Persoonlijke hulpmiddelen

Home > Over NPO > Ledenraad > Besluiten Algemene Vergaderingen NPO

Besluiten Algemene Vergaderingen NPO

In elke Algemene Vergadering NPO worden besluiten genomen. Alle besluiten die genomen zijn vanaf 9 maart 2015 zijn hier terug te vinden.
Besluiten Algemene Vergadering NPO 9 maart 2015
1. Notulen, actie- en besluitenlijst van de Algemene Vergadering van 31 januari 2015 worden vastgesteld.
2. De Algemene Vergadering gaat akkoord met het volgende: Volgens het Tucht- en Geschillencollege is de regeling tussen afdeling 5 en 12 en bestuur NPO, een regeling voor individuele leden en daardoor rechtsgeldig gezien de Statuten en Reglementen NPO
3. Algemene Vergaderingen NPO 2016 zijn vastgesteld op zaterdag 12 maart 2016 om 10.00 uur en op zaterdag 5 november 2016 om 10.00 uur.
4. Decharge wordt verleend aan het financieel verslag.
5. Penningmeester A. Geitenbeek en Bestuurslid J.A.M. Wijnen worden beiden benoemd voor een nieuwe periode in bestuur NPO.
6. De heer C.van Buijten wordt herbenoemd als lid van de FBCC.
7. De Algemene Vergadering gaat akkoord met het voorstel om Pigeon Village te verzoeken om binnen een week zijn bevindingen en wat hij van de NPO verwacht op papier te zetten.
8. Het bestuursvoorstel inzake spelend lid met toevoeging van het amendement van afdeling 8 wordt aangenomen.
9. Het Nationaal Vliegschema met opmerkingen en amendement wordt aangenomen.
10. Voor wat betreft het Nationaal inkorven reglementair mogelijk maken door de afdelingsgrenzen hiervoor te laten vervallen, kiest de Algemene Vergadering voor het voorstel van kiesman Van Kemenade om de afdelingen het zelf te laten regelen en niet op te leggen.
11. Het voorstel van afdeling 9 inzake de procedure voor het aanvragen van lossingsvergunningen, wordt aangenomen.
12. Het voorstel om een pilot te houden met uitvoering door afdeling 5, 8 en 9 wordt aangenomen.
Realisatie door Four Digits op basis van Plone.