Persoonlijke hulpmiddelen

Home > Over NPO > Ledenraad > Notulen > Notulen Algemene Vergadering NPO - 1 november 2014

Notulen Algemene Vergadering NPO - 1 november 2014

1. OPENING

De voorzitter opent de vergadering om 10:00 uur door iedereen te verwelkomen. In zijn voorwoord komen diverse onderwerpen aan de orde.

2. APPÈL DER KIESMANNEN

Tijdens de vergadering zijn 21 van de 22 kiesmannen aanwezig.

Aanwezig: Zeeland ’96: P.M. Provoost; Brabant 2000: P. van Kastel en Chr. van der Linden; Oost-Brabant: J. van Kemenade en J. Kuijpers; Limburg: J.H.C. Crombach en A. Paulssen; Zuid Holland: D. van de Vrede en W. Vos; Noord Holland: W.C.J. Wijfje; Midden Nederland Nr. 7: A. van Amerongen en H. Bouwmeester; Gelders Overijssele Unie: B. Scherpenzeel, J. van Gent en F.H. Jacobs; Oost Nederland: B. Geerink en L. ter Huerne; Noord-Oost Nederland: P. Gast; Friesland ’96: S. Zeeman en W. van Dijk; De Kuststrook: G. Kok

Kiesman R. Joling van Afdeling Noord Oost Nederland is afwezig.

Namens Bestuur NPO zijn aanwezig: de heer D. Buwalda (voorzitter), de heer A. Geitenbeek (penningmeester), de heer W. Jongh en de heer J.A.M. Wijnen.

Namens Bureau NPO zijn aanwezig: de heer F.A.E.M. Marinus (Bureaumanager), C.M.A.J.M. van Schaijk (beleidsmedewerker) en mevrouw S.Y. Schaapman (secretaresse).

De volgende personen hebben zich afgemeld voor deze Algemene Vergadering: De heer L.A. Mackaay, secretaris NPO; de heer H.W. Bransen, Kiesman Afdeling Midden Nederland Nr 7; de heer W. de Vries van het Beroepscollege; de heer R.F.M.C. Lambrechts van de FBCC en de heer D. Lindner van de Nationale Lossingscommissie.

3. VASTSTELLING NOTULEN ALGEMENE VERGADERING d.d. 28 APRIL 2014

Kiesman Crombach stelt dat hij voor de derde keer een opmerking maakt die hij niet terugvindt in de notulen. Zo ook bij het voorzittersoverleg. Afdeling Limburg vindt dat er te veel vluchten zijn. Tevens heeft hij aangegeven dat de leden van Afdeling Limburg het programma totaal afkeuren en hier niet aan mee doen. In januari zal het bestuur van Afdeling Limburg het nogmaals aan de orde brengen in hun afdelingsvergadering, zodat hun leden nogmaals kunnen stemmen.

Kiesman Jacobs stelt dat is aangenomen dat trainingsduiven zijn toegestaan. Hij vraagt of dit voor alle vluchten geldt. Voorzitter Buwalda legt uit dat er een beperking is voor de Nationale vluchten en Nationale Jonge duivenvluchten. Dit is niet in de Algemene Vergadering afgesproken. In januari komt het bestuur met een nieuw voorstel, zodat de vergadering haar stem kan uitbrengen.

Kiesman Provoost geeft aan dat het besluit om bij de Nationale Inkorfcentra van 5 naar 7 te gaan, nog niet is veranderd in het reglement. Voorzitter Buwalda zegt dat het totale reglement op dit moment wordt bestudeerd en veranderd. Kiesman Provoost is van mening dat bepaalde artikelen niet kunnen wachten en eerder moeten worden aangepast. Voorzitter Buwalda stemt in om dit te bespreken met de Reglementencommissie.

Kiesman Geerink merkt redactioneel op, dat op pagina 4 bij het inzetten van duiven, jaarlingen moet staan.

Kiesman Van Kemenade vraagt of er al een mening is gevormd over de gedane gerechtelijke uitspraak, waar hij destijds naar gevraagd heeft. Volgens Voorzitter Buwalda heeft het bestuur hier wel een mening over gevormd en zullen dit aan hem doorgeven.

Kiesman Jacobs heeft gevraagd om de Reglementencommissie naar de term spelende leden te laten kijken. Voorzitter Buwalda legt uit dat het bestuur er breedvoerig over gesproken heeft, maar er nog niet over uit is. Er zijn nogal wat verschillen in de disciplines. Het is geen eenvoudige kwestie. Kiesman Jacobs geeft aan dat het met name van belang is of ze in januari voldoen aan het aantal spelende leden in de vereniging. Er staat nergens vermeld wat de definitie van de term is en ze willen hier graag duidelijkheid over. Voorzitter Buwalda belooft hier in januari meer duidelijkheid over te geven.

Voorzitter Buwalda geeft aan in deze vergadering niet breedvoerig te willen spreken over de lopende zaken met Pigeon Village. De aanwezigen worden hierover op een andere wijze geïnformeerd, wanneer nodig.

De notulen, actie- en besluitenlijst van 28 april 2014 worden vastgesteld.

4. BEGROTING 2015

Penningmeester Geitenbeek licht de begroting 2015 toe. Er blijkt een slordigheid in de begroting te staan. Er staat een aantal van 280.000 gummiringen, dat moet 100.000 zijn.

Hij legt verder uit dat de afgelopen jaren het salaris van de directeur is opgenomen in de begroting. Gezien de ontwikkelingen en de ideeën voor de toekomst die er nu zijn, is dat salaris niet meer opgenomen in de begroting 2015. Mochten er toch weer andere ontwikkelingen zijn, dan komen we met een voorstel naar de algemene vergadering waarbij tevens een begrotingswijziging is gevoegd.

Aan PR en communicatie wordt een fors bedrag besteed. De educatie aan verenigingen en afdelingen wordt daar onder meer van betaald, maar ook aan het beter instrueren van centrale hokken. Tijdens de Nationale Dagen NPO wordt het nieuwe logo gepresenteerd.

Het bestuur is van mening dat we als kiesmannen en bestuur het veranderingsproces op eigen kracht moeten kunnen doen zijn hiervoor geen externe kosten meer opgenomen.

De reis- en verblijfkosten zijn scherp getoetst. Zo moet de FCI betalen voor de mensen die zij uitnodigen.

Kiesman Zeeman neemt aan dat er ook aan de slag wordt gegaan met de website, gezien de automatiseringsdoelstelling. Penningmeester Geitenbeek legt uit dat de nieuwe website nagenoeg klaar is, maar door de problematiek rondom het nieuwe logo, heeft dit iets langer op zich laten wachten. De planning is om de website net als het logo bij de beurs te presenteren.

Kiesman Zeeman vraagt wanneer de database voor de lossingen up to date is. Bureaumanager Marinus geeft aan dat dit eind december rond zou moeten zijn.

Voorzitter Buwalda heeft tijdens een radio-uitzending laten weten dat er van het geld dat voor de verkochte URL is gebeurd, een extra vlucht wordt georganiseerd. Kiesman Zeeman geeft aan hiervan niks terug te zien in de begroting. Voorzitter Buwalda geeft aan dat dit als strategische opmerking naar buiten was bedoeld.

Kiesman Zeeman maakt zich ook zorgen over de stijgende bestuurskosten. Hij vraagt zich af of het bestuur steeds meer operationeel aan het werk is en of strategie en operationele zaken niet door elkaar gaan lopen. De penningmeester geeft aan dat voorzitter Buwalda in het MT deelneemt en hiervoor ongeveer een keer in de twee weken op kantoor aanwezig is. Mogelijk een punt om in de toekomst nog eens over te discussiëren.

Op de vraag van Kiesman Zeeman of Compuclub financieel wordt ondersteund door bestuur NPO antwoordt penningmeester Geitenbeek met een duidelijk ‘nee’. De geruchten die daarover rond gaan, zijn niet juist. Ook geeft hij aan dat door de NPO niets is gereserveerd voor eventuele claims van PigeonVillage. Voorzitter Buwalda geeft nogmaals aan daar nu inhoudelijk niet op in te willen gaan en voegt daaraan toe dat de afdelingen zich financieel geen zorgen hoeven te maken.

De penningmeester geeft aan hoe het proces PV loopt nl. Procedure in hoger beroep bij het gerechtshof en arbitrage procedure bij de Kamer van Koophandel.

De begroting voor 2015 wordt hierbij vastgesteld.

5. VOORSTELLEN BESTUUR

Verplaatsing Voorjaarsvergadering

Kiesman Zeeman stelt dat het bestuur een extra Algemene Vergadering in januari wil houden. Voor Afdeling Friesland ’96 komt januari slecht uit. Hun voorstel is om het in februari te plannen, zodat ze met hun achterban kunnen spreken. Voorzitter Buwalda legt uit dat het van groot belang is om de vergadering door te laten gaan in januari.

Afdeling Limburg kan niet aanwezig zijn op 31 januari, geeft Kiesman Crombach aan. Op de laatste zaterdag van januari vindt de afdelingsvergadering altijd plaats.

De vergaderdata 31 januari en 7 maart 2015 worden vastgesteld.

Grensgebieden

Bestuur NPO heeft voorgesteld om per 1 januari 2015 de grenzen te sluiten voor leden uit het buitenland.

Kiesman Jacobs geeft aan dat een aantal jaren geleden de beslissing bij de NPO lag om wel of geen dispensatie te verlenen. Nu ligt het bij de afdeling. Afdeling Gelder Overijsselse Unie heeft een aantal liefhebbers in Duitsland en dit bevalt goed. Verenigingen die in de grensgebieden liggen, hebben hier profijt van, doordat ze extra leden hebben. Bij Afdeling Gelders Overijsselse Unie functioneert het goed en daarom zijn ze tegen dit voorstel. Voorzitter Buwalda geeft aan dat er verschillend mee om wordt gegaan per afdeling. Het ligt nu niet goed vast in onze reglementen en tuchtrechtelijk is dit noodzakelijk.

Kiesman Geerink stelt dat Afdeling Oost-Nederland het verhaal van afdeling Gelders Overijsselse Unie steunt. Bij hun eigen ledenvergadering waren ze unaniem om dit voorstel niet aan te nemen.

Kiesman Gast is van mening dat er in het voorstel de motivatie ontbreekt, waarom dit voorstel aangenomen zou moeten worden. Zij zijn dan ook tegen het voorstel.

Kiesman Provoost vult aan dat het getoetst moet worden om conflicten op Europees niveau te voorkomen.

Voorzitter Buwalda legt uit met de KBDB gesproken te hebben, evenals met de Duitse Bond, maar er zijn geen harde afspraken gemaakt.

Kiesman Van Kastel stelt voor om het voorstel in de ijskast te leggen, zodat verder onderzocht kan worden of het niet strijdig is met Europese regelgeving. Voorzitter Buwalda geeft aan dit mee te nemen.

Kiesman Geerink vraagt hoe we de liefhebbers het spel kunnen bieden, zodat ze enthousiast blijven en plezier hebben in het spel. Hij stelt voor om het voorstel terug te nemen en wanneer het echt aan de orde is, dan verder te bekijken.

Kiesman Scherpenzeel is ook voorstander om het voorstel te bevriezen. Binnen de organisatie zijn we nog bezig om ons te bezien op de spelverbanden. Hij stelt voor om het principe van de overgangen tussen de afdelingen toe te passen op de leden vanuit het buitenland. Het is wel van belang dat de grens in het buitenland duidelijk aangegeven wordt. Dit moet voor de buitenlandse liefhebbers dan ook duidelijk zijn. Alle grensafdelingen kunnen dat gaan vaststellen en dit zou een afspraak kunnen zijn.

Kiesman Crombach stelt dat Afdeling Limburg de enige afdeling is die aan twee kanten geconfronteerd wordt met buitenlandse leden. Zij hebben nu een duidelijke grens. Niet verder dan 10 km van de dichtstbijzijnde Nederlandse grens hebben, houden ze aan. Er zijn altijd argumenten om ze wel aan te nemen, maar ook om ze niet aan te nemen. We zouden op internationaal verband ook de dispensatieregeling tussen de afdelingen kunnen toepassen.

Na de kiesmannen te hebben gehoord om nog eens goed naar het voorstel te kijken, stelt voorzitter Buwalda voor om tijdens het FCI congres in januari indringend met de Belgen en Duitsers te gaan praten. Daarop kan het besluit al dan niet afgestemd worden. Bestuur neemt het voorstel terug en zal met een aangepast voorstel terugkomen. De 10 km grens, die Kiesman Crombach aangaf, zal het bestuur hierin meenemen.

Kiesman Jacobs lijkt het verstandiger om niet perse 10 km aan te houden, gezien de grenzen duidelijk getekend zijn op de kaart. Voorzitter Buwalda stelt voor om maximaal 10 km aan te houden. Dit mag dus ook minder zijn.

6. VOORSTELLEN AFDELINGEN

Voorstel Afdeling Oost Brabant - Lossingen (IWB)

Uit het voorstel blijkt dat Afdeling 3 Oost-Brabant vindt dat het IWB stringentere bevoegdheden moet hebben. Voorzitter Buwalda geeft aan dat in het stuk van het bestuur dat nu is opgenomen in de mededelingenmap te lezen is dat het bestuur hier nog op terug komt. Er is al met het IWB gesproken. Het is nu een kwestie van afspraken onder elkaar maken en soms ook een kwestie van fatsoen. In januari komt bestuur NPO met een voorstel.

Voorstel Afdeling Zuid-Holland - Wijziging artikel 137 van het Wedvluchtreglement

Afdeling Zuid-Holland heeft voorgesteld om het wedvluchtreglement aan te passen als het gaat om de afstand voor Jonge duiven. Afdeling Zuid-Holland wil graag weer vanuit Orléans kunnen vliegen. De geschiedenis wordt nog kort weergegeven. De WOWD heeft indertijd de 400 km-grens voorgesteld. Het toenmalige bestuur heeft water bij de wijn gedaan en toen is de 500 km-grens afgesproken.

Voorzitter Buwalda stelt dat de organisatie moet doen aan zelfregulering. Het vergroten van de afstand voor vluchten met jonge duiven staat haaks op wat het bestuur wil.

Wat niet voor iedereen duidelijk was is dat voor de 500 kilometer gekeken moet worden naar ‘hart afdeling’.

Na enige discussie wordt het voorstel teruggetrokken. Voorzitter Buwalda geeft nog wel aan om middels een publicatie helderheid te geven over de regelgeving.

Voorstel Afdeling Noord-Holland - Fantasienamen

Door Afdeling Noord-Holland is voorgesteld om het jaarlijks betalen voor fantasienamen af te schaffen. Kiesman Wijfje stelt dat de NPO jeugd wil binnenhalen en zij zullen andere namen willen gebruiken. Die zullen niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt.

Bestuur NPO is van mening dat uitwassen moeten worden voorkomen en dat daarom een betaling per jaar gehandhaafd moet blijven. De meerderheid van de vergadering lijkt inderdaad te vinden dat het moet blijven zoals het is. Het voorstel wordt niet aangenomen.

Voorstellen Afdeling Oost Nederland

Voorstel 1 - Nationale Vliegprogramma

Afdeling Oost Nederland heeft een voorstel tot het wijzigen van het Nationaal vliegprogramma gedaan. Bestuur meent dat je niet moet wijzigen voordat je het hebt uitgeprobeerd. Daar zijn de meeste kiesmannen het mee eens. Kiesman Gast stelt dat we het gewoon gaan proberen. Er zijn geen onoverkomelijke dingen. Kiesman Jacobs geeft aan dat 2015 gebruikt moet worden om te evalueren.

Het reeds vastgestelde vliegprogramma blijft dan ook gehandhaafd en in het najaar wordt het geëvalueerd.

Voorstel 2 - Uitslagen op Teletekst

Afdeling Oost Nederland heeft verder een voorstel gedaan tot het wijzigen van de regels voor het plaatsen van uitslagen op teletekst. Kiesman Geerink voegt toe dat de uitslagen er ook niet zo lang op hoeven te blijven staan.

Het systeem om gegevens op teletekst te plaatsen is niet meer van deze tijd en daarom gebruiksonvriendelijk en tijdrovend. Het is een hele klus om de gegevens een beetje mooi op de pagina’s te krijgen. Je kunt bovendien niet met meerdere mensen tegelijk in het programma. Dus het is technisch onmogelijk dat alle afdelingen zelf gaan invoeren.

In het algemeen is men het erover eens dat het eigen communicatiemiddel, de website van de NPO , belangrijker gemaakt moet worden en dat teletekst op den duur afgeschaft moet worden. Dus de uitslagen worden op de website geplaatst.

Voorstel Afdeling Noord Oost Nederland - Wijziging artikel 4/5 van het Huishoudelijk Reglement

Op dit moment is het niet toegestaan dat twee personen die op hetzelfde erf spelen, lid zijn van verschillende verenigingen. Afdeling Noord Oost Nederland stelt voor het reglement op dit punt te wijzigen. Bestuur NPO is van mening dat er problemen ontstaan bij de controle wanneer dit wordt veranderd. Het voorstel wordt niet aangenomen.

7. ORGANISATIEONTWIKKELING

Voor het agendapunt organisatieontwikkeling zijn geen stukken. Voorzitter Buwalda licht toe dat het bestuur zich vanaf 2012 heel actief heeft ingezet rondom ontwikkeling van de organisatie. PR en communicatie, daarmee is actief gestart en in december wordt ook een begin gemaakt met het educatieve deel. Over sport en spel zijn in april een aantal afspraken over gemaakt. In januari gebeurt dat opnieuw.

Voorzitter Buwalda geeft aan dat op dit moment het bestuur nog niet te horen heeft gekregen op welke aspecten de autonomie zou kunnen toenemen. Hij voegt hieraan toe dat als besluiten moeten worden genomen die van belang zijn voor externe gremia, het bestuur dan weinig mogelijkheden heeft. Het bestuur wordt wel aangesproken op die situatie, maar kan er weinig mee. Hier moeten we met z’n allen over nadenken.

Bestuur gaat weer met de afdelingsvoorzitters aan tafel over de structuur.

Hoe de vlieggebieden er uiteindelijk uit gaan zien, moet een natuurlijk proces zijn. Dat wordt aan de afdelingen overgelaten en over een tijdje wordt dat geëvalueerd.

Kiesman Jacobs wil wel graag op de hoogte gehouden worden van wat er voorbesproken is tijdens een voorzittersoverleg, zodat er in de Algemene Vergadering besluiten genomen kunnen worden.

8. MEDEDELINGENMAP

In de mededelingenmap is alvast informatie opgenomen die op 31 januari 2015 aan de orde zal komen. Hierin is op een rij gezet met welke commissies, bedrijven en personen contact is als het gaat om het lossingsgebeuren. Er zijn ook acties uitgekomen. Die gaat het bestuur uitwerken en in januari ligt er een stuk. Voorzitter Buwalda vraagt de kiesmannen alvast na te denken over het punt ochtend- en middaglossing. Bestuur NPO is van mening dat de tenzij-regeling weer moet worden ingevoerd. Door de strakheid word je namelijk beperkt.

Voor zowel Beroepscollege NPO als Aanklager NPO hebben zich kandidaten gemeld. Daar worden binnenkort gesprekken mee gevoerd. De heer Te Riet heeft zich teruggetrokken voor wat betreft het herzien van de reglementen. Op dit moment doet de heer Planting dat alleen, maar het loopt goed. In maart zouden we kunnen besluiten over de aanpassingen van het totale Reglement.

De overzichtslijst van lossingsplaatsen en coördinaten moet er eind december zijn.

Benadrukt wordt nog dat in deze mededelingenmap geen besluiten staan.

Het Roofvogelonderzoek zit ook in de Mededelingenmap. Hiermee willen we handvaten geven aan vliegend Nederland om het probleem gedeeltelijk op te kunnen pakken. Het Duitse onderzoek is inmiddels ook binnen.

Kiesman Van Dijk geeft aan dat Afdeling Friesland ’96 de vlieglijn bij Maastricht voor binnenlandse vluchten aanhouden. Maar voor de Midfondvlucht willen ze de vlieglijn bij de Ardennen aanhouden. Anders gaat dit fout. Voorzitter Buwalda geeft aan dit mee te nemen.

Kiesman Provoost vraagt om in het actieplan mee te nemen dat er een uniform beleid komt voor het aantal duiven in de mand bij warm weer. Voorzitter Buwalda zegt toe dit belangrijke punt mee te nemen.

9. RONDVRAAG

Kiesman Van Gent vraagt welke garantie zijn afdeling krijgt om volgend jaar te kunnen lossen in Mantes la Jolie. Bureaumanager Marinus legt uit dat er in dat weekend een kermis wordt gehouden en dat we het terrein dan niet op mogen. Kiesman Van Gent vraagt welke losplaats er daarvoor in de plaats wordt aangedragen. Bureaumanager Marinus zegt toe dit na te gaan kijken.

Kiesman Van Gent stelt dat kruislossingen zoveel mogelijk vermeden moeten worden. Afdeling Gelders Overijsselse Unie heeft klachten ontvangen over Duitse konvooien die niet op Teletekst stonden vermeld. Bureaumanager Marinus geeft aan daar niets over te hebben gehoord. Dit wordt meegenomen en besproken in FCI verband.

Kiesman Van Gent vraagt of er al iets bekend is dat er volgend jaar systemen aangepast moeten worden. Voorzitter Buwalda geeft aan dat er op dit moment nog niet bekend is of de systemen in 2016 aangepast moeten worden. Kiesman Jacobs stelt dat er verzocht is om tijdig te beginnen, omdat er één keer in de vijf jaar de systemen kunnen worden aangepast. Dan hoeven de aanpassingen door de leveranciers niet op het laatste moment gedaan te worden.

Kiesman Gast stelt dat de NPO op 29 november aanstaande de Nationale Kampioenen gaat huldigen. Op dezelfde datum huldigt Afdeling Noord Oost Nederland ook zijn kampioenen. Als Bestuur NPO dit voor volgend jaar weer van plan is, dan verzoekt Kiesman Gast om dit tijdig aan te geven. Er blijven namelijk maar weinig zaterdagen over in november. Voorzitter Buwalda zegt toe dit tijdig door te geven.

Kiesman Zeeman wil graag weten hoe de Nationale Kampioenschappen zijn berekend. Bureaumanager Marinus geeft aan dat de controle is gedaan zoals andere jaren. Dit jaar is het alleen gedigitaliseerd en berekend op basis van de officiële uitslagen van de samenspelen.

Kiesman Provoost stelt voor om de data van de Nationale Manifestatie en de Nationale Kampioenen huldiging vast te leggen in de Algemene Vergadering net als de vergaderdata van de Algemene Vergadering.

Kiesman Provoost vraagt naar de schaduwuitslagen van Chateauroux. Bureaumanager Marinus geeft aan dat Chateauroux dit jaar niet doorging.

Kiesman Provoost haalt aan dat er een aantal bestuursleden van Afdeling Midden Nederland zijn opgestapt, vanwege bedreiging. Hij vraagt of Bestuur NPO de vergadering daarover kan informeren. Voorzitter Buwalda legt uit dat Bestuur NPO hier te weinig vanaf weet om meer informatie te kunnen geven.

Kiesman Geerink heeft een vraag over buitenlandse lossingen door andere vervoerders. Hij vraagt welke sancties er opgelegd kunnen worden wanneer ze wel lossen en wat eraan gedaan kan worden dat leden duiven meegeven aan zo’n vervoerder. Voorzitter Buwalda zegt toe dit te bekijken en na te gaan welke mogelijkheden er zijn om dit te controleren.

Kiesman Wijfje stelt dat veel liefhebbers naar de ZLU gaan. De ZLU heeft vaste losplaatsen en de NPO niet. De NPO moet een vast programma hebben, wat voor jaren vaststaat. Voorzitter Buwalda legt uit dat er omstandigheden zijn waarbij je een keer niet naar een bepaalde losplaats kan. De NPO doet haar best.

Kiesman Wijfje vraagt of de oudste generatie Unikonsystemen een update nog aankan. Volgens Bureaumanager Marinus valt hierover op dit moment nog niks te zeggen, omdat eventuele aanpassingen nog niet bekend zijn.

10. SLUITING

De voorzitter sluit de vergadering om 13:50 uur.

Realisatie door Four Digits op basis van Plone.