Persoonlijke hulpmiddelen

Home > Over NPO > Ledenraad > Notulen > Notulen Algemene Vergadering NPO 9 maart 2015

Notulen Algemene Vergadering NPO 9 maart 2015

1 Opening

De voorzitter opent de vergadering om 19:30 uur door iedereen te verwelkomen. Lees het voorwoord.

2 Appèl der kiesmannen

Tijdens de vergadering zijn 21 van de 21 kiesmannen aanwezig.
Aanwezig: Zeeland ’96: M.J. Laban; Brabant 2000: P. van Kastel en Chr. van der Linden; Oost-Brabant: J. van Kemenade en J. Kuijpers; Limburg: E. Gryson en H. Stevens; Zuid Holland: D. van de Vrede en W. Vos; Noord Holland: W.C.J. Wijfje; Midden Nederland Nr. 7: A. van Amerongen en J.J. van der Veer; Gelders Overijssele Unie: J. van Gent en F.H. Jacobs; Oost Nederland: B. Geerink en L. ter Huerne; Noord-Oost Nederland: P.
Gast en A.J. van der Linden; Friesland ’96: S. Zeeman en W. van Dijk; De Kuststrook: G. Kok.

Namens Bestuur NPO zijn aanwezig: de heer D. Buwalda (voorzitter), de heer L.A. Mackaay (secretaris), de heer A. Geitenbeek (penningmeester), de heer W. Jongh en de heer J.A.M. Wijnen.
Namens Bureau NPO zijn aanwezig: de heer F.A.E.M. Marinus (Bureaumanager), mevrouw C.M.A.J.M. van Schaijk (beleidsmedewerker), de heer P. Roks (PR en Communicatiemedewerker) en mevrouw S.Y. Schaapman (secretaresse).

De volgende personen hebben zich afgemeld voor deze Algemene Vergadering: de heer A. Swagemakers, reservekiesman Afdeling Brabant 2000 en de heer W. de Vries van het Beroepscollege. Tevens hebben Gouden Spelddragers de heer E. Hoedemakers en de heer P. Provoost zich afgemeld.

Voorstel agendawijziging toevoeging agendapunt 3a ingekomen stukken:

 • eerste rapportage van de 3 kiesmannen die in gesprek zijn geweest met de heer Compier
 • uitspraak van het Tucht- en Geschillencollege

 

3 Vaststelling notulen Algemene Vergadering d.d. 31 januari 2015

Kiesman Jacobs geeft aan dat ze tijdens de vorige vergadering de opmerking hadden gemaakt ten aanzien van de notulen van november. Dat ging over de volgende passage: wat niet voor iedereen duidelijk was, is dat voor de 500 km gekeken moet worden naar hart afdeling. Afdeling Gelders Overijsselse Unie heeft zowel schriftelijk als ook ter vergadering destijds aangegeven dat het naar hun mening 450 km moet zijn. Voorzitter Buwalda antwoordt dat hier straks op terug wordt gekomen bij de mededelingen. Kiesman Jacobs stelt dat dit de vorige keer ook werd gezegd en vraagt of dit nu ook wordt genotuleerd. Bij de mededelingen staat niet het uitgangspunt dat in 2000 is geweest. Kiesman Jacobs gaat akkoord als het nu wordt genoteerd en erop terug wordt gekomen.

Kiesman Van Kemenade refereert aan een onrechtmatigheid bij punt 4a net boven agendapunt 5, daar is melding gemaakt over de aansprakelijkheidsverzekering. Er is een dekking als er sprake is van onbehoorlijk bestuur. Dat kan niet. Er is geen dekking als er sprake is van onbehoorlijk bestuur. Er is wel dekking als er sprake is van gewoon normaal functionerend bestuur. Voorzitter Buwalda stemt in met deze aanpassing.

Verder geeft Kiesman Van Kemenade aan dat er nog geen antwoord is op de vraag aangaande de aanpassing van de kampioenschappen door PigeonVillage. Voorzitter Buwalda geeft aan geen bericht te hebben gehad van PigeonVillage. We hebben een e-mail gestuurd, waarin we stellen dat we er vanuit gaan dat er geen wijzigingen zijn. Bureaumanager Frank Marinus vult aan dat Pigeon Village telefonisch heeft gemeld dat het kan en dat er voor ons geen kosten aan zitten, omdat het al het programma zit. Daarop hebben wij een bevestigingsbrief teruggestuurd van de gemaakte afspraken en daar heeft hij niet meer op gereageerd.

Kiesman Zeeman stelt dat we met z’n allen hebben voorgestemd voor het protocol lossing, omdat de voorzitter zei dat we drie man hebben voor het IWB. Nu is inmiddels de situatie veranderd. Voorzitter Buwalda zegt dat kiesman Zeeman goed op de hoogte is. We hadden vier man en er zijn er nu nog twee over. Twee hebben zeer recentelijk afgezegd. Dus we zoeken nu weer een derde persoon voor het IWB. Dat is heel jammer, maar zo is het. Volgens kiesman Zeeman heeft dat wel invloed op het protocol. Voorzitter Buwalda is het niet met hem eens, want we gaan ervan uit dat we voor we beginnen te vliegen een derde man hebben. En als we hem niet hebben, dan heeft het geen consequenties voor het protocol, want dan gaan we het zo uitvoeren. Kiesman Zeeman trekt de conclusie dat we het nog niet gaan uitvoeren, omdat het op dit moment nog niet op orde is. Zodra het bestuur zijn zaakjes op orde heeft, dan gaan we met z’n allen mee. Voorzitter Buwalda stelt dat dit een verkeerde conclusie is, want aan het onmogelijke is niemand gehouden. Het bestuur probeert de derde man zo snel mogelijk te vinden. Volgens Kiesman Zeeman verschillen de voorzitter en hij dus van mening. In het verleden zijn we ook in de weer geweest met de code rood. Hier staat weinig van in de notulen. We hebben met elkaar
bepaald dat vooraf geen code rood meer wordt gegeven voor afdelingsvluchten. Dat moet wel genotuleerd worden. De discussie ging over of er van te voren code rood kan worden afgegeven. Kiesman Zeeman heeft toen gesteld, ook naar aanleiding van wat het bestuur toegezonden heeft, dat het alleen kan op de dag van lossing.
Daar heeft hij de conclusie uit getrokken dat de afdelingen niet meer van te voren worden geconfronteerd met code rood. Voorzitter Buwalda is het met Kiesman Zeeman eens en vult aan dat het ook in het protocol staat.

Kiesman Jacobs legt uit dat zij ten aanzien van pagina 4, een opmerking hadden gemaakt hoe het zit met de zaterdag- en zondagvliegers. Daarbij werd vanuit de NPO aangegeven dat, mocht de vlucht op zondag vervlogen worden en is er dan binnen het samenspel maar één vereniging die instuurt, dan telt hij toch nog mee voor het Nationaal Kampioenschap. Dit mist hij in de notulen. Voorzitter Buwalda stemt ermee in dit aan te vullen.

Kiesman Geerink stelt dat met betrekking tot de regeling van de marathonvluchten, is geciteerd uit het voorstel zoals we dat hebben ingediend, althans het amendement is aangenomen. Het vierde punt kwam daarbij te vervallen. Dat hebben we besproken. Daar waar de aanhef begint met: 'Afdeling 9 stelt voor om een nieuwe invulling te geven'. De lossingscommissie moet bestaan uit minimaal één lossingsverantwoordelijke uit de sectoren in Nederland. Is ook inbegrepen in het voorstel. En dat neemt u niet op in het verslag. Voorzitter Buwalda geeft aan dat dit klopt en dat dit nog moet worden toegevoegd.

Kiesman Jacobs vraagt wanneer de actielijst wordt verstrekt. Voorzitter Buwalda antwoordt dat er hard aan wordt gewerkt. De actielijst is wel klaar maar nog niet in het bestuur besproken. Zodra wij dat besproken hebben, dan krijgt de vergadering deze.
De notulen, actie- en besluitenlijst van 31 januari 2015 worden vastgesteld.

3A eerste rapportage van de 3 kiesmannen die in gesprek zijn geweest met de heer Compier

De heer Van der Veer, de heer Vos en de heer Zeeman zijn in gesprek geweest met de heer Compier. In de besloten vergadering is daar uitgebreid over gesproken. Daar is afgesproken dat het bestuur een opdracht zou formuleren. Dat heeft het bestuur ook gedaan. In hoofdzaak had deze opdracht een oriënterend karakter, omdatwe graag wilden weten wat voor mogelijkheden er zouden zijn om te komen tot eventuele afspraken rondom desituatie die is ontstaan. Het overleg had een inventariserend karakter. Het bestuur heeft van de drie kiesmannenverslagen gekregen en ze heeft de stukken bekeken. Inmiddels is er alweer overleg geweest met twee van dedrie kiesmannen. Hierin zijn afspraken gemaakt over het proces, wat we zouden moeten bewandelen gezien deinhoud van de verslaglegging. De planning was om het hier vanavond voor te leggen. Een proces waarin wetoewerken naar een overleg met de commissie, naar een extra vergadering met de kiesmannen, vanwege dekeuzemomenten die zijn genoemd door de commissie, maar ook de consequenties die keuzes hebben waar hetbestuur zich indringend over heeft gebogen, hebben geleid tot het punt dat we dit vanavond niet in een half uurtjeaf kunnen doen. Als je in overleg gaat, dan moet je de consequenties natuurlijk wel heel goed begrijpen, aftastenen juridisch laten adviseren wat wijs is. Dat is allemaal uitgewerkt.
Voorzitter Buwalda heeft zojuist het bericht ontvangen dat de heer Compier telefonisch heeft laten weten dat hijafziet van een verdere inventarisatie en mogelijkheden om tot elkaar te komen. Dat betekent dus dat wij weerterug zijn op de situatie van voor de besloten bijeenkomst. Er lopen een aantal procedures en die gaan gewoondoor. En dan moeten we maar kijken, hoe we daar uitkomen en wat de consequenties daarvan zijn. Gezien deprocedures die er nu lopen, moeten we die gewoon afwachten. Daar kunnen wij geen voortouw in nemen. Wemoeten kijken welke beslissingen er komen. Zodra de belangrijke beslissingen er zijn, dan zal het bestuur devergadering ook heel snel op de hoogte houden van de situatie. Hiermee is een einde gekomen aan een goedinitiatief van een aantal mensen. Deze mensen hebben zich aangeboden om te trachten tot een oplossing tekomen en dat vraagt veel tijd en energie. En wanneer je dan nu opeens hoort dat het eigenlijk voor niks isgeweest, is dat heel sneu. Bestuur dankt de kiesmannen, Van der Veer, Zeeman en Vos voor de acties die zehierin hebben ondernomen.
Kiesman Laban vraagt of meneer Compier ook heeft gemeld wat zijn motieven zijn, dat hij eerst aanvankelijk welen nu plotsklaps niet meer voor bemiddeling open staat. Voorzitter Buwalda geeft het woord aan Kiesman Vander Veer. Kiesman Van der Veer heeft meneer Compier gemeld dat ze een afspraak hadden staan om 31 maartbij elkaar te komen om de notities naast elkaar te leggen en de zaken te bespreken. Waarop hij antwoordde dathij het voor het seizoen niet meer geregeld krijgt en het wat hem betreft van de baan is.
Kiesman Jacobs stelt dat we tijdens de vorige vergadering in januari het er ook over hebben gehad en dat we hetheft in eigen handen zouden houden en proactief zouden zijn. Hij vraagt zich af of dit nog steeds het geval isomdat hij het gevoel krijgt dat we gaan afwachten. En het is nu niet bekend wat de vervolgprocedure is. VoorzitterBuwalda legt uit dat er twee partijen zijn en een ervan kapt ermee. De andere partij heeft van meet af aan heelerg zijn best gedaan om iets te kunnen regelen. Het hele traject is hier besproken. Een hele serie pogingen zijn ervan onze kant geweest en dat duidt op proactief beleid. En verder is de tegenpartij naar de arbiter en de rechtergegaan en dat is natuurlijk een situatie waar je niet proactief in bent. In die zin, dat we natuurlijk wel heelnauwlettend met onze juristen steeds de voorbereidingen hebben gedaan voor de verweerschriften, want daar zitwel heel veel werk in. Dat is ook proactief beleid en verder zouden wij niet weten wat we meer kunnen doen.Kiesman Jacobs geeft aan dat zijn opmerking meer bedoeld was voor als er een uitspraak komt. Dat we dan inieder geval voorbereid zijn en wat de vervolgstappen zijn vanuit de NPO. Voorzitter Buwalda antwoordt dat hetbestuur hier als een bok op de haverkist op zit.

Ondertussen gaan Kiesmannen Zeeman, Van der Veer en Vos even buiten de zaal met elkaar overleggen, wanter lijkt een misverstand te zijn ontstaan. Voorzitter Buwalda stemt ermee in.

3A uitspraak van het Tucht- en Geschillencollege

Dit betreft de Tucht- en Geschillenzaak tussen Afdeling 5 en 12. In het traject wat heeft plaatsgevonden tussenAfdeling 5 en 12 heeft het NPO bestuur een bemiddelende rol gespeeld. De bevoegdheden zijn bekend, dus ditwas de enigste mogelijkheid die ze heeft aangegrepen. De afdelingen hebben dit ook geaccepteerd. Uiteindelijkis er een afspraak gekomen tussen beide afdelingen in het bijzijn van het NPO bestuur. Waarin beide afdelingenhebben gezegd dat overgang van 5 naar 12 en andersom in de rede zou liggen, als die aanvragen zoudenkomen. Het betrof dan een overgang van individuele leden, dus niet voor verenigingen. Die afspraken zijn oppapier gezet. Soms niet helemaal geïnterpreteerd zoals de bedoeling was, maar uiteindelijk is het toch weer goedgekomen. Bestuur NPO heeft bij monde van het Bureau, die op zich heeft genomen om de controle te doen, nuhet ging om individuele leden met een zichtbare handtekening. Mocht het zo zijn, dat alle individuele leden vaneen vereniging te kennen hebben gegeven dat ze naar een andere afdeling willen, dan is dat gecontroleerd en inorde bevonden. Op deze manier zijn dus nu zes verenigingen overgegaan van afdeling 12 naar afdeling 5 en éénvereniging van afdeling 5 naar afdeling 12. Die verenigingen zijn naar het Tucht- en Geschillencollege gestapt.Uiteindelijk heeft het Tucht- en Geschillencollege gezegd dat deze regeling voor individuele leden rechtsgeldig isgezien onze eigen Statuten en Reglementen. Maar het Tucht- en Geschillencollege is wel van mening dat hetvoorgelegd moet worden aan de Algemene Vergadering. Volgens het bestuur ligt de bevoegdheid van deovergang van individuele leden bij bestuur NPO. Van deze bevoegdheid heeft ze gebruik gemaakt. Maar eenopdracht van het Tucht- en Geschillencollege wil ze niet naast zich neerleggen. Bestuur gaat ervan uit dat als hetTucht- en Geschillencollege hiermee akkoord gaat de Algemene Vergadering zich hierin kan vinden. VoorzitterBuwalda wil nog wel benadrukt hebben dat er een verschil is tussen het wettelijk kader en het kader vanverenigingsrecht. Het is een situatie van bevoegdheden voor een vereniging en als het gaat om stemrecht, danzijn er situaties waar een tweederde meerderheid en een derde meerderheid geldt. Dit is natuurlijk ook vanbelang, maar het Tucht- en Geschillencollege heeft gezegd dat de regeling die nu is gehanteerd rechtsgeldig isvoor ons. De Algemene Vergadering gaat hiermee akkoord.

4 Vergaderdata Algemene Vergaderingen NPO 2016

De vergadering stemt ermee in om de Algemene Vergaderingen NPO in 2016 op de volgende data vast te stellen:

 • zaterdag 12 maart 2016 om 10.00 uur
 • zaterdag 5 november 2016 om 10.00 uur


5 Jaarverslag 2014

Kiesman Van Kemenade heeft een paar tekstuele opmerkingen en naar aanleiding daarvan ook een vraag. In hetjaarverslag van de secretaris staan er 20.277 leden en bij de penningmeester staat dat er 20.358 ledencontributie hebben betaald. Frank Marinus legt uit dat er een vereniging is die buiten alle afdelingen valt. Dezeleden zijn wel lid van onze organisatie, maar staan niet in het overzicht van de secretaris.In het jaarverslag wordt melding gemaakt van het WOWD onderzoek naar het drinkgedrag van duiven. In datonderzoek wordt ook geconcludeerd dat er nog nader onderzoek nodig is. Hij verzoekt om het onderzoek uit tebreiden door ook het drinkgedrag tijdens transport te onderzoeken. Er zijn afdelingen die vanaf de verzamelplaatsnaar de losplaats geen drinkvoorziening hebben, maar er zijn ook afdelingen waar de duiven continue demogelijkheid hebben om te kunnen drinken. Als wordt onderzocht wat de duiven dan doen, weten we wat debetere optie is. Voorzitter Buwalda stemt hiermee in en belooft het op te nemen in de actielijst.Kiesman Van Kemenade vraagt of er meer te melden valt over de FCI voetringen. En dan met name inzake dewaarborg die de NPO erin wil bouwen en dat de oude chips nog jarenlang gebruikt kunnen worden. Er wordt evengediscussieerd over de termijn die is vastgesteld aangaande het gebruik van de oude chips. Uiteindelijk wordtbesloten om op de actielijst te plaatsen dat wordt uitgezocht welke termijn er precies is afgesproken.Verder haalt Kiesman Van Kemenade aan dat er aan andere landen is gevraagd om een financiële bijdrage envraagt of daar iets uit is gekomen. Secretaris Mackaay legt uit dat Patrick Derycke volop in overleg is met deZuid-Afrikanen om op één lijn te komen. Daarin wordt de criteria besproken wanneer er daadwerkelijk sprake isvan doping. Er worden testen gedaan met het geld dat daarvoor beschikbaar is gesteld. We hebben nu eendopingbureau in Utrecht. Het heeft absoluut een gevolg.
Voorzitter Buwalda dankt allen en zeker de secretaris voor het keurige verslag. Met applaus wordt het jaarverslaggoedgekeurd.

Penningmeester Geitenbeek licht het financieel verslag toe. De omzet is ten opzichte van de begroting € 21.000,-achter gebleven. Dit komt hoofdzakelijk door de chipringen. Tevens een correctiepost chipringen in gezeten, wanter waren in 2013 chipringen verkocht die nog in de voorraad waren meegeteld. Daarnaast zijn er in de omzet watkleine afwijkingen. In de activiteiten zien we een overschrijding van € 21.000,- ten opzichte van de begroting. Datkomt deels door echte overschrijdingen, maar daartegenover staan activiteiten die niet uitgevoerd zijn. Bijcontrole en preventie zijn dubbele monsters onderzocht. Bij juridische zaken is er natuurlijk een behoorlijke overschrijding en wel van € 7000,-. Kaderopleiding heeft juist een onderschrijding van € 8000,-, maar dit komt doordat het educatieve programma nog niet gestart is. We hebben geen kosten gemaakt op het gebied vanvervoer losplaatsen, want ze zijn niet bezocht en daar hadden we € 6000,- begroot. Bij het NPO Bureau zien we een onderschrijding van € 51.000,-. Enerzijds veroorzaakt doordat de vacature van de directeur in de begroting zat. We hebben daar ook het achterblijven van de afschrijvingen. Het automatiseringstraject heeft wat vertraging opgelopen. We zijn nu zover dat we leveranciers gaan uitnodigen om een offerte te maken. Verder hebben we de aanpassing van de website gehad. Enerzijds de website anderzijds de technische omgeving waarin die website draait. En dat per saldo resulteert erin dat we bijna nul begroot hadden en € 16.000,- overschot hadden in 2014. Het verbaasd kiesman Zeeman dat er helemaal niets gebeurt met de losplaatsen, terwijl dat één van de belangrijkste punten is in de duivensport. Hij vraagt wat daar achter zit. Penningmeester Geitenbeek vindt het erg zwart wit gesteld dat er helemaal niks gebeurt. Secretaris Mackaay legt uit dat ze er op de Convoyeursdag uitvoerig bij stil hebben gestaan. Verder zijn ze volop bezig met losplaatsen. Uitvoerig gesproken met de Franse Bond, omdat er een aantal losplaatsen zijn weggevallen. Overleg met de Fransen verloopt goed. In België is het mager gesteld. Daarmee zijn we al langere tijd in overleg over een aantal locaties. Secretaris Mackaay vertelt over een aantal losplaatsen. Het bezoeken van de losplaatsen is door omstandigheden niet uitgevoerd, maar er zijn zeker plannen om er naartoe te gaan. 18 maart aanstaande is secretaris Mackaay in Halle voor de FCI-vergaderingen, waar hij wederom zal spreken met de heer Van Bockstaele van de KBDB.

Kiesman Jacobs heeft twee vragen ten aanzien van het jaarverslag. Hij vraagt of de juridische kosten die begroot zijn voor dit jaar in lijn zijn met de huidige verwachtingen. En hij wil graag weten wanneer de kadervorming en opleidingen uitgevoerd gaan worden. Voorzitter Buwalda vertelt dat het educatieve plan een moeizaam proces is.Er wordt druk aan gewerkt, maar er is nog geen datum te noemen wanneer het van start gaat. Het doel is wel om het dit jaar op te starten.
Penningmeester Geitenbeek geeft antwoord op de eerste vraag van kiesman Jacobs. Voor de juridische kosten hebben we € 30.000,- zitten in de begroting 2015. Het meeste is besteed aan PigeonVillage. Vorig jaar was er een totaal van € 40.000,- aan juridische kosten, maar daar is € 13.000,- van af getrokken, omdat dit eind 2013 nog aanwezig was. Er lopen een aantal zaken, maar bestuur NPO denkt dat € 30.000,- redelijk zal zijn.

6 Verslag FBCC en decharcheverklaring

Penningmeester Geitenbeek geeft aan dat de functiebeschrijvingen van het personeel van Bureau NPO gereed zijn. Dit is het afgelopen jaar uitgevoerd en de kosten daarvan zitten ook in de cijfers van 2014. Verder spreekt hijeen woord van dank uit aan de FBCC voor de prettige samenwerking.
Per applaus verleent de vergadering decharge voor het financieel beleid zoals geëtaleerd.

Voorzitter Buwalda haalt aan dat we nu vier leden hebben bij de FBCC en daar moet een vijfde bij. Tevens is er een verschuiving van een FBCC lid naar het Beroepscollege. Dit betekent dat er vacatures zijn. De kiesmannen worden dringend verzocht om in hun eigen gelederen te gaan kijken of er geschikte mensen zijn die zitting kunnen nemen in de FBCC.

7 Verkiezingen

A. Verkiezing Bestuur NPO
De heren Geitenbeek en Wijnen zijn aftredend. Ze zijn beiden bereid door te gaan. Voorzitter Buwalda stelt voor om beide heren te benoemen voor een nieuwe periode. De Algemene Vergadering laat met applaus blijken akkoord te gaan.
Kiesman Zeeman merkt op dat er gekeken zou worden naar de dubbelfuncties, maar hier is niets aan gedaan. Hij wil dat de functie van de heer Wijnen met een schriftelijke stemming wordt behandeld. Dat is gelijk een enquête of de kiesmannen het wenselijk vinden dat er een dubbelfunctie is. Voorzitter Buwalda geeft aan dat het drie jaar geleden is aangenomen en er een reglementswijziging op is gekomen, waardoor het voor onbepaalde tijd is vastgesteld. Alleen met een voorstel voor de volgende Algemene Vergadering kan dit gewijzigd worden.Kiesman Van Kemenade geeft aan dat er nog steeds twee vacatures zijn bij bestuur NPO. We moeten eerst proberen om dat op tal te krijgen en geen oude schoenen weggooien voordat we nieuwe hebben.

B. Verkiezing FBCC
De heer Van Buijten is aftredend en herkiesbaar. Met applaus wordt de heer Van Buijten herbenoemd.

Kiesman Van der Veer heeft zojuist gebeld met de heer Compier. De heer Compier heeft aangegeven dat als de vergadering ermee instemt om door te gaan met de bemiddeling, dat hij dat ook wil. Kiesman Van der Veer is van mening dat hij dit dan wel schriftelijk moet vastleggen.

De vergadering wordt geschorst voor 5 minuten zodat bestuur NPO kan overleggen.

Voorzitter Buwalda geeft aan dat het bestuur het proces wil doorzetten, maar alleen met een schriftelijke bevestiging van PigeonVillage met daarin ook de reden waarom hij door wil gaan. Binnen een week moeten we het antwoord ontvangen hebben. Volgens kiesman Jacobs kan er pas akkoord worden gegeven, als hij weet wat het proces precies inhoudt. Voorzitter Buwalda antwoord dat het bestuur weer met de kiesmannen bij elkaar komen om er samen indringend naar te kijken.
Kiesman Gryson heeft veel moeite met de manier waarop het nu loopt. Hij wil geen zaken doen met iemand die zo veranderlijk is als de wind. Hij heeft er geen vertrouwen in en ook moeite mee dat er kiesmannen gaan bemiddelen, want wij zijn partij. Voorzitter Buwalda legt uit dat er in de Besloten Vergadering is besproken dat deze drie kiesmannen gaan overleggen met PigeonVillage. Tevens afgesproken dat bestuur NPO op papier zet wat hun status is. Het is een inventariserende activiteit. Bestuur houdt de kiesmannen heel nauw op de hoogte.Alle stappen die we zetten doen we samen. Voorzitter Buwalda vraagt aan de vergadering wie het eens is met het voorstel om PigeonVillage te verzoeken om binnen een week zijn bevindingen en wat hij van ons verwacht op papier te zetten. Met 17 stemmen voor, 2 tegen en 2 onthoudingen is het voorstel aangenomen.
Kiesman Van der Veer wil graag toevoegen, ter geruststelling van de kiesman uit Limburg, dat de werkgroep voorstelt om niet de bemiddelingen te voeren en dat daar andere mensen voor aangewezen worden. Voorzitter Buwalda vult aan dat het een inventariserende activiteit is en dat deze drie kiesmannen niet gaan onderhandelen.

8 Voorstellen bestuur

Spelend lid
Kiesman Van der Veer heeft een kleine aanvulling. Minimaal 1 keer moet per jaar zijn. Voorzitter Buwalda geeft aan dat dit correct is. Het amendement van Afdeling 8 heeft het bestuur overgenomen. De vergadering gaat akkoord met het bestuursvoorstel inzake spelend lid.

Kiesmannen per afdeling
Voorzitter Buwalda legt uit dat we vorig jaar hebben gezegd dat we een stap willen doen in het veranderingsproces. Dit willen we, omdat we al 6 jaar bezig zijn met allerlei activiteiten rondom het proces van verandering als het gaat om spelplezier, zeggenschap en invloed van het landelijk beleid en ook als het gaat om de structuur van onze organisatie. We zouden eerst kijken naar de zeggenschap van de personen in de Algemene Vergadering, waarbij van belang is dat de afvaardiging van de afdelingen een afspiegeling is van de disciplines. Van Afdeling Brabant is er een amendement gekomen. Straks hebben we overleg over het voorstel wat er ligt van het OVT team. Bestuur stelt voor dit punt daarin mee te nemen en het voor nu te parkeren.

Vaststellen nationale/sectorale vluchten 2016
Voorzitter Buwalda stelt dat de vluchten officieel vastgesteld moeten worden. Afdeling Brabant 2000 heeft een opmerking gemaakt ten aanzien van het Nationaal Vliegschema, waar Bestuur NPO mee akkoord gaat. Om tijdig iets te kunnen doen aan een eventuele wijziging van het Nationaal vliegschema, moeten we eerst kijken wat er precies aan de hand is. Evalueren is hierbij ook een belangrijk punt.
Kiesman Laban is van mening dat de data van 2016 moet worden vastgesteld en in mindere mate de stations.Met het oog op de samenwerkingsverbanden tussen de afdelingen die nu lopen en die er eventueel nog gaan komen. Met name voor de marathonvluchten. Er zal dan mogelijkerwijs een ander station gekozen moeten worden, waarbij voor beide afdelingen de afstand aanvaardbaar is. Als de stations nu ingevuld worden, dan wordt dat geblokkeerd. Tevens vraagt Kiesman Laban om met een gezamenlijk voorstel te komen om de sectorgrens ineen ander licht te gaan zien en te bediscussiëren wat we ermee zouden kunnen. Voorzitter Buwalda legt uit dat het geen enkel probleem hoeft te zijn. Iedere sector stelt zelf hun station vast. En dan hebben we ook nog de andere vluchten en de Nationale Vluchten.Kiesman Wijfje vertelt dat er op de afdelingsvergadering is aangegeven dat bestuur NPO twee jaar geleden heeft beloofd terug te komen bij de afdelingen en de fondclubs om over de marathonvluchten te praten. Er is toen ook afgesproken dat de minimum afstand 850 km is en vervolgens verandert de NPO dat weer in hart sector.Voorzitter Buwalda hoopt dat de onrust minder wordt en het vertrouwen in het bestuur er nog is.Kiesman Laban stelt voor de bevordering van de samenwerking om Dax/Cahors, evenals Tarbes/Montauban op één station te brengen. Voorzitter Buwalda antwoordt dat het hem geen enkel probleem lijkt.
Kiesman Van Dijk merkt op dat er 800 km staat bij de marathonvluchten, maar er was 850 km afgesproken.Voorzitter Buwalda legt uit dat we altijd 850 km hebben gehad. Minimale afstand is 800 km. Er had “hart afdeling”bij moeten staan in de Mededelingenmap.
Kiesman Gast vertelt een afdelingsvergadering te hebben gehad. Er was eerder al besloten om de dagfondvluchten in een noord en zuid gedeelte te doen. Dit houdt in dat het gescheiden dagfond vluchten zijn, behalve Chateauroux. Chateauroux is voor de liefhebbers van Afdeling 10 te ver.Voorzitter Buwalda stelt het programma vast met daarbij de opmerkingen die ook in het amendement zijn gemaakt ten aanzien van het Nationale Vliegschema. Hij stelt tevens dat als afdelingen situaties in het Nationaal Vliegschema zien waarbij het anders zou moeten, dat afdelingen zich tijdig moeten melden. Dan kan het meegenomen worden in de evaluatie en tijdig bericht worden wat eventueel anders zou kunnen. Zodat de programma’s voor 2016 op tijd klaar kunnen zijn.
Kiesman Jacobs vult aan dat Afdeling 8 in overleg met Afdeling 9 heeft besloten om een enquête op te zetten, om een aantal disciplines te evalueren en na te gaan hoe de leden over het Nationaal Vliegschema denken. Ter informatie kan deze enquête ook naar de NPO worden gestuurd. Wellicht zijn er nog meer afdelingen die er gebruik van willen maken. Voorzitter Buwalda accepteert het aanbod en bedankt kiesman Jacobs.
Kiesman Van Dijk geeft aan dat Afdeling 11 zich aansluit bij de opmerking van Afdeling 10. Chateauroux is voor hen ook te ver.

9 VOORSTELLEN AFDELINGEN

Voorstel van Afdeling 5
Afdeling 7 grenst aan een groot aantal afdelingen en dit voorstel zou grote problemen opleveren met de afrekening, geeft kiesman Van der Veer aan. Kiesman Jacobs voorziet grote problemen en is bang dat ze bij hen in de afdelingsuitslagen gaan komen. Kiesman Geerink deelt deze mening. Er is ook onduidelijkheid over de uitslagen die direct na de vlucht op internet komen te staan. Kiesman Gast merkt op dat er een voorbeeld is in zijn afdeling, dat het wel goed kan gaan en daar hebben ze geen problemen ondervonden. Kiesman Wijfje stelt voor om het per sector te regelen. Kiesman Van Kastel legt uit dat het bij Winver lastig wordt op het gebied van praktische uitvoering. Kiesman Van Kemenade stelt dat het niet wenselijk is als het over een paar mensen gaat,want dan moet je het niet landelijk doorvoeren.
Voorzitter Buwalda vraagt om stemming voor het voorstel van kiesman Van Kemenade om het zelf te regelen en het niet op te leggen. 19 stemmen voor en 2 stemmen tegen. Er komt dus geen reglementswijziging en als beide afdelingen het met elkaar eens zijn, dan is het mogelijk.

Voorstellen Afdeling 9
Voorstel 1, procedure aanvragen lossingsvergunningen:
Kiesman Geerink geeft aan dat dit voorstel een snellere weg lijkt te zijn en minder arbeidsintensief. Het moet wel via de afdeling aangevraagd worden. Kiesman Jacobs legt uit dat ze de procedure van Afdeling 9 in de praktijk hebben gevolgd. Nu blijkt het niet helemaal de juiste procedure te zijn en het reglementair niet klopt. Hierdoor voorstander van het laten aanpassen van de reglementen. Als afdeling kunnen we dan bij een aanvraag beoordelen of we daarmee akkoord zijn en op basis daarvan al dan niet een aanvraag bij de NPO indienen.Met 21 stemmen voor, wordt het eerste voorstel van Afdeling 9 aangenomen.

Voorstel 2, afslaan klokken in eigen vereniging:
Volgens kiesman Geerink kunnen we ervoor zorgen dat het in de kleine vereniging gezellig kan blijven als je niet op verschillende vluchten op andere plekken hoeft in te korven.Het wordt niet door het bestuur met een positief advies aan de leden voorgelegd, maar de D- en de W-bestanden mogen elkaar niet overschrijven. Men mag eerst een D-bestand insturen en vervolgens een W-bestand. Wanneer wordt gekeken naar hoe het moet werken, dan lijkt het geen problemen op te leveren voor de rekenaar.Bureaumanager Frank Marinus legt uit dat uiteindelijk het W-bestand overschreven wordt, waardoor de kloktijden op nul worden gezet, zodat er niet geconstateerd lijkt te zijn en het lid eruit valt. De controlegetallen kloppen dan niet meer. Kiesman Geerink geeft aan dat als het praktisch niet uitvoerbaar is, dat we het dan niet moeten doen.Hij stelt voor om het mee te nemen in de overleggen inzake de systemen. Voorzitter Buwalda zegt toe dat dit kan worden opgepakt door de Commissie Elektronische Constateersystemen.

Dispensatie grensgebieden
Kiesman Geerink vertelt dat dit voorstel in samenspraak met afdeling 8 is opgesteld. Het is een landelijk probleem en er moet beleid komen vanuit de NPO. We moeten elkaar meer van dienst zijn, maar dan wel met regels.Voorzitter Buwalda is van mening dat het vaak een emotioneel gebeuren is. We hebben duidelijk gezegd datafdelingsgrenzen niet heilig zijn. We gaan hard werken aan het ontwikkelen van het flexibel maken van grenzen,maar dat ligt bij de afdelingen. Voorzitter Buwalda verzoekt de afdelingen met een voorstel te komen.Kiesman Jacobs stelt dat afdeling 8 van mening is dat het een landelijk beleid moet zijn en er een uniforme regeling moet komen. Voorzitter Buwalda legt uit dat bestuur NPO de buik vol heeft van dispensaties. Het kost veel liefhebbers, omdat er niet altijd wij mee om wordt gegaan. Bestuur wil wel van de regeling af en vraagt of afdelingen het onderling niet zelf kunnen regelen. Kiesman Jacobs stelt voor dat bestuur NPO bij de volgende Algemene Vergadering met een voorstel komt. Voorzitter Buwalda stemt hiermee in.

Pilot
Kiesman Geerink stelt dat er tijdens de Algemene Vergadering van januari een besluit is genomen om de pilot voor 2015 opnieuw te laten uitvoeren. Afdeling 9 wil graag dat daar afspraken over gemaakt worden. Dan kan de pilot tijdig ingezet worden en er zullen een aantal afdelingen aan mee moeten doen.De vergadering neemt het voorstel om de pilot te houden aan met 19 stemmen voor en 2 stemmen tegen.Afdeling 5, 8 en 9 gaan de pilot uitvoeren.

11. Mededelingenmap

Kiesman Van der Veer stelt dat de leden van afdeling 7 het er niet mee eens zijn dat de uitslagen van afdelingsvluchten niet meer op teletekst worden gezet. Kiesman Jacobs stelt dat de leden van afdeling 8 verzoeken om dit jaar nog gebruik te maken van Teletekst en het parallel te laten lopen met de website. Voorzitter Buwalda geeft aan dat het is vastgesteld. Zoals het hier staat, zo gaan we het doen zegt hij.

Voor wat betreft de Elektronische Constateersystemen, heeft kiesman Van der Veer gehoord dat er vernieuwingen gaan plaatsvinden, waardoor het mogelijk zou zijn dat bepaalde systemen niet meer gebruikt kunnen worden. Oude systemen moeten bruikbaar blijven, wanneer er updates komen. Bureaumanager Frank Marinus legt uit dat er in de commissie EC Systemen gezegd is, dat de oude systemen nog minimaal 5 jaar mee moeten kunnen na een update. Ook met de trend dat het automatisch melden van duiven steeds meer gewoon wordt, is rekening gehouden. Dit is al besproken en alle protocollen zijn op elkaar afgestemd. Verder zijn de offertes onderhandelbaar en zal het bestuur ook alert zijn op de prijzen.

OrganisatieontwikkelingKiesman Van der Veer geeft, als lid van het Organisatie Vernieuwings Team, een korte presentatie over de organisatieontwikkeling. Voorzitter Buwalda geeft aan graag te horen van de kiesmannen wat zij ervan vinden,want het is een inventariserende activiteit.
Kiesman Jacobs stelt dat het uiteindelijk om de visie van de leden gaat. Draagvlak is van belang om een kans van slagen te hebben. Eerst moet de achterban geïnformeerd worden, waarna een standpunt ingenomen kan worden. De enquête gaat afdeling 8 uitwerken om uit te vinden hoe de leden de toekomst van de duivensport zien. In dit plan mist hij de onderbouwing en een toekomstvisie.
Kiesman Gryson heeft moeite met het schrappen van de afdeling. Er wordt nu van bovenaf geprobeerd om het erdoor te duwen, terwijl het van onderaf moet komen. De beperkende regels moeten opgeheven worden. Laat samenspelen zelf bepalen met wie en waar ze willen spelen.
Kiesman Van Dijk kan zich voorstellen dat het democratischer moet, maar dit zijn wel erg veel stemgerechtigden.Verder mist hij de financiële onderbouwing. Als de afdelingen opgeheven worden, dan gaat dit veel manurenkosten. Werk dat nu door vrijwilligers wordt gedaan, moet dan door betaalde krachten worden uitgevoerd.Daarnaast is kiesman Van Dijk het eens met afdeling 4 inzake de samenspelen.
Kiesman Van Kastel geeft aan dat afdeling 2 een kiesmannen stelsel met grote aantallen niet zien zitten. Het natuurlijk verloop moeten we laten begaan, dan komen de samenwerkingen er vanzelf.
Kiesman De Vrede is van mening dat er teveel op detail wordt ingegaan. De visie voor de lange termijn ontbreekt.Hij stelt voor om per afdeling een toekomstvisie op papier te zetten. Daarna naast elkaar leggen en de raakvlakpunten eruit halen. Dit geldt ook voor bestuur NPO. Wat is hun toekomst en wat zijn de bevoegdheden.Kiesman Geerink stelt dat draagvlak ontzettend belangrijk is. Het zal vanuit de 12 afdelingen moeten komen.Binnen afdeling 9 was men enthousiast over het voorstel van het kiesmanstelsel. Het ontbreekt nog wel eens aan echte betrokkenheid bij het kleine gezelschap, dat we nu hebben. Betrokkenheid wordt vergroot bij een grotere groep kiesmannen. Het is wel nodig om afspraken te maken inzake rondes en termijnen tijdens vergaderingen.Kiesman Gast en kiesman Van Kemenade zijn beiden van mening dat er duidelijker moet worden gecommuniceerd in de stukken en met meer toelichting. Het gaat niet om het uiterlijk, maar om de inhoud.Kiesman Wijfje haalt aan dat er al samenwerkingen zijn tussen afdelingen. Plannen moeten eerst goed uitgewerkt worden. En laat de afdelingen ook maar met een visie komen.
Voorzitter Buwalda geeft aan dat de kernpunten op een rij worden gezet, er zal meer toegelicht en geconcretiseerd worden en bekeken worden hoe er inspraak van de leden kan worden verkregen. In het najaar komt het bestuur erop terug.
Daarnaast wordt afgesproken dat de afdelingen en bestuur NPO eind september hun visie op papier hebben. Het OVT zal zorgen voor een leidraad. Uiteindelijk zal er tot een gezamenlijk plan gekomen moeten worden. In het najaar moet het stuk in de Algemene Vergadering aan de orde komen.

12 Rondvraag

Kiesman Van der Veer heeft schriftelijk vragen ingediend. Voorzitter Buwalda zegt toe hier schriftelijk op te antwoorden.

13 Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 22.37 uur.


Actielijst Algemene Vergadering NPO 9 maart 2015

  1. Aanpassen in notulen van 31 januari 2015: Er is geen dekking als er sprake is van onbehoorlijk bestuur, maar wel bij een normaal functionerend bestuur.Wanneer een vlucht op zondag vervlogen wordt en er is binnen het samenspel maar één vereniging die instuurt, dan telt hij toch nog mee voor het Nationaal Kampioenschap.De lossingscommissie moet bestaan uit minimaal 1 lossingsverantwoordelijke uit de sectoren.
  2. Bestuur tracht een derde man voor het IWB zo snel mogelijk te vinden en te installeren.
  3. Onderzoek naar het drinkgedrag van duiven uitbreiden door het drinkgedrag tijdens transport te onderzoeken.
  4. Kiesmannen gaan kijken of ze geschikte mensen kunnen vinden die zitting kunnen nemen in de FBCC.
  5. Bestuur NPO houdt de kiesmannen nauw op de hoogte omtrent proces PigeonVillage.
  6. De vluchten Dax/Cahors en Tarbes/Montauban worden teruggebracht naar één station.
  7. Wanneer afdelingen situaties in het Nationaal Vliegschema zien waarbij het anders zou moeten, melden zij dit tijdig bij Bureau en/of bestuur NPO.
  8. Afdeling 8 zal de enquête inzake het Nationaal Vliegschema ter informatie naar de NPO sturen.
  9. Het voorstel van afdeling 9 omtrent het afslaan van klokken in eigen vereniging, wordt meegenomen door de Commissie Elektronische Constateersystemen.
  10. Bestuur NPO komt bij de najaarsvergadering met een voorstel voor de dispensatieregeling.
  11. Het organisatieontwikkelingsplan zal verder geconcretiseerd en toegelicht worden. Tevens zal gekeken worden hoe er inspraak van de leden kan worden verkregen. In het najaar ligt er een stuk.
  12. De afdelingen en bestuur NPO zorgen dat ze eind september hun visie over de toekomst van de duivensport op papier hebben. OVT draagt zorg voor de leidraad.
Realisatie door Four Digits op basis van Plone.