven zitten er prima bij. Het is duidelijk dat de heer Van Mourik de zaken goed voor elkaar heeft.

Dit centraal hok verdient een duim omhoog.

GrandPrix Beyers - Nationaal St. Vincent

Het vliegseizoen 2017 is in volle gang en dat betekent dat ook de Nationale Concoursen er weer aan komen. Hoewel we dit jaar minder vluchten op het programma hebben staan dan voorgaande jaren, gaat het wel om vier échte Nationale vluchten. En we houden we de traditie in stand dat we starten met Nationaal St. Vincent.

 

We rekenen op een grote deelname.  Het seizoen is goed gestart! Helaas hebben we de afgelopen twee weken met een wat minder goed verloop van een aantal vluchten te maken gehad, maar in het algemeen kunnen we zeggen dat de duiven goed naar huis gekomen zijn. De duiven kunnen dus goed getraind en in goede conditie aan de start van St. Vincent verschijnen.

Op vrijdag 16 juni lossen alle vier de sectoren hun duiven in St. Vincent.

De belangrijkste informatie voor deze vlucht op een rij

Inmanden: dinsdag 13 juni

 • Inleg: gratis
 • Uitslag: € 2,75
 • Coördinaten:

  Latitude: + 434043,2    
  Longitude: - 011732,6

 • Er mogen geen jaarlingen worden ingemand!
 • Melden via Compuclub
 • Inkorven in de Nationale inkorfcentra. Voor een overzicht zie npoveenendaal.nl.
 • Te winnen poules en prijzen; gebruik voor Nationale deelname niveau 9
 • De volledige richtlijnen zijn gestuurd naar alle inkorfcentra en na te lezen op npoveenendaal.nl

 

Voor vragen

Sector 1 en 2: R. Vermaat, 06-23439904

Sector 3 en 4: E. Wilmink, 06-36187435 (na 17.00 uur)

 

SUPERUITSLAG H. Ulijn en Zn uit Berghem Issoudun

Op 27 Mei 2017 stond de eerste Eendaagse fondvlucht van het seizoen gepland voor Afdeling 3 Oost Brabant. De week voor deze vlucht lieten waren de weersvoorspellingen duidelijk; het zou zeer warm worden met een matige wind uit het zuid-oosten. Op Social Media werd door de kenners al geschreven: ‘dit is het echte duivenweer waar we lang op gewacht hebben’.

Helaas waren voor veel liefhebbers op de avond na de vlucht nog veel duiven niet thuis gearriveerd. Voor Afdeling 3 viel dit, in vergelijking tot andere Afdelingen nog erg mee.

Voor Afdeling 3 stonden 5291 duiven aan de start in Issoudun. De Combinatie H. Ulijn en Zn hadden 30 strijders aan de start staan. De duiven kregen om 06.30 uur de vrijheid en de spanning begon bij eenieder tot een hoog pijl op te lopen. Wie schrijft deze eerste beproeving op de Eendaagse fond op zijn naam? Om 14.20.04 meldde bij H. Ulijn en Zn de NL15-4011315. Dit resulteerde in een snelheid van 1266.067 meter per minuut wat een schitterende 10 plaats in Afdeling 3 opleverde. Dat de 315 geen snotneus is, blijkt wel uit het feit dat zij als 1e getekende de mand in ging. Bij die ene vroege duif bleef het niet. Ze  kwamen als raketten naar huis op de oh zo zware vlucht vanuit Issoudun.

Dit resulteerde in de volgende uitslag in Afdeling 3 Oost Brabant:

 • 18/30 in de prijzen
 • 10, 13, 19, 25, 68, 80, 107, 114, 118, 131, 134, 152, 210, 287,384, 503, 532, 534.
 • 4 duiven 1:100
 • 16 duiven 1:10

 

Dit voldoet volledig aan de gestelde criteria:

 • Minimaal 5% van uw ingekorfde duiven moet 1 op 100 spelen.
  Minimaal 25% van uw ingekorfde duiven moet 1 op 10 spelen.
 • Minimaal 50% van uw ingekorfde duiven moet prijs spelen 1 op 3 of minimaal 40% moet prijs spelen 1 op 4.

 

Wie zijn deze toppers?

De Combinatie H. Ulijn en Zn. bestaat uit Harry en Johnny Ulijn en zijn gevestigd in het Noord-Brabantse plaatsje Berghem. Berghem ligt iets ten Noord Oosten van Oss wat weer deel uit maakt van de Kring Oss. Dit plaatsje staat borg voor een aantal topliefhebbers waar H. Ulijn en Zn. er een van is. Op de huidige locatie wordt sinds drie jaar fanatiek met de duiven gespeeld.

In 1990 is Johnny Ulijn gestart om in de duivensport met de duiven van Gebroeders Leytens. Na 10 Jaar werd er besloten om Combinatie te gaan vliegen met zijn vader Harry Ulijn. De duiven van Johhny werden meegenomen en er was een nieuwe start op het ouderlijk adres. De focus werd gelijk gelegd op de Eendaagse fond vluchten. Hier wilde deze Combinatie op uitblinken en dat slaagde eigenlijk direct.
In 2001 werd er dan ook direct gestreden om het hoogste schavot in Afdeling 3 Oost Brabant. Ze werden 2e Onaangewezen 3 in dat jaar en werden verslagen door de Gebroeders Leytens uit Oostelbeers. Een schitterende prestatie natuurlijk voor, op dat moment, een jong hok met duiven.

In 2014 werden de meeste duiven verkocht en zou er een nieuwe start plaatsvinden in Berghem. Alle topvliegers werden op het kweekhok geplaatst. In dat jaar werd er al gestart met de jonge duiven op deze locatie waardoor er eigenlijk gewoon verder gebouwd kon worden aan dit superhok met duiven met een duidelijke visie en een eenvoudig systeem.

Welke duiven liggen aan de basis?

Zoals eerder geschreven, waren het de duiven van de Gebroeders Leytens die aan de basis lagen van dit succeshok. En soms moet je een beetje geluk hebben. In 2005 liep er in Oss een jonge duif binnen. Een mooie duif maar deze Combinatie wil eigenlijk niets nieuws hebben wat ze zelf niet uitgezocht hebben. Uiteraard werd deze duif netjes opgegeven. Het bleek een duif te zijn van Ant en Dirk Brosens uit Meerle (België). Deze liefhebbers zouden haar in eerste instantie ophalen maar twee dagen later werd Johhny gebeld met de mededeling. Het is toch eigenlijk te ver weg en je mag hem houden. In 2002 werd er een Adje gehaald bij Ad Schaerlaekens. Adje werd gekoppeld aan de opgevangen Belg, die later Happiness genoemd werd, en het ongelooflijke kwam uit. Deze gaven alleen maar goede en topduiven. Zo werd uit deze koppeling Nelleke geboren. Nelleke is de moeder van de eerste duif van Issoudun. Een narigheid die Adje had was dat hij constant van zijn eieren liep. Dus het was erg opletten voor vader en zoon Ulijn dat dit opgevangen werd. Ook de nazaten van deze koppeling zijn super. Zo zijn de eerste vier duiven van Issoudun allemaal familie van elkaar. Dat dit niet het eerste jaar is dat de Combinatie H. Ulijn en Zn in de top van de uitslag staan mag duidelijk zijn. Ook vorig jaar op Nationaal Châteauroux werd er een topuitslag gemaakt met dezelfde twee duiven voorop. Dit resulteerde in een 7e en 9e in Afdeling 3 Oost Brabant van 3867 duiven en 19e en 24e Nationaal van 11922 duiven.

De Visie van H. Ulijn en Zn om de top te bereiken

Harry en Johnny Ulijn zijn toppers die al jaren aan de top meespelen en dit op alle niveaus. Hun visie op de duivensport is, zoals bij alle toppers, eenvoudig.

 • Starten met goed materiaal.
 • Je moet duiven hebben die altijd naar huis willen komen.
 • De mand is de enige keurmeester.
 • Jonge duiven van het begin af aan spelen tot het einde van het seizoen.
 • Eerst goed presteren op verenigingsniveau om vervolgens verderop te kijken.
 • 100% inzet en willen winnen.

Dit hok presteert al jaren super en het zal me dan ook niet verbazen dat ze dit soort superuitslagen blijven behalen. Een geweldig team met duidelijke vastgestelde verantwoordelijkheden en 100% inzet kenmerkt de Combinatie H. Ulijn en Zn. Uiteraard wens ik deze Combinatie nog veel mooie superuitslagen toe!!

Vincent Hoogerwerf


 

Ook uw Superuitslag in Op (de) Hoogte? Geef 'm hier door!

SUPERUITSLAG Frederikshof John Romein - Soissons

Op 4 Juni 2017 stond de Midfondvlucht vanuit Soissons op het programma van Afdeling 8 GOU Noord-Oost Kring 6. De weervoorspellingen waren goed. Licht bewolkt, een matige westen wind en 22 graden waren de ingrediënten voor een mooie vlucht. Het hok Frederikshof, wat onder leiding staat van John Romein, had 20 duiven ingekorfd voor deze mooie Midfondvlucht van 353 km. John had vertrouwen in een goede afloop. In de week voor Soissons lieten de duiven, middels de training, zien dat ze er goed opstonden en er klaar voor waren om de strijd aan te gaan.

Met name de paradepaardjes Eline en 14-881 waren tot op het bot gemotiveerd. In Soissons kregen de duiven om 08.15 uur de vrijheid en hadden een zeer vlot vertrek. De duiven van John laten eigenlijk het hele seizoen al zien dat ze in topconditie verkeren. John laat dan ook niets aan het toeval over om dit te vertalen naar schitterende uitslagen. Zo worden elke woensdag, zowel de doffers als duivinnen, weggebracht naar Leuvenheim, wat voor John 25 km is, om de duiven op scherp te zetten. Dr. Oranje is de persoon die de medische begeleiding onder zijn hoede heeft. Elke dinsdag, in het duivenseizoen, worden de duiven nagekeken. John volgt blind de adviezen op van deze zeer gerespecteerde duivenarts. Toch kan dit niet voorkomen dat de jonge duiven het elk jaar weer lastig hebben. Volgens John: ‘er blijven teveel jonge duiven weg en de aanwas is hierdoor te klein’. Dit resulteert in het feit dat er lang doorgevlogen dient te worden met de oudere duiven. John heeft dit aangegrepen en de jonge duivenhokken aangepast. Momenteel zien de jonge duiven er super uit en de verwachtingen zijn dan ook hoog te noemen. Op de prachtige website van Frederikshof (http://www.frederikshof.nl) kunt u alle informatie vinden over dit top hok.

Dat de duiven in goede doen waren blijkt wel uit de volgende uitslag in Kring Noord-Oost 6

 • 877 duiven in concours;
 • 12/20 in de prijzen;
 • 1,20,28,31,36,63,71,82,86,109,135 en 136
 • 1 duif 1:100
 • 9 duiven 1:10

 

Dit voldoet volledig aan de gestelde criteria.

 • Minimaal 5% van uw ingekorfde duiven moet 1 op 100 spelen.
 • Minimaal 25% van uw ingekorfde duiven moet 1 op 10 spelen.
 • Minimaal 50% van uw ingekorfde duiven moet prijs spelen 1 op 3 of minimaal 40% moet prijs spelen 1 op 4.

 

Wie is deze topper?

Wie kent of heeft nog nooit van het hok ‘Frederikshof’ gehoord. Vanuit het verleden stond dit hok onder leiding van wijlen Freek en wijlen Hillie Romein en waren bekend om hun superkoppel ‘Vos De Bijter x Schoon Voske’. Met deze duiven zijn enorm veel duivenliefhebbers geslaagd. Helaas zijn Freek en Hillie Romein veel te vroeg van deze aardbodem genomen en hebben een enorm gat achtergelaten bij de nabestaande. John, nu 49 jaar, getrouwd, woont in Twello en heeft twee schitterende dochters, heeft, na het overlijden van zijn vader, al heel snel besloten om hetgeen wat hij heeft opgebouwd, samen met zijn moeder voort te zetten. Helaas kwam er aan deze mooie periode een veel te vroeg eind. Nog steeds praat John met zeer veel respect over de periode met zijn moeder. Dit was toch wel een geweldige tijd. Helaas was de gifbeker nog niet leeg en ontvielen binnen een zeer korte tijd twee grote duivenvrienden namelijk Peter van Osch en Jan van Ee. Dit waren echt goede maatjes van John en hij denkt nog vaak met weemoed aan deze personen terug. Na deze periode vroegen veel mensen zich af of John wel de kwaliteiten zou hebben om het niveau wat destijds gehaald werd te evenaren. John vaagde deze twijfels het jaar erop direct naar het rijk der fabelen. Hij bekroonde een fantastisch duivenseizoen in 2016 direct met het Nationaal Kampioenschap Midfond Aangewezen en stond van laag naar hoog op het hoogste schavot. De doelstelling voor 2017 is om dit te evenaren. Momenteel gaat dit fantastisch en heeft nog maar 6 minpunten in deze competitie. John is nu ook bezig om zich verder te specialiseren op de Eendaagse fondvluchten. Hiervoor heeft hij bij diverse, zeer goed spelende liefhebbers, duiven gehaald die hem hierbij moeten gaan helpen. Dat op de Fredrikshof nog steeds klasseduiven zitten bewijzen wel de liefhebbers die momenteel zeer hard vliegen met duiven van John. Zelfs de grote concurrenten van John die toch o.a. zitten in Zutphen, Brummen en omstreken vliegen hard met zijn duiven. Het jammerlijke in deze is dat ze dit niet willen benoemen en verwijzen liever naar de hele grote en bekende hokken in de duivenwereld. Dat John eigenlijk te goed is voor deze wereld, blijkt wel uit het aantal duiven die hij gewoon weggeeft aan startende liefhebbers of liefhebbers die problemen hebben. 

Welke duiven liggen aan de basis?

Zoals eerder geschreven waren het de duiven van Vos de Bijter x Schone Voske die aan de basis lag van het hok Frederikshof. Momenteel wordt er zeer goed gespeeld op dit hok met duiven van Ferry van Loo, Leo Heremans en H. Eijerkamp & Zn. De duif die Soissons op haar naam schreef is Eline. Zoals op de stamboom gelezen kan worden is dit een kruising tussen het eigen soort (lijn Polletje 610) van John x H. Eijerkamp & Zn (L. Heremans). Eline laat dit hele seizoen al zien dat zij van uitmuntende klasse is. De week na Soissons liet ze samen met haar broer 14-881 zich wederom in het snuitje van de uitslag zien. De moeder van Eline is bij H. Eijerkamp & Zn verkregen op een Meubelbon. Zo zie je maar dat je soms ook gewoon geluk moet hebben. Daarnaast zijn er duiven van Maurice Voets aangeschaft samen met Cor Buijs, en ook enkelen van Ferry van Loo, op het hok gehaald om op de Eendaagse fond een potje te gaan breken.  De eerste resultaten werden al zichtbaar op de eerste Eendaagse fondvlucht van Afdeling 8. Dit geeft goede hoop op het verloop van de rest van het seizoen.

De Visie van John Romein om de top te bereiken

De visie van John is uiteraard vorm gegeven door hetgeen wat hij van zijn vader, moeder en Cor Buijs heeft geleerd. Zoals bij velen zijn, volgens John, de volgende zaken van belang om de top te bereiken in de duivensport:

 • Starten met goed materiaal;
 • Blijven luisteren naar andere goede liefhebbers en daar je eigen plan uit trekken;
 • Goede medische begeleiding;
 • Wees goed voor anderen en ze zullen ook goed voor jou zijn.
 • Kunnen incasseren;
 • Nooit tevreden zijn;
 • 100% inzet en willen winnen.

 

Het moge duidelijk zijn dat John een lastige periode heeft gekend. Dit heeft hem gelukkig niet minder strijdbaar gemaakt en gaat hij volledig voor de top. Zijn vrouw en kinderen geven hem hier alle ruimte voor en hier is hij ze zeer dankbaar voor!

Als ik persoonlijk de plannen, visie, inzet en gedrevenheid hoor, zal John het hok Frederikshof naar een nog hoger plan gaan leiden. Dat dit gepaard zal gaan worden met super uitslagen is voor mij geen twijfel maar een zekerheid.

Uiteraard wens ik hok Frederikshof, maar John in het bijzonder, heel veel succes toe met het behalen van zijn doelstellingen. En, om met het motto van John af te sluiten; ‘Wees goed voor anderen en zij zullen goed voor jou zijn’ Ik hoop je snel weer een keer te spreken John!!

Vincent Hoogerwerf

 

Aantal duiven per mand

In verband met de hoge temperaturen van deze week adviseren wij het aantal duiven in de mand met minimaal 10% te verminderen. Tevens dient bij de belading van de container minimaal de bovenste rij vrij gehouden te worden.

Dit betreft de marathon en donderdag inkorvingen van deze week. Bij aanhoudende hitte is dit ook van toepassing op de vrijdag en zaterdag inkorvingen.

NPO Bestuur

Kantoor 29 juni gesloten

Vanwege een teambuildingsdag is het kantoor in Veenendaal op donderdag 29 juni de gehele dag gesloten.

Informatieve bijeenkomst IWB en Lossingscoördinatoren afdelingen

Op woensdagavond 21 juni hield het IWB, met het NPO bestuur en Dimapro BV uit Ruurlo een informatieve bijeenkomst voor de Lossingscoördinatoren van de 11 afdelingen. Deze avond werd er een nieuw programma tentoongesteld waarbij de grootste kans op vermengingen met andere koppels duiven geminimaliseerd moet worden of zelfs niet meer voorkomt. Zaak is dan wel dat alle lossingen ingevuld dienen te worden en bekend zijn bij het IWB en de coördinatoren zelf.

Het IWB heeft, nadat het Bestuur NPO de opdracht heeft verstrekt aan Dimapro,  het verzoek gekregen om een programma te laten schrijven welke toepasbaar is voor alle afdelingen waarbij zij de lostijden en geschatte snelheid van de duiven aangeven vanaf het te lossen coördinaat naar het thuisfront(in het rekenmodel wordt hier het middelpunt van de afdeling genomen).

Op het moment dat alle lossingscoördinatoren de te verwachten lostijden hebben ingevuld calculeert het systeem automatisch of er op de vlieglijn vermengingen kunnen voorkomen, is dit niet het geval dan kleuren alle afdelingen groen. Op het moment dat er wel mogelijk een vermenging plaats zou kunnen vinden wordt er een rood vakje bij de betreffende afdeling aangegeven, in overleg tussen afdelingen en IWB zal dan worden besloten de tijden van het lossen aan te passen.

Nadat de nodige informatie was uitgewisseld was er nog gelegenheid om een aantal vragen te stellen en antwoorden te verkrijgen. Dimapro heeft aangegeven vanuit het vertrekpunt van Versie 1 te gaan kijken, met alle input die binnenkomt, of deze voorstellen tot een nog betere versie 2 in de toekomst kunnen gaan leiden.

Rebecca Heijneman op bezoek bij Comb. Verweij-De Haan in Mijdrecht

Mijn naam is Rebecca Heijneman en ik ben 10 jaar. Ik speel in combinatie met mijn vader en moeder onder de naam Fam. Heijneman. Op 20 november vorig jaar was ik, samen met mijn vriendin op de NPO jeugddag. Daar hebben we een super leuke dag beleefd en als klap op de vuurpijl ook nog een hokbezoek gewonnen van combinatie Verweij – De Haan. Op 26 april was het zover en reden we naar Mijdrecht waar we door Michel Verweij en zijn vrouw allerhartelijkst werden ontvangen.

Onder het genot van een lekkere kop koffie en een glas fris vertelde Michel enthousiast over zijn duiven en de duivensport. Even later schoof ook Peter de Haan aan. Michel en Peter vertelde onder ander ook  over de verzorging, de huisvesting en de speelwijze van hun duiven. Zo zijn de vliegduiven bij Michel gehuisvest en de kweekduiven bij  Peter. Daarna mochten we de topduiven zien die zijn gehuisvest in een mooi hok in de tuin van Michel. Hier zat ook de bekende ‘Red Rose’ bij. 

Peter had voor mij een hele mooie jonge duif meegenomen, rechtstreeks uit het kweekhok, met een super stamkaart. Een echte marathon duif. De opdracht is om deze duif over twee jaar op Barcelona te spelen.

Ook hebben we nog pas geboren kittens gezien. Er lopen bij deze duivenmelker inderdaad gewoon katten rond. Ik mocht ook kiezen uit een van de vele trofeeën die Comb. Verweij-De Haan de laatste jaren gewonnen hebben. Ik heb er geen gekozen omdat ik alleen trofeeën wil die eigenhandig gewonnen worden.  Daarna hebben we elkaar heel veel succes toegewenst in de duivensport en zijn we met de duif en de bijbehorende stamkaart terug naar huis gereden.

Michel en Peter heel veel succes met de marathonvluchten.

Jaap Mazee uit Ens wint Nationaal St. Vincent Sector 4

Het heeft even geduurd voordat ik Jaap Mazee kon interviewen voor deze rapportage. We voerden diverse telefoontjes met elkaar om tot een afspraak gekomen. Wat gelijk opviel, in de gesprekken met Jaap, was de humor van deze rustige, nuchtere en bedachtzame man. In de week na zijn Sectorale overwinning op St. Vincent was Jaap, voor zijn werk, in Portugal om de Nederlandse aardappel onder de aandacht te brengen. De klik was er meteen en er is al heel wat afgelachen voordat we het interview konden aanvangen. Het is geweldig om met deze man te praten en te discussiëren.

Twee weken voor St. Vincent stond voor Jaap de eerste Marathonvlucht, Limoges, op het programma. Ook na deze vlucht wapperde de vlag omdat de eerste prijs werd gespeeld van Friesland. De toon was dus gelijk gezet en er diende in dit seizoen, en niet alleen dit seizoen, weer rekening gehouden te worden met Jaap Mazee. Na deze overwinning werd Jaap gelijk gebeld door Wout de Zwijger. Wout de Zwijger is de bijnaam van Wout van de Hoek. Ook een zeer gerespecteerde Marathonspeler. Na de felicitaties van Wout aan Jaap was gelijk zijn vraag: ‘Jaap op wat voor neststand zit de winnende duif?’ Jaap moest hier even over nadenken omdat hij zich hier niet echt mee bezighoudt. ‘Elke neststand is een stand’, zegt Jaap. Dit is een quote van Jan Theelen. Jaap antwoordde: ‘deze doffers zit op kleine jonge duif van vier dagen’. ‘Kat in het bakkie’, zegt Wout. ‘Jij kan rustig gaan slapen, deze duif de jonkies laten behouden en deze duif inkorven op St. Vincent en je zult zien dat je eerste Nationaal speelt’. Jaap, nuchter als hij is, moest lachen om deze uitspraak. ‘Echt waar’, lachte Wout terug. ‘Jongen, ik speelde de duiven altijd zo en altijd vroeg. Geloof me maar!’  

Zoals besproken werden er zeven duiven ingekorfd op St. Vincent waaronder ook de overwinnaar van Limoges. Na het inkorven van de duiven was er elke dag met Wout contact. Op de donderdag voor de lossing belde Wout om 22.50 uur naar Jaap met de vraag: ‘Wat ben je aan het doen?’ ‘Nou’, zegt Jaap, ‘ik zit in de tuin naar de sterrenhemel te kijken, een biertje te drinken en op de duiven te wachten’. ‘Duiven wachten?’, vroeg Wout verbaasd. ‘Zeker’, meldde Jaap, ‘want jij zei dat ik een vroege zou draaien’. ‘Eh …  maar ze zijn nog niet eens los’, is de opmerking van Wout. En er werd nog veel gesproken en gelachen in dit gesprek.

Op vrijdag om 13.00 uur belde Wout weer naar Jaap. ‘Ze zijn los! Nu kan je gaan zitten’. De verwachting was, gezien de omstandigheden die op de vlieglijn aanwezig waren, dat er geen duiven voor 12.00 uur zouden arriveren. Rond 10.00 rinkelde de telefoon van Jaap weer. Vol verwachting nam Jaap op en het was Wout. Hij meldde dat er twee duiven waren gevallen in Arnemuiden aan 1300 meter per minuut. ‘Zal lastig worden om voor 12.00 te draaien’, was de opmerking van Wout en Jaap kon zich hier helemaal in vinden. Jaap zat rustig op zijn wachtpost en zat scherp op te letten. Om 11.52 uur kwam er recht uit de juiste hoek als een kogel een duif aan. Zo hard, dit had Jaap nog nooit gezien van een Marathonvlucht. De duif werd snel geconstateerd op een tijd van 10:52.52. En inderdaad, het was de duif die Wout had aangegeven om te spelen en ja, het was dezelfde duif die twee weken ervoor Limoges wist te winnen in Friesland.

De NL14-1498325 (M) die een gemiddelde snelheid van 1097,560 liet optekenen. Omdat de het kloksysteem gekoppeld is aan de meldingsite ging gelijk de telefoon. Het was Wout. Hij zei niet veel, maar de legendarische woorden werden gesproken ‘Hij is er hè?’ Met kippenvel dik op de armen moest Jaap dit bevestigen. ‘Ik zei het je toch dat je rustig kon gaan slapen en dat het kat in het bakkie was!’ ‘Hier komt niemand meer aan’, volgens Wout. Ook daarin had hij gelijk en Jaap Mazee won de eerste klassieker van het seizoen 2017, 1e Nationaal St. Vincent Sector 4.

In het gesprek gaf Jaap ook aan dat hij veel respect heeft voor Wout. Wout is volgens Jaap een van de beste duivenliefhebbers van Nederland waar iedereen veel van kan leren. Althans, als je Wout aan het praten krijgt want hij heeft natuurlijk niet voor niets de bijnaam ‘Wout de Zwijger’.

Heeft de duif een naam?

De winnende duif heet gewoon de 325 en krijgt verder geen bijnaam. Het zou heel makkelijk zijn om deze duif een naam te geven, maar dit ligt voor Jaap te emotioneel. Dit heeft te maken met het feit dat hij heel lang bevriend is geweest met wijlen Ernst Verheijen. Dit was een hechte vriendschap en, zoals het hoort in een hechte vriendschap, werd alles met Ernst gedeeld. Dit ging ook letterlijk zo met de duiven. Een gezamenlijk kweekhokje voor de Marathonvluchten was een van die dingen die ze samen deelden. De 325 is dan ook verkregen van zijn grote vriend Ernst Verheijen. Met veel emotie en een trillende stem zegt Jaap:  ‘Helaas is Ernst veel te vroeg weggenomen van deze aarde en ligt het te zwaar om deze duif zijn naam te geven’.

Welke andere prijzen heeft de winnaar al gevlogen?

Deze nog relatief jonge duif was op St. Vincent niet aan zijn proefstuk toe. Zoals al eerder geschreven won de ‘325’ drie weken ervoor ook een vierde sectorale kopprijs op Limoges en speelde op die vlucht een eerste in Afdeling Friesland. In 2016 liet hij al zien dat hij uit het goede hout gesneden was en verdiende een verdienstelijke 26eprijs in Sector 4 op Cahors.

Hoe worden de duiven gespeeld en voorbereid?

Bij Jaap staat gemak, natuur en rust op de eerste plek in zijn leven. Deze lijn trekt hij ook door naar zijn duiven. Zo staan 362 dagen per jaar de kleppen dag en nacht open. Door het werk van Jaap, waardoor hij vier maanden per jaar van huis is, wordt er vaak beroep gedaan op inzet van anderen om de duiven te verzorgen. Dan moet je het niet te moeilijk maken volgens Jaap. Anders is het natuurlijk snel over met de hulp. Uiteraard brengt dit risico’s met zich mee. Zo sneuvelen er per jaar zeker 80 duiven aan aanvallen door roofvogels. ‘Ze zitten hier allemaal’, zegt Jaap. De havik, sperwers en slechtvalken zorgen soms voor een bijzonder schouwspel rondom de hokken van Jaap. Maar de natuur is heilig voor Jaap en volgens Jaap is het niet anders. ‘Ik kweek gewoon door’, zegt Jaap nuchter.

Jaap speelt, zoals je uit het bovenstaande verhaal kan lezen, de duiven op nest. Er worden geen ingewikkelde theorieën op losgelaten en speciale koppelschema’s gemaakt voor de duiven die mee moeten op bepaalde vluchten. ‘Het komt zoals het komt en het gaat zoals het gaat.’ Per vlucht wordt bekeken welke duiven meegaan. Onder het motto: ‘elke neststand is een stand’, pakt Jaap gewoon een paar duiven uit het hok waarvan hij denkt dat het goed zit. Met uitzondering van Barcelona. Voor deze vlucht, die voor Jaap de belangrijkste is van het seizoen, worden de duiven wel speciaal aangewezen en op verschillende neststanden gebracht. ‘Hierop moet het gewoon een keer gebeuren’, is de hoop en wens van Jaap.

Om welke reden is er voor deze spelsoort gekozen?

Jaap Mazee hokHet is wel duidelijk dat het puur uit gemak is. Vaak ben ik afhankelijk van andere mensen die mijn duiven verzorgen als ik in het buitenland ben voor mijn werk. Als je deze mensen ingewikkelde schema’s gaat opleggen, worden er alleen maar fouten gemaakt en dat schiet ook niet op. Daarnaast streeft Jaap ernaar om zoveel mogelijk de duiven op een natuurlijke manier te houden. Zo ook afgelopen week, toen Jaap in Portugal was, moest er iemand de duiven verzorgen en inkorven voor Mantes la Jolie. Jaap had iemand gebeld en hem gemeld dat hem een zware taak zou wachten. De man vroeg aan Jaap: ‘hoezo?’. ‘Nou, ik ga weer vertrekken en wil jij mijn duiven verzorgen en inkorven.’ ‘Wat moet ik ze geven? ‘, was de vraag? ‘Gewoon duivenvoer’, was het antwoord. ‘En welke moeten er mee?’ ‘Oh, een stuk of acht en kijk maar welke je inkorft’.  En zo ging het. De man korfde zes jaarlingen in en op deze vlucht werd een prachtige 155ein de Afdeling Friesland gespeeld met de eerste en tweede getekenden voorop. ‘Prachtig toch’, zegt Jaap. ‘Als je het overlaat aan iemand, moet je ze ook de vrijheid geven en dit pakt altijd aardig goed uit! Op deze manier willen mensen graag voor je dieren zorgen en hou je de mensen betrokken.’  

Heeft u nog een advies voor ons om ook tot zo’n prachtig resultaat te komen?

hok mazee‘Zorg dat het hok goed is’. Zelf heeft Jaap redelijk wat problemen gehad met het hok. De manier van duiven houden vraagt volgens de filosofie van Jaap veel van de verluchting van het hok en deze was nog steeds niet optimaal. Eind 2016 was Jaap het zat en bedacht een plannetje om dit probleem op te lossen. Alles werd uit de kap gehaald en in vier weken tijd gemaakt volgens het plan van Jaap. Al snel had Jaap door dat het niet werkte en nodigde Benny van Dijk uit. Benny is gekomen, nam plaats in de tuin en keek wat rond. Aan de koffie deed Jaap zijn verhaal en beide heren keken elkaar diep in de ogen. Ze bespraken de oplossing en deze werd beklonken. Nadat Benny een tekening had gemaakt, werd het uitgevoerd door Jaap. De oplossing was echt geweldig. Zo goed dat de buren zich afvroegen of Jaap nog wel duiven had. ‘Hoezo?’ vroeg Jaap. ‘Nou, we zien ze nooit meer vliegen’. Verbaasd ging Jaap de opmerking van de buurtjes evalueren en kwam al snel tot de conclusie dat de duiven niet meer rond het hok trainden maar wegtrokken om zich voorlopig niet meer te laten zien. Deze reactie van de duiven bevestigde dat de oplossing geslaagd was en ook op de vluchten bevestigen de duiven dit ruimschoots. Begin dus met een goed hok.

‘Ga daarnaast naar een goede liefhebber en haal daar duiven. Koppel deze duiven, haal er jongen uit en ga ermee vliegen, vliegen en vliegen. De duif die hier niet geschikt voor is valt af en de goeden blijven over. Hou het simpel en dicht bij de natuur. Resultaten komen vanzelf. Blijf zoveel mogelijk weg bij de dierenartsen. Deze bloedgroep is vaak uit op winstbejag en zijn super goed in elkaar tegenspreken. Met uitzondering van de duivendokter F. Marien uit België. Dit is een man die zegt zoals het is, super veel verstand heeft van duiven en hier moet je echt je best doen om iets mee te krijgen.’ Daar houdt Jaap van! Eenvoud is het toverwoord van Jaap!

Waar, welke club en locatie, heeft u ingekorfd en afgeslagen?
Helpt u mee bij de te verrichten werkzaamheden in het NIC?

Jaap is al jaren lid van PV de Zuiderzeevliegers in Emmeloord. Deze redelijk grote en gezellige vereniging heeft nog 40 leden. Hiervan is momenteel ongeveer 50% programmaspeler en 50% Marathonspeler of ‘fondboer’,  zoals Jaap dit zelf noemt. Jaap zit in het bestuur van deze vereniging en is verantwoordelijk voor de centjes. Dit doet hij met zeer veel plezier en hij is dan ook van mening dat de vereniging een super bestuur heeft. Niet omdat hij er zelf deel vanuit maakt, maar omdat er visie is en plezier gemaakt wordt. En daar houdt Jaap van. PV de Zuiderzeevliegers is eveneens het NIC waar Jaap zijn duiven inkorft of laat inkorven. Ook hiervan is Jaap verantwoordelijk voor de centjes. Het NIC staat onder leiding van inkorfleider Ben Weerink.

Hoe staat de sport in uw gezin? Hoe helpen uw familieleden bij het beoefenen van de duivensport. Hoe kijken kinderen naar de sport?

Het gezin Mazee bestaat uit Jaap, Janneke, hun twee zonen en één dochter. Janneke heeft haar eigen kinderoppasbedrijfje. Hun kinderen hebben zo hun eigen werk en hobby’s. Jaap is uiteraard een en al duif maar de anderen van het gezin Mazee hebben er weinig mee. Als het nodig is, wordt er wel geholpen maar affiniteit is er niet me de duiven en dat gaat volgens Jaap ook niet gebeuren.

Wat moet er veranderen om wel aan de sport deel te nemen? Hoe promoot u zelf de duivensport?

Jaap is een erg positief ingesteld persoon en zijn analytisch vermogen is zeer sterk ontwikkeld maar hij maakt zich ernstige zorgen over het voortbestaan van de duivensport. Veranderingen in de duivensport hebben dan volgens Jaap weinig zin. De huidige populatie duivenliefhebbers zit niet te wachten op veranderingen. Ze snappen het niet, willen het niet snappen, en het belangrijkste, ze willen niet veranderen. Dit is de kern waar het om draait in de huidige populatie. Het advies aan de NPO zal dan ook zijn; laten we het niet te moeilijk maken en gewoon accepteren dat er niet genoeg aanwas zal zijn om de duivensport te laten floreren. Gewoon plezier maken, lekker met de duiven spelen en iedereen op zijn eigen manier.

Door zijn werk heeft Jaap in veel landen de duivensport gezien. Wat hem opviel was dat in landen waar weinig welvaart is en nog midden in de natuur geleefd wordt, de duivensport hoogtij viert. In Nederlandse heeft de jeugd weinig affiniteit met de natuur en zal het ook zeer lastig of zelfs onmogelijk zijn om de jeugd in steden of industriële dorpen en steden aan de duivensport krijgen. Vroeger speelden we nog Nationaal Orléans met 220.000 duiven in concours. Dit gaat helaas niet meer gebeuren. De glans is eraf helaas!

Het gesprek met Jaap, waarin we veel hebben gelachen en gediscussieerd over de duivensport, heeft hij me veel meegegeven om over na te denken. De eenvoud, maar zeker ook de gedrevenheid hoe Jaap in het leven staat, geeft veel stof tot nadenken. Jaap is een mensen-mens die het geweldig vindt om met mensen te werken en mensen werken graag voor Jaap. Barcelona moet volgens Jaap zijn vlucht worden en is daarvoor is hij volop in voorbereiding. Uiteraard wens ik Jaap heel veel succes toe bij deze vlucht en alle nog komende vluchten. En dan sluiten we dit interview af zoals Wout de Zwijger het zou doen …  ‘Zeg niet veel, als je wat zegt moet het hout snijden.’

Jaap heel veel succes en ik hoop je weer snel te spreken.

Vincent Hoogerwerf

Neutralisatietijd regelingen

Naar aanleiding van de marathonvluchten van afgelopen weekend zijn er vragen gerezen over welke methode, voor duiven die in de neutralisatietijd worden geconstateerd, bij welke lossing moet worden toegepast.

In 2014 is er op de Ledenraad NPO een voorstel voor een betere rangschikking aangenomen voor duiven die in de neutralisatietijd worden geconstateerd bij middaglossingen. Deze regeling staat bekend als de NF 14 methode.  Er is destijds ook expliciet aangenomen dat deze regeling alleen geldt bij middaglossingen, zoals ook staat in artikel 29 lid 2a en 2b van het wedvluchtreglement.  

Bij gebruik van bovengenoemde methode op zogenaamde ochtendlossingen is gebleken dat de NF 14 methode niet werkt. De commissie die de NF 14 methode heeft ontwikkeld is vanaf dat moment bezig geweest om ook een regeling te vinden voor duiven die in de neutralisatietijd geklokt worden op ochtendlossingen. Tot op heden is er nog geen betere oplossing aangenomen voor deze vluchten. De regeling voor ochtendlossingen vindt u in artikel 29 lid 1a van het wedvluchtreglement.

Op verzoek van een aantal afdelingen zijn op de ledenraad van 15 januari 2015 de lossingstijden voor een middaglossing aangescherpt. Uitsluitend als de duiven tussen 12.00 uur en 15.00 gelost worden mag de vlucht worden bestempeld als een middaglossing en mag de NF 14 methode gebruikt worden. In alle andere gevallen mag de NF 14 methode niet gebruikt worden, en moeten we automatisch terugvallen op de oude neutralisatietijd regeling.

Bestuur NPO is er zich van bewust dat dit niet voor iedereen tot een gevoelsmatig juiste uitslag leidt. Er is echter nog geen goede oplossing gevonden.

Bestuur NPO hoopt dat de commissie neutralisatietijd, mede in overleg met de ZLU, op redelijke termijn met een passende oplossing kan komen zodat we de problemen die afgelopen weekend zijn ontstaan voor seizoen 2018 kunnen oplossen.

Bestuur NPO

Marathonvluchten 2017

Voorheen kende de NPO 5 Nationale/sectorale vluchten waarvan er één voor heel Nederland vanuit hetzelfde station gelost werd, zijnde St. Vincent. Tijdens de Ledenraad van 12 december 2016 is het voorstel, op voordracht uit het informele overleg van alle afdelingen, aangenomen om de 3 Nationale wedvluchten St. Vincent, Dax en Bergerac weer in ere te herstellen.

Bestuur NPO heeft dit overgenomen en is daarna gaan communiceren dat we in 2017 drie Nationale marathonvluchten vliegen. En ook de werkorganisatie heeft dit verder zo uitgewerkt.

Op de laatste Ledenraad van 15 mei kwam de vraag om vanuit de NPO ook de twee andere marathonvluchten, die per sector vanaf een ander station vervlogen kunnen worden sectoraal te vervliegen.

Bestuur NPO heeft aangegeven te willen bekijken of dit mogelijk zou zijn. Voor een vlucht bleek al tijdens de vergadering dat dit niet mogelijk zou zijn omdat in één sector een afdeling een morgenlossing had en de andere afdelingen in deze sector een middaglossing hadden.

In een eerder stadium was ook aan de afdelingen kenbaar gemaakt dat op de andere dan de Nationale vluchten de afdelingsuitslag zal tellen voor de Nationale kampioenschappen.

De marathonvluchten tussen de Nationale Marathon vluchten worden dus in onderling overleg tussen de afdelingen vervlogen.

Voor 2018 zal Bestuur NPO dit opnieuw overleggen met de afdelingen zodat zowel de Nationale als wel de sectorale vluchten afgestemd worden en in de coördinatie meegenomen kunnen worden.

Bestuur NPO

Jan Wolf op bezoek bij Henri Hoeks

Mijn naam is Jan wolf. Ik ben 10 jaar en ik ben drie jaar geleden met duiven begonnen. Ik kom vaak bij mijn opa die al 60 jaar duiven heeft. Daar heb ik mijn eerste duiven van gekregen. Ik ben samen met mijn vader naar de NPO-jeugddag geweest. Dat vond ik heel leuk. Ik heb daar een hokbezoek gewonnen van Henri Hoeks, een lange afstandspeler uit Bovensmilde.

 

 

Op 1 april ben ik op hokbezoek geweest. We hebben eerst koffie gedronken en frisdrank met wat lekkers erbij. Henri heeft ons veel verteld over zijn duiven. We mochten ook in zijn hokken kijken. We hebben al zijn topduiven gezien en ik mocht ook wat duiven vasthouden. Het was een leuke middag en als hij jonge duiven had, mocht ik nog een keer terug komen om een duifje op te halen uit een van zijn topduiven. Op 30 juni hebben we het duifje opgehaald!

Henri bedankt voor de jonge duif en heel veel succes met je marathonvluchten!

Jan Wolf

Nogmaals instructies voor vluchten

We hebben bemerkt dat er bij bijvoorbeeld het inmanden van de duiven toch nog wel eens wat mis gaat. Daarom herhalen we nog een keer wat belangrijke regels waaraan we ons tijdens het vliegseizoen allemaal moeten houden.

Opleervluchten

Tijdens de Ledenraad van 12 december 2016 is besloten dat op de wedvluchten geen invliegduiven en/of trainingsduiven zijn toegestaan.  Dit houdt in dat in de wagens zich alleen duiven mogen bevinden die aan de wedvlucht deelnemen en dit gedurende het wedvluchtseizoen van 8 april tot en met 27 september.

Voor opleerduiven organiseren de afdelingen, in gezamenlijkheid ten behoeve van degenen die niet aan de wedvluchten willen deelnemen aparte opleervluchten. Deze duiven worden te allen tijde op een andere dag gelost dan de wedvluchtduiven.

Het niet respecteren van besluiten van de NPO Ledenraad kan gevolgen hebben voor degenen die in overtreding zijn en mogelijk tuchtrechtelijke maatregelen op basis van Artikel 13 van de NPO Statuten

Artikel 13 Statuten NPO

Leden NPO zijn verplicht:

 1. De statuten en Reglementen en Besluiten van de organen van de NPO na te leven;
 2. de Statuten, Reglementen en Besluiten van het Instituut Sportrechtspraak na te leven waar onder het Algemeen Tuchtreglement, het Reglement Seksuele Intimidatie, het Reglement Matchfixing, met uitzondering van het Dopingreglement en het Tuchtreglement dopingzaken;
 3. alle overige verplichtingen welke de NPO in naam of ten behoeve van de leden aangaat of welke uit het lidmaatschap van de NPO voortvloeien te aanvaarden en na te komen;
 4. een basisvereniging en een afdeling zijn verplicht in de statuten een bepaling op te nemen op grond waarvan de statuten, de reglementen en besluiten van de NPO alsmede de reglementen van het Instituut Sportrechtspraak van toepassing zijn op haar basisleden en waarbij haar basisleden verplicht zijn te handelen in overeenstemming daarmee.

 

Paramyxo-enting

Voor postduiven,  zowel oude als jonge duiven, geldt een verplichte enting tegen het paramixovirus. Voor kweekduiven of duiven waarmee niet wordt gevlogen of aan tentoonstellingen wordt deelgenomen wordt geen uitzondering gemaakt.  Alle duiven moeten worden geënt. In onze buurlanden is deze enting ook verplicht gesteld door de overheid. Onze eigen overheid ziet toe op de naleving van deze regel, maar ook de Belgische en Franse overheid wil zekerheid dat de duiven die in het land komen geënt zijn tegen paramyxo.

Een enting is 12 maanden geldig, een duif die in november wordt geënt kan dus het hele seizoen, van het jaar daarop volgend,  meedoen aan wedvluchten.

Het entingsformulier dient identiek te zijn aan het voorgeschreven model. Dit betekent dat het dus niet verplicht is om de tweevoudig genummerde formulieren te gebruiken. Ook de Compustam-uitdraai voldoet dus aan de juiste opmaak. Sommige werken ook vanuit een Excel-bestand. Deze zijn gewoon toegestaan. Het gebruikte model dient dus nogmaals identiek te zijn aan het voorgeschreven model en voorzien te zijn van alle informatie die ingevuld dient te worden en dus geen lege velden te bevatten en een originele handtekening van de dierenarts.

In Nederland ligt de verplichting om toe te zien op naleving van de entingsplicht  bij de basisverenigingen.  De makkelijkste manier van controle is door voor de eerste vlucht de hoklijsten en de entlijsten met elkaar te vergelijken. Uiteraard dient dit ook voor aanvang van de vluchten met jonge duiven, en de natour te gebeuren.  Duiven die niet zijn geënt moeten in overeenstemming met het wedvluchtreglement worden geweigerd. Een enting is twaalf maanden geldig. Het Ministerie heeft aangegeven ook zelf controles uit te gaan oefenen.

Kort gezegd

 • Zorg voor correctheid formulier (juistheid en volledigheid)
 • Gebruik format/standaard entingsformulier
 • Alleen originele handtekeningen zijn toegestaan.
 • Controle op naleving bij de basisvereniging, bestuur vereniging heeft die verantwoordelijkheid.
 • Het bestuur afdeling heeft in de verantwoordelijkheid als uitvoerder van het transport van de duiven de verantwoording van de controle van de volledigheid en juistheid van de aangeleverde documenten per vereniging.
 • Bij onregelmatigheden, melden bij afdelingsbestuur.
 • Bij individuele of gecombineerde africhtingen of zogezegde trainingsvluchten dient u altijd de verklaring van enting tegen paramyxovirusinfectie bij duiven te kunnen overleggen.

Met betrekking tot de verplichte controle op de enting tegen PMV onderzoekt bestuur NPO de mogelijkheid een Database aan te leggen die de ringnummers bevat van de ingeënte duiven. Dit bestand kan dan door bevoegde instanties op eenvoudige wijze middels smartphone, tablet of computer geraadpleegd worden.

De bevoegde instanties in België en Frankrijk kunnen als ultieme maatregel onze duiven laten vernietigen en wij stellen alles in het werk om dit te voorkomen en hanteren daarvoor richtlijnen en die zullen nageleefd dienen te worden. Bij overtredingen zullen de risico’s en gevolgen daarvan voor de overtreder zijn en de gevolgen daarvoor ook voor rekening van diegene komen.

Gummiringen

Het is voor leden toegestaan om met gummiringen deel te nemen aan wedvluchten. Dit houdt voor verenigingen in dat zij voorwaarden moeten scheppen waarop de leden die de gummiringen nog gebruiken nog deel kunnen nemen aan wedvluchten.

Voor de toekomst zal het gebruik van gummiringen geheel verdwijnen, dit daar onze leverancier heeft aangegeven dat hij stopt met de productie van gummiringen. In een latere publicatie zullen wij hier nog op terugkomen.

Lossingsvergunningen

Met name in België worden door de overheid controles op de lossingen gedaan. Dit houdt in dat er voorafgaand aan een lossing altijd contact moet zijn geweest met de correspondent van de betreffende losplaats en overeenstemming met de correspondent over de mogelijkheid tot lossing.  De instructies van deze correspondent zullen opgevolgd moeten worden.  Vanaf 2017 mag er ook niet meer afgeweken worden van de losplaats waarvoor een vergunning is afgegeven.

In samenwerking met de KBDB zullen wij de contactgegevens van de correspondenten en de coördinaten  op de lossingsvergunningen vermelden. Men mag hier niet van afwijken. Dit is noodzakelijk om de huidige losplaatsen te kunnen behouden en de mogelijke uitbreidingen te realiseren.

Voor wat betreft de lossingen maken de lossingsverantwoordelijken inmiddels gebruik van een programma waarmee ongewenste vermengingen (in de volksmond kruislossingen) nog verder beperkt kunnen worden. Ook kan er achteraf gekeken worden of ongewenste vermengingen hebben plaatsgevonden als de werkelijke gegevens bekend zijn.

Wij wijzen u nogmaals op de door ons gemaakte afspraken en reglementen en de juiste tijdige en volledige uitvoering daarvan. Alle mogelijke middelen zijn voorhanden om dit te kunnen realiseren.

Gedrag dat hierbij niet aansluit en eventuele gevolgen zullen bij de overtredingen tot sancties en aansprakelijkheid leiden.

Wij hebben er alle vertrouwen in dat alle vrijwilligers en verantwoordelijken door onze liefhebbers in staat worden gebracht om hun taken en bijbehorende verantwoordelijkheden op een goede manier uit te oefenen.

Bestuur NPO

Verslag Ledenraad NPO 15 mei jl.

Alweer 2 maanden geleden vond de Ledenraad plaats met als belangrijkste punt van de agenda de statutenwijziging. De vergadering heeft toen met de vereiste 2/3 meerderheid besloten de voorgestelde statutenwijziging door te voeren. Bestuur NPO heeft, met de in de vergadering genomen besluitvorming, de afgelopen maanden nodig gehad om de volgende mijlpaal te realiseren.

Met de vergadering op zowel band als YouTube, was het maken van de notulen, de weergave van de vergadering en de genomen besluiten, een eenvoudige zaak. Het proces van de instemming door de afdelingen met de notulen blijkt helaas minder eenvoudig. Het heeft tot vorige week geduurd  eer er van alle afgevaardigden een antwoord op de notulen was ontvangen. De tekstuele weergave van de notulen bleek correct te zijn en daarmee is de besluitvorming op 15 mei afgerond, zoals iedereen heeft kunnen horen en zien.
 
Na de vergadering hebben wij taart genuttigd en het glas mogen heffen op het historisch besluit. Vandaag kunnen wij onze duivensport wederom feliciteren met het bereiken van de volgende mijlpaal. Het passeren van de statuten bij de notaris heeft inmiddels plaatsgevonden en gaat de lang verwachte verandering in de Nederlandse Postduivenhouders Organisatie officieel van start.
 
Het traject voor deze ingrijpende wijziging heeft de afgelopen twee jaar plaatsgevonden onder auspiciën van Prof. mr. Marjan Olfers. Met deze ondersteuning en de inzet van een groot aantal vrijwilligers uit onze organisatie, is het gelukt om de noodzakelijke verandering te bewerkstelligen, aan het temporiseren van ontwikkelingen is hiermee een definitief eind gekomen. Het NPO bestuur zal op korte termijn de profielen voor de bemensing van de secties publiceren. Deze vacatures zullen door deskundige en vooral enthousiaste duivenliefhebbers worden bezet. Met deze nieuwe inrichting, welke in de komende maanden wordt gerealiseerd, is in ieder geval voldaan aan een democratisch principe, invloed op beleid in een veel breder perspectief. Velen zijn overtuigd dat met deze ingrepen de duivensport weer voldoende toekomst heeft.

NPO Bestuur

Lees het volledige verslag

Melden Châteauroux 2017

In verband met de veiligheid van de nationale concoursen heeft bestuur NPO besloten de meldingsplicht op Châteauroux weer in te voeren. Vorig jaar is er naar aanleiding van de wedvlucht Châteauroux een aantal keren de vraag gesteld of de prijswinnaars wel voldoende gecontroleerd waren. Een goede controle is alleen mogelijk als de duiven ook gemeld worden. Dit is dan ook de reden om de meldingsplicht weer in te voeren.

Inkorven op de wedvlucht Châteauroux is alleen toegestaan in de nationale inkorflokalen. Bekijk in welke inkorflokalen in uw afdeling u in kunt korven.

Hoe te melden

Om het voor de inkorfcentra wat te vereenvoudigen gaan we het op de volgende manier doen.

De duiven worden gemeld op dezelfde manier als bij de marathonvluchten. Er zijn afdelingen die op de marathonvluchten geregeld hebben dat de duiven gemeld worden op een meldingsite die ervoor zorgt dat de meldingen direct door gaan naar de NPO. Wanneer deze faciliteit door de afdelingen opengesteld wordt, dan is dit ook voldoende.
De inkorflokalen van de overige afdelingen melden de snelste vijf duiven zo snel mogelijk op de site van Compuclub (meer duiven mag). Krijgt men tijdens het vluchtverloop door dat er in het inkorfcentrum meer dan vijf duiven bij de eerste 10 komen dan meldt men deze ook nog door.
Bestuur NPO hoopt hiermee de inkorflokalen te kunnen ontlasten.

Methodes van melden

Er zijn twee methodes waar het inkorflokaal gebruik van kan maken:

 1. Door in te loggen op de site van Compuclub. De vereniging heeft een inlogcode bij Compuclub (heeft u die nog niet vraag deze aan via info@compuclub.nl. Vul gebruikersnaam en wachtwoord in en klik op inloggen.
 2. De vereniging maakt gebruik van het programma ´Duiven melden afstanden´.Dit kan alleen als men de nieuwe versie van bovengenoemd programma download. Hiermee kunnen de meldingen doorgestuurd worden naar Compuclub. Een aantal mail adressen staan al in dit programma. Het is noodzakelijk om een e-mailadres toe te voegen. Dit e-mailadres is webmeld@compuclub.eu

 

Men kan aanvinken naar welke adressen de melding gestuurd moet worden. Nieuw ten opzichte van voorgaande jaren is dat ook de vluchtcode moet worden aangegeven. Dit is verplicht. Melden met dit programma werkt alleen als men de versie 2017 gebruikt.

Met bovengenoemde methodes is het niet mogelijk om overal te melden. U dient ook te melden op de plaatsen waar uw afdeling voorschrijft dat u moet melden. Het kan dus zijn dat u op meerdere plaatsen de melding moet doorgeven. Voor de nationale vluchten is de melding bij Compuclub elk geval verplicht.

Bestuur NPO

Realisatie door Four Digits op basis van Plone.