Persoonlijke hulpmiddelen

Home > Over NPO > Ledenraad > Notulen > Notulen Algemene Vergadering NPO - 2 november 2013

Notulen Algemene Vergadering NPO - 2 november 2013

1.            OPENING

De voorzitter opent de vergadering om 10:00 uur door iedereen te verwelkomen. Het voorwoord van de voorzitter vindt u op de website van de NPO. 

2.            APPÈL DER KIESMANNEN

Tijdens de vergadering zijn 22 van de 22 kiesmannen aanwezig.

Aanwezig: Zeeland ’96: P.M. Provoost; Brabant 2000: P. van Kastel en A. Swagemakers; Oost-Brabant: J. van Kemenade en J. Kuijpers; Limburg: J.H.C. Crombach en A. van Dort; Zuid Holland: dhr. Versendaal en H. Vermaas; Noord Holland: W. Wijfje; Midden Nederland Nr. 7: H.W. Bransen en A. van Amerongen; Gelders Overijssele Unie: B. Scherpenzeel, J. van Gent en F.H. Jacobs; Oost Nederland: B. Geerink en L. ter Huerne; Noord-Oost Nederland: P. Gast en R. Joling; Friesland ’96: H.W.L. Meijners en W. van Dijk; De Kuststrook: B.W. Mattheijer

 

De heer W. de Vries van het Beroepscollege heeft zich afgemeld. Evenals de heer A.P.M.M. van Dam van het Instituut Wedvluchtbegeleiding. Tevens hebben Gouden Spelddragers de heer P.F.L. van Gils en de heer H.G. van den Broek zich afgemeld.

Namens het Bestuur NPO zijn aanwezig: de heer D. Buwalda (voorzitter), de heer L.A. Mackaay (secretaris), de heer A. Geitenbeek (penningmeester), de heer W. Jongh en de heer J.A.M. Wijnen.

Namens het Bureau NPO zijn aanwezig: de heer F.A.E.M. Marinus (financieel manager), C.M.A.J.M. van Schaijk (beleidsmedewerker) en mevrouw S.Y. Schaapman (secretaresse).

3.            VASTSTELLING NOTULEN ALGEMENE VERGADERING d.d. 16 MAART 2013

Voorzitter Buwalda geeft aan dat kiesman Van Kemenade zijn vragen heeft ingestuurd naar Bureau NPO, waarna bestuur NPO de antwoorden erbij heeft vermeld en heeft toegevoegd aan de stukken van deze vergadering.

 Kiesman Provoost geeft aan dat de reglementswijzigingen nog steeds niet zijn doorgevoerd. In augustus 2011 zijn de laatste wijzigingen doorgevoerd. Voorzitter Buwalda legt uit dat bestuur NPO binnenkort overleg heeft met de Reglementencommissie. Het gehele reglement moet onder de loep genomen worden, waar we spoedig mee aan de slag moeten.

Kiesman Geerink geeft aan dat over het op vrijdag lossen, er niet staat wat hij heeft gezegd. Hij benadrukt dat alleen in een overmachtsituatie het bestuur alle vrijheid heeft om te lossen.

Kiesman Meijners vraagt of het nog gelukt is met de contacten leggen met het NOC NSF. Voorzitter Buwalda legt uit dat het gelukt is om contact met hen te leggen, maar in 2013 hebben ze geen tijd om ons te ontvangen. In januari 2014 gaat bestuur NPO een informeel gesprek aan.

Kiesman Jacobs stelt dat er in de vorige vergadering tijdens de rondvraag is gesproken over een overzicht van de losplaatsen en dat zij deze zouden ontvangen, wat tot op heden niet is gebeurd. Voorzitter Buwalda vindt het een omissie van bestuur NPO dat het niet verstuurd is. Kiesman Van Kastel zal een nieuw overzicht maken en naar de afdelingen sturen.

Kiesman Van Kastel heeft in de vorige vergadering gevraagd of we van een vijfvoudige naar een drievoudige poulebrief kunnen gaan. Het antwoord op deze vraag staat in het stuk van kiesman Van Kemenade. Komende week wordt de brief over dit onderwerp naar de afdelingen gestuurd.

Kiesman Wijfje wil weten of de stickers voor de elektronische systemen zijn onderzocht. Voorzitter Buwalda legt uit dat de leveranciers de stickers bestellen en deze kunnen vervolgens op de systemen worden aangebracht. We hebben de leveranciers hierop gewezen. Verder stelt kiesman Wijfje dat sommigen een dopingcontrole zouden weigeren. Zijn vraag is dan ook of dit goed is vastgelegd in de reglementen. Voorzitter Buwalda beaamt dat er een dergelijk voorval heeft plaatsgevonden en dat dit is voorgelegd aan het Tucht- en Geschillencollege.

Tevens vraagt kiesman Wijfje wat de status is van het doping opsporen in het laboratorium in België. Dit wordt besproken met de KBDB en zal worden onderzocht, geeft voorzitter Buwalda aan. Hier komen we op terug. Als laatste wil kiesman Wijfje weten wat bestuur NPO gaat doen met de losplaats Ronquieres. Zijn afdeling is daar geweest en er stonden bouwspullen. Secretaris Mackaay beaamt dat er bij deze losplaats ook door afdeling Zuid-Holland problemen zijn geconstateerd. Destijds is dit besproken met de KBDB en daarna zijn er geen problemen meer geweest. Bij calamiteiten kan men uitwijken naar Veleux. Volgens kiesman Wijfje zijn zij daar in september geweest en toen zat het hek dicht. Daardoor zij ze uitgeweken naar een dichtstbijzijnde geschikte plek. Voorzitter Buwalda geeft aan dat dit zal worden besproken.

Voorzitter Buwalda geeft aan dat er naar wordt gestreefd dat de actie- en besluitenlijst binnen een periode van vier weken klaar zijn en naar de afdelingen worden gestuurd. De notulen worden hierbij aangenomen.

4.            BEGROTING 2014

Penningmeester Geitenbeek geeft aan dat men in de mededelingenmap de vragen, die waren gesteld door kiesman Van Kemenade over de begroting 2014, heeft kunnen vinden. Met de antwoorden die bestuur NPO daarop heeft gegeven.

De opdracht aangaande de automatisering is teruggegeven en wat betaald was, is teruggekomen. Heel binnenkort gaan we met automatiseringsdeskundigen om tafel. De afschrijvingen zitten al in de begroting.

Voor wat betreft de PR en marketing post verwachten we bij de voorjaarsvergadering met een aantal plannen te komen. Dit heeft een aantal jaren stil gelegen.

Voor de rest is alles begroot naar gelang onze verwachting en tevens is het vaste patroon gevolgd.

Kiesman Van Kemenade vraagt of ernaar gekeken kan worden om de FCI-ring sneller in te voeren, met daarbij de mogelijkheid van een chipcliphouder, zodat men de chipclips wel kan blijven gebruiken. Voorzitter Buwalda stelt dat er in 2009 in FCI verband is besloten om de FCI-ring in te voeren. In 2014 wordt de FCI-ring ingevoerd en deze heeft een gouden kleur met daarop het FCI-logo en de aanduiding van het betreffende land. Een nadeel hiervan is, is dat men niet meer aan de kleur van de ring kan zien van welk land de duif afkomstig is. In januari gaat een delegatie van bestuur NPO naar Brno in Tsjechië om te praten over de kosten van de FCI-ring. Voor bepaalde landen zal het een forse bijstelling zijn, maar voor ons is het waarschijnlijk een geringe oplossing. Het wordt ook gekoppeld aan de inkomsten van de FCI en hier moet over gesproken worden. Het is de vraag of alle landen hieraan mee gaan betalen. Er is gesproken over drie tienden van centen. Dit moeten we afwachten. Als NPO, willen we zelf contact onderhouden met de ringenleverancier en wij leveren kopieën van onze ringnummers aan de FCI. Het contract vrijwaart ons, zodat we met het uitsteeksel aan de vaste voetring vooruit kunnen. Op enig moment moeten we ons gaan voegen aan de ronde ring. De chipclips kunnen nu nog gewoon worden uitgegeven. We verwachten dat we in 2023 de ronde FCI ring in gaan voeren.

Kiesman Joling vraagt om een onderbouwing van de verhoging van het tarief van de lossingsvergunning. Kiesman Van Kemenade geeft aan dat we het er al een paar jaar over hebben dat het niet kostendekkend is. Frank Marinus vult aan dat de prijs van de chipringen naar beneden gaat ter compensatie.

Kiesman Provoost ziet de betrokkenheid van de FBCC nergens terug bij de opstelling van de begroting. Penningmeester Geitenbeek geeft aan het wel besproken te hebben met de FBCC maar niet om goedkeuring heeft gevraagd, omdat dit niet vereist is. Kiesman Provoost stelt dat het beter was geweest om dit te vermelden.

Met dank aan penningmeester Geitenbeek, Frank Marinus en de FBCC wordt de begroting hierbij vastgesteld.

5.            VERKIEZINGEN

De herbenoeming van de heer J.C. Zoodsma voor het Beroepscollege wordt met applaus aangenomen.

6.            VOORSTELLEN BESTUUR

Voorstel 1            Vaststellen nationale/sectorale wedvluchten 2014

Nationale Dagfond vlucht 2014

Voorzitter Buwalda geeft aan dat er de vorige keer strikte afspraken zijn gemaakt. Er zijn een aantal voorstellen ingediend door een aantal afdelingen.

Kiesman Wijfje geeft aan dat er bij de overnachtwereld paniek is ontstaan aangaande middaglossingen. We zouden het voor een aantal jaren moeten vastleggen, omdat het steeds verandert en men in onzekerheid zit. Voorzitter Buwalda legt uit hier niet voor te kiezen, omdat we nu bezig zijn met een reorganisatieproces. Dit is voor 2014 en stellen we nu vast. De vergadering gaat ermee akkoord dat Chateauroux op zaterdag 5 juli 2014 als Nationale Dagfond vlucht wordt vervlogen.

Periode Marathonvluchten 2014

De periode voor het organiseren van Marathonvluchten loopt van 13 juni tot en met het eerste weekend van augustus 2014. Hiermee gaat de vergadering akkoord.

Datum Nationale Derby vlucht der Junioren 2014

Het voorstel is om de datum voor de Nationale Derby der Junioren te verschuiven naar 13 september 2014. Bestuur NPO stelt voor om hierin mee te gaan.

Kiesman Van Kastel vraagt of we die wel moeten blijven handhaven. Voorzitter Buwalda geeft aan het wel te handhaven voor 2014 en er voor de toekomst over nadenken. Kiesman Van Gent vraagt om dit voorstel in stemming te brengen. Kiesman Kok is het met hem eens, want we moeten denken aan de kruislossingen, want daar lopen we steeds tegenaan. Kiesman Geerink geeft aan dat ze zich kunnen vinden in 13 september. Het ene jaar Nantes la Jolie en het andere jaar Troyes. Voorzitter Buwalda stelt dat er in het voorjaar goed naar de losplaatsen gekeken moet worden. Volgens kiesman Bransen moet er wel rekening gehouden worden met de afstand. Ze hebben zich verbaasd over de lossing van sector 2 met jonge duiven in Troyes. Dit ging qua lostijden niet goed en kruislossingen gingen ermee gepaard. Frank Marinus legt uit dat dit een incident was. In Sens kon niet gelost worden, waarna we in contact zijn getreden met de Franse Bond. Toen werd het Etampes, wat uiteindelijk ook niet kon. De enige beschikbare plek, qua afstand, was Troyes. Kiesman Versendaal is van mening dat Bureau NPO moet indelen wie waar naartoe gaat, want dan voorkom je kruislossingen. Verder hebben we afgesproken dat we de lijn aanhouden qua losplaatsen. Voorzitter Buwalda geeft aan dat kruislossingen een cruciaal punt is. De lossingsverantwoordelijken van de afdelingen moeten onderling overleg houden. De afdelingen zijn bevoegd om de vliegprogramma’s te maken. Frank Marinus vult aan dat we een lijn hebben vastgesteld en er zijn een paar losplaatsen waar beide kanten gebruik van maken. Het probleem is dat we niet genoeg losplaatsen hebben.

Voorzitter Buwalda brengt in stemming of de Derby der Junioren naar 13 september wordt verplaatst. Met 20 stemmen voor en 2 stemmen tegen wordt dit voorstel aangenomen.

Voorstel 2.           Vliegschema 2014

Periode jonge duivenvluchten 2014

Sector 1 stelt voor om de periode voor het organiseren van jonge duivenvluchten, die tellen voor het Nationale Kampioenschap, te laten lopen tot en met 28 september 2014. Bestuur NPO heeft aangegeven zich te kunnen vinden in de verschuiving van de datum, maar dan tot aan de maandag na 13 september. De vergadering gaat hiermee akkoord.

Beleid entingen tegen New Castle Desease (Paramyxo entingen)

Aan het eind van het afgelopen seizoen is er bij bestuur NPO melding gemaakt van onregelmatigheden met ingediende entlijsten. Hierdoor heeft bestuur NPO een voorstel gemaakt. Intussen is er overleg geweest met de WOWD, waardoor dit voorstel nog niet compleet is. Hiervoor moet een nieuwe opzet gemaakt worden. In ieder geval moet er worden gewerkt met originele papieren, sticker en handtekening van de dierenarts. In december krijgen de verenigingen hier bericht van.

Kiesman Meijners zou de entlijst graag digitaal zien. Schrijven werkt fraude in de hand. Voorzitter Buwalda zegt toe te laten onderzoeken of dit mogelijk is.

Kiesman Provoost is van mening dat er in ‘Op (de) hoogte’ moet worden gepubliceerd dat het andere komt te vervallen, want er is veel ruis op dit moment. Voorzitter Buwalda geeft aan dat er volgende week wordt gepubliceerd, waar een entlijst aan moet voldoen.

Kiesman Van Gent vraagt wat de consequentie is als leden zich er niet aan houden. Voorzitter Buwalda geeft aan hiernaar te moeten kijken op het gebied van het rechtsbestel. Eventueel zouden dit sancties kunnen zijn.

Naar aanleiding van de vraag van kiesman Provoost over entlijst problemen op de losplaatsen, legt Frank Marinus uit dat dit heeft plaatsgevonden in Agen. Deze losplaats is bij een slachthuis, waardoor men andere papieren nodig heeft. De entverklaring was niet correct en in dat district zijn ze daar heel streng op.

Kiesman Van Kastel vraagt of de eventuele sancties alleen gelden voor de liefhebber of ook voor de dierenarts. Voorzitter Buwalda geeft aan dit punt mee te nemen in de verdere ontwikkeling. Kiesman Crombach wil weten hoe dit gehandhaafd gaat worden. Voorzitter Buwalda stelt voor dit mee te nemen in de verdere uitwerking. 

Beleid doorconstateren met elektronische systemen

Gedurende dit vliegseizoen is de regeling met betrekking tot doorconstateren gewijzigd. Dit is per direct ingegaan en wordt nu geformaliseerd. Het gaat niet om de software. Het heeft dan alleen te maken met de plek van de module. Doorconstateren moet alleen mogelijk zijn, als men naar het inkorflokaal is om duiven in te korven of elektronische systemen af te slaan.

Kiesman Provoost geeft aan dat doorklokken niet zo simpel is. Als de software niet wijzigt, dan zijn we niet beschermd tegen ongewenst doorklokken. En vraagt zich dus af of dit wel te handhaven is.

Voorzitter Buwalda legt uit dat bestuur NPO heeft verzuimd om het voor te leggen aan de werkgroep rechtspleging. Hiermee moet niet gewacht worden tot de voorjaarsvergadering. Binnenkort wordt een overleg gepland.

7.            VOORSTELLEN AFDELINGEN

Voorstellen afdeling Zeeland ’96, Brabant 2000, Oost Brabant en Limburg

Melden van duiven Marathonvluchten 2014

Het voorstel van sector 1 is om alle geconstateerde duiven te laten melden via de Nationale inkorfcentra. Bestuur NPO verwacht dat het problemen oplevert, maar denken dat het wel haalbaar is, omdat het bij de ZLU ook kan. Er moet rekening gehouden worden dat er tegelijkertijd meldingen van reguliere vluchten binnenkomen. In het kader van de automatiseringsslag zou het moeten kunnen. Het moet overlegd worden met onze rekenaar om te bekijken of het ingepast kan worden in het programma. En gevraagd worden hoeveel het gaat kosten. Volgens kiesman Provoost is dit een stuk service aan de liefhebbers en het is de rekenaar voor de liefhebbers. Kiesman Van Kemenade geeft aan dat het commercieel interessant is voor de rekenaar, omdat hierdoor meer leden op zijn website komen.

Voorzitter Buwalda brengt dit voorstel in stemming. Met 14 stemmen voor en 8 stemmen tegen wordt het voorstel aangenomen.

Neutralisatietijd Marathonvluchten 2014

Het voorstel van sector 1 is om de neutralisatietijd problematiek opnieuw ter discussie te stellen. Bestuur NPO heeft dit punt inmiddels opgepakt en voorgelegd aan de commissie die de NF4 methoden heeft geïntroduceerd. Bestuur NPO zal zo mogelijk op de voorjaarsvergadering met een aangepast voorstel komen. De vergadering gaat akkoord met dit voorstel. Hierin wordt tevens het voorstel van afdeling Gelders Overijsselse Unie inzake de hantering van de neutralisatietijd meegenomen.

Voorstel afdeling Zeeland ’96 en Brabant 2000

Nationale labels hoeven niet meer gebruikt te worden bij de Nationale/Sectorale concoursen en hierdoor wordt voorgesteld om artikel 51, lid 2 van het Wedvluchtreglement aan te passen. Voorzitter Buwalda geeft aan dat kiesman Van Kemenade hierover een vraag heeft gesteld in zijn ingezonden stuk. Er moeten labels op de manden met de juiste aanduidingen en de afdelingen kunnen dit zelf regelen. De voorraad die op Bureau NPO aanwezig is kan nog worden aangeschaft.

Voorstel afdeling Gelders Overijsselse Unie

Notulen en besluitenlijst

Voorzitter Buwalda legt uit dat hiervoor gezorgd wordt en dat het Bureau er hard aan werkt om de notulen en besluitenlijst een maand na de vergadering bij de kiesmannen zijn. Kiesman Provoost stelt dat er veel zaken blijven hangen van de afgelopen vergaderingen. Naast de besluitenlijst moet er ook een actielijst gemaakt worden. Voorzitter Buwalda gaat hiermee akkoord.

Archief op de website

Bestuur NPO zal in overleg met Bureau NPO de website zo snel mogelijk anders in proberen te richten zodat de notulen van de Algemene Vergaderingen voor iedereen makkelijk te vinden zijn.

 

Voorstel Lossingsbeleid Marathonvluchten

Voorzitter Buwalda stelt dat het bij dit voorstel gaat om het nakomen van afspraken. Het is bestuur NPO verweten dat ze zich niet aan de afspraken houden. Hier is bestuur NPO het niet mee eens. We hebben afgesproken dat een middaglossing een middaglossing is en een ochtendlossing een ochtendlossing is. Daarbij is tenzij toegevoegd. Evenals verantwoording van bestuur achteraf. De diervriendelijkheid is primair. De afspraak die we hebben gemaakt moet blijven staan. De Lossingscommissie bepaald of er gelost wordt. Het weer bepaald en de Lossingscommissie is verantwoordelijk voor een goed doordachte lossing.

Naar aanleiding van de vraag van kiesman Meijners, geeft voorzitter Buwalda aan dat de Lossingscommissie autonoom is en dus bepaalt of er gelost wordt.

Kiesman Jacobs vindt het een heikel punt. Wat wordt gezien als zeer uitzonderlijke situatie is de vraag. Hierin moet duidelijkheid komen. Afdeling 8 neemt hun voorstel terug en scharen zich achter het voorstel van afdeling 9.

Voorzitter Buwalda geeft aan dat het voorstel van afdeling 9 het volgende betreft, een middaglossing is een middaglossing en wanneer nodig tot maandag blijven staan. En het houdt in dat we altijd rijden. Kiesman Geerink vult aan dat de diervriendelijkheid 100% wordt ondersteund. Heldere afspraken zijn heel belangrijk.

Volgens Kiesman Wijfje lag het grootste probleem voor de overnachtspelers bij het opschuiven van de laatste vlucht. Dit moeten we nooit meer doen.

Kiesman Bransen stelt dat we met name nachtelijke aankomsten moeten vermijden. Als we vrijdag weten dat het Zuid Westen wind is, dan moeten de duiven de auto’s niet in. Dat zou betekenen dat we de auto’s in de hitte laten staan. We moeten het eerste wat is afgesproken blijven hanteren.

Kiesman Scherpenzeel geeft aan dat we er met de aanduiding ‘uitzonderlijke situatie’ niet mee komen. Dit moeten we proberen te definiëren en waterdicht te krijgen. Als we dit niet hebben, stelt het de Lossingscommissie ook voor een probleem. Het voorstel van afdeling 9 is de enige manier om dit probleem op te lossen. Marathonliefhebbers maken een keuze tussen een ochtend- en een middaglossing. Zij willen zekerheid in de lossingen.

Kiesman Van Kemenade stelt voor om de afstanden op te trekken, gezien de evolutie van de duif. Dan maakt de tijd van de lossing minder uit. Afdeling 3 kan zich vinden in de huidige afspraken, zoals die er liggen.

Kiesman Geerink legt uit dat er niet bewezen is, dat het langer overstaan slecht zou zijn voor de duiven. Daar lijden de duiven niet onder.

Voorzitter Buwalda brengt het voorstel van afdeling 9 in stemming. Met 13 stemmen voor, 8 stemmen tegen en 1 onthouding wordt het voorstel aangenomen.

Voorstel afdeling Gelders Overijsselse Unie

Aanpassing begrippenlijst

In de loop der jaren is de term meerdaagse fondvluchten gewijzigd in marathonvlucht met middaglossing. Afdeling 8 heeft een voorstel ingediend om de begrippenlijst aan te passen inzake deze term wijziging.

Kiesman Jacobs vult aan dat de laatste zin in het voorstel verwijderd moet worden, wegens het aannemen van het voorstel van afdeling 9 aangaande het lossingsbeleid. Voorzitter Buwalda geeft aan dat de definiëring van de begrippen aan de neutralisatietijd commissie wordt voorgelegd.

De aanpassing van de begrippenlijst wordt door de vergadering aangenomen.

Spelende leden in plaats van papieren leden

Afdeling 8 stelt voor om te laten onderzoeken of het mogelijk is of het aantal spelende leden de basis kan vormen voor het minimale aantal verplichte leden per samenspel. Kiesman Jacobs licht toe dat de term ‘spelend lid’ veel gebruikt wordt in het reglement. Een goede en duidelijke definitie is van belang. Hiervoor is onderzoek nodig. Voorzitter Buwalda stemt in met het nader onderzoek laten doen.

Hoklijsten

Om het vele papierwerk te minderen en betere controle te kunnen houden, stelt afdeling 8 voor om de hoklijst te digitaliseren. Kiesman Van Gent vult aan dat ze willen voorstellen om één lijst te maken van de hok- en entlijst.

Voorzitter Buwalda legt uit dat de entlijst wettelijk is voorgeschreven. Voor wat betreft het digitaliseren van de hoklijsten, zouden we onderzoek moeten laten doen.

Kiesman Jacobs stelt dat de achterliggende gedachte handhaving is. In de praktijk blijkt dat liefhebbers meedoen, ook al hebben ze de hoklijst niet ingeleverd. Sommige verenigingen letten hier niet consequent op. Digitaliseren is hierin een belangrijk aspect, gezien de controle hierop. Voorzitter Buwalda geeft aan dat er voor de afdelingsbesturen ook een belangrijke taak ligt om de verenigingen te wijzen op het controleren. Als wij een systeem kunnen ontwikkelen om het makkelijker te maken, dan moeten we dat vooral niet laten. Er moet veel meer contact zijn tussen de afdelingsbesturen en de verenigingen. Het punt van de hoklijsten nemen we terug en gaan we laten onderzoeken of we kunnen digitaliseren.

 

Voorstel afdeling de Kuststrook

Reglementeren tekst ‘Postduiven en Pokken’

Afdeling 12 stelt voor om de tekst op de website inzake pokken te reglementeren. Voorzitter Buwalda licht toe dat dit niet in de reglementen opgenomen kan worden, omdat er nogal wat duivenziektes zijn. De verenigingsbesturen hebben de bevoegdheid om kennelijk zieke duiven te weigeren. Kiesman Kok geeft aan dat het een praktisch probleem betreft. Het is niet gelijk zichtbaar dat ze pokken hebben. Als het alleen op de website staat, dan is het meer een advies. Voorzitter Buwalda stelt nogmaals dat het niet kan worden opgenomen.

8.            ORGANISATIEONTWIKKELING

Op 7 en 8 oktober jl. zijn de preadviezen van de werkgroepen in Noord en Zuid besproken. De meningen liepen op sommige aspecten ver uiteen. Met name de organisatiestructuur kent een veelheid aan opmerkingen. Op 22 oktober jl. zijn de aangepaste adviezen overhandigd aan bestuur NPO. Binnenkort gaat bestuur NPO samen met een aantal bureaumedewerkers de stukken bespreken om tot een eerste opzet te komen. Vervolgens worden deze stukken besproken met de achterban. Het doel is om tot een haalbaar plan te komen. Een nieuwe koers moet ingeslagen worden om onze sport in stand te houden. Bestuur NPO heeft een gesprek gehad met de adviescommissie. Tot nu toe hebben ze uitstekende procesbegeleiding en adviezen geleverd. Nu is bestuur NPO aan zet.

Op 30 november aanstaande staat het overleg gepland met de kiesmannen. Het voorstel is om dit te verschuiven naar 28 december aanstaande. De vergadering gaat hiermee akkoord.

Kiesman Bransen is aanwezig geweest bij de bijeenkomst op 7 oktober jl. Het was een positieve avond, maar bestuur NPO laat individueel merken dat niet iedereen achter de plannen staat. Hij vindt het jammer dat de werkgroepen nu zijn opgeheven. Verder wordt het lastig voor bestuur NPO dat er twee afdelingsvoorzitters in bestuur NPO zitten. Voorzitter Buwalda legt uit dat bestuur en Bureau NPO aan de hand van de stukken die er liggen, een advies uitbrengen. Daarnaast kan nog gebruik worden gemaakt van adviezen van deskundigen.

Bestuur NPO vindt het geen probleem dat er twee afdelingsvoorzitters in zitten, nu zijn er nog de externen om ons daarop te wijzen. Daarbij staan wij als geheel bestuur achter het proces en de plannen, maar wij zijn erg gericht op de haalbaarheid. De bijeenkomsten van 7 en 8 oktober waren met name verschillend door de discussie over de platte organisatie en dat de afdelingen willen blijven bestaan.

Kiesman Scherpenzeel stelt dat de organisatie van de NPO het hete hangijzer is. Het door de voorzitter benoemde verschil, maakt het lastig om tot een compromis te komen en speelt eigenlijk al jaren. Zodra we meer in het eindstadium gaan komen, kan dit uiteindelijk de conclusie gaan worden. Hierdoor is hij bang dat we weer terug eindigen op het punt waar we 2,5 jaar geleden ook stonden.

Kiesman Meijners adviseert om door externen een haalbaarheidsonderzoek te laten uitvoeren.

9.            MEDEDELINGENMAP

Kiesman Van Kemenade vraagt of er in de begroting bij de aanvragen van lossingsvergunningen voor de Nationale/ Sectorale Concoursen is uitgegaan van een bepaald aantal lossingsvergunningen. Frank Marinus geeft aan dat dit op nacalculatie gaat. Naar aanleiding van de vraag van kiesman Provoost, geeft Frank Marinus aan dat er op een lossingsvergunning een naam staat en als de namen niet met elkaar corresponderen, dan kan je BTW vrijstelling in gevaar komen. Voorzitter Buwalda stelt dat alle afdelingen bericht moeten krijgen, wat ze precies moeten doen.

10.          RONDVRAAG

Kiesman Wijfje vraagt of het mogelijk is om een vlucht, die buiten het kader van het vluchtprogramma valt, als reservevlucht te laten tellen. Voorzitter Buwalda geeft aan dat het in het tijdschema moet passen.

Kiesman Geerink wil weten of de ondersteuning van de MSB box nog in orde komt. Frank Marinus legt uit dat Unikon de ondersteuning stop heeft gezet en is vervolgens van onze goedgekeurde hardware lijst afgehaald.

Verder wil kiesman Geerink als aandachtspunt meegeven dat als er lossingsvergunningen worden afgegeven, dat er eerst wordt gekeken of het wel kan. Losplaatsen waar onvoldoende ruimte blijkt te zijn, geeft veel geregel voor vergunningen en onzekerheid bij de liefhebbers. In een tijdig stadium moeten we helderheid krijgen met hoeveel we op welke losplaats kunnen staan. Voorzitter Buwalda vraagt of de commissie dit jaar weer een analyse wil maken van de losplaatsen. Deze wordt dan verspreid naar alle afdelingen.

Kiesman Bransen verzoekt om kort na het seizoen met alleen de lossingsverantwoordelijken, onder leiding van de Nationale Lossingscommissie, om tafel te gaan. Dit is om te evalueren en afspraken te maken. Voorzitter Buwalda stemt hiermee in en zal Bureau NPO verzoeken dit te organiseren.

Verder geeft kiesman Bransen aan dat het IWB het erg druk heeft en dit zou door meer dan één man moeten worden bemand. Voorzitter Buwalda licht toe dat Bestuur NPO het hier al over heeft gehad en afgesproken om samen met Arie van Dam te gaan kijken of we iemand ter ondersteuning kunnen vinden.

Tevens vraagt kiesman Bransen waarom Bestuur NPO geen gebruik maakt van ZIMOA in plaats van Meteoconsult. Voorzitter Buwalda stelt dat beide instellingen worden aangeschreven voor een offerte.

Als laatste wil kiesman Bransen meegeven dat we wel naar de ZLU moeten blijven kijken inzake neutralisatietijd.

Kiesman Scherpenzeel is er dit jaar tegenaan gelopen dat een aantal losplaatsen wel genoemd zijn, maar bij nader inzien niet kunnen gebruiken. We moeten ervoor waken dat dit niet weer voorkomt. Duffel blijkt vaak een probleem, vanwege kermissen en dergelijke.

Daarnaast wil kiesman Scherpenzeel weten hoe het staat met de criminaliteit op de losplaatsen.

Verder vraagt kiesman Scherpenzeel om ver van te voren te melden, wanneer er overhangende bomen of andere obstakels op de losplaats zijn, waardoor er niet gelost kan worden. Over de losplaats Tours hoorden we geluiden dat er niet gelost zou kunnen worden, maar het bleek prima te kunnen.

Eveneens wil kiesman Scherpenzeel weten wat de recente ervaringen zijn aangaande overleg met dierenorganisaties en ministerie over de afstanden van marathonvluchten.

Tot slot verzoekt kiesman Scherpenzeel om begeleiding en stelt voor om drie personen als vluchtleiding te hebben om te coördineren.

Secretaris Mackaay legt uit dat er nog een overleg volgt met de KBDB om de problemen inzake de losplaatsen te bespreken. Tours is een beperkte losplaats, maar het was ons niet bekend dat daar een blokkade was. Verder is de criminaliteit moeilijk te voorspellen. We kunnen wel een advies meegeven over bepaalde losplaatsen.

Kiesman Scherpenzeel heeft telefoontjes gekregen over Tours. Hij wil graag dat het vanuit NPO zijde wordt bekrachtigd of ontkracht. Zijn vraag is dan ook, of geprogrammeerde vluchten gewoon door kunnen gaan, tenzij daar vanuit de NPO een negatief advies over wordt gegeven. Secretaris Mackaay stemt hiermee in.

Bestuurslid Wijnen geeft aan dat er twee keer per jaar overleg is met het ministerie.

Kiesman Jacobs vraagt wanneer de afdelingen het overzicht van de losplaatsen met analyse ontvangen. Secretaris Mackaay geeft aan dat het van belang is om zo snel mogelijk de vliegprogramma’s van de afdelingen te ontvangen.

Kiesman Provoost vraagt waar aanvullende regelgeving van de afdelingen kan worden laten getoetst in verband met de rechtsgeldigheid. De heer Planting van het Beroepscollege geeft aan dat de aanvullende regels naar Bureau NPO gestuurd kunnen worden, waarna de Reglementencommissie het meeneemt in hun overleg inzake het Wedvluchtreglement.

14.          SLUITING

De voorzitter sluit de vergadering om 14.30 uur.

Realisatie door Four Digits op basis van Plone.