Persoonlijke hulpmiddelen

Home > Over NPO > Ledenraad > Notulen > Notulen Algemene Vergadering NPO - 15 maart 2014

Notulen Algemene Vergadering NPO - 15 maart 2014

 

1.            OPENING

De voorzitter opent de vergadering om 10:00 uur door iedereen te verwelkomen. Het voorwoord van de voorzitter vindt u op de website van de NPO.

2.            APPÈL DER KIESMANNEN

Tijdens de vergadering zijn 22 van de 22 kiesmannen aanwezig.

Aanwezig: Zeeland ’96: P.M. Provoost; Brabant 2000: P. van Kastel en A. Swagemakers; Oost-Brabant: J. van Kemenade en J. Kuijpers; Limburg: J.H.C. Crombach en E. Gryson; Zuid Holland: D. van de Vrede en W. Vos; Noord Holland: W. Wijfje; Midden Nederland Nr. 7: A. van Amerongen en H. Bouwmeester; Gelders Overijssele Unie: J. van Gent, F.H. Jacobs en W. Pasman; Oost Nederland: B. Geerink en L. ter Huerne; Noord-Oost Nederland: P. Gast en R. Joling; Friesland ’96: H.W.L. Meijners en W. van Dijk; De Kuststrook: G. Kok

Namens het Bestuur NPO zijn aanwezig: de heer D. Buwalda (voorzitter), de heer L.A. Mackaay (secretaris), de heer A. Geitenbeek (penningmeester), de heer W. Jongh en de heer J.A.M. Wijnen.

Namens het Bureau NPO zijn aanwezig: de heer F.A.E.M. Marinus (financieel manager), C.M.A.J.M. van Schaijk (beleidsmedewerker) en mevrouw S.Y. Schaapman (secretaresse).

Kiesman Joling vraagt om een aanpassing van het amendement dat is ingediend. Het amendement is ingediend door de kiesmannen van afdeling Noord Oost Nederland en niet door hun bestuur.

3.     VASTSTELLING NOTULEN ALGEMENE VERGADERING d.d. 2 NOVEMBER 2013

Kiesman Provoost merkt op dat er over meldsysteem van de marathonvluchten in de notulen iets anders staat vermeld dan in de besluitenlijst. Dit punt zal in de besluitenlijst worden aangepast.

Naar aanleiding van de notulen komen nog een aantal punten aan de orde. In de vorige vergadering is aangenomen dat alle duiven doorgemeld worden, mits het niet teveel kost bij PigeonVillage. De vraag is voorgelegd aan PV. Bestuur NPO wil hierop graag schriftelijk van PigeonVillage weten wat precies mogelijk is.

Voorzitter Buwalda roept afdelingen op om hun aanvullende regelgeving te laten toetsen. Slechts één afdeling heeft hieraan tot nu toe gehoor gegeven.

Naar aanleiding van de actielijst vraagt kiesman Van Kemenade wat de status is omtrent het overleg over de reglementswijziging aangaande het doorconstateren. Frank Marinus geeft aan dat hier nog niet over gesproken is. Dit wordt meegenomen in de totale aanpassing van het Wedvluchtreglement.

Het updaten van de actuele losplaatsen op de site van de NPO is nog in gang. De Belgische losplaatsen zijn voor 99% België, de Franse losplaatsen voor ongeveer 80%. Voorzitter Buwalda geeft aan dat de informatie die Bestuur en Bureau hebben allemaal heel recent is. We zijn sterk afhankelijk van de andere bonden. Het is een moeizaam proces.

De notulen, actielijst en besluitenlijst van 2 november 2013 worden daarmee vastgesteld.

4.            VERGADERDATA ALGEMENE VERGADERINGEN 2015

De vergadering stemt ermee in om de Algemene Vergaderingen NPO in 2015 op de volgende data vast te stellen: zaterdag 14 maart 2015 om 10.00 uur en zaterdag 31 oktober 2015 om 10.00 uur.

5.            JAARVERSLAG

Secretaris Mackaay heeft het jaarverslag 2013 verzorgd. Kiesman Van Amerongen merkt op dat het verschil in ledenaantallen bij Afdeling 7 niet klopt. Voor Afdeling 10 blijkt hetzelfde te gelden. Kiesman Joling is er trots op dat zijn afdeling het laagste afnamepercentage heeft. Wanneer voorzitter Buwalda om een tip vraagt, geeft kiesman Joling aan dat het misschien ligt aan het jonge afdelingsbestuur.

Penningmeester Geitenbeek licht het financieel jaarverslag toe. Het jaarresultaat is bijna 200.000 euro. Dat lijkt positief, maar een groot aantal activiteiten is niet uitgevoerd en dan hou je altijd geld over. Dat is geen goede zaak. Verder houden we bij de personeelskosten geld over omdat er geen directeur is. Op het gebied van PR is niets gebeurd en de automatisering is stil gelegd. Op dit moment loopt er nog een zaak tegen PigeonVillage. Bestuur NPO heeft hier wel vertrouwen in, maar er zijn al grote bedragen over tafel gegaan en er zouden eventueel grote schadeclaims uit voort kunnen komen.

6.            VERSLAG FBCC EN DECHARGE VERKLARING

Over de dechargeverklaring van de FBCC zegt penningmeester Geitenbeek dat het moeilijk blijkt om geld bij diverse banken weg te zetten. Er is een groot aantal banken benaderd. De meesten zijn niet geïnteresseerd in zakelijk geld. Bekeken wordt of er nog internetrekeningen kunnen worden geopend.

Er komen offertes binnen om functieprofielen van bestuur, personeel en leden van diverse commissies op te stellen.

De FBCC heeft voorgesteld om het kantoor ’s middags te sluiten voor bezoek. Gezien het kleine aantal mensen dat ’s middags aan de deur komt doet Bestuur NPO daar geen wijziging in.

Kiesman Bouwmeester geeft aan dat verschillende taken niet zijn uitgevoerd en hij vraagt om hier meer uitvoering aan te geven in 2014.

Decharge wordt met applaus verleend.

7.            VERKIEZINGEN

a. Verkiezing Bestuur NPO

Voorzitter Buwalda heeft behoefte, alvorens tot de bestuursverkiezingen over te gaan, om uiteen te zetten hoe een en ander in elkaar steekt. Op 10 juni 2011 is dit bestuur benoemd voor een periode van 2 jaar, via een normale kandidaatstelling. Vervolgens heeft het bestuur NPO één jaar verlenging gevraagd en gekregen. Dat betekent dat ze tot 20 juni 2014 in functie zijn. De conclusie van Bestuur NPO is dat er geen interim-bestuur is. En zou dat wel zo zijn, dan hoeven daar ook geen messen voor getrokken te worden, want dit bestuur heeft al een periode van 3 jaar volgehouden.

Bestuur en kiesmannen zijn in 2012 een traject van vernieuwing aangegaan. Niemand heeft zich drukgemaakt om de status van het bestuur. Op 28 april worden, als het goed is, de eerste besluiten genomen. Onze organisatie heeft bestuurlijke rust nodig. Er zijn geen bestuurskandidaten gemeld. Op een eerdere advertentiecampagne zijn ooit vier mensen afgekomen, maar deze zijn allemaal afgehaakt. Nu er langzamerhand weer rust komt in de organisatie, zou dat grote impact op de voortgang van het vernieuwingsproces hebben, wanneer bestuur en kiesmannen elkaar nu moeten missen. Dit bestuur vindt dat ze de klus samen met de kiesmannen af moet maken. Dit bestuur vindt ook dat ze dat aankan. Daarom is dit bestuur ook mordicus tegen het amendement van de kiesmannen van afdeling 10 en 11. Dat afgezien van het feit of het amendement überhaupt besproken kan worden. Het kwam op 13 maart binnen, twee dagen voor de Algemene Vergadering. Een dag later volgt een e-mail van het bestuur van afdeling 10 met de mededeling dat het afdelingsbestuur niet achter het amendement staat.

Het amendement wordt door Bestuur NPO dan ook niet in behandeling genomen. Want volgens voorzitter Buwalda staat daar niet niks, daar zit een hele wereld achter. Vervolgens stelt hij voor om over te gaan tot het herbenoemen van het bestuur.

Kiesman Joling vraagt om een korte schorsing van de vergadering. Voorzitter Buwalda staat dit niet toe en beschouwd het amendement als niet ingediend. Kiesman Joling vindt het in het belang van de duivensport om in een positieve manier met elkaar verder te gaan. Zijn voorstel is om de vergadering vijf minuten te schorsen voor overleg. Hoewel de voorzitter hier in eerste instantie niet in meegaat, geeft een aantal kiesmannen aan dat het mogelijk toch verstandiger is hier gehoor aan te geven. Zoals kiesman Geerink aangeeft, er is een fout qua procedure, maar misschien beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Misschien komen ze wel tot de conclusie dat ze het zelf in gaan trekken.

Na een korte schorsing geeft kiesman Joling inderdaad aan bereid te zijn het amendement in te trekken. Wel op voorwaarde dat de tijdelijke regels met betrekking tot dubbele functies worden opgeschort. De tijdelijke regels moeten worden omgezet in een vaste regel. Het reglement dat er nu ligt zou tijdelijk zijn en nu moet worden herbevestigd dat het niet meer tijdelijk is.

Kiesman Jacobs licht toe dat destijds het voorstel is aangenomen om het Huishoudelijk Reglement te wijzigen. Er is toen wel over gesproken om er een termijn aan te hangen. Na twee jaar zou het artikel weer gewijzigd moeten kunnen worden. Er zal daarom een wijzigingsvoorstel moeten komen.

Voorzitter Buwalda vindt dat dit niet formeel in deze vergadering moet. De criteria, deskundigheid, kwaliteit van bestuurders moet beter worden vastgelegd. Daarbij hoort ook of dubbelfuncties al dan niet wenselijk zijn.

Na deze discussie worden de heren L.A. Mackaay en W. Jongh herbenoemd.

Voorzitter Buwalda doet een oproep vanuit Bestuur NPO aan de afdelingen om gebruik te maken van artikel 20, want er zijn nog vacatures. Verder kunnen de kiesmannen zich vinden in het voorgestelde rooster van aftreden.

b. Verkiezing Beroepscollege

De heer W. de Vries wordt voor twee jaar herbenoemd in het Beroepscollege. 

c. Verkiezing FBCC

Voor de FBCC zijn twee vacatures, maar er zijn geen kandidaten. Voorzitter Buwalda doet nogmaals een oproep aan de kiesmannen en afdelingsbesturen om dit op te pakken en te kijken naar goede financiële mensen in de organisatie.

8.            VOORSTELLEN BESTUUR

Nationale jonge duivenvlucht

Bestuur NPO heeft losplaatsen voorgesteld voor de Nationale Jonge duivenvlucht. Voor Sector 2 is dat Sens, voor sector 3 Troyes. In de afdelingen 7 en 8 is men echter unaniem tegen de losplaats Troyes en wil men Mantes la Jolie aanhouden. Afdeling 9 is het daarmee niet eens. Zij stellen voor om onderling als afdelingen een alternatief te vinden.

Ent- en hoklijst

De wens om van de ent- en hoklijst één te maken bestaat. De entlijst kent echter een wettelijk kader en dat is niet zomaar te combineren met een andere lijst. Ook externe gremia moeten toestemming geven. Misschien kan het meegenomen worden in het proces van het updaten van het automatiseringssysteem van de NPO.

9.            VOORSTELLEN AFDELINGEN

Voorstel afdeling Gelders Overijsselse Unie en afdeling Oost-Nederland

De verenigingen PV de Rijnvliegers, Lobith, PV de Reisduif, Babberich en PV Ons Genoegen, Zevenaar gaan over van afdeling 8 naar 9. Leden die door de grenswijziging in een andere afdeling komen te wonen, kunnen in die vereniging lid blijven. Bij een verhuizing of overgang naar een andere vereniging, zullen ze in de ‘juiste’ afdeling lid moeten worden. Alle 22 kiesmannen stemmen voor. Kiesman Jacobs geeft aan dat het wel duidelijk moet worden vastgelegd waar grenzen precies lopen. In het verleden is daarvan niet altijd een goede administratie gevoerd. Voorzitter Buwalda stelt dat dit een cruciaal punt is en op de actielijst moet komen.

 

10.          REGLEMENTENWIJZIGINGEN

 Reglement Rechtspleging

De heren Planting en Te Riet van de Reglementencommissie zijn aanwezig om eventuele vragen over het gewijzigde Reglement Rechtspleging te beantwoorden. De heer Planting geeft al aan dat wat er staat redelijk helder is, en dat blijkt ook. De wijziging wordt zonder opmerkingen aangenomen.

De Reglementencommissie is nu bezig met het wijzigen van de Wedvluchtreglement.

Wedvluchtreglement Artikel 73 lid 5           registratie elektronische ringen

Artikel 73 lid 5 in het Wedvluchtreglement, waarin wordt geregeld dat beschadigde chipringen terstond moeten worden vervangen, wordt aangenomen.

11.          ORGANISATIEONTWIKKELING

Voor dit agendapunt zijn geen stukken beschikbaar. Het is op de agenda gezet om, mocht daar behoefte aan zijn, er toch wat over te kunnen zeggen. In het voorwoord is al aandacht gegeven aan de nieuw ingestelde commissie. 27 maart aanstaande heeft Bestuur NPO samen met deze commissie overleg over hun eerste bevindingen.

Het definitieve voorstel wordt voor 1 april verstuurd aan Afdelingen, kiesmannen en verenigingen. Bestuur NPO verwacht dat deze stukken voor 28 april met de leden worden doorgenomen.

Kiesman Crombach vindt dat een probleem. Binnenkort starten de vluchten en om dan weer te gaan vergaderen over voorstellen, vindt hij nergens op slaan. Hij stelt voor om de stukken op 28 april te bespreken en daarna terug te gaan naar de leden.

Voorzitter Buwalda gaat daar niet in mee. Hij wil de vaart in het proces houden en is van mening dat een afdeling in staat moet zijn om een avond te vinden om de stukken met de leden te bespreken. Bovendien zitten er ook aspecten in het voorstel die voor 2015 moeten worden uitgevoerd.

12.          MEDEDELINGENMAP

Het Kiesregister wordt voor kennisgeving aangenomen.

De eerste opzet van de Nederlandse Doping Autoriteit Duivensport is opgenomen in de Mededelingenmap. Het is een vrij autonome commissie. De heer Derycke werkt op dit moment een plan uit over de werkwijze en dergelijke. Omdat ‘doping’ eigenlijk niet een verstandige aanduiding is en eigenlijk altijd gepraat wordt over ‘oneigenlijk gebruik van stoffen’ moet met de heer Derycke nog overlegd worden of de aanduiding zo kan blijven.

Kiesman Provoost mist de duidelijke aanduiding voor een handleiding die geschreven moet worden voor de controleurs. Voorzitter Buwalda legt uit dat dit wel de bedoeling is.

Kiesman Joling complimenteert de wijze waarop het nu gaat omtrent dopingcontroles en is content met de onafhankelijkheid van deze partij.

13.          UITLEG NEUTRALISATIETIJDREGELING

Er wordt een presentatie gegeven over de nieuwe neutralisatietijdregeling oftewel NF-14 methode, door de heer Henk Geerink. Deze presentatie kunt u terugvinden op de website van de NPO. Wanneer de meesten zich hierin kunnen vinden, wordt dit voorstel tijdens de Algemene Vergadering van 28 april aanstaande ter besluitvorming voorgelegd.

14.          RONDVRAAG

Kiesman Meijners geeft aan dat er vacatures zijn op het Bureau en zag dat er gevraagd werd om MBO-niveau. Hij adviseert om gerust iemand met HBO-niveau aan te nemen. Voorzitter Buwalda legt uit dat er in de advertenties om minimaal MBO-niveau is gevraagd.

Kiesman Joling wil graag een oproep doen om het geval van fraude in zijn afdeling te evalueren als bestuur zijnde. Laten we er alles aan doen om dit in de toekomst te voorkomen. Voorzitter Buwalda is het hiermee eens en zegt toe dit mee te nemen.

Kiesman Kok heeft een vraag over het gebruik van voer tijdens het vervoer. De ene afdeling gebruikt alleen maïs en de andere een mengvorm. Wat staat hierover in de reglementen? Hier moet duidelijkheid in komen. Voorzitter Buwalda geeft aan dat in artikel 11 voer met maïs staat. Deze kwestie gaat Bestuur NPO voorleggen aan de WOWD. Hier komen we op terug.

Kiesman Van Kastel geeft aan een probleem te hebben met de 20 kilometer regeling met betrekking tot het opleren van duiven in België, aangezien zij bij de grens wonen. Frank Marinus legt uit dat deze regeling vanuit de Belgische Bond komt. Hij stelt voor om georganiseerd duiven op te leren en te vervoeren en eventueel als vereniging een vergunning aan te vragen. Aanstaande dinsdag is Frank Marinus op het kantoor in België. Hij wil dan meer duidelijkheid krijgen, zodat aan het einde van deze week verenigingen en liefhebbers geïnformeerd kunnen worden. Volgens kiesman Van Kastel verleg je hiermee het probleem. Dan krijgen we massalossingen in die 20 kilometer. Voorzitter Buwalda geeft aan dat het bestuur het ook een vervelende regeling vindt.

Kiesman Van Dijk geeft aan dat de heer Mulder contact heeft gezocht met het bestuur over het aantal wagens. Kiesman Van Dijk vraagt waarom hij nog geen antwoord heeft gekregen op zijn e-mail. Voorzitter Buwalda herinnert zich hier niets van. Hij heeft alleen contact gehad met de heer Mulder over lobbywerk. Voorzitter Buwalda verzoekt kiesman Van Dijk om aan de heer Mulder te vragen zijn e-mail alsnog te sturen.

Kiesman Geerink heeft een vraag aangaande de lossingsmogelijkheden in Quievrain. Belgische convoyeurs bepalen wie er als eerste lost. Kiesman Geerink wil hier graag meer informatie over. Secretaris Mackaay geeft aan dat er in goede overeenstemming tussen de Nederlandse en Belgische convoyeurs wordt gelost. We gaan dit punt opnemen in het overleg met de KBDB en bij de FCI vergadering. Hier komen we op terug.

Kiesman Geerink wil ook nog meegeven dat MBO-niveau voor een PR functionaris aan de lage kant is.

Kiesman Kok geeft aan dat station Sens niet altijd beschikbaar is om te kunnen lossen. Hij vraagt in hoeverre dit is onderzocht. Secretaris Mackaay legt uit dat er zes wagens op de losplaats in Sens kunnen staan. Er is een alternatief dat nog in onze databank verwerkt moet worden. Dat is een beetje dichterbij, maar een hele grote losplaats. Daar volgt binnenkort bericht over.

Kiesman Kok heeft een verzoek met betrekking tot de FCI-ring. Het onderzoeken van een mogelijkheid om ringen zonder vleugels ook aan te bieden. Volgens secretaris Mackaay is het niet onmogelijk, maar het heeft wel consequenties voor liefhebbers die de clip gebruiken. Er is op dit moment geen losse ring waar chips in passen. Er zal navraag gedaan worden bij de afdelingen wat de wensen zijn.

Kiesman Jacobs stelt dat er tijdens de vorige vergadering is gesproken over een losse plastic ring met clipholder. Volgens voorzitter Buwalda is die er niet. Kiesman Wijfje stelt voor om dit zelf aan de heer Leijzer van Bricon na te vragen.

15.          SLUITING

De voorzitter sluit de vergadering om 14.00 uur.

Realisatie door Four Digits op basis van Plone.