Persoonlijke hulpmiddelen

Home > Over NPO > Ledenraad > Notulen > Notulen Algemene Vergadering NPO - 31 oktober 2015

Notulen Algemene Vergadering NPO - 31 oktober 2015

 

1.            OPENING

De voorzitter opent de vergadering om 10:30 uur door iedereen te verwelkomen. Het voorwoord van de voorzitter vindt u op de website van de NPO.

2.            Appèl der Kiesmannen

Tijdens de vergadering zijn 21 van de 21 kiesmannen aanwezig.

Aanwezig: Zeeland ’96: M.J. Laban; Brabant 2000: P. van Kastel en A. Swagemakers; Oost-Brabant: J. Kuijpers en H. van Boxmeer; Limburg: H. Stevens en A. van Dort; Zuid Holland: D. van de Vrede en W. Vos; Noord Holland: W.C.J. Wijfje; Midden Nederland Nr. 7: A. van Amerongen en J.J. van der Veer; Gelders Overijssele Unie: F.H. Jacobs en W. Pasman; Oost Nederland: J.N. Bosman en U. Kögging; Noord-Oost Nederland: P. Gast en A.J. van der Linden; Friesland ’96: S. Zeeman en W. van Dijk; De Kuststrook: G. Kok

Namens het Bestuur NPO zijn aanwezig: de heer D. Buwalda (voorzitter), de heer L.A. Mackaay (secretaris), de heer A. Geitenbeek (penningmeester) en de heer W. Jongh.

Namens het Bureau NPO zijn aanwezig: de heer F.A.E.M. Marinus (bureaumanager) en mevrouw S.Y. Schaapman (secretaresse).

De volgende personen hebben zich afgemeld voor deze Algemene Vergadering: de heer R. Veen van het Beroepscollege. En Gouden Spelddragers de heer D. Lindner, de heer P. Heersema en de heer P. Provoost.

3.     Vaststelling notulen Algemene Vergadering d.d. 2 maart 2015

Kiesman Jacobs geeft aan dat hij een vraag heeft gesteld over de maximale afstand voor jonge duiven. Hij wil deze graag toegevoegd zien aan de afsprakenlijst. Ze hopen op een antwoord.

Verder vraagt hij of het nu duidelijk is hoe lang we de oude chipclips nog kunnen gebruiken. Secretaris Mackaay legt uit dat de clips bij ons blijven bestaan. Vast voetringen met vleugels worden tot en met 2020 toegestaan. Clips blijven tot 2017 nog te koop. Daarna zal er een voorraad beschikbaar blijven voor naleveringen. Kiesman Jacobs veronderstelt dat we dus vanaf 2021 geen clips meer kunnen gebruiken voor jonge duiven. Secretaris Mackaay zegt dat clips voor oude duiven nog altijd te gebruiken zijn. De clips worden nu minimaal besteld en de verwachting is dat het geruisloos over zal gaan. Kiesman Jacobs vindt het belangrijk dat het advies aan de leden moet worden gegeven dat ze geen clips meer moeten gaan bestellen. Voorzitter Buwalda zegt deze communicatie toe.

Kiesman Van der Veer heeft schriftelijk vragen gestuurd, maar hier nog geen antwoord op ontvangen. Voorzitter Buwalda biedt zijn excuses aan en beloofd de vragen alsnog te beantwoorden.

Kiesman Jacobs verzoekt om de begrippenlijst, inzake spelend lid, op de website te wijzigen. En tevens de actielijst aan te passen. Verder zou er dit jaar een Pilot worden gehouden met Afdeling 5, 8 en 9, maar hier hebben we nog niets op terug gehoord. Voorzitter Buwalda legt uit dat het de bedoeling was om de Pilot te houden, maar dat dit niet is gelukt, gezien de situatie met de rekenaar. Hierbij zegt hij toe binnenkort te starten met de Pilot. 

De notulen, actie- en besluitenlijst van 9 maart 2015 worden vastgesteld. 

4.            Verkiezingen

Verkiezing bestuur NPO

Voorzitter Buwalda licht toe dat bestuur NPO op dit moment uit vier personen bestaat. Ze hadden de hoop om met een nieuwe kandidaat te komen, maar dit is tot nu toe niet gelukt. Wim Jongh heeft te kennen gegeven, dat hij zich vanaf vandaag terugtrekt als bestuurder van de NPO. Jan Wijnen heeft zich bij de vorige vergadering teruggetrokken. Voorzitter Buwalda legt uit hoe het tot nu toe verlopen is in het bestuur en spreekt zijn hartelijke dank uit richting Wim Jongh en Jan Wijnen. Intern zullen ze nog afscheid van elkaar nemen.

Hierna benadrukt voorzitter Buwalda dat er dringend kandidaten nodig zijn voor bestuur NPO en roept de kiesmannen hiertoe op. 

Verkiezing FBCC

De FBCC zorgt samen met de penningmeester voor een gezond financieel beleid. Frank Marinus levert de cijfers aan. Zo ontstaat de begroting die we hierna gaan behandelen.

De heer John Bosman en de heer Jan van Kemenade worden met applaus benoemd.

5.            Begroting 2016

Penningmeester Geitenbeek geeft aan dat in de verwachting voor 2015 de schikking niet is verwerkt. Dit hangt af van het resultaat wat eruit komt. Het uitgangspunt bij de daling van het ledenaantal is de meerjarenbegroting.

Gezien de ontwikkeling op organisatie gebied is er bij permanente ontwikkeling 20.000 euro opgenomen.

Het automatiseringstraject is in 2011 teruggegeven en in augustus is de opdracht overgedragen aan Aquadis. Dick Hoogkamer is aangesteld om bij te houden of ze zich aan de planning houden. Per 1 april kunnen we het in gebruik nemen. In de automatisering is opgenomen: algemeen, leden- en ringenadministratie en lossingsvergunningen.

Kiesman Van der Veer vraagt of er bij de automatisering ook gekeken wordt naar de afdelingsadministratie. Bureaumanager Marinus antwoordt dat die administratie nu al beschikbaar is en dat deze blijft bestaan.

Kiesman Van der Veer stelt dat het blijkbaar niet goed gaat met de Centrale Hokken, aangezien er € 10.000,- is begroot. Hij vraagt hier aandacht voor. Voorzitter Buwalda vindt het een uitermate zorgelijk punt. Bestuur NPO heeft overleg gehad met de Centrale Hokken en dit zal binnenkort weer plaatsvinden. De duif als voedsel in combinatie met de medicatie van de duif is de problematiek waar we tegenaan lopen.

Kiesman Van de Vrede stelt dat er nieuwe structuur wordt gemaakt met mevrouw Olfers. Hij vraagt of we ook naar de kosten van Bureau NPO kunnen kijken. Of er bezuinigd kan worden, ook gezien de kosten inzake PigeonVillage. Eigenlijk vraagt hij of er bij alle posten gekeken kan worden of er bezuinigd kan worden. Penningmeester Geitenbeek legt uit dat de bestuurskosten sterk onder de loep zijn genomen, evenals de kosten voor de FCI. Op dit moment proberen we om de FCI meer te laten betalen. We zitten er bovenop en proberen te bezuinigen waar mogelijk.

Kiesman Zeeman is van mening dat de kiesmannen op een aantal punten nog niet goed worden geïnformeerd in deze begroting. Losplaatsen is hier een onderdeel van. We zouden met elkaar hierover moeten spreken.

Volgens de voorzitter komt er een gigantisch probleem aan, op het gebied van het lobbywerk vanuit de kleindierenorganisatie. Kiesman Zeeman heeft gehoord dat dit wel meevalt. Hij wil graag beter geïnformeerd worden, zodat hij ook kritisch kan zijn. Voorzitter Buwalda geeft aan dat het belangrijk is dat we ons realiseren dat er ontwikkelingen zijn met betrekking tot wedstrijden met dieren. Binnenkort wordt u hier verder over geïnformeerd. Verder stelt hij voor om zorgvuldig om te gaan met deze materie. Door de WOWD is veel onderzoek gedaan en dat is voor het ministerie ook van belang. Kiesman Zeeman stelt dat de kiesmannen in detail moeten worden geïnformeerd als het niet openbaar kan. Hierdoor kan het breder uitgedragen worden.

Volgens penningmeester Geitenbeek is het misschien zinnig is om de notulen van de vergadering van het Platform Verantwoord Huisdierenbezit naar de kiesmannen te sturen. Kiesman Zeeman stelt voor om die mensen ook te vragen om een uitleg te komen geven aan de kiesmannen.

Kiesman Pasman geeft aan dat de boodschap omtrent dierenwelzijn vaak zorgelijk is. Het is belangrijk om op papier te zetten wat leden wel en niet moeten doen op dit gebied en dit te bespreken.

Voorzitter Buwalda weet dat er ontwikkelingen zijn en dat men goed geïnformeerd dient te worden. We moeten ons bewust zijn, zodat we onze mogelijkheden niet overschrijden. De notulen van de vergadering van het Platform Verantwoord Huisdierenbezit, kunnen gestuurd worden naar de kiesmannen.

Kiesman Van der Veer stelt dat één van de eisen van de overheid zal zijn, dat we een zelfregulerend karakter moeten hebben. Dit moet meegenomen worden in de organisatiestructuur. Het valt of staat met de mandaten die we elkaar verlenen.

Kiesman Gast geeft aan dat er kritisch naar de personeelskosten moet worden gekeken. De leden willen hier ook over op de hoogte gebracht worden. Tevens is er tijdens de afdelingsvergadering gesproken over de relatie tussen de afname van het ledenaantal en de kosten. Penningmeester Geitenbeek zegt dat de jaarrekening op onze website staat. Voorzitter Buwalda vult aan dat de kiesmannen gegevens ontvangen en daar ligt een taak om de achterban in te lichten. We moeten zorgvuldig omgaan met deze informatie.

De begroting wordt hierbij vastgesteld.

6.            Voorstellen Bestuur 

Vliegschema

Volgens voorzitter Buwalda is er veel tijd besteed aan het vliegschema om tegemoet te komen aan de opmerkingen in de amendementen. Er zijn een aantal kernpunten die naar voren komen; startdatums, marathonvluchten, maximale aantal vluchten en de natour. Het vliegschema is gemaakt op data. De start- en einddatum voor alle disciplines zijn genoemd. We hebben de afdelingen ruimte gegeven voor eigen invulling en een reservevlucht kan aangegeven worden. Bestuur heeft getracht rekening te houden met zoveel mogelijk wensen.

Kiesman Zeeman pleit ervoor om er projectmatig iets van te maken en voor 2017 in te stellen.

Voorzitter Buwalda wil het omdraaien en geeft aan dat als kiesmannen vinden dat er dringend naar gekeken moet worden, dat ze dan met voorstellen moeten komen. Kiesman Zeeman is van mening dat we er dieper op in moeten gaan en moeten uitvinden wat onze leden doen. Voorzitter Buwalda antwoordt dat in het bestuur zal worden gekeken hoe we de mening hierin van onze leden kunnen mobiliseren.

Kiesman Van Dort stelt dat hun afdeling twee weken eerder start en concludeert dat hun leden niet mee kunnen doen aan de Nationale Kampioenschappen. Ze komen in de problemen met twee vluchten. Voorzitter Buwalda stelt dat het de verantwoordelijkheid van de afdeling is als er eerder gestart wordt. Maar de Nationale Kampioenschappen worden pas berekend na de start van het officiële vliegseizoen. Alles wat voor de officiële start wordt vervlogen telt niet mee.

Kiesman Gast is het eens met kiesman Zeeman. Het standpunt van Afdeling Noord-Oost Nederland betreffende Chateauroux is bij bestuur NPO bekend. Zij willen deze vlucht graag naar E5 hebben, als afsluitende dagfondvlucht. Kiesman Zeeman ondersteunt dit.

Kiesman Wijfje geeft aan dat zijn afdeling graag de periodes wil opschuiven en met 2 weken wil verlengen.

Voorzitter Buwalda geeft aan dat er geen amendementen zijn binnengekomen en nu komen kiesmannen met aanpassingen op het vliegschema. Dit is niet acceptabel, want u bent hier te laat mee. Alhoewel voorzitter Buwalda aangeeft het wel te begrijpen.

Kiesman Jacobs stelt voor om op landelijk niveau uit te voeren wat zijn afdeling heeft gedaan, inzake hun enquête.

Verder geeft kiesman Jacobs aan een amendement te hebben ingediend en dit graag in stemming te brengen. Voorzitter Buwalda stelt dat dit wel een consequentie heeft voor het aantal vluchten. Hij brengt het amendement van Afdeling Gelders Overijsselse Unie in stemming. Met 4 stemmen voor en 17 stemmen tegen wordt het amendement niet aangenomen.

Afdeling Brabant 2000 heeft een amendement ingediend om de marathonvluchten een week naar voren te zetten. Kiesman Van Kastel geeft aan dit amendement terug te trekken.

Kiesman Van Dijk wil nog graag toevoegen dat er meer ruchtbaarheid moet worden gegeven aangaande het Nationaal Vliegprogramma. Er moet tijdig gepubliceerd worden. Voorzitter Buwalda stemt hiermee in.

Het vliegschema wordt hierbij aangenomen.

Voorstel commissie Afdeling 5 en 12

Bram Scherpenzeel geeft namens de ingestelde commissie 5 en 12 een uiteenzetting. (dit stuk is op te vragen bij Bureau NPO). De commissie is door bestuur NPO benaderd om te bekijken hoe ze afdeling 5 en 12 samen konden brengen. Conclusie is nu dat ze niet anders kunnen dan de opdracht terug te geven.

Voorzitter Buwalda bedankt de commissie, maar geeft tegelijkertijd aan hiermee weer terug bij af te zijn. Bestuur NPO heeft zich daarom juridisch laten informeren door twee advocaten. Hij wil nu geen discussie over de historie.

Er zijn twee wijzigingen voorgesteld. De eerste wijziging is de tekst van het Huishoudelijk Reglement artikel 3. De tweede wijziging betreft het werkgebied. In Zuid-Holland kunnen dan twee afdelingen bestaan. Er wordt een stemcommissie ingesteld, kiesman Van Kastel, kiesman Kögging en kiesman Jacobs.

Beide voorstellen worden met 19 stemmen voor en 2 tegen aangenomen.

De leden van het gebied kunnen nu zelf beslissen bij welke afdeling ze lid willen zijn. De leden en verenigingen worden door bestuur NPO hiervan op de hoogte gesteld. Het moet voor 31 december aanstaande plaats hebben gevonden.

Om 12:15 uur wordt de pauze gestart en om 13:15 uur wordt de vergadering hervat.

Organisatieontwikkeling

Na de lunch geeft mevrouw Marjan Olfers een presentatie over de organisatieontwikkeling. ‘Onze toekomst borgen’ dat is het doel. Mevrouw Olfers geeft aan betrokken te zijn bij meerdere organisaties. Ze kent inmiddels 50 bonden. Zo heeft ze bijvoorbeeld de wandelbond geholpen om een organisatieontwikkeling door te maken. Het lijkt haar dat de NPO toe is aan rust. Ze heeft zelden een organisatie gezien waarin zoveel conflicten zijn. Door de vele conflicten en tientallen rechtszaken is er geen tijd voor beleid. Gezien al die conflicten gaat het niet meer over de duivenliefhebber. Het moet in de toekomst weer gaan over ledenaanwas, verbetering van de dienstverlening, positief met elkaar omgaan, NOC-NSF en de financiële inrichting. Er moeten stuurgroepen en projectteams komen en dat kan alleen met de hulp van de kiesmannen.

Voorzitter Buwalda noemt het kernpunt nog een keer: ‘Als je wilt ontwikkelen dan moet je dat vanaf de basis doen’. Vandaag moet er een intentieverklaring afgegeven worden en bepaald worden of we hiermee verder willen of niet. Als we ermee verder willen, dan is de eerste stap om een groep te formeren om stappen te zetten samen met de kiesmannen. Niets doen, kan niet!

Met 16 stemmen voor en 5 stemmen tegen wordt het aangenomen.

Het bestuur gaat een datum plannen en uit elke afdeling zal zich iemand aanmelden voor het nemen van verdere stappen. Binnen 14 dagen wil bestuur NPO weten welke afgevaardigden van de afdelingen zich beschikbaar stellen.

 

7.            Voorstellen Afdelingen

 

Voorstellen van Afdelingen 1, 5, 7, 8, 9, 10 en 11

Voorstel 1 Juridisch adviseur

Door de afdelingen 1, 5, 7, 8, 9, 10 en 11 was een voorstel ingediend om afscheid te nemen met de juridisch adviseur van de NPO. Voorzitter Buwalda geeft aan erg geschrokken te zijn van dit voorstel. Het gaat over een persoon en over kwalificaties. Een goede argumentatie is bovendien niet aan de orde. Het bestuur wil er niet dieper op ingaan en vraagt de indieners het voorstel terug te trekken. Kiesman Van der Veer geeft aan dat hij als commissie die van doen heeft gehad met Pigeon Village, diverse stukken heeft gezien en die hebben ertoe bijgedragen dat dit voorstel is opgesteld. Er zou schade kunnen ontstaan van 400.000 of 500.000 euro. Je moet dan aansturen op een schikking.

Na een schorsing van 5 minuten wordt gemeld dat het voorstel wordt teruggetrokken. Kiesman Van der Veer geeft aan dat ze de gevoeligheid begrijpen. Ook met het aannemen van het plan van mevrouw Olfers zijn we hiertoe gekomen. Daarin zit ook rechtspraak.

Voorstel 2 Voormalige leden Afdeling 5 en 12

Dit voorstel is inmiddels aangenomen bij agendapunt 6.

Voorstel 3 Organisatiestructuur

Mevrouw Olfers is inmiddels al aan het woord gekomen en dat voorstel is aangenomen. 

Voorstel 4 Aanpassing Artikel A5 Reglement Rechtspleging NPO

Kiesman Van der Veer geeft aan dit voorstel terug te trekken. Dit zou een belemmering kunnen zijn voor Zuid-Holland.

Voorstel 6 Onverenigbaarheid van functies

Bestuur begrijpt dit voorstel en gaat hierin mee. Dit voorstel wordt door de vergadering aangenomen. De statuten zullen worden gewijzigd, zoals het voorheen was.

Voorstel 7 Onderzoek wedvluchtresultaten

Het bestuur heeft advies gekregen van de WOWD over dit voorstel. De WOWD is positief ten aanzien van de hoofdlijnen, maar acht het letterlijke voorstel ontoereikend omdat de materie complex is. De WOWD vraagt Rudo Reiling als projectleider van dit onderzoek waarbij meteodata statistisch vergeleken zullen worden met gegevens over het vluchtverloop. Rudo licht toe dat voortschrijdend inzicht in de relaties met het oog op het kennen van factoren - waaronder risicofactoren - van belang is om zelfregulering / risico reductie vorm te geven.

De vergadering stemt hiermee in.

Voorstel van Afdeling Noord Holland

Afdeling 6 heeft een oud voorstel van afdeling 9 uit de kast gehaald. Dit voorstel om leden de mogelijkheid te geven in een andere vereniging in te korven heeft het destijds niet gehaald. Het is een terechte constatering dat het aantal leden en verenigingen terugloopt. Wel iets om op alle fronten in beslissingen mee te nemen. Zeker moet echter zijn dat de concoursveiligheid niet in het geding komt. Toegezegd wordt om eraan te gaan werken, maar in ieder geval niet voor 2016.

 

8.            Rondvraag

Voorzitter Buwalda stelt dat er nog vragen van kiesman Van der Veer liggen. Het is een omissie dat het bestuur ze nog niet beantwoord heeft.

Kiesman Zeeman zou graag de vaststellingsovereenkomst ontvangen die met PigeonVillage is opgesteld. Voorzitter Buwalda vindt het belangrijk om te melden dat het niet aan de NPO ligt dat er verder niet over gepubliceerd is. Het bedrag mag niet bekend worden gemaakt door het bestuur. De penningmeester moet het wel opnemen in de boeken. Wat we hebben gepubliceerd hebben we verantwoord gevonden en wel bewust.

Kiesman Van de Vrede geeft aan dat er heel wat publicatie is geweest over elektronische systemen en chipringen. Hij vraagt of het bestuur heeft nagedacht over de kosten en of het nu steeds terugkomt. Bureaumanager Marinus legt uit dat er niet ieder jaar updates nodig zijn. We sparen alles op en na 5 jaar is er een update. We hebben afgedwongen bij de systemen die we nu hebben, dat ze nog 5 jaar bruikbaar zijn. Om een en ander te verduidelijken zal er nog een keer over worden gepubliceerd.

Kiesman Jacobs vraagt of er meer duidelijkheid is over het jachtseizoen dat geopend is in Frankrijk. Voorzitter Buwalda antwoordt dat het op de agenda staat van de FCI vergadering. Dit krijgt nog een vervolg.

Kiesman Van der Veer haalt aan dat zijn afdeling in het zuiden een lossing probeerden te organiseren op een donderdag en dat werd niet toegestaan. Maar op die donderdag stonden er wel lossingen van twee afdelingen op Teletekst. Het zou zo moeten zijn dat als de ene afdeling niet mag lossen, dat dit voor de andere afdelingen ook geldt. Voorzitter Buwalda legt uit dat bij de twee afdelingen de aanvraag voor lossingen eerder was gedaan. De aanvraag van uw afdeling kwam vlak ervoor. En toen zaten de andere afdelingen er al en u wilde er nog heen. De regelgeving voor de twee andere afdelingen was anders dan voor u en daarom is het zo gegaan.

Kiesman Van der Veer is van mening dat er goed gekeken moet worden naar de rol van het IWB. Zij moet meer een sturende rol krijgen. De rol van het IWB is cruciaal. Voorzitter Buwalda geeft aan dat het bestuur binnenkort een evaluatie heeft met het IWB.

Kiesman Van der Veer heeft nog vragen met betrekking tot het uitrekenen van de Nationale Kampioenschappen. Hoe worden de Nationale Kampioenschappen doorgevoerd en wie bepaalt of een bestand alsnog mag worden toegevoegd? Het toevoegen of aanpassen van liefhebbers of vereniging heeft ook voor de overige liefhebbers gevolgen. Wie gaat er doorrekenen en met welk bestand en wie houdt hier toezicht op?

Bureaumanager Marinus antwoordt dat we een uitspraak hebben van de arbiter, waarin staat dat D- en W-bestanden tijdig en correct moeten zijn ingestuurd. Zijn ze niet ingestuurd of niet correct, dan worden ze geweigerd. Dit betekent dat ze niet in aanmerking komen om in de uitslag opgenomen te worden en ook niet voor de Nationale Kampioenschappen. Hij neemt aan dat Pigeon Village geen bestanden meer toevoegt, die hij eerder geweigerd heeft. We moeten het dus doen met de berekeningen die door Pigeon Village gemaakt zijn. We hebben wel geconstateerd, dat er in de berekeningen fouten zitten. Dus mensen die wel in de uitslag staan maar niet in de kampioenschappen staan. Dan passen we berekeningen aan. Daarvoor gaan we reclames verwerken. Hierover zal ook over gepubliceerd worden.

Voorzitter Buwalda komt tot slot nog terug op het educatieve plan. In september gaan we de boer op hebben we gezegd. In eerste instantie was bedacht dat het via het bureau kon met ondersteuning van een externe. Het was de bedoeling om een stappenplan op deze vergadering te etaleren, maar dit is niet gelukt. Het bestuur heeft een aantal plannen liggen die ze binnen het bestuur moet bespreken. Er wordt met grote spoed aan gewerkt.

 

9.            Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 14:50 uur.

Realisatie door Four Digits op basis van Plone.