Persoonlijke hulpmiddelen

Home > Over NPO > Ledenraad > Notulen > Notulen Algemene Vergadering 12 maart 2016

Notulen Algemene Vergadering 12 maart 2016

1. OPENING

De voorzitter opent de vergadering om 10.00 uur met het bijgevoegde voorwoord.

2. APPEL DER KIESMANNEN

Alle 19 stemgerechtigde kiesmannen zijn aanwezig

Aanwezig: Zeeland ’96: M.J. Laban; Brabant 2000: W. Jongh en P. van Kastel; Oost-Brabant: J.A.M. Wijnen en M.A.P.G. Hanegraaf; Limburg: E. Gryson en H. Roks; Zuid-Holland: D. van de Vrede, Chr. Busscher en W. de Winter; Noord-Holland: W.C.J. Wijfje; Midden-Nederland nr. 7: J.J. van der Veer; Gelders-Overijsselse Unie: F. Jacobs en W. Pasman; Oost-Nederland: J.N. Bosman en L. ter Huerne; Noord-Oost Nederland: P. Gast en A.J. van der Linden; Friesland ’96: W. van Dijk;

Namens Bestuur NPO zijn aanwezig: de heer D. Buwalda (voorzitter), de heer L.A. Mackaay (secretaris) en de heer A. Geitenbeek (penningmeester).

Namens Bureau NPO zijn aanwezig: mevrouw C.M.A.J.M. van Schaijk (beleidsmedewerker) en mevrouw M. van Berkel (notuliste).

De volgende personen hebben zich afgemeld voor deze Algemene Vergadering: de heer Vos (afdeling 5 Zuid-Holland, de heer Crombach (afdeling Limburg) en de heer Zeeman (afdeling Friesland ‘ 96).

3. NOTULEN ALGEMENE VERGADERING 31 OKTOBER 2015

Kiesman Jacobs geeft aan dat bij eerdere notulen punten op de actielijst gezet werden. Deze lijst - met actiepunten van voorgaande jaren en een kolom met een richtdatum voor afhandeling en of het wel of niet afgerond is - mist hij bij de stukken. Het zou voor de kiesmannen inzichtelijk maken wat er is afgehandeld en wat wanneer afgerond moet worden. Graag het punt “maximale afstand jonge duiven” daaraan toevoegen.

Ook wil hij graag weten hoe het staat met de pilot, waarvan hij dacht dat deze al in gang gezet was. Daar is verder niets over vernomen. Voorzitter Buwalda geeft aam dat de inventarisatie afgerond is, maar de conclusie zijn er nog niet. Dit komt door de plotselinge afwezigheid van Bureaumanager Marinus. Zodra hij op kantoor is zal hij dat zo spoedig mogelijk afhandelen en aan de afdelingen toesturen. Kiesman Jacobs merkt op dat het enige punt dat in de pilot niet is meegenomen, is dat liefhebbers niet hebben kunnen aangeven met welke 30 duiven ze hebben kunnen deelnemen.

Aangekomen bij pagina vier, meldt kiesman Van Dijk dat hij ontstemd over het feit dat hem sinds d de najaarsvergadering van 2014 meerdere malen is toegezegd dat er een publicatie zou komen over het nationaal vliegprogramma. Het ging erom dat er minimumafstanden zouden komen en geen middenafstanden. Hij heeft hier diverse keren naar gevraagd en uiteindelijk werd op 1 februari jl. per mail bevestigd dat het meteen gedaan zou worden, maar tot nog toe staat er niets op de site.

Daarnaast staat in de aktielijst 2014/2015 bij punt 15.4 NK overzicht – afstanden aanpassen en voorleggen aan afdelingen – dat deze is afgehandeld terwijl dit niet zo is.

Bij de elektronische systemen heeft kiesman Van de Vrede gevraagd te publiceren over de updates en heeft kiesman Van Dijk gevraagd in die publicatie uit te leggen hoe de kosten daarvan tot stand zijn gekomen. De voorzitter was toen ook voor transparantie maar de publicatie is nooit gekomen. Voorzitter Buwalda merkt op niets van de mail te weten, maar is het ermee eens dat zaken die afgesproken worden ook door het Bureau uitgevoerd moeten worden. Niet alle inkomende komt bij het Bestuur en niet alle uitgaande post wordt door het Bestuur gecontroleerd.

Kiesman Van Dijk herhaalt dat behalve de mail de voorzitter ook persoonlijk toegezegd heeft te publiceren en dat het Bestuur verantwoordelijk blijft of zaken afgehandeld worden. Voorzitter Buwalda is het ermee eens dat het Bestuur verantwoordelijk is, maar dat opdrachten door het Bureau dan ook wel uitgevoerd moeten worden.

Kiesman Van der Veer merkt op dat er op pagina 5 bij punt 6 nog een aktiepunt staat dat niet over het hoofd gezien moet worden, een statutenwijziging met betrekking tot onverenigbaarheid van functies. Daarnaast was hem bij de rondvraag op de vergadering op 31 oktober toegezegd dat hij antwoord zou krijgen op zijn vragen en deze heeft hij nog steeds niet ontvangen.

Kiesman Jacobs vraagt naar aanleiding van de rondvraag of er meer duidelijkheid is over het jachtseizoen in Frankrijk. Voorzitter Buwalda antwoordt dat de Franse Bond hierover duidelijkheid gegeven heeft. Dit is opgenomen in de FCI stukken die op de site komen.

De Fransen hebben aangegeven dat het meer een PR-stunt was van mensen die jagend op de foto wilden, maar er was geen sprake van een slachtpartij.

Voorzitter Buwalda komt nog terug op inkorven in een andere vereniging? Hij legt uit dat als leden in een andere vereniging inkorven en in hun eigen vereniging afslaan dit mogelijk is als er goede afspraken worden gemaakt tussen de verenigingen. Want als de ontvangende vereniging eerst het W-bestand invoert, wordt het door de andere vereniging overschreven/gewist en komt het basislid niet in de uitslag. Hier moet wel rekening mee worden gehouden. Kiesman Wijfje zou graag zien dat dit via een brief aan de afdelingen wordt meegedeeld en dan ook voor het vliegseizoen.

De notulen worden vastgesteld met dankzegging aan het secretariaat.

4. VERGADERDATA ALGEMENE VERGADERINGEN 2017

De data worden vastgesteld op 11 maart en 4 november 2017.

5. JAARVERSLAG 2015

Het jaarverslag wordt zonder opmerkingen aangenomen met applaus.

5A FINANCIEEL VERSLAG

Penningmeester Geitenbeek noemt het resultaat van dit jaar dramatisch. Er is een tekort van ruim € 400.000,-. Dit komt door de afwikkeling van de kwestie met Pigeon Village en de juridische kosten in deze zaak. Ook voor de zaken rondom afdeling 5 en 12 hebben we veel kosten moeten maken voor juridische bijstand. Deze post is uiteindelijk met € 74.000,- overschreden.

Andere kosten die hoger uitvielen waren: meer algemene vergaderingen, meer kantoorkosten door het lanceren van de nieuwe website en een security-onderzoek.

De meevallers die daartegenover staan, zijn alleen ontstaan omdat voorgenomen plannen zoals PR, afschrijvingen of automatisering niet of later dan gepland zijn uitgevoerd.

Kiesman Van der Veer vraagt wat de aanleiding en uitkomst waren van het security-onderzoek. Penningmeester Geitenbeek legt uit dat aan de hand van verspreide e-mails geconstateerd werd dat er waarschijnlijk een lek was. Hoffman security heeft hier onderzoek naar gedaan en ook is het kantoor doorzocht op eventuele apparatuur. Er is niets gevonden, maar de protocollen rondom beveiliging en wachtwoorden en dergelijke zijn aangepast.

6. VERSLAG FBCC EN DECHARGEVERKLARING

Kiesman Wijnen vraagt of de achterstallige posten van afdeling 5 en 12 te maken hebben met niet betaalde contributie. Penningmeeste Geitenbeek antwoordt dat door het overgaan van een aantal verenigingen tussen afdeling 5 en 12 niet duidelijk was welke afdeling de contributie moest betalen. Besloten is schoon schip te maken, er is € 5.000,- afgeschreven en de rest is inmiddels betaald. Kiesman Wijnen is van mening dat de afdelingen hun contributie zo snel mogelijk moeten betalen en niet pas in augustus. De voorzitter benadrukt dat de vastlegging van bevoegdheden de aandacht heeft en op korte termijn gerealiseerd zal worden.

Onder applaus wordt het financieel verslag vastgesteld en aan het bestuur decharge verleend.

7. STATUTENWIJZIGING

Voorzitter Buwalda legt uit dat hier geen stukken over zijn verstuurd, omdat het bestuur nog goed wilde kijken naar de consequenties van de conceptstatuten en huishoudelijk reglement die zijn voorgelegd. Het gaat dan om de rechtspraak die extern ondergebracht moet worden. Dat is op zich een goede zaak, maar als dopingzaken bij de NPO blijft, moeten we daarvoor een Tucht- en Geschillencollege NPO en Beroepscollege in stand houden. Bovendien is de rechtsgang nu laagdrempelig, maar dan zijn de kosten aanzienlijk hoger.

De voorzitter benadrukt dat het bestuur alles via de formele weg, op de juiste manier wil voorleggen en dat het daarom nog even uitgesteld is.

Kiesman Van de Vrede vraagt op welke termijn deze statutenwijziging verwacht worden.

Voorzitter Buwalda antwoordt dat het nieuwe bestuur hiermee bezig gaat. Penningmeester Geitenbeek merkt op dat de conceptstatuten a.s. dinsdag met mevrouw Olfers besproken zullen worden en dan kunnen er afspraken worden gemaakt.

8. VOORSTELLEN BESTUUR

1. Voorstel Nationale Kampioenschappen 2016

Kiesman Laban verzoekt het voorstel voor het laten vervallen van de categorie “jeugdlid in combinatie met seniorlid” te laten vervallen, terug te nemen en eerst na te gaan hoe de jeugdcommissies van de afdelingen hierover denken. In zijn afdeling was men namelijk erg teleurgesteld over het idee omdat men daar alles doet om de jeugd bij de sport te betrekken.

Voorzitter Buwalda meldt dat bij dit kampioenschap al jaren teleurstellend weinig jeugdleden komen. Bij afschaffen dupeer je dus alleen de ouderen. Hij trekt het voorstel toch in zodat eerst de jeugdcommissies hun visie kunnen geven. Daarna kan er verder gekeken worden.

2. Nationaal Vliegprogramma 2017

Kiesman Wijnen licht het voorstel van de afdeling toe. Bij dit programma zijn er soms drie of vier vluchten in een weekend en dat is problematisch voor de afdelingen. Dit is te ondervangen door marathon en eendaagse vluchten niet in hetzelfde weekend te organiseren. Het is een enorme belasting voor de afdelingen en ook de leden willen dat niet. Een marathon of eendaagse fondvlucht in combinatie met een vitessevlucht of jonge duivenvlucht kan wel. Als afdeling vragen we dus om marathonvluchten om de veertien dagen te houden.

Voorzitter Buwalda antwoordt dit voorstel exact hetzelfde is als waar vorig jaar over gestemd is. Dat klopt volgens kiesman Wijnen, maar als je voor 2017 wilt aanpassen, moet dat nu gebeuren.

Naar mening van voorzitter Buwalda kan nu alleen gestemd worden over het voorstel dat voorligt. Als de afdeling een wijziging wil voor 2017, moet zij formeel een amendement indienen op dit voorstel. Kiesman Wijnen stelt dat, als dit in november nog moet gebeuren, dit te laat is. De afdelingen hebben dan hun programma’s al klaar. Er zou dan voor die tijd een extra algemene vergadering moeten komen.

Kiesman Jacobs oppert het idee om het mee te nemen in de enquête en de liefhebbers tussen alternatieven te laten kiezen. Voorzitter Buwalda waarschuwt dat het maken van een goede enquête veel tijd kost.

Kiesman Wijfje denkt dat dit niet op tijd gaat lukken. Hij stelt voor in juni of juli met alle afdelingen een bijeenkomst te houden, waarop men de vliegprogramma’s op elkaar kan afstemmen. Kiesman Van de Vrede sluit zich hierbij aan.

Kiesman Laban ziet ook het nut niet van het vaststellen van het vliegprogramma op de voorjaarsvergadering omdat er dan weinig ruimte is om te wijzigen. Voorzitter Buwalda begrijpt dat er wat ruimte nodig is, maar vindt de uitkomst van de enquête cruciaal.

Kiesman Jacobs merkt op dat als de afdelingen het vliegprogramma eind augustus klaar moet zijn er een half jaar tijd is voor de enquête. Dat zou voldoende moeten zijn. Die uitkomsten kunnen de afdelingen gezamenlijk verwoorden in een nationaal vliegprogramma.

Er wordt niet gestemd over het vliegprogramma. De afdelingen nemen dit concept mee en combineren het met de enquête. Op de najaarsvergadering komt men dan met een gezamenlijk programma.

9. VOORSTELLEN AFDELINGEN

Afdeling Zeeland ’96: Praktijk gericht hanteren sectorgrenzen in 2016 op de marathonvluchten.

Kiesman Laban vindt het jammer dat het bestuur dit niet bespreekbaar wil maken en zo alles blokkeert. Hij wil toch aandacht vragen voor wat er met de sectorgrenzen moet gebeuren.

Voorzitter Buwalda legt uit dat hij samenwerking prima vindt maar dat er wel rekening gehouden moet worden met de afgesproken lossingsstations en sectoren. We moeten nu nog uitgaan van de bestaande situatie al zal er wel kritisch worden gekeken naar de vlieggebieden.

Kiesman Laban is van mening dat er vanwege minder duiven in concours er een grotere noodzaak is tot samenwerking. Voorzitter Buwalda begrijpt dit, maar stelt dat dit tot beleidsontwikkeling behoort en dat het voor 2016 niet meer gerealiseerd kan worden.

Kiesman Wijfje stelt voor om het mee te nemen in het overleg over het vliegprogramma voor 2017.

Afdeling Brabant 2000: Afschaffen trainingsduiven

Kiesman Van der Veer stelt voor nu niet over het voorstel te stemmen. In zijn afdeling voldoet het, maar hij snapt dat het in andere verenigingen en in groter verband problemen kan opleveren. Maar zomaar afschaffen is ook niet de oplossing. Er moet eerst beleid op worden gemaakt.

Bovendien is er behoefte aan trainingsduiven, dat blijkt uit het feit dat het vorig jaar met 19 stemmen voor is aangenomen.

Bij kiesman Jacobs is men ook tevreden met de trainingsduiven. Hij is het eens met de stelling van kiesman Van der Veer: nu niet afschaffen, maar de problematiek aanpakken.

Kiesman Jongh heeft een opdracht van zijn algemene vergadering gehad dit voorstel in te brengen. De voorgestelde suggesties om de problematiek te onderzoeken ondersteunt hij niet. Iedereen kent de problematiek en meer duidelijkheid komt er niet over, ook niet via de enquête.

Kiesman Pasman wil ook de trainingsduiven niet afschaffen, liefhebbers in zijn afdeling hebben er behoefte aan. Als de afdeling het niet aanbiedt, gaat men dit ongeorganiseerd doen en gaat het ten koste van hun vervoer.

Besloten wordt niet over het voorstel te stemmen. Het nieuwe bestuur kan dan voor 2017 zoeken naar alternatieven.

Afdeling Gelders Overijsselse Unie en Midden Nederland nr. 7 : Voorstel wijziging overgangen

Voorzitter Buwalda kan zich vinden in het verleggen van de bevoegdheid tot het verlenen van dispensatie van Bestuur NPO naar de betrokken afdelingen. In de praktijk neemt het Bestuur de beslissing waartegen men in beroep gaat. Het is beter als de afdelingen dit samen oplossen en anders kan men naar het Tucht- en Geschillencollege NPO.

Afhankelijk van de statuten van de ISR, zal worden gekeken of dit door het ISR gaat gebeuren of dat het bij de NPO blijft. Bestuur NPO is raadt de toevoeging van lid 5, 6 en 8 af omdat men in de statuten niet teveel moet verbijzonderen.

Kiesman Jacobs heeft het voorstel met afdeling Midden-Nederland opgesteld omdat bij zittingen van het Tucht- en Geschillencollege niet duidelijk is op welke basis dispensatie verleend wordt. Zij willen uniformiteit en meer duidelijkheid over criteria zodat men vooraf

weet of dispensatie verkregen kan worden. Uitspraken van het Tucht- en Geschillencollege worden soms weer vernietigd door het Beroepscollege. Het is niet meer toetsbaar en zorgt voor rechtsongelijkheid. Voorzitter Buwalda antwoordt dat toetsbaarheid en criteria in de praktijk lastig uit te voeren zijn omdat de omstandigheden per geval anders zijn. Het kunnen fysieke problemen zijn of sportbelemmering. In de statuten zit ruimte om per geval te oordelen, daarom raden we aan het niet teveel dicht te timmeren.

Kiesman Jacobs merkt op dat de afdelingen bij het bepalen of ze een positief of negatief advies geven al eigen criteria toepassen.

Kiesman Wijfje verwijt het bestuur dat zij deze situatie zelf gecreëerd heeft door relevante stukken rondom een dispensatie achter te houden. Voorzitter Buwalda wil op dit punt in de vergadering niet op specifieke dossiers ingaan.

Kiesman Jongh vraagt of de bepalingen over overgang binnen de afdeling, die ook in artikel 13 van het Huishoudelijk Reglement staan, hiermee komen te vervallen. Kiesman Jacobs licht toe dat het voorstel een toevoeging is aan artikel 13 en niet een vervanging.

Kiesman Roks vraagt of, naar aanleiding van het artikel over buitenlandse leden in de Mededelingenmap, iemand uit Brussel nu lid zou kunnen worden in Limburg en dan mee kan doen. Voorzitter Buwalda zegt toe daar in een later stadium op terug te komen.

Voorzitter Buwalda brengt eerst het voorstel in stemming om de statuten te wijzigen. Van artikel 21 vervalt lid 12, waarin de bevoegdheid om dispensatie te verlenen wordt toegekend aan Bestuur NPO. Voor dit voorstel is een 2/3 meerderheid nodig.

Dit voorstel wordt unaniem aangenomen.

Het voorstel om artikel 13 van het Huishoudelijk Reglement aan te passen, zou het bestuur liefst in stemming brengen zonder de leden 5, 6 en 8. Kiesman Van der Veer raadt om de situatie te bevriezen, een tijdelijke beperking, zodat er een visie ontwikkeld kan worden met bijbehorende criteria. Het is de bedoeling om op een nulpunt te beginnen, en van daaruit te komen tot unieke vlieggebieden. Kiesman Pasman voegt toe dat transparantie hopelijk het aantal aanvragen vermindert.

Het voorstel van afdeling 8 wordt inclusief de leden 5, 6 en 8 in stemming gebracht. Het wordt aangenomen met 12 stemmen voor, 2 stemmen tegen en 5 onthoudingen.

Tot slot wordt gestemd over wijziging van artikel 5 van het Reglement Rechtspleging, waardoor collegeleden geen zitting mogen nemen in een behandelende kamer als het een overgang betreft van of naar een afdeling waarvan zij zelf lid zijn.

Hoewel de leden van het Tucht- en Geschillencollege onafhankelijk zijn en hun betrokkenheid zelf ook aan kunnen geven, wordt het nu op verzoek van de vergadering vastgelegd.

Het voorstel wordt aangenomen met 18 stemmen voor en 1 stem tegen.

Afdeling 9 Oost-Nederland: 1. Afschaffing van de nationale jonge duivenvlucht

De afdeling trekt dit voorstel terug omdat er overleg gaat plaatsvinden over een alternatief.

2. Toestemming tot lossen in Peronne en Niergnies

Kiesman Bosman legt uit dat Niergnies te kort is om als midfondvlucht voor de afdeling te dienen. Voor jonge duiven is het prima. In St. Quentin is niet van te voren bekend of daar gelost kan worden, dat ziet men pas als men daar aankomt en dan kan er niet meer uitgeweken worden. Het Bureau is bezig met een alternatief maar tot die tijd wil de afdeling op de twee genoemde data - als op vrijdagavond niet bekend is of St. Quentin beschikbaar is - de mogelijkheid hebben om naar Peronne te gaan.

Secretaris Mackaay antwoordt dat de heer De Sousa van de Franse Bond tijdens een bespreking heeft aangegeven dat als er problemen zijn, de Franse Bond op zoek gaat naar een vervangende losplaats in de buurt en daarbij aangeeft hoeveel wagens daar terecht kunnen.

Voorzitter Buwalda denkt dat Bestuur en Bureau hun uiterste best moeten doen de afdeling tijdig te informeren waar u dan wel heen kunt, maar meer kunnen we er niet over afspreken nu.

Kiesman Wijfje: Als we daarmee gaan beginnen, gaat het steeds verder en we kruislossingen krijgen. Met oostenwind wil men ook uitwijken. Alleen als IWB aangeeft moet het kunnen. Voorzitter Buwalda voegt toe dat de vliegvelden in België en Frankrijk wel een probleem op kunnen leveren.

Bosman verwacht geen problemen met kruislossingen, het betreft oude duiven. Met jonge duiven gaat de afdeling naar Niergnies.

10. VERKIEZINGEN

Bestuur NPO

Voorzitter Buwalda is verheugd dat het bestuur uitgebreid gaat worden naar zeven. Vijf leden is minimaal, want daaronder mag het bestuur alleen nog lopende zaken afhandelen. Voorgedragen door de afdelingen worden: de heer Van der Kruk als voorzitter, Van Dijk als secretaris en de heren Diepeveen en Meijners als bestuurslid. Door de NPO wordt de heer Voorn voorgedragen.

Er is veel overleg geweest want de heer Mackaay, de huidige secretaris, zou tot 2017 in functie blijven. Daardoor is ruis ontstaan. Uiteindelijk heeft secretaris Mackaay besloten zijn functie ter beschikking te stellen aan de heer Van Dijk. Hij blijft wel bestuurslid en houdt de FCI in portefeuille. Door zijn kennis en contacten kan hij binnen de FCI commissies de belangen van de NPO behartigen.

Kiesman Wijnen vindt het teleurstellend dat zeven afdelingen onderling besprekingen hebben gevoerd en vier afdelingen (Brabant 2000, Oost-Brabant, Limburg en Noord-Holland) buitenspel hebben gezet. Afdeling Oost-Brabant had zelf de heer Voorn aangemeld bij bestuur NPO, maar alle vier de kandidaten komen nu uit de noordelijk gelegen afdelingen.

Voorzitter Buwalda antwoordt dat er meerdere malen is gevraagd om kandidaten. Alleen de heer Voorn heeft toen een gesprek gehad met het bestuur. Toen hij zelf aangaf te stoppen hebben dertien kiesmannen zich ingespannen om kandidaten te vinden. Dat is een meerderheid. De vergadering hoeft hier niets van te vinden, het bestuur is blij dat er zoveel kandidaten zijn. Het bestuur weet niet waarom de vier afdelingen daar niet bij betrokken zijn.

Kiesman Jongh wenst de kandidaten veel succes, maar hij kan zich ook niet vinden in de manier waarop. Daarnaast heeft hij op de site van afdeling 7 gelezen dat penningmeester Geitenbeek had aangegeven alleen zonder secretaris Mackaay in het nieuwe bestuur plaats te nemen. Blijft penningmeester Geitenbeek nu nog aan, nu secretaris Mackaay ook mag blijven? Penningmeester Geitenbeek antwoordt dat hij niet heeft gezegd dat hij zou aftreden.

Kiesman Pasman antwoordt dat er doorlopend oproepen werden gedaan voor nieuwe bestuurders. Deze kwamen echter niet. Toen de afdelingen in klein comité samenkwamen en bleek dat nieuwe bestuurders op steun van deze afdelingen konden rekenen, lukte het wel om mensen te vinden. De vier afdelingen zijn niet bewust buitenspel gezet, maar het is ontstaan omdat zeven afdelingen hun verantwoordelijkheid namen.

Kiesman Roks vindt dat de gang van zaken niet de schoonheidsprijs verdient, de afdeling werd door anderen geïnformeerd die het op internet hadden gelezen. Kiesman Pasman antwoordt daarop dat de afdelingen tegelijkertijd zijn geïnformeerd met de pers.

Kiesman Van de Vrede nodigt de afdelingen uit om bij vervolgbesprekingen, zoals de discussie over speltechnische zaken, aanwezig te zijn, het is chiquer om het samen te doen. Kiesman Van der Veer vult aan dat met afdeling Noord-Holland al is gesproken. Hij wil bovendien secretaris Mackaay een compliment maken dat hij als secretaris terug is getreden om met het bestuur een stap vooruit te maken. Hij heeft zijn eigen belang opzij gezet voor het grotere belang.

De heer Van der Kruk krijgt hierna het woord. Deze toespraak vindt u bijgesloten.

Daarna vindt de stemming plaats.

De heer Van der Kruk wordt gekozen als voorzitter: 17 stemmen voor, 2 stemmen tegen.

De heer Van Dijk wordt gekozen als secretaris: 17 stemmen voor, 2 stemmen tegen.

De heren Voorn, Diepeveen en Meijners worden met applaus gekozen als commissaris.

De heer Mackaay is vanaf nu commissaris van bestuur NPO.

Beroepscollege NPO

Voorzitter Buwalda deelt mee dat de heren Planting en De Vries aftredend zijn en niet herkiesbaar. Gezien de ontwikkelingen rondom de rechtspleging wordt nu niet in de vacatures voorzien nu het College met drie leden nog uitspraken kan doen.

De heren De Vries en Planting worden door voorzitter Buwalda toegesproken en bedankt voor hun jarenlange inzet. Zij ontvangen hiervoor een bos bloemen en een attentie.

FBCC:

De heer Van Gent wordt met applaus herbenoemd in de FBCC.

Voorzitter Buwalda benadrukt nog eens dat de NPO dankbaar is voor alle vrijwilligers die zich inzetten voor de organisatie.

11. MEDEDELINGENMAP

Buitenlandse leden:

Voorzitter Buwalda legt uit dat er een afspraak was om buiten 10 kilometer van de grens geen leden aan te nemen. Aan mevrouw Olfers is juridisch advies gevraagd. Volgens Europese regelgeving kan de NPO leden uit andere landen niet weigeren, de enige toegestane beperking is dat men niet kan deelnemen in een Nederlands landenteam bij bijvoorbeeld een Olympiade.

De Belgen hebben onlangs een stuk uitgedaan met een tegengestelde mening. Zij zijn daar zeer standvastig in, de Duitsers zijn redelijk makkelijk in deze kwestie. Er moet nog wel overlegd worden hierover met beide bonden.

Vanuit de vergadering komen geen opmerkingen, de situatie blijft ongewijzigd tot nader order.

Positieflijst:

De heer Ebben, oud-directeur NPO en nu voorzitter van Stichting Platform Verantwoord Huisdierbezit, heeft een stuk gemaakt voor de Mededelingenmap en licht dat ter vergadering toe. Hij noemt het hartverwarmend hoe organisaties met betrekking tot wedstrijdsport met dieren hier samenwerken. De SPVH heeft een jurist die van deze materie uitstekend op de hoogte is en dankzij de SPVH kunnen de postduivenhouders nog steeds met hun duiven vliegen.

De positieflijst is niet de enige bedreiging voor de duivensport. De Dierenbescherming en Stichting A.A.P. hebben veel geld en daarmee beschikking over lobbyisten. De positieflijst is geen Europese regelgeving zoals wordt gedacht maar komt bij deze organisaties vandaan. Zij hebben ook invloed binnen het ministerie dat dit dossier behandelt. Op de eerste positieflijst stonden zo’n 100 diersoorten, na bemoeienis door Dierenbescherming en Stichting A.A.P. werd dit aantal verminderd tot 20-25 soorten en nu moet alles weer herbeoordeeld worden.

Men hanteert het voorzorgsbeginsel “als niet zeker is dat je een dier welzijn kunt bieden, mag je het niet houden”. Dit is strijd met een arrest van het Europese Hof, het zogenaamde “Andibel-arrest”, waarin is uitgesproken dat als er niet genoeg bekend is van een dier de overheid eerst onderzoek moet verrichten.

Dit jaar moeten alle diersoorten herbeoordeeld worden, daar heeft men een dagtaak aan.

De SVPH heeft momenteel drie zaken bij de rechtbank, maar het Ministerie traineert de zaak door geen stukken aan te leveren.

Wij zijn erg blij met onze jurist die heel deskundig is op gebied van dierenrecht en europees recht.

Hoe kijkt men naar de duivensport? Op de NPO-site staat een reactie van de WOWD op het rapport “Ongerief bij postduiven” van Universiteit Wageningen en dierfaculteit Utrecht. Men wil het houden van duiven niet verbieden, maar wel het vliegen. Of anders maximaal 100 km. Op het Ministerie vindt men dat de duivenhouders hun dieren in situaties brengen die niet zouden moeten (inkorven, grotere afstanden e.d.).

In het rapport staan allerlei aannames gebaseerd op een interview met één persoon. De WOWD heeft getracht de veronderstellingen te weerleggen, maar men gaat toch weer uit van dit rapport.

Als we ons gelijk willen halen zullen we dat via de juridische weg moeten doen. U kunt helpen door voorzichtig te zijn met het uiten van kritiek. Als u op vrijdag wilt inkorven in plaats van donderdag, zeg dan niet dat het voor het welzijn van de duiven beter is. Dat is een signaal naar de Dierenbescherming dat overstaan slecht zou zijn. Laat het beoordelen van welzijn alstublieft over aan de WOWD.

We moeten nu met alle dierenhouders solidair zijn met elkaar en gezamenlijk strijd voeren, niet alleen voor de vogels. Men was in de SPVH blij met de positieve houding van de heer Buwalda die een paar avonden heeft bijgewoond.

Kiesman Wijfje vraagt of deze speech in het Spoor der Kampioenen afgedrukt kan worden zodat de liefhebbers hier ook kennis van kunnen nemen. Kiesman Jongh ziet het liever op de site zodat ook liefhebbers zonder abonnement het kunnen lezen. Voorzitter Buwalda merkt op dat de kiesmannen zoiets ook in hun afdelingsvergadering kunnen overbrengen. Het is goed dat de liefhebbers hier eens van horen, ze betalen er tenslotte allemaal aan mee.

Er zijn verder geen vragen, het verhaal van Ton Ebben zal gepubliceerd worden.

12. RONDVRAAG

Kiesman Wijnen vraagt of al bekend is wie de nationale rekenaar is. Daarnaast wil hij graag het oude bestuur bedanken voor haar inzet, hij weet dat deze ongekend hoog was, vijf jaar lang. Men is veel op pad geweest voor de NPO. Het nieuwe bestuur wenst hij veel wijsheid. Voorzitter Buwalda antwoordt dat men voor komend jaar Compuclub kiest als rekenaar. Het contract moet echter nog getekend worden.

Kiesman Jongh vraagt of afdelingen een kopie kunnen krijgen van uitspraken als het leden van hun afdeling betreft. Men is niet altijd op de hoogte. Eventueel kan dit anoniem.Voorzitter Buwalda legt uit dat sinds afgelopen jaar de uitspraken geanonimiseerd op de NPO-site komen, maar het is geen probleem de afdelingen een kopie te sturen.

Ook kiesman Jongh wil het bestuur bedanken voor de inzet. Hij weet hoeveel er al gebeurd is en hoeveel er nog moet gebeuren. De voorzitters van de afdelingen hebben daarover al een aantal malen en hij vindt het jammer dat daar juist onrust door is ontstaan. De zuidelijke afdelingen zijn echt niet overal tegen en ook niet van plan om alles tegen te houden. Hij verzoekt om weer met alle afdelingen te overleggen en niet “voor te vergaderen” zodat een discussie op de Algemene Vergadering eigenlijk al geen zin meer heeft.

Kiesman Van der Veer merkt op dat hij regelmatig verschil van mening heeft gehad met dit bestuur, maar wil hen een compliment maken voor het uitvoeren van afspraken. Dat mag ook gezegd. Alleen rondom de Centrale Hokken loopt het nog niet, daar schiet de NPO nog in tekort.

Kiesman Bosman vraagt hoe vaak er updates komen en hoe dat in ons omringende landen gebeurt. Voorzitter Buwalda antwoordt dat er wijzigingen komen als dat noodzakelijk is en dat anders eens in de vijf jaar een update vereisen. Voor zover hem bekend, gebeurt dat in andere landen net zo.

Verder informeert kiesman Bosman of het mogelijk is om de hoge kosten van de updates van de elektronische constateersystemen te spreiden door er geld voor apart te zetten. Voorzitter Buwalda antwoordt dat dit op verenigings- en afdelingsniveau inderdaad goed zou kunnen.

Kiesman Jacobs haakt daarop in met de vraag of de NPO afspraken heeft gemaakt met leveranciers over wat er behouden moest blijven bij de updates. De mogelijkheid om een SMS-bericht te krijgen als een duif geconstateerd werd is nu vervallen. Bij Unikon is het nu gedeeltelijk ingevuld.

De heer Hanegraaf is kiesman en teven adviseur Elektronische constateersystemen. Hij legt uit dat de SMS-functie een service was die door de fabrikant zelf aangeboden werd. Het was geen verplichting die door de NPO opgelegd werd. Leveranciers hebben om ruimte te maken voor de update besloten deze optie te laten vervallen. Dat is hun eigen keus, de NPO heeft daar niets in bedongen.

Aan het eind van deze vergadering bedankt penningmeester Geitenbeek (oud-)voorzitter Buwalda met een grote bos bloemen voor zijn inzet als voorzitter van de NPO. De heer Buwalda bedankt daarna zelf ook nog zijn medebestuursleden, de kiesmannen en het Bureau voor de fijne samenwerking. Hij heeft voor ieder nog een attentie meegenomen, een roos met daaraan de tekst dat men altijd eerst naar het positieve moet kijken en pas daarna naar het negatieve. Hiermee sluit hij de vergadering.

Aktielijst Algemene Vergadering 12-03-2016

 

 1. Actielijst van voorgaande jaren voorzien van kolom met richtdatum en kolom gereed, aangevuld met nieuwe actiepunten, inclusief maximale afstand jonge duiven, bij de notulen voegen.
 2. Conclusies Pilotproject uitwerken en naar afdelingen sturen
 3. Publicaties over nationaal vliegprogramma over minimumafstanden in plaats van middenafstanden
 4. Publicatie over hoe kosten van updates tot stand komen
 5. Statutenwijziging onverenigbaarheid van functies (is Huishoudelijk Reglement en is ook al aangepast vorig jaar MvB)
 6. Brief naar afdelingen over hoe om te gaan met invoeren bestanden als men in een andere vereniging inkorft, voor het vliegseizoen.
 7. De voorzitter benadrukt dat de vastlegging van bevoegdheden de aandacht heeft en op korte termijn gerealiseerd zal worden.
 8. Conceptstatuten bespreken met mevr. Olfers en statutenwijziging voorbereiden
 9. Voorstel voor het laten vervallen van de categorie “jeugdlid in combinatie met seniorlid” wordt eerst besproken met de jeugdcommissies van de afdelingen.
 10. Enquête opstellen en uitzetten, resultaten kunnen worden meegenomen in bespreking van afdelingen. Op de najaarsvergadering komt men dan met een gezamenlijk programma. Ook worden daar de sectorgrenzen besproken.
 11. Onderzoek doen naar problematiek trainingsduiven en zoeken naar alternatieven in 2016.
 12. Het stuk van de PvH (Mededelingenmap) publiceren.
 13. Problematiek rondom rol Centrale hokken opnieuw beschouwen.

Besluitenlijst Algemene Vergadering 12-03-2016

 1. De notulen worden vastgesteld met dankzegging aan het secretariaat.
 2. De data voor de Algemene Vergaderingen 2017 worden vastgesteld op 11 maart en 4.
 3. Het jaarverslag wordt zonder opmerkingen aangenomen..
 4. Het financieel verslag wordt vastgesteld en aan het bestuur wordt decharge verleend.
 5. Situatie trainingsduiven blijft voor 2016 ongewijzigd.
 6. Voorstel tot wijziging bevoegdheid in dispensaties (artikel 21 lid 12 Statuten) wordt aangenomen, evenals het voorstel wijziging art. 13 Huishoudelijk Reglement betreffende overgangen en artikel 5 van Reglement Rechtspleging waarin collegeleden geen zitting mogen hebben in zaken betreffende overgang in de afdeling waar zij zelf lid zijn.
 7. De heer Van der Kruk wordt gekozen als voorzitter
 8. De heer Van Dijk wordt gekozen als secretaris, de heer Mackaay wordt commissaris.
 9. De heren Voorn, Diepeveen en Meijners worden gekozen als commissaris.
 10. De heer Van Gent wordt met applaus herbenoemd in de FBCC.
 11. Kopieën van uitspraken van de rechtsprekende colleges worden in cc naar de Afdelingen gestuurd.
Realisatie door Four Digits op basis van Plone.