Persoonlijke hulpmiddelen

Home > Over NPO > Ledenraad > Conceptagenda Ledenraad 13 maart 2021

Conceptagenda Ledenraad 13 maart 2021

Onderstaand treft u de conceptagenda aan voor de Ledenraad van 13 maart 2021.

Een aantal stukken zijn inmiddels beschikbaar. De overige stukken volgen de komende weken. 

Locatie: Zaal Verploegen, Wijchen (onder voorbehoud)
Aanvang vergadering: 10.00 uur 

1.

Opening door de voorzitter

 

2.

Overzicht aangemelde afgevaardigden voor deze Ledenraad

 

3.

Notulen Ledenraad

 

a.

Notulen Ledenraad 2 juni 2020 (redactioneel of naar aanleiding van bijlage 3a)

b. 

Notulen Ledenraad 28 november 2020 (redactioneel of naar aanleiding van bijlage 3b,3c,3d)

c. 

Stemuitslag Ledenraad 28 november 2020

d. 

Uitsplitsing kosten Lossingsvergunningen en bestuurskosten

4. 

Terugblik winterseizoen en stand van zaken vliegseizoen  | Toelichting ter vergadering

a.

Stand van zaken nieuwe EU-regelgeving

b.

Stand van zaken Covid en aanvang seizoen 2021

c.

Stand van zaken losplaatsen, lossingsvergunningen en handhaving 

d.

Stand van zaken NPO Cloud 

e.

Stand van zaken overschrijven duiven door verenigingen

f.

Stand van zaken Eerlijk spel en Kampioenschappen 

g.

Stand van zaken Pensioen dossier 

h.

Rooster van aftreden NPO Bestuur

5.

Vervoer en lossing van duiven 

a.

Vernieuwd Hitteprotocol Stempunt 5a

b.

Bevoegdheden NPO Bestuur bij toepassen Hitteprotocol Stempunt 5b

c.

Taken, werkwijze en bevoegdheden IWB en protocol lossingen Stempunt 5c

6.
Aanpassing Olympiade regels 2021

Het voorstel is de eerste drie jonge duivenvluchten (J26, J27 en J28) niet te laten tellen voor de Olympiade. Deze vluchten zijn bedoeld al leerprogramma en de afstanden voldoen ook lang niet altijd aan de minimumafstanden voor de Olympiade. Hierdoor kan ongelijkheid ontstaan. Deze vluchten tellen ook niet mee voor de Nationale Kampioenschappen.

Stempunt 6

7.

Dopingcontrolebeleid

7a.

Toelichting bij het nieuwe dopingbeleid

7b.

Instellen dopingheffing van 2 cent per ingekorfde duif Stempunt 7b

7c.

Goedkeuren aangepast dopingreglement Stempunt 7c

8.

Voorstel voor het organiseren van de 28e Olympiade  Stempunt 8

9.

Jaarverslagen en financiële positie NPO  Stempunt 9

9a.

Toelichting jaarverslag 2020

9b.

Toelichting jaarrekening 2020

9c.

Toelichting aangepaste begroting 2021

9d.

Verslag FBCC over jaarrekening 2020 en aangepaste begroting 2021

9e.

Vaststellen jaarrekening 2020 Stempunt 9e

9f.

Decharge NPO Bestuur financieel beleid 2020 Stempunt 9f

9g.

Vaststellen aangepaste begroting 2021 Stempunt 9g

10.

Voorstel tot het opheffen van de bestaande secties en het instellen van de sectie Sportbeleving

10a.

Opheffen van de secties Vitesse/Midfond, Jong, Dagfond en Marathon  Stempunt 10a

10b.

Instellen van de Sectie Sportbeleving Stempunt 10b

11.

Bestuursmodel NPO 

11a.

Besluiten Ledenraad zijn bindend voor de NPO, Afdelingen, Secties, verenigingen, leden en alle overige rechtspersonen zoals benoemd in de statuten en reglementen Stempunt 11a

11b.

Aanpassen kiesdeler van afdelingen van 1000 naar 500 Stempunt 11b

11c.

Bestuurders sectie Sportbeleving hebben stemrecht in Ledenraad met max. 5 stemmen. Als bestuur sectie Sportbeleving bestaat uit 3 personen of minder wordt stemrecht in Ledenraad opgeschort tot bestuur is aangevuld tot min. 4 personen. 

Stempunt 11c

11d.

Omzetten Platform Transport naar commissie zonder stemrecht in Ledenraad

Stempunt 11d

11e.

Opheffen van het Platform Jong

Stempunt 11e

12.

Voorstel tot schrappen van het NPO Congres

Stempunt 12

13.

Goedkeuren aangepast Huishoudelijk reglement

Stempunt 13

14.

Goedkeuren aangepaste Statuten NPO

Stempunt 14

15.

Goedkeuren aangepast Wedvlucht reglement 

Stempunt 15

16.Voorstel tot het aanpassen van NFO18 voor ZLU vluchten
Het NPO Bestuur stelt namens de ZLU voor de NFO18-regeling aan te paasen voor de ZLU vluchten. De motivatie voor deze wijziging is het zoveel mogelijk gelijk trekken van de internationale en ZLU rekenmethode. Op de Ledenraad in maart 2018 is NFO18 aangenomen voor vluchten mt ochtendlossing. Op de ledenraad in maart 2019 is aangenomen de 800 meter grens te laten vervallen. Het voorstel van de ZLU behelst twee wijzigingen: 

Stempunt 16

 

 

16a.

Aanpassen neutralisatietijd ZLU vluchten

Stempunt 16a

16b.

Toepassen 800 meter grens bij ZLU vluchten
 
Stempunt 16b

17

Gedragscode Nederlandse duivensport 

Stempunt 17

18. 

Voorstellen van de afdelingen

18a.
 

 

 

Voorstel Afdeling 8:
Amendement ten aanzien van stempunt 11a. om besluiten van de Ledenraad alleen bindend te verklaren voor zover ze het algemeen belang van de duivensport dienen.

Het NPO Bestuur is tegen dit voorstel omdat dit betekent dat bij ieder toekomstig besluit moet worden aangegeven of het al dan niet in het algemeen belang van de duivensport is. 

Tekstvoorstel Afdeling 8:
Besluiten van de Ledenraad, voor zover ze het algemeen belang van de duivensport dienen, zijn bindend voor de NPO, Afdelingen, Secties, verenigingen, leden en alle overige rechtspersonen zoals benoemd in de statuten en reglementen.

Stempunt 18a 

 

 

18b.

Voorstel Afdeling 6:
Voorstel om de bijdrage voor de lossingsvergunningen per afdeling te berekenen op basis van het aantal leden per peildatum 01-01-2021 in de betreffende afdeling. Met deze methodiek draagt iedere afdeling naar draagkracht (lees aantal leden) bij.

Het NPO Bestuur is tegen dit voorstel.

Stempunt 18b
19.

Rondvraag

20.

Sluiting

Uiterlijk bij de publicatie van de definitieve agenda op 11 februari 2021 besluit het NPO Bestuur of de vergadering in persoon of digitaal wordt gehouden.

Realisatie door Four Digits op basis van Plone.