Persoonlijke hulpmiddelen

Home > Over NPO > Ledenraad > Notulen > Notulen Algemene Vergadering NPO - 28 april 2014

Notulen Algemene Vergadering NPO - 28 april 2014

NOTULEN ALGEMENE VERGADERING NPO D.D. 28 APRIL 2014 TE WIJCHEN

 

1.            OPENING


De voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur door iedereen te verwelkomen. Het voorwoord van de voorzitter vindt u op de website van de NPO. De Kiesmannen van Afdeling Zuid-Holland, de heer W. Vos en de heer D. van de Vrede, komen tijdens de opening binnen lopen.

2.            APPÈL DER KIESMANNEN


Tijdens de vergadering zijn 22 van de 22 kiesmannen aanwezig.

Aanwezig: Zeeland ’96: P.M. Provoost; Brabant 2000: P. van Kastel en Chr. van der Linden; Oost-Brabant: J. van Kemenade en J. Kuijpers; Limburg: J.H.C. Crombach en E. Gryson; Zuid Holland: D. van de Vrede en W. Vos; Noord Holland: W. Wijfje; Midden Nederland Nr. 7: A. van Amerongen en H. Bouwmeester; Gelders Overijssele Unie: B. Scherpenzeel, J. van Gent en F.H. Jacobs; Oost Nederland: B. Geerink en L. ter Huerne; Noord-Oost Nederland: P. Gast en R. Joling; Friesland ’96: S. Zeeman en W. van Dijk; De Kuststrook: G. Kok

Namens het Bestuur NPO zijn aanwezig: de heer D. Buwalda (voorzitter), de heer L.A. Mackaay (secretaris), de heer A. Geitenbeek (penningmeester), de heer W. Jongh en de heer J.A.M. Wijnen.

Namens het Bureau NPO zijn aanwezig: de heer F.A.E.M. Marinus (financieel manager), C.M.A.J.M. van Schaijk (beleidsmedewerker) en mevrouw S.Y. Schaapman (secretaresse).

De heer W. de Vries van het Beroepscollege heeft zich afgemeld. Evenals de Gouden Spelddragers, de heer E.J.M. Hoedemakers en de heer H. Wetzelaer.

Vanwege een afspraak in Lille, Frankrijk, zijn secretaris L. Mackaay en de heer Frank Marinus nog niet aanwezig. Zij zullen later aanschuiven. Hierdoor heeft voorzitter Buwalda het appel der kiesmannen voor zijn rekening genomen.

3.  VASTSTELLING NOTULEN ALGEMENE VERGADERING d.d. 15 MAART 2014

 

Kiesman Provoost vraagt wat de status is omtrent de kosten voor het doormelden van alle duiven bij Pigeon Village. Dit is nog niet bekend.

De notulen, actie- en besluitenlijst van 15 maart 2014 worden vastgesteld.

4.            NEUTRALISATIETIJDREGELING NF14


In de Algemene Vergadering van 15 maart jl. is door de heer Henk Geerink een presentatie gehouden over NF14. Naar aanleiding van deze presentatie zijn er opmerkingen binnengekomen. Henk Geerink geeft hier nu reactie op. De commissie denkt dat het verstandig is om het land in te gaan om het systeem uit te leggen. De weerstand is begrijpelijk, maar de commissie wil graag uitleggen dat de methode juist is. Het voorstel is om twee sessies te houden in Noord en Zuid Nederland. Kiesman Wijfje geeft aan dat twee bijeenkomsten te weinig is en hij stelt voor om naar de vier sectoren te gaan.

Zo zou de uitslag van de ZLU-vlucht vanuit Agen foutief zijn. De duiven zijn ’s ochtends gelost. De duiven van onder andere meneer Pepping komen in de neutralisatietijd. De duiven vliegen in feite wanneer de tijd stil staat en komen later in de uitslag. Er zijn duiven op een verdere afstand die sneller zijn. Vervolgens is er een duif van bijvoorbeeld meneer Volkens. Die staat op plaats 36. Die duif hoort volgens de snelheid op plaats 155. Meerdere duiven staan 40 tot 60 plaatsen te hoog in de uitslag. Een analyse van praktijkvoorbeelden staan op de website.

De duiven moeten in de volgorde worden geplaatst zoals ze volgens de snelheid gevlogen hebben. Het voordeel dat duiven jarenlang gehad hebben, is weg en dat is voor sommige liefhebbers slikken. Henk Geerink vraagt om uitslagen die niet juist zouden zijn te sturen naar het kantoor in Veenendaal. De commissie gaat er dan naar kijken.

Onduidelijkheid blijkt er te zijn over wanneer er in de neutralisatietijd geen duiven geconstateerd worden. Het is zo dat wanneer er geen duiven komen in de neutralisatietijd, er niet wordt geneutraliseerd.

Een ander punt dat Henk Geerink aanhaalt is de wijze van communicatie. Alleen via de medewerkers van het bureau wordt er gecommuniceerd. Niet via de diverse media.

De commissie adviseert om deze zomer te gebruiken om de vluchten met een ochtendlossing nader te analyseren. Kiesman Zeeman stelt voor om in 2014 helemaal proef te draaien en dan in 2015 de methode in te voeren. De commissie is echter van mening dat de NF14 een verbetering is voor de middaglossingen. Er staat niets in de weg om de NF14 voor middaglossingen niet voor dit seizoen al in te voeren. Daar zijn ook geen reacties op gekomen.

Kiesman Joling geeft aan dat er in de afdelingsvergadering uitgebreid over het voorstel is gesproken, maar dat de kiesmannen is meegegeven om er negatief over te beslissen. Wat toen nog niet bekend was, was dat het alleen om de middaglossing zou gaan. Hij voelt er toch wel veel voor om proef te draaien. Ook in afdeling Gelders Overijsselse Unie is vergaderd, maar hier was slechts 42% van de verenigingen aanwezig. Eigenlijk niet voldoende verenigingen om besluiten te nemen. Degenen die er waren, waren wel akkoord met de middaglossing. Naar de ochtendlossingen moet volgens de aanwezigen in deze afdeling nog wel goed gekeken worden. Er moet wel echt sprake zijn van gelijke kansen.

Kiesman Provoost vraagt zich af hoe men zich het proefdraaien voorstelt. Hij is van mening dat er gewoon een uislag met NF14 gemaakt kan worden. Het is een verbetering ten opzichte van wat er was. Achter de schermen kan de commissie dan een aantal ochtendlossingen uitdiepen. Misschien kan hiervoor een aantal vluchten van het vorig seizoen genomen worden. Dan kan de commissie snel aan de slag. De commissie bekijkt zelf hoe zij hier mee omgaat.

Met 18 stemmen voor wordt aangenomen dat bij marathonvluchten met een middaglossing de NF14-methode gebruikt gaat worden. Voor de ochtendlossingen wordt de methode verder uitgediept.

 

5.            VOORSTELLEN BESTUUR

a. Sport, Spelregels en Spelvreugde

 Vliegschema

Voorgesteld is om het raamwerk vliegprogramma zo aan te nemen, zoals het er nu ligt.

Kiesman Kok heeft gevraagd om de laatste Nationale jonge duivenvlucht, nu gepland op 13 september, te vervroegen. Voorzitter Buwalda geeft echter aan dat hier vorig jaar heel kritisch naar is gekeken. De datum wordt voor 2015 dan ook gewoon gehandhaafd.

Er is onduidelijkheid over het aantal marathonvluchten. Er lijken er zes in het schema te staan terwijl verderop in de stukken blijkt dat het om vijf vluchten gaat. De vlucht M6 is echter geen Nationale Vlucht.

In Afdeling Friesland ’96 wil men graag een week later starten. Wanneer er naar de bestaande vliegprogramma’s wordt gekeken, dan klopt de tweede week van april heel aardig.

In Afdeling Limburg vindt men dat er teveel vluchten worden georganiseerd. Met name de vitessevluchten lopen te lang door. Afdeling Zeeland ’96 vindt de afstand van de laatste drie jonge duivenvluchten te kort.

Op de combinatie oude en jonge duiven is veel commentaar. Er wordt aan getwijfeld of dit qua vervoerscapaciteit wel haalbaar is. In de Afdeling Gelders Overijsselse Unie kende men voorheen gemengde vluchten (g-vluchten). Een peiling in de afdeling liet vorig jaar zien dat men deze vluchten niet meer wilde. Ze zijn afgeschaft. Nu zien de leden deze oude en jonge duivenvluchten naast elkaar als g-vluchten. Omdat men in de Afdeling Gelders Overijsselse Unie op hoofdlijnen voor een centraal programma is, staan de kiesmannen voor een dilemma. Hoe nu te stemmen.

Kiesman Wijfje geeft aan vanavond niet te mogen stemmen. Hij heeft nog niet met de achterban kunnen overleggen.

Verschillende kiesmannen stellen vragen over de afstanden. Hier moet volgens hen nog eens goed naar gekeken worden. Voorzitter Buwalda geeft aan dat er inderdaad naar de afstanden nog gekeken moet worden. De capaciteit van het vervoer zou volgens hem geen probleem op moeten leveren. Het zit hem in dit geval in de afstemming tussen de afdelingen.

Het voorgestelde vliegschema wordt in stemming gebracht. Wel met de opmerking dat er nog kritisch naar de afstanden wordt gekeken. Met 15 stemmen voor, 6 tegen en 1 onthouding wordt het voorstel aangenomen. 

Inkorfbeperking

Het eerlijkere spel staat centraal bij de inkorfbeperking. Voorzitter Buwalda geeft aan dat nee roepen makkelijk is, maar dan moet men wel met een alternatief komen. Er moet nu eerst besproken worden of we dit willen. Het werk dat het al dan niet oplevert, is een ander verhaal.

De term ´inkorfbeperking´ wordt bekritiseerd. Dit klinkt meteen zo negatief terwijl het zo niet bedoeld is. Er moet een positievere kop voor bedacht worden.

Verschillende kiesmannen stellen voor om eerst een pilot in verschillende afdelingen te houden. Hierna zijn de consequenties beter te overzien en kan een definitief besluit genomen worden.

Voor de aantallen duiven die op de vlieglijsten moeten komen, moet gekeken worden naar gemiddelden van afgelopen seizoenen.

Voorzitter Buwalda stelt namens het bestuur voor om te stemmen over dat men in principe wil werken met vlieglijsten. In de najaarsvergadering komt de uitwerking ervan opnieuw aan de orde. De stemming strand echter in een 50/50-uitslag. Met 10 stemmen voor, 10 stemmen tegen en 2 onthoudingen is er geen meerderheid. Bestuur NPO neemt het voorstel terug. Er wordt dit seizoen een pilot gehouden en hierbij wordt nog een aantal aspecten nader bekeken.

Officiële Kampioenschappen

Het voorstel aangaande de officiële kampioenschappen is onlosmakelijk verbonden met het voorstel inzake inkorfbeperking en wordt eveneens teruggenomen.

Nationale Inkorfcentra

Voorgesteld is dat een inkorfcentrum gemiddeld 75 duiven moet hebben en 5 inkorvende leden. Het aantal duiven vinden veel kiesmannen een bezwaar. Ze hebben liever minder duiven en meer liefhebbers. Besloten wordt om het aantal duiven te laten vervallen en dat er minimaal 7 leden moeten inkorven. Dit voorstel wordt unaniem aangenomen.

 

Invliegduiven

Het voorstel om invliegduiven af te schaffen en trainingsduiven in te voeren, wordt aangepast. De afdeling bepaalt niet of trainingsduiven worden toegestaan. Dat is landelijk beleid. In deze vergadering wordt bepaald dat trainingsduiven acceptabel zijn. Dat betekent dat niemand kan weigeren om trainingsduiven in te korven. Een duif die in concours staat is geen trainingsduif.

b. PR, Communicatie en Ledenontwikkeling

Eerder is al besloten dat de website van de NPO moet worden aangepast. De offertes zijn binnen. In de Bestuursvergadering van 5 mei besluit Bestuur NPO welke partij de website gaan redesignen. De FBCC wordt na het maken van de keuze geïnformeerd.

In september wordt gestart met het educatief programma. Om dit te kunnen realiseren is nieuw personeel aangetrokken. Verenigingen kunnen straks een beroep doen op de deskundigheid op het bureau. Er wordt structureel ondersteuning aan verenigingen geboden.

c. Overig

De laatste twee voorstellen betreft kleine verenigingen en het opstellen van profielen van commissieleden en bestuur. Aan beide onderwerpen wordt reeds aandacht besteed. De Afdelingen hebben begin februari bericht gekregen welke verenigingen volgens het reglement te klein zijn en waar aandacht aan besteed moet worden. Voorzitter Buwalda benadrukt nog een keer dat grenzen gesteld moeten worden, maar dat vooral getracht moet worden de verenigingen te blijven helpen. Kiesman Jacobs vindt het niet duidelijk wat spelende leden zijn. Die definitie zou uitgewerkt moeten worden. Aangegeven wordt dat hier later, in Op (de) Hoogte, duidelijkheid over gegeven wordt. Met het opstellen van de profielen van commissieleden en bestuur is een begin gemaakt.

6.            STAND VAN ZAKEN ORGANISATIEVERNIEUWINGSTEAM


Het laatste punt op de agenda betreft het OrganisatieVernieuwingsTeam. Er is een commissie ingesteld die het bestuur adviseert over de structuur. Mevrouw Schothuis heeft voor de functie moeten bedanken. Zij heeft een andere functie. Voorzitter Buwalda bedankt haar voor haar inzet. Hans van der Veer is aan het team toegevoegd.

Maandag 1 september wordt er weer een Algemene Vergadering gehouden. Dan komen de stukken over de structuur aan de orde. De Unieke Werkgebieden worden in ieder geval een punt van discussie.

7.            RONDVRAAG


Kiesman Van Kemenade vraagt wat de uitkomst van het overleg in Frankrijk is. Voorzitter Buwalda geeft aan dat dit binnenkort in Op (de) Hoogte wordt gepubliceerd.

Kiesman Joling spreekt de wens vanuit Afdeling Noord-Oost Nederland uit, om een aantal keren per jaar een bondsblad uit te geven. Volgens voorzitter Buwalda is dit te duur en dus kostentechnisch niet mogelijk.

Kiesman Van Kemenade vraagt of er uitsluitsel is omtrent het melden bij Pigeon Village. Frank Marinus legt uit dat Pigeon Village mondeling heeft toegezegd dat alles kan, maar ze willen niets schriftelijk toezeggen.

Verder wil Kiesman Van Kemenade weten of het bestuur al gekeken heeft naar de e-mail, inzake de uitspraak van de dopingcontrole, die hij naar hen heeft toegestuurd. Voorzitter Buwalda geeft aan dat dit nog binnen het bestuur besproken moet worden.

Kiesman Geerink stelt dat Afdeling Oost Nederland het bestuur schriftelijk heeft geïnformeerd over Brive. Dit bleek in de Mededelingenmap van de Algemene Vergadering van maart 2013 te staan, maar is nooit bediscussieerd. Dit brengt het een en ander teweeg in de reacties. Wat betreft Afdeling Oost Nederland mag het op risico van de liefhebber zijn. En zou het dus kunnen dat jonge duiven ingezet worden in de periode voor St. Vincent. Voorzitter Buwalda legt uit dat er in de Mededelingenmap ook besluiten staan, zoals in dit geval. Het is een kwestie van diervriendelijkheid en de mogelijkheid om voedsel te zoeken op het land. Hier moeten we uiterst zorgvuldig mee omgaan. Als u echt vindt dat het anders moet, dan moet u het via een voorstel indienen.

Kiesman Wijfje geeft aan dat er in de organisatiestructuur staat dat er vertegenwoordigers vanuit rayons naar de vergaderingen gaan. Rayons hebben statutair geen recht. Wanneer je hen wil laten gelden, moet het reglement aangepast worden. Voorzitter Buwalda geeft aan dat het OrganisatieVernieuwingsTeam met een plan komt en dit wachten we eerst af. 

8.            SLUITING


De voorzitter sluit de vergadering om 23:10 uur.

Realisatie door Four Digits op basis van Plone.