Persoonlijke hulpmiddelen

Home > Over NPO > Ledenraad > Notulen > Notulen Algemene Vergadering NPO - 31 Januari 2015

Notulen Algemene Vergadering NPO - 31 Januari 2015

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering om 10:00 uur door iedereen te verwelkomen. Het voorwoord van de voorzitter vindt u op de website van de NPO. 

2. Appél der Kiesmannen

Tijdens de vergadering zijn 22 van de 22 kiesmannen aanwezig.

Aanwezig: Zeeland ’96: M.J. Laban; Brabant 2000: P. van Kastel en Chr. van der Linden; Oost-Brabant: J. van Kemenade en J. Kuijpers; Limburg: E. Gryson en H. Stevens; Zuid Holland: D. van de Vrede en W. Vos; Noord Holland: W.C.J. Wijfje; Midden Nederland Nr. 7: A. van Amerongen en J.J. van der Veer; Gelders Overijssele Unie: B. Scherpenzeel, J. van Gent en F.H. Jacobs; Oost Nederland: B. Geerink en L. ter Huerne; Noord-Oost Nederland: P. Gast en J. Profijt; Friesland ’96: S. Zeeman en W. van Dijk; De Kuststrook: G. Kok

Namens Bestuur NPO zijn aanwezig: de heer D. Buwalda (voorzitter), de heer L.A. Mackaay (secretaris), de heer A. Geitenbeek (penningmeester), de heer W. Jongh en de heer J.A.M. Wijnen.

Namens Bureau NPO zijn aanwezig: de heer F.A.E.M. Marinus (Bureaumanager), C.M.A.J.M. van Schaijk (beleidsmedewerker) en mevrouw S.Y. Schaapman (secretaresse).

De volgende personen hebben zich afgemeld voor deze Algemene Vergadering: de heer J.H.C. Crombach, Kiesman Afdeling Limburg en de volgende Gouden Spelddragers: de heer P.M. Provoost, de heer E.J.M. Hoedemakers en de heer H. Wetzelaer. Tevens de heer P. Meesters van de Klokkencommissie.

Voorzitter Buwalda geeft aan dat agendapunt ‘Rekenaar Pigeon Village’ wordt toegevoegd en wordt behandeld na agendapunt 4. Op 18 februari aanstaande wordt er dringender ingegaan op dit onderwerp.

3. Vaststelling Notulen Algemene Vergadering d.d. 1 november 2014

Kiesman Van der Veer vraagt of er gekeken is naar definitie van spelende leden. Voorzitter Buwalda geeft aan dat de definitie volgens Bestuur NPO als volgt is: een spelend lid is een persoon met een eigen hokcoördinaat en deze persoon heeft een hoklijst en een entlijst ingeleverd. Deze persoon doet ook mee aan wedvluchten. Ook als iemand maar één keer aan een wedvlucht meedoet, is het een spelend lid.

Op de vraag van Kiesman Jacobs of de definitie wordt toegevoegd aan de begrippenlijst, antwoordt Voorzitter Buwalda dat het wordt toegevoegd als de vergadering ermee akkoord gaat. Verder wordt gesteld dat de afdelingen verantwoordelijk zijn voor de handhaving.

Naar aanleiding van de vraag van Kiesman Gryson of leden die alleen trainingsduiven inzetten ook spelende leden zijn, legt Bestuurslid Wijnen uit dat er niemand is die het hele jaar lang alleen trainingsduiven inkorft.

Bestuur NPO wil meteen over de neergelegde definitie stemmen. De kiesmannen gaan hier echter niet in mee. Vergadertechnisch zou dat niet juist zijn. Voor de vergadering die in maart wordt gehouden, wordt de definitie geagendeerd. Zo hebben de afdelingen ook nog de gelegenheid om het met hun leden te bespreken.

Kiesman Van der Veer refereert naar de eerste zin op bladzijde 3 van de notulen. Hij maakt hieruit op dat het OrganisatieVernieuwingsTeam per 1 januari 2015 is opgeheven en vraagt of hij dit goed heeft begrepen. Voorziter Buwalda legt uit dat dit er niet staat en niet zo is bedoeld. Er worden alleen geen extra kosten voor begroot. Hier komen we later in de vergadering op terug.

Kiesman Van der Veer vraagt naar het educatief plan en of daar meer acties op ondernomen zijn. Voorzitter Buwalda antwoordt dat het enige vertraging heeft opgelopen, maar binnenkort wordt er met het programma gestart.

Kiesman Jacobs geeft aan dat Afdeling Gelders Overijsselse Unie een amendement heeft ingediend inzake het opnemen van openstaande acties van voorgaande Algemene Vergaderingen in de actielijst. Voorzitter Buwalda zegt dit toe.

Kiesman Jacobs haalt aan dat Afdeling Gelders Overijsselse Unie heeft voorgesteld om bij de grenzen met het buitenland een grens van circa 10 kilometer aan te houden. Voorzitter Buwalda legt uit dat er afspraken zijn gemaakt over buitengrenzen. Bestuur NPO gaat met de België en Duitsland praten, zoals ze al meerdere malen heeft gedaan. Zodra daar in die landen besluiten over worden genomen, kunnen we met een helder plan komen. Tot die tijd houden we de afspraak aan die de vorige keer gemaakt is. Kiesman Jacobs stelt dat er in de notulen maximaal 10 kilometer staat vermeld en wil dit graag aangepast zien. Volgens Voorzitter Buwalda moeten we hier soepel mee omgaan en niet te strak in moeten gaan zitten.

De notulen, actie- en besluitenlijst van 1 november 2014 worden vastgesteld.

4. Benoemen Nieuwe Leden Beroepscollege NPO

Voor het Beroepscollege hebben zich drie personen kandidaat gesteld. De reeds zittende collegeleden hebben zich positief uitgesproken over een eventuele samenwerking. Kiesman Van Gent merkt nog op dat één van de kandidaten eerst zijn taken bij de FBCC nog wil afmaken en per 1 maart 2015 benoemd wil worden. Volgens de voorzitter is dat juist. Met 22 stemmen voor worden Mr. drs. E.M. Hoorenman en de heer Rudolf Veen per direct benoemd. En de heer Jan Lamers per 1 maart 2015.

4A Nationale Rekenaar

Omdat een aantal aanwezigen maar tot de lunch aanwezig kan zijn, wordt het punt van de Nationale rekenaar nu eerst behandeld.

Op de site van de NPO is een aantal weken geleden een overzicht van de lopende procedures gegeven. Er zijn nog geen uitspraken.

Voorzitter Buwalda heeft op papier gezet hoe nu de stand van zaken is. De laatste ontwikkeling is dat midden januari PigeonVillage beslag heeft gelegd op vijf verschillende bankrekeningen van de NPO. Het gaat hier om een beslag tot ongeveer €800.000,-. De voorzitter benadrukt dat er van deze acht ton nog geen cent aan PigeonVillage is toegewezen. Voor een beslag toetst de rechtbank maar summier. In een aparte bodemprocedure wordt bepaald of en hoeveel terecht is.

Op het moment dat beslag wordt gelegd, worden alle rekeningen bevroren. De NPO kan dus niet meer beschikken over deze gelden. De advocaten van beide partijen zijn in onderhandeling over het stellen van een bankgarantie van €800.000,-. Als die bankgarantie er is, kan de NPO weer over deze gelden beschikken.

Afdelingen hebben gevraagd of ze bedragen moeten reserveren. Volgens de voorzitter is het op dit moment niet te voorspellen hoe de procedures gaan lopen, en daarom is reserveren altijd verstandig. De mogelijkheid bestaat dat de NPO wordt geconfronteerd met een forse claim.

Het bestuur van Afdeling Friesland ‘96 heeft om inzage in de processtukken gevraagd. Op een aantal voorwaarden is dat mogelijk. De stukken kunnen op het kantoor in Veenendaal worden ingezien en mogen niet worden gekopieerd of verspreid. Bestuur NPO zegt geen geheimen te hebben over de procedures maar wil de stukken niet openlijk op tafel leggen, omdat dit nadelig kan zijn voor de organisatie. Zeker omdat oud-bestuursleden en de oud-directeur getuigen zijn in de procedure. Het is volgens bestuur NPO duidelijk dat PigeonVillage open lijnen heeft met bepaalde personen. Het bestuur weet echter niet wie in die open lijnen zitten.

De indruk is verder gewekt dat aan Compuclub opdracht is gegeven aan om de Nationale Kampioenschappen te berekenen. Voorzitter Buwalda vraagt zich af hoe de kiesman van Afdeling Friesland ‘96 aan deze informatie komt, want er is geen opdracht aan Compuclub gegeven.

Vandaag wordt er geen inhoudelijke informatie gegeven. Op 18 februari wordt er een besloten zitting gehouden met de kiesmannen, waar de stukken ook op tafel komen. Ook de meineedkwestie rondom de oud-directeur wordt dan besproken. De voorzitter vindt het van belang dat bestuur en kiesmannen elkaar dan ondersteunen in de acties die gedaan moeten worden.

Kiesman Zeeman bedankt de voorzitter voor de transparantie. Het is volgens hem nu duidelijk dat ook de afdelingen geraakt kunnen worden. Hij geeft aan dat de kiesmannen onderdeel zijn in de besluitvorming. Wat in vertrouwen wordt verteld zal zeker niet ergens anders worden neergelegd.

Ook kiesman Van Kemenade benadrukt nog eens dat wat op 18 februari wordt besproken, binnen de deuren moet blijven van de NPO.

Tot slot geeft de voorzitter nog een opsomming van alle pogingen die zijn gedaan om met PigeonVillage tot een oplossing in het conflict te komen. Er zijn meerdere gesprekken met PigeonVillage geweest. Alle gesprekken hebben op initiatief van bestuur NPO plaatsgevonden. Vanuit PigeonVillage is nooit initiatief getoond. Na een achttal gesprekken heeft het bestuur geconcludeerd dat het geen zin had om samen aan tafel te gaan. Er is toen voorgesteld om een mediator in te schakelen. Daartoe was PigeonVillage niet bereid.

Het is een treurig geheel, waar het bestuur op dit moment geen oplossing ziet. Er lag al een rekening voordat dit bestuur aantrad.

Kiesman Van der Veer zegt deel uitgemaakt te hebben van de commissie die PigeonVillage heeft aanbevolen. Maar hij heeft nooit een vraag gehad over de wijze tot beslissing en volgens hem de andere commissieleden ook niet. Hij is van mening dat dit een vreemde gang van zaken is. Hieraan voegt hij toe dat de oplossing bij de kiesmannen ligt en niet bij bestuur NPO. Ook kiesman Zeeman meent dat er mogelijk via de kiesmannen beweging in de kwestie kan komen.

Kiesman Scherpenzeel wil weten wat de verdere lijn is die het bestuur uit gaat zetten. Als kiesman wil hij daar graag bij betrokken worden. Het steekt hem dat de NPO tot nu toe nogal reactief bezig was. Hij vraagt zich af wie de regie heeft. Het bestuur wordt steeds verrast en dat moet doorbroken worden. De regie moet bij de NPO liggen. Penningmeester Geitenbeek geeft aan dat het heel belangrijk is dat de NPO snel die regie krijgt. In een aantal procedures is de laatste fase bereikt. Zodra er uitspraken zijn gedaan, wordt er een partij sterker. Uitstel vragen lijkt niet mogelijk. Daar moeten beiden partijen mee instemmen. Bestuur en kiesmannen moeten zich dus bezighouden met het negatieve scenario. Daarbij is het van belang om voldoende deskundigheid te vergaren.

Secretaris Mackaay voegt nog toe dat het een en ander aanhangig is gemaakt bij onze verzekering. Er is een dekking als er sprake is van onbehoorlijk bestuur.

Op 18 februari wordt het gesprek met de kiesmannen voortgezet. 

5. Voorstellen Bestuur

5A Nationale Kampioenschappen

Er ligt een voorstel van bestuur NPO voor de Nationale Kampioenschappen 2015. Aan de rekenaar is gevraagd wat de consequenties zijn voor de NPO. Hier is nog geen antwoord op. Mochten de kiesmannen akkoord gaan met het voorstel, dan is dit onder voorbehoud. Gaat implementatie bij de rekenaar geld kosten, dan wordt het naar 2016 getild. Het vliegen van de kampioenschappen is al eerder besloten en blijft hierdoor staan.

Kiesman Van Gent vraagt hoe het zit voor de principiële zaterdagvliegers. Bestuurslid Wijnen geeft aan dat zij de mogelijkheid hebben tot een aftrekvlucht.

Door Kiesman Wijfje wordt betwijfeld of alle liefhebbers wel voldoende mogelijkheid hebben om echt mee te doen. Hij krijgt het idee dat groepen liefhebbers hiermee buiten spel worden gezet.

Bestuurslid Wijnen geeft aan dat er een start gemaakt moet worden. Er moet gestreefd worden naar eerlijker spel en laat dit dan een stap zijn in deze richting.

Naar aanleiding van de opmerkingen over het deelgetal van Kiesman Van der Veer, Jacobs en Van Kemenade, stelt Bestuurslid Wijnen dat het best zou kunnen dat de ervaring leert dat het deelgetal in de toekomst een andere moet zijn, maar daarvoor moet het wel eerst geprobeerd worden.

Kiesman Geerink geeft aan dat Afdeling Oost-Nederland het amendement terugneemt omdat het in hun eigen afdelingsvergadering niet gehaald heeft.

Kiesman Scherpenzeel vraagt of dit nog consequenties heeft in relatie tot PigeonVillage. Bestuurslid Wijnen legt uit dat we het onder voorbehoud aannemen voor 2015 en anders voor 2016. Het is voorgelegd aan PigeonVillage, maar we hebben nog geen kostenoverzicht ontvangen. Als dat veel gaat kosten, dan gaan we het niet doen.

Er wordt gestemd over punt 5 in het voorstel en dat wordt met 13 stemmen voor en 9 stemmen tegen aangenomen. Ook punt 6 wordt aangenomen. Hierin is bepaald hoeveel kampioenen er worden gehuldigd.

Kiesman Geerink geeft als aandachtspunt mee om de kampioenen een diploma te geven, die is ingelijst of geseald.

Punt 7 over de prijsverhouding 1 op 3 blijkt niet haalbaar. Met 9 stemmen voor, 12 tegen en 1 onthouding wordt dit punt niet aangenomen en blijft de prijsverhouding 1 op 4 bestaan.

5B Protocol lossingen

Bestuur NPO heeft een protocol opgesteld voor lossingen. Het is een stappenplan waaraan moet worden voldaan voordat de duiven worden gelost. Het IWB is sinds kort gevuld met drie personen.

Kiesman Zeeman hoort graag in de maartvergadering hoe de verdere inrichting van het IWB eruit gaat zien. Verder moeten we veel meer automatiseren op dit gebied. Hij stelt voor om daar eerst aan te werken voordat we dit protocol invoeren. Voorzitter Buwalda stelt dat eenduidigheid en afstemming van bijzonder belang is. Er gaat elke week een logboek naar het kantoor in Veenendaal. Na een jaar kun je evalueren en het protocol eventueel bijstellen. Het idee om een en ander te automatiseren wordt meegenomen.

Kiesman Van Kemenade geeft aan dat met het protocol onder andere bereikt moet worden dat de afdelingen elkaar niet in de wielen rijden bij het lossen. Voorwaarde is daarbij dat afdelingen overleggen met IWB en niet alleen IWB gebruiken om lossingstijd op teletekst te zetten.

In het protocol mist Kiesman Jacobs de afstemming tussen de afdelingen onderling. Dit is een belangrijke toevoeging om kruislossingen te voorkomen. Evenals communicatie richting de afdelingen en de leden. Er moet snel gepubliceerd worden. Voorzitter Buwalda is het hiermee eens.

Kiesman Zeeman wil graag dat het project eerst goed ingericht wordt voordat het ingevoerd wordt.

Kiesman De Vrede stelt dat het voorkomen van kruislossingen heel belangrijk is. Dit had eerst moeten komen en dan pas het protocol.

Kiesman Kok geeft aan dat de interactie tussen de afdelingen nog wel eens ontbreekt tijdens het seizoen. Het logboek moet misschien openbaar gemaakt worden, zodat iedereen er lering uit kan trekken. Verder is de Belgische correspondent wel eens niet bereikbaar.

Het protocol wordt met 22 stemmen voor aangenomen.

Kiesman Jacobs is vanwege zijn gezondheid naar huis gegaan en in zijn plaats komt Kiesman W. Pasman.

5C Regeling lossingen marathonvluchten

Omdat afgelopen seizoen van een aantal problematische lossingen sprake was en gebleken is dat de regeling die in 2013 afgesproken is de lossingscommissie zodanig beperkt dat de duiven soms onnodig lang in de wagens blijven. Een middaglossing kan zonder escapade niet in stand gehouden worden. Bestuur NPO stelt daarom een nieuwe regeling voor. Met 9 stemmen voor en 12 stemmen tegen wordt dit voorstel echter niet aangenomen. Het amendement van afdeling 9 haalt het wel. 16 kiesmannen zijn voor dit voorstel, 4 zijn tegen en 2 onthouden zich van stemming.

Het volgende is hiermee aangenomen:

Wanneer er een middaglossing op het programma staat worden de duiven gelost tussen 12.00 en 15.00 uur. Hiervan zal op de eerste twee dagen (vrijdag en zaterdag) niet van worden afgeweken ook niet na zwaarwegend advies van het IWB.

 1. De geplande marathonvluchten zullen altijd worden ingekorfd, ongeacht de weersvooruitzichten. Alleen door de overheid opgelegd verbod zal het mogelijk maken om niet in te korven. Denk hierbij aan situaties als de vogelgriep.
 2. De geplande middaglossingen blijven op de eerste twee dagen (vrijdag en zaterdag) een middaglossing. Vanaf de derde dag (zondag) kan er worden besloten om de duiven eerder te lossen indien de weersvooruitzichten dit nodig maken.
 3. De Nationale Lossingscommissie kan besluiten om de duiven op een andere losplaats dan gepland te lossen. Dit kan vanaf de eerste (vrijdag) dag. Het uitgangspunt daarbij is wel dat de afstand ongeveer gelijk zal blijven.
 4. Als maandag volgens de Nationale Lossingscommissie niet kan worden gelost dan draagt de Nationale lossingscommissie de duiven weer over aan de afdelingen.

 

5D Taakomschrijving IWB

Het bestuur heeft een taakomschrijving IWB opgesteld en deze ligt nu ter goedkeuring voor.

Kiesman Zeeman geeft aan dat in artikel 13 van het Vervoersreglement staat vermeld dat het IWB het over mag nemen zodra een lossing in het rode gedeelte van het WIS WAS rapport komt. Maar hij vraagt zich af waar staat dat bestuur NPO dit mag beslissen. En mag het voor of tijdens de vlucht afgelast worden. Voorzitter Buwalda stelt dat een commissie een bepaalde verantwoordelijkheid heeft en dat het bestuur eindverantwoordelijk is. Het IWB bepaalt of er wel of niet gelost kan worden. Volgend jaar gaan we kijken of het nodig is om handhavend op te gaan treden. Bestuurlid Wijnen vult aan dat er dit jaar geen landelijk code rood is.

In Afdeling Oost Nederland heeft men goede ervaringen met ZIMOA. Voorgesteld wordt om ook dit weerbureau in te schakelen. Bestuur NPO voelt daar niet voor. Ook een meerderheid van de kiesmannen, 5 stemmen voor en 17 stemmen tegen, is niet voor samenwerking met ZIMOA.

Met 22 stemmen voor wordt de taakomschrijving van het IWB aangenomen.

Kiesman Kemenade vraagt hoe ver het bestuur is met het onderzoeken naar de toevoeging die Afdeling Oost-Brabant heeft aagedragen. Volgends Voorzitter Buwalda moeten we hier voorzichtig mee omgaan. Om alles wat niet goed gegaan is te publiceren is niet altijd juist als het met personen te maken heeft. Algemene informatie kan openbaar gemaakt worden.

5E Reglementering trainingsduiven (i139/zo9/74/77)

Voorgesteld wordt artikel 69 van het Wedvluchtreglement aan te passen. Op alle vluchten, behalve nationale/sectorale vluchten, mogen liefhebbers hun duiven buiten de wedvlucht houden. Ook trainingsduiven moeten uiteraard op de entlijst voorkomen. Op vluchten voor oude duiven mogen geen jonge duiven worden ingekorfd, ook niet als trainingsduif. De procedures voor trainingsduiven worden door de afdeling vastgesteld.

Kiesman Wijfje vraagt waarom jonge duiven niet mee mogen met oude duivenvluchten. Bestuurslid Wijnen legt uit dat jonge duivenvluchten eind juli starten en jonge duiven horen niet bij oude duivenvluchten thuis.

Met 19 stemmen voor wordt deze reglementswijziging aangenomen.

6. Verplaatsing Algemene Vergadering in maart

De volgende Algemene Vergadering stond gepland voor zaterdag 7 maart aanstaande. Dan blijkt echter de Voorjaarsbeurs te zijn. De vergadering wordt daarom gehouden op maandag 9 maart 2015. 

7. Mededelingenmap

In de mededelingenmap is een overzicht opgenomen met disciplines en bijbehorende afstanden. Het blijkt echter niet helemaal eenduidig geformuleerd te zijn. Verder zou de afstand voor de Marathon vanaf 800 kilometer moeten zijn en niet 850. Er komt een aangepast overzicht dat op 9 maart zal worden voorgelegd.

Bij de voorwaarden voor de Olympiade kloppen de voorwaarden voor de jonge duiven voor de standaardklasse niet. Ook die wedvluchten tellen welke een afstand hebben van minimaal 100 km.

Kiesman Van Dijk vraagt of binnen de FCI vaste vluchtdata voor alle categorieën kunnen worden vastgesteld, zodat alle landen gelijke kansen hebben. Kiesman Van Kemenade vult aan dat de afstanden voor de Olympiade ook aangehouden kunnen worden.

Voorzitter Buwalda geeft aan dat de kernpunten van het OrganisatieVernieuwingsTeam in de mededelingenmap zitten. De aanvullende tekst wordt nog aan de afdelingen verstrekt.

8. Rondvraag

Kiesman Van Dijk vraagt hoe het staat met de lossingsstations. Bureaumanager Frank Marinus geeft aan dat ze op de website staan. Alleen de vlieggebieden moeten nog toegevoegd worden en dit gebeurt binnen maximaal twee weken.

Kiesman Van der Veer stelt dat de datum voor de bijeenkomst met de lossingsverantwoordelijken zo snel mogelijk moet worden vastgelegd.

Kiesman Geerink geeft aan dat kleine verenigingen hoop hebben gekregen naar aanleiding van de publicatie van de voorzitter. Hij vraagt wat de voorzitter eraan gaat doen om de kleine verenigingen in stand te houden. En kunnen de reglementen aangepast worden zodat ze samen kunnen inkorven. Voorzitter Buwalda stelt dat het streven is dat zo veel mogelijk kleine verenigingen kunnen blijven bestaan. De vraag is of we de criteria daarop aan moeten passen. Voorzitter Buwalda vindt het zeker iets om uit te zoeken en dit wordt meegenomen.

Kiesman Van de Vrede vraagt of er in maart een definitief voorstel komt inzake de vlieggebieden. Voorzitter Buwalda geeft aan dat het bestuur gehouden mag worden aan wat er in de mededelingenmap is vastgelegd.

Kiesman Van Gent stelt dat in zijn afdeling de Nationale Inkorfcentra zoveel mogelijk promoten dat alle systemen kunnen inkorven. Er is een universeel protocol, maar er zijn systemen die daar niet op werken. Nu vraagt hij of de NPO daar richtlijnen voor gaat opstellen. Volgens Bureaumanager Frank Marinus komen deze er niet

9. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 15.05 uur.

Actielijst Algemene Vergadering 31 januari 2015

 1. Definitie ‘spelende leden’ agenderen voor de volgende Algemene Vergadering. Bij goedkeuring toevoegen aan de begrippenlijst.
 2. Openstaande acties uit vorige Algemene Vergaderingen toevoegen aan de actielijst van actuele Algemene Vergadering.
 3. Onderzoeken waar automatisering mogelijk is op het gebied van het lossingsprotocol.
 4. Het overzicht van de afstanden voor de Nationale Kampioenschappen wordt aangepast en wordt weer voorgelegd bij de volgende Algemene Vergadering.
 5. Bij de FCI voorleggen om vaste vluchtdata voor alle categorieën vast te stellen bij de Olympiade.
 6. Aanvullende tekst die bij de presentatie van OVT behoort, aan de afdelingen verstrekken.
 7. Vlieggebieden aan lossingstations op de website toevoegen (binnen 2 weken).
 8. Datum plannen voor overleg met de lossingsverantwoordelijken

 

BESLUITENLIJST ALGEMENE VERGADERING NPO 31 JANUARI 2015

 1. Notulen, actie- en besluitenlijst van de Algemene Vergadering van 01.11.14 worden vastgesteld.
 2. Mr. drs. E.M. Hoorenman en dhr. R. Veen worden per direct benoemd als lid van het Beroepscollege. Dhr. J. Lamers per 1 maart 2015.
 3. Op 18 februari 2015 wordt een besloten bijeenkomst met de kiesmannen gehouden.
 4. Alle punten, behalve punt 7, inzake de Nationale Kampioenschappen, worden aangenomen.
 5. Protocol lossingen wordt aangenomen.
 6. Omtrent de regeling lossingen marathonvluchten wordt het amendement van Afdeling 9 aangenomen.
 7. De Algemene Vergadering besluit geen samenwerking aan te gaan met ZIMOA.
 8. De taakomschrijving van het IWB wordt aangenomen.
 9. De reglementswijziging aangaande trainingsduiven wordt aangenomen. Artikel 69 van het Wedvluchtreglement wordt hiermee gewijzigd.
 10. De voorjaarsvergadering wordt gehouden op maandag 9 maart 2015.
Realisatie door Four Digits op basis van Plone.