Persoonlijke hulpmiddelen

Home > Nieuws

Nieuws

Nieuws van het bestuur - 21 september 2016

Afgelopen woensdag was de eerste bestuursvergadering dat interim-manager Fred an Haack aanwezig was. Hij kreeg meteen de gelegenheid om zijn eerste indrukken weer te geven.

Lees verder...

Nieuws van het Bestuur - 29 maart 2017

Op 29 maart kwam het Bestuur NPO weer bij elkaar voor de bestuursvergadering. Voorafgaand aan de vergadering werd de testversie van het programma waar de WCO mee gaat werken gepresenteerd door Dimapro met aanwezigheid van de heren van het IWB. Het programma kan een groot deel van de logistiek overnemen en vermengingen vooraf aangeven. Er wordt aan de laatste opleverpunten gewerkt en het Bestuur hoopt snel bekend te kunnen maken wanneer het gepresenteerd en in gebruik genomen kan worden. Het programma biedt meer mogelijkheden dan vooraf verwacht en het Bestuur is erg tevreden met het voorlopige resultaat. Hopelijk delen de overige gebruikers, lossingsverantwoordelijken uit alle afdelingen, deze mening ook.

Lees verder...

Nieuws van het Bestuur - 14 maart 2017

Op 14 maart was het Bestuur weer bijeen om een omvangrijke agenda af te handelen. Men begon met het bespreken van de mededelingen van de agenda. Deze gingen over de waarde van het pand in Veenendaal en de mogelijkheid om met verschillende sportbonden samen te werken. Ook de gesprekken met het pensioenfonds en de adviseur op pensioengebied voor de medewerkers van het bureau zijn aan de orde geweest. Daarna zijn de kampioenschappen voor 2017 besproken. Omdat de Ledenraad nog geen besluit heeft kunnen nemen, zijn deze nog niet vastgelegd. Toch hebben afdelingen aangegeven behoefte te hebben aan het voorstel om hun leden in te kunnen lichten. Het zal daarom op zeer korte termijn onder voorbehoud van vaststelling worden gepubliceerd.

Lees verder...

Nieuws van het bestuur - 7 september 2016

Op 7 september heeft het Bestuur NPO weer vergaderd. Deze keer zonder voorzitter Maurice van der Kruk, zijn taak werd waargenomen door vicevoorzitter Evert Diepeveen.

Lees verder...

Nieuws van het bestuur - 17 augustus 2016

Afgelopen woensdagavond 17 augustus kwam het bestuur bij elkaar voor een bestuursvergadering. De volgende onderwerpen kwamen aan de orde.

Lees verder...

Nieuws van het bestuur - 28 september 2016

Op 28 september is het bestuur NPO weer bij elkaar geweest. Voorafgaand aan deze vergadering vond een bespreking plaats met de commissie NF14 over neutralisatietijden. De volle agenda werd voortvarend afgewerkt.

Lees verder...

Nieuws van het Bestuur - 23 okotober 2017

Op 23 oktober is het Bestuur bij elkaar geweest voor een bestuursvergadering. Op deze avond worden de amendementen van de afdelingen besproken. Vervolgens komen de notulen van de voorgaande vergadering aan bod. Het invullen van de secties is een onderwerp van gesprek, er wordt een keuzewijzer gemaakt om mensen helpen met kiezen. Er wordt gekeken hoe het zo geautomatiseerd kan worden, dat het voor de liefhebbers zonder veel moeite in te vullen is. Liefhebbers kunnen door inloggen op het eigen account eenmalig de keuze aanpassen.

Lees verder...

Nieuws van het Bestuur - 25 september 2017

Op 25 september is het bestuur weer bij elkaar geweest in vergadering. De portefeuille Oneigenlijk gebruik van stoffen wordt overgedragen aan Maurice van der Kruk. Het afgelopen seizoen is er veel gebeurd op dit gebied en de huidige portefeuillehouder Evert is van mening dat een nieuwe koers beter gestart kan worden met een nieuwe portefeuillehouder. Er druppelen uitnodigingen binnen voor het Bestuur om nationale dagen in het buitenland bij te wonen, het bestuur beslist samen wie de NPO zal vertegenwoordigen. De ZLU stuurt een afschrift van een brief van de Belastingdienst, waarin wordt bevestigd dat de wedvluchtorganiserende instanties onder NPO vrijgesteld zijn van kansspelbelasting.

Lees verder...

Nieuws van het bestuur - 26 oktober 2016

Op 26 oktober kwam het Bestuur bij elkaar om onder andere de Nationale Dagen te bespreken. Ook stond er een gesprek in de planning met de heren Stevens, Vos, Van der Veer, Zeeman en Pasman, namens de gezamenlijke afdelingen.

Lees verder...

Nieuws van het bestuur - 22 juni 2016

Nu het seizoen in volle gang is en er ook op maandagavond en dinsdagavond wordt ingekorfd, besloot het bestuur de bestuursvergadering op woensdagmiddag 22 juni te houden. Tijdens de bestuursvergadering kwamen de volgende onderwerpen aan de orde.

Lees verder...

Nieuws van het Bestuur - 2 en 10 mei 2016

Ondanks Koningsdag, Hemelvaartsdag, Dodenherdenking en Bevrijdingsdag in de afgelopen periode, heeft het bestuur wel de tijd gevonden om op 2 en 10 mei bestuursvergaderingen te houden. De volgende onderwerpen kwamen aan de orde.

Lees verder...

Nieuws van het Bestuur - 10 april 2017

In deze vergadering kwamen weer diverse onderwerpen aan de orde zoals de kleur van de vaste voetringen, datum van de Ledenraad, de statutenwijziging en Nationale Dagen 2017.

Lees verder...

Nieuws van het Bestuur - 18 juli 2017

Afgelopen dinsdag kwam het Bestuur weer bij elkaar om een aantal zaken door te spreken. Op de agenda stonden o.a. de nationale dagen, de indeling van de secties, aktieplan van het bestuur, klachtenprocedure, nationale lossingscommissie en dopingcontroles.

Lees verder...

Nieuws van het bestuur - 30 augustus 2016

Afgelopen dinsdag 30 augustus was het NPO-bestuur weer bijeen voor een vergadering. Voorafgaand aan deze bijeenkomst werd het contract met de chipringleverancier definitief gemaakt. Zoals elders ook te lezen is, is voor het nieuwe seizoen gekozen voor één chipring, de NPO Hitag-S.

Lees verder...

Nieuws van het bestuur - 23 augustus 2016

Dinsdagavond 23 augustus kwam het bestuur na een week weer bij elkaar voor een bestuursvergadering. Met de hoge temperaturen in het vooruitzicht wilde het bestuur indringend met elkaar kunnen spreken om tot een weloverwogen besluit te kunnen komen. Bestuur besloot om de vlucht uit te stellen als de vooruitzichten op woensdag nog hetzelfde waren. De uitkomsten hiervan heeft u in de extra editie van onze nieuwsbrief kunnen lezen.

Lees verder...

Beleidsdag Bestuur NPO

Op maandag 11 april heeft het bestuur een beleidsdag gehouden. Deze vond plaats in het Oude Politiebureau te Ede. Het was een zonnige dag en de aanwezigen waren in een opperste stemming. Bij de opening werd een rondje gedaan, om erachter te komen wat een ieder van de beleidsdag verwachtte en wanneer deze voor hen geslaagd zou zijn. Het volgende werd aangegeven: Alles moet gezegd kunnen worden, verder kunnen met wat we vandaag doen en dit naar buiten uitdragen, acties ondernemen na het bespreken van de concrete punten, gezamenlijk tot één visie komen, duidelijkheid in samenwerking met het Bureau, uitspreken wat we van elkaar verwachten en verandering tot verbetering laten leiden.

Lees verder...

Nieuws van het bestuur - 30 november 2016

Op 30 november is het bestuur weer bij elkaar gekomen voor de reguliere bestuursvergadering. Bij aanvang worden de vergaderdata voor december alvast vastgelegd. De eerstvolgende vergadering is op 8 december, als de termijn voor het indienen van amendementen is verlopen. Deze zullen van een preadvies worden voorzien en zo snel mogelijk worden verzonden. Er is een subsidieaanvraag verstuurd naar het Europees Sociaal Fonds (ESF), half december wordt de beschikking verwacht.

Lees verder...

Nieuws van het bestuur - 6 juli 2016

Afgelopen woensdagavond 6 juli kwam het bestuur bij elkaar voor een bestuursvergadering. Doordat de voorzitter verhinderd was, nam de tweede voorzitter, Evert Diepeveen het voorzitterschap tijdens deze vergadering voor zijn rekening. De volgende onderwerpen kwamen aan de orde:

Lees verder...

Nieuws van het bestuur - 7 juni 2016

Nieuws van het bestuur - 7 juni 2016

Dinsdagavond 7 juni had het bestuur eerst een overleg met Het Spoor der Kampioenen, waarna zij aansluitend startte met de bestuursvergadering. De voorzitter was overdag, samen met een afvaardiging van de commissie Losplaatsen en Vervoer en Bureau NPO, naar België geweest om met de KBDB eerst kennis te maken en aansluitend te overleggen over voornamelijk losplaatsen.

Lees verder...

Nieuws van het bestuur - 17 mei 2016

Dinsdagavond 17 mei was het weer tijd voor een bestuursvergadering. Het is de laatste bestuursvergadering voor de Algemene Vergadering, die maandagavond 23 mei plaatsvindt in Zaal Verploegen te Wijchen. De volgende onderwerpen kwamen aan de orde.

Lees verder...

Nieuws van het bestuur - 19 april 2016

Op 19 april jl. was er weer een reguliere bestuursvergadering. Vanwege de beleidsdag op 11 april jl., werd er op 12 april geen bestuursvergadering gehouden.

Lees verder...

Nieuws van het bestuur - 19 juli 2016

Na de bijeenkomst met de commissie Losplaatsen en Vervoer, bleef bestuur NPO afgelopen dinsdagavond in Veenendaal voor een bestuursvergadering. De volgende onderwerpen kwamen aan de orde.

Lees verder...

Nieuws van het bestuur - 29 maart en 5 april 2016

Ook de afgelopen weken heeft bestuur NPO weer met elkaar aan tafel gezeten. Op 11 april zelfs een hele dag om het beleid vorm te geven. Over deze vergaderdag later deze week meer.

Lees verder...

Het bestuur stelt zich voor

Het bestuur stelt zich voor

Het nieuwe bestuur van de NPO is direct nadat ze op 12 maart jl. gekozen zijn, met veel enthousiasme aan de slag gegaan. Met regelmaat verschijnt een verslag van waar ze mee bezig zijn op deze site en in overige media.

Lees verder...

Nieuws van het bestuur - 31 mei 2016

Op de laatste dag van de maand mei, heeft bestuur NPO een bestuursvergadering gewijd aan de Nationale Dagen. Evert Diepeveen is portefeuillehouder en heeft voor deze vergadering een eerste opzet gemaakt voor een draaiboek voor de komende bruisende Nationale Dagen.

Lees verder...

Nieuws van het Bestuur - 22 maart 2016

Om een correcte overgang te creëren van het oude naar het nieuwe bestuur, werd er een taakoverdracht ingepland tijdens de bestuursvergadering van 22 maart jl. Dirk Buwalda draagt als voormalig voorzitter NPO zijn taken over aan de nieuwe voorzitter, Maurice van der Kruk. Leo Mackaay draagt zijn taken als voormalig secretaris NPO over aan de nieuwe secretaris, Hans van Dijk. Leo Mackaay richt zich volledig op de FCI.

Lees verder...

Nieuws van het Bestuur - 11 september 2017

Op 11 september is het Bestuur weer bijeen in Veenendaal, vooraf spreekt men met enkele jonge duivenspecialisten over het jonge duivenspel. Voor de secties en platformen hebben zich inmiddels enkele kandidaten aangemeld.

Lees verder...

Nieuws van het Bestuur - 22 augustus 2017

Nieuws van het Bestuur - 22 augustus 2017

Op 22 augustus komt het Bestuur weer bij elkaar voor een uitgebreide agenda. Gesproken wordt over de bestelling chipringen 2018. Tevens is het proces van 2017 geëvalueerd en de conclusie wordt getrokken om te kijken of overeenstemming kan worden bereikt om een andere bestelprocedure te organiseren. Mocht blijken dat het te kort dag is voor dit jaar dan kan zal daarnaar toe gewerkt worden voor volgend seizoen. Dit omdat leveranciers en liefhebbers aangaven niet gelukkig te zijn met het besluit om maar één soort chipring te verstrekken.

Lees verder...

Nieuws van het Bestuur - 15 augustus 2017

Nieuws van het Bestuur - 15 augustus 2017

Op 15 augustus vergaderde het Bestuur in Uden. Dit naar aanleiding van een geplande bijeenkomst met de ZLU op dezelfde avond. De vergadering was daarom kort en ging voornamelijk over lopende juridische zaken en de te nemen vervolgstappen. Met de ZLU was de agenda uitgebreider. Allereerst werd het seizoen 2017 tot op dit moment geëvalueerd.

Lees verder...

Realisatie door Four Digits op basis van Plone.