Persoonlijke hulpmiddelen

Home > Over NPO > Ledenraad > Notulen > Algemene Vergadering 1 november 2014 - Voorwoord

Algemene Vergadering 1 november 2014 - Voorwoord

Beste vrienden, kiesmannen, leden van het beroepscollege, bestuur ZLU, de Financiële Begeleidings- en Controlecommissie,  Instituut Wedvlucht Begeleiding, Leden Centraal college, Commissies NPO (WOWD), medewerkers van ons kantoor en de Gouden Spelddragers.

Namens ons bestuur van harte welkom op onze Algemene Vergadering. U heeft allen de stukken gezien. Ons bestuur wil u vooral  wijzen op de mededelingenmap. Daarin staat een hele rij taakstellingen voor ons als bestuur en voor u mettertijd  als kiesmannen als het om besluitvorming gaat. We zullen het daar in dit vergaderverloop uitgebreid over hebben.

We hebben een roerig seizoen achter de rug en zonder meer kan worden gezegd dat we ons zorgen moeten maken over tal van zaken. Ik zal u noemen het feit dat een aantal van onze twaalf afdelingen het bestuurlijk moeilijk hebben. Met name de bemanning is een probleem. In deze tijd waarin we samen hard moeten werken aan onze structuur is dat een extra handicap. Een punt waar we ons ook zorgen over moeten maken is de vliegveiligheid van onze concoursen. We kennen allen nog de voorbeelden van bepaalde vluchten waar het niet goed is gegaan. Als bestuur hebben wij ons door velen laten informeren hoe een en ander kan geschieden en vooral hoe kunnen we voorkomen dat er herhaling optreedt. Laten we voorop stellen dat we ons niet moeten verbeelden dat we geen slechte vluchten meer krijgen met welke regeling of personen dan ook. Velen denken, en zeggen dat ook,  dat als je sommige personen vervangt het probleem is opgelost. Dat is natuurlijk onzin. Ons bestuur is er heilig van overtuigd dat lossingsverantwoordelijke mensen te goeder trouw duiven lossen. Echter, het is ook duidelijk dat lang niet altijd gebruik wordt gemaakt van  externe deskundigheid, dat de interpretatie van weergegevens Multi-interpretabel is, en dat  ervaringsdeskundigheid soms onvoldoende is om verantwoord te kunnen lossen. Een voorbeeld is het feit dat wel wordt gelost doch dat er geen overleg is geweest met ons IWB. En het moet ook worden gezegd, met nadruk zeggen wij dat, dat lossingverantwoordelijke personen de adviezen van het IWB naast zich neerleggen omdat wordt gevonden dat hun eigen interpretatie de juiste is. In de mededelingenmap staat aangegeven welke stappen ons bestuur wil nemen om samen een kwaliteitsslag te gaan maken.

Geachte kiesmannen, zolang ik voorzitter zal zijn van onze organisatie zal ik namens mijn bestuur als een zendeling aan u verkondigen dat het blijven uitoefenen van onze sport geen vanzelfsprekendheid meer is als wij niets doen aan zelfregulerende activiteiten.  U weet dat. Als organisatie zijn wij aangesloten bij ‘De stichting Platvorm Verantwoord Huisdierenbezit’. Onze oud-directeur de heer Ton Ebben is voorzitter van het stichtingbestuur. Als het meezit en alles volgens plan verloopt dan heeft onderhavige stichting vanaf 1 januari 2015 een lobbyist in dienst die ook onze sport bij externe gremia meer bekendheid zal geven. We moeten dan met name denken aan politiek verantwoordelijken en dierenbelangenorganisaties. Ook Europa komt hiermee in beeld. Ook daar is de lobby in gang gezet.

Onze taak is om onze sport zo verantwoord mogelijk uit te oefenen. Dat betekent dat de middelen die wij gebruiken betreffende logistiek, veterinaire zaken zoals medicatiegebruik en controle op oneigenlijke stoffen alsmede regelgeving rond het verantwoord lossen en de vliegveiligheid van onze duiven verder moeten ontwikkelen. Onze eigen commissie de WOWD kan ons daar goed bij helpen door middel van onderzoek. Zo wordt  binnenkort  het onderzoek naar het drinkgedrag van jonge duiven gepubliceerd. Wij zijn als bestuur reeds geïnformeerd. Ik moet u zeggen dat de resultaten indrukwekkend zijn in die zin dat middels feitelijk onderzoek aangetoond kan worden welke de meest functionele manier is inzake het vervoer, de temperatuur in de mand en het aantal duiven per vierkante centimeter. Uiteraard kan hieruit worden afgeleid dat ook een aantal criteria zullen gelden voor oude duiven, met name als het gaat om het aantal cm2 per duif. Ik wil u wijzen op onze site waar u allerlei onderzoeken kunt vinden die de WOWD heeft gedaan. Helaas moeten wij vaststellen dat weinig gebruik wordt gemaakt van allerlei zaken die we al weten.  In die zin liggen de laden van de bureaus in Veenendaal vol met informatie. In de mededelingenmap kunt u vinden wat we daarmee gaan doen. Want alles is al een keer bedacht en voorgesteld.

Een ander punt wat wij als bestuur nog aan u willen laten weten is de situatie aangaande de organisatieontwikkeling. Als bestuur kunnen wij meedelen dat PR en Communicatie steeds meer gezicht krijgt, een aantal zaken rond Sport en Spel hebben eveneens hun beslag gekregen. De eerste stap is het aantal vluchten per discipline. Hierover hebben we in april 2014 een besluit genomen. In januari komen we als bestuur met een voorstel inzake de aantallen duiven die tellen voor de kampioenschappen. Een pilot moet hier gegevens leveren voor een verantwoord beleid. De ontwikkeling van de structuur van onze organisatie is tot nog toe een moeizaam proces gebleken. De structuur die ons voor ogen staat is met name gericht op indeling van vlieggebieden welke recht doen aan het ontwikkelen van eerlijker sport en spel,  meer zeggenschap van leden en autonomie van afdelingen en bestuur NPO. Wij hebben gemerkt dat het accepteren van besluiten die ons bestuur heeft genomen, onder andere in de zin van al dan niet vliegen, veel los maken ook al is die bevoegdheid door deze Algemene Vergadering zelf vastgesteld. Wat wij ook merken is dat onze organisatie van personen aan elkaar hangt. Veel personen daarvan zijn niet in staat  om over zichzelf heen te stappen en beslissingen te nemen in het algemeen belang. Ons bestuur merkt op dat deze zwakheid ons op een gegeven moment de das om kan doen. Een sterke organisatie welke slagvaardig kan worden geleid is de basis voor ons bestaansrecht nu en vooral in de toekomst. Ons bestuur hoopt van harte dat u dat goed beseft.

Eveneens roept ons bestuur u als kiesmannen op om samen met uw besturen aan de slag te gaan met allerlei activiteiten om onze sport te promoten, beleid te ontwikkelen op het gebied van PR en Communicatie, systemen te ontwikkelen in het kader van motivatie van onze duivenliefhebbers, educatieve beleidspunten aandragen etc. Het is aan ons allen om zowel op lokaal-, verenigingsniveau en afdelingsniveau samen de handen uit de mouwen te steken.  Het houden van een feestavond en het maken van een vlieg- vervoersprogramma is niet genoeg als aanbod naar onze leden. Gelukkig zijn er lokaal wel goede initiatieven doch het volume hiervan is zeer beperkt.

Tot genoegen van ons bestuur is ons kantoor erin geslaagd om nu reeds de Nationale Kampioenen  te publiceren. Het is van eminent belang hierbij op te merken dat de publicatie door onze Nationale rekenaar prematuur was en geen formele status kende. De kampioenen die nu door de NPO zijn gepubliceerd zijn de ware kampioenen.

Geachte kiesmannen op de agenda staat o.a. de begroting. Daaruit blijkt dat wij als organisatie een gezonde financiële onderneming zijn. De penningmeester zal u straks blij maken met een sluitende begroting.  Wij zijn een organisatie waar je voor een habbekrats lid kunt zijn.

Dan hebben we nog een verrassing. We hebben een nieuw logo. Er was wat onduidelijkheid met de Publieke Omroep. We wilden geen juridisch getouwtrek. We hebben deze week bericht gekregen dat zij zich erin kunnen vinden. Tijdens de Nationale Dagen wordt het nieuwe logo groots gepresenteerd.

Namens ons bestuur wens ik u allen een goede vergadering. Aan de orde is agendapunt 2 appél  der kiesmannen.

 

Franeker 30 oktober 2014,
Dirk Buwalda, bestuursvoorzitter

Realisatie door Four Digits op basis van Plone.