Persoonlijke hulpmiddelen

Home > Over NPO > Ledenraad > Stukken ledenraad 15 mei 2017 > Notulen van de Ledenraad, gehouden op 12-12-2016 te Wijchen

Notulen van de Ledenraad, gehouden op 12-12-2016 te Wijchen

Aanwezig namens Bestuur: M. van der Kruk (voorzitter), J. van Dijk (secretaris), A. Geitenbeek (penningmeester), E. Diepeveen (vice-voorzitter), H. Meijners (2e secretaris) en J. Voorn (2e penningmeester).

Aanwezig namens Bureau: F. An Haack, F.A.E.M. Marinus, H. van Manen en M. van Berkel (notuliste)

Afwezig met kennisgeving: de heren N. Marée en G. Van Dijk (Gouden Spelddragers), . Crombach (afdeling Limburg), Ter Huerne (afdeling 9 Oost Nederland en A.J. van der Linden (10 Noord Oost Nederland)

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering met het bijgevoegde voorwoord.

2. Appel der afgevaardigden

Aanwezige afgevaardigden namens de afdelingen: M.J. Laban (Zeeland ’96), W. Jongh en P. van Kastel (Brabant 2000), J.A.M. Wijnen en M.A.P.G. Hanegraaf (Oost-Brabant), H. Stevens en H. Roks (Limburg ’96), D. van de Vrede, W. Vos en G. Tuls (5 Zuid-Holland), W.C.J. Wijfje (6 Noord-Holland), J.J. van der Veer (Midden-Nederland nr. 7), F. Jacobs en W. Pasman (Gelders Overijsselse Unie), J. Bosman en U. Kögging (9 Oost-Nederland), P. Gast (10 Noord Oost Nederland) en W. van Dijk (Friesland ’96)

18 van de 19 afgevaardigden zijn aanwezig.

3. Vaststelling notulen

De notulen van de Algemene Vergadering d.d. 12 maart 2016 worden zonder opmerkingen vastgesteld.

Voor de notulen van 23 mei waren schriftelijke akkoordverklaringen ontvangen, er was echter ruis over de status. Nu worden ze ter vergadering wederom vastgesteld, waarmee ze formeel goedgekeurd zijn.

4. Begroting

De penningmeester legt de gevolgde procedure uit, waarbij iedere portefeuillehouder gevraagd is met zijn commissie een werkplan met verwachte kosten in te dienen, deze is verwerkt in de begroting.

Er zijn 30.000 vaste voetringen minder verkocht. In de chipringen zit een margeverbetering omdat we een leverancier hebben gekozen die de prijs aanpaste aan het aantal bestelde ringen. Dit voordeel is deels ten goede aan de liefhebber (verlaging ringenprijs) en deels ten goede aan de NPO-kas gekomen.

De prijs van de lossingsvergunningen is verhoogd naar € 175,00. Deze prijs is het gevolg van het aantal aangevraagde lossingsvergunningen en het aantal dopingcontroles. Deze worden in 2017 geïntensiveerd.

In de post Welzijn zit nog het lidmaatschap van het Stichting Platform voor Verantwoord Huisdierbezit (PVH), we hebben dit per 2017 opgezegd waardoor € 16.000,= vrijkomt. De post personeel is berekend op de vaste formatie, rekening houdend met een loonsverhoging conform CAO. In de kantoorkosten is een daling van de drukkosten omdat het melden van opgevangen duiven en de opgaven van Centrale Hokken meer via de mail lopen. 

De heer Tuls (5 Zuid-Holland heeft een aantal vragen:

 • Waarom zijn de juridische kosten zo hoog, zijn er zoveel problemen? Voor dat geld kun je een beginnend advocaat inhuren.

De penningmeester legt uit dat er jaarlijks een dotatie “voorziening juridische bijstand” van € 30.000,= gedaan wordt. Daar zijn we laatste jaren aan tekort gekomen. Vorig jaar door diverse zaken zoals PigeonVillage en de problemen tussen afdeling 5 Zuid-Holland en De Kuststrook. Ook de voorzitter van het Beroepscollege is extern en factureert per zaak. En er lopen nog wat zaken, ook bij de Burgerrechter. We hopen het dit jaar niet op te hoeven maken.

 • U begroot voor afschrijving automatisering € 31.400,= voor 2016, de verwachting is € 9.000,= en nu zet hem voor 2017 weer op € 34.000,=. Betekent dit dat de automatisering in 2016 niet is afgerond of niet betaald? En is dit jaarlijks terugkerend?

De penningmeester bevestigt dat dit project pas in september is afgerond in plaats van in maart, dus worden er nu vier maanden afgeschreven en volgend jaar 12 maanden. Er is nog nazorg, maar dit project is afgerond. Dat houdt niet in dat er geen nieuwe projecten meer kunnen komen.

 • Er wordt 5 cent per duif ingecalculeerd voor afdracht prijsuitreiking, daartegenover zou gratis deelname aan wedvluchten staan, maar wij hebben in 2016 toch betaald over de nationale vluchten?

De penningmeester legt uit dat de inleg voor nationale vluchten voor liefhebber gratis is, de kosten die afdelingen voor lossingsvergunningen maken staan daarbuiten.

 • Wat zijn de overige baten à € 9.000,=?

Vier jaar geleden is er voor € 80.000.= afgeboekt aan Motz-clipringen, dat is als verlies afgeboekt ineens, maar de ringen blijken nog verkoopbaar te zijn en dit is wat we verwachten dat ze in 2017 opbrengen. 

 • U calculeert op voorhand verlies in, dat is eigenlijk slecht koopmanschap. U zou in ieder geval op 0 moeten uitkomen.

De penningmeester wijst op de opzegging van de PVH, die nog niet in de cijfers is verwerkt en waardoor er nu een positief resultaat is.

 De begroting voor 2017 wordt zonder verdere vragen vastgesteld.

5 Voorstellen Bestuur

5a Statutenwijziging

Deze zijn opnieuw bijgesloten om de ruis weg te nemen. De statutenwijziging wordt wederom unaniem aangenomen.

5b  Statutenwijziging, nieuwe aanpassing

Dit is op advies van mevrouw Olfers en heeft betrekking op de procedure van statutenwijzigingen.

Het voorstel wordt unaniem aangenomen.

5c Verlenging beroepstermijn

Dit voorstel is op verzoek van het Beroepscollege, alle afgevaardigden zijn akkoord.

5d Dispensatiereglement

Ook hierin heeft het Bestuur zich laten adviseren door mevrouw Olfers. Er worden in de daaropvolgende discussie diverse vragen gesteld en opmerkingen gemaakt over het reglement.

 • Datum:

Aanvragen voor dispensatie moeten plaatsvinden voor 1 januari (zie art. 4 punt 3)

 • Buurlanden:

Er ontstaat een discussie over of dit reglement ook geldt voor leden uit buurlanden. Nu is het zo dat leden uit België en Duitsland in elke vereniging lid kunnen worden omdat hun coördinaten niet in een bepaald samenspel vallen. Zij hebben dus niet te maken met de regels voor overgangen naar andere samenspelen of afdelingen. Dit brengt Nederlandse liefhebbers die dat wel moeten in een nadelige positie. Men zou graag willen dat ze bijvoorbeeld alleen op verenigingsniveau mogen meedoen.

De voorzitter legt uit dat de Europese regelgeving zo is dat als iemand uit België of Duitsland bij een vereniging wordt aangenomen, hij het recht heeft op volwaardig lidmaatschap. Dat is vrijheid van vereniging. Hij is dan behalve lid van de vereniging, ook lid van de afdeling en van de NPO en mag dus aan alle vluchten deelnemen. Alleen voor nationale vluchten en afvaardiging naar een Olympiade mag je eisen stellen aan de nationaliteit. Dit heeft niets met NPO-beleid te maken, maar met wetgeving waar wij ons aan moeten houden. Daarbinnen moeten wij kijken wat onze mogelijkheden zijn om structuur aan te brengen en het aanmelden vanuit het buitenland te ontmoedigen. De enige manier om instroom te beperken is nu als verenigingen leden buiten Nederland niet aannemen. Leden uit België en Duitsland die al lid zijn, kunnen dat gewoon blijven.

Overigens, als iemand lid wordt van de NPO, dan zijn onze reglementen op hem van toepassing, ongeacht of hij in of buiten Nederland woont. Het Bestuur is wel voornemens om met de Duitse en Belgische bond in overleg te gaan over de situatie, want over een aantal jaren kan het zo zijn dat grensoverschrijdende vlieggebieden wenselijk zijn of gaan ontstaan.

 • Vastleggen van maximale afstanden

In de uitgangspunten staat dat de ontvangende vereniging niet verder mag liggen dan de dichtstbijzijnde vereniging binnen de afdeling waar de coördinaten liggen. Er is dus een grens bepaald.

Het bestuur wil geen kilometergrens in het reglement opnemen, omdat zij van mening is dat de commissie met deze uitgangspunten voldoende richtlijnen heeft om een gewogen oordeel te vellen wanneer dispensatie nodig is en wanneer niet.

 • Oude artikel 12 Huishoudelijk Reglement

Artikel 12 is vervallen en vervangen door een verwijzing naar dit reglement. Men wil echter graag de bepalingen dat er voor overgang binnen de afdeling ook de een termijn van 1 januari geldt.

Bovendien wil men graag de bepaling houden dat in voorkomende gevallen het afdelingsbestuur de bevoegdheid heeft dispensatie te geven voor een tussentijdse overgang. Het Bestuur heeft hier geen bezwaar tegen en zal de twee bepalingen weer laten opnemen.

 • Samenstelling commissie:

De afgevaardigden verwachten dat het niet makkelijk zal zijn om mensen te vinden die niet in een verenigings- of afdelingsbestuur zitten. De voorzitter heeft er alle vertrouwen in dat er wel elf kundige mensen met een frisse blik en zonder dubbelfunctie te vinden zijn.

 • Dispensatieverlening bij hoge uitzondering

De tekst blijkt voor meerdere interpretaties vatbaar te zijn. Met de zin heeft het Bestuur niet bedoeld dat iedereen die zich “hoge uitzondering” acht hiermee recht heeft op dispensatie. Wat er staat is dat het uitgangspunt is dat er geen dispensatie gegeven wordt en dat op voorspraak van de commissie hier slechts bij hoge uitzondering van afgeweken wordt. 

Alle aanwezige afgevaardigden gaan akkoord met het voorstel. Het wordt aangenomen.

5e Vaststelling Nationale concoursen

Er stond een fout in het voorstel: 22 juni voor Chateauroux moet zijn 22 juli. Dit wordt aangepast.

Wijnen (Oost-Brabant) verzoekt de naam Dax houden, ook als er een paar kilometer verderop gelost wordt. Dan worden alleen de coördinaten voor die lossing aangepast. Dit om de “Dax-beleving” te behouden bij de liefhebbers. Het Bestuur heeft hier geen bezwaar tegen.

De heer Bosman (9 Oost Nederland) had voor vergadering het plan Marathon 2.0 toegezonden. Hij vraagt of dit wordt meegenomen in het voorstel voor de voorjaarsvergadering 2017. De voorzitter zegt toe dat onderdelen van het plan zeker in het programma voor 2018 terug te vinden zullen zijn.

5f Wedvlucht Coördinatie Organisatie

De voorzitter licht het proces toe hoe men tot dit voorstel is gekomen en dat de Centrale Leiding Lossingen (CLL) is bedoeld voor logistieke doeleinden om vermengingen van duiven (kruislossingen) te voorkomen. Dit kan via een tool om vooraf de vluchtprogramma’s te vergelijken en op de dag zelf de lossingstijdstippen te coördineren. Ze komt naast het IWB dat zich op de weersomstandigheden op de losplaats en de vlieglijnen richt.

Op verzoek van de afdelingen heeft het Bestuur afgezien van meerdere vlieglijnen en zich beperkt tot Roodeschool/Parijs. Als er dan ook minder lossingen per losplaats gedaan worden, maakt dat onze positie met het aanvragen van lossingsvergunningen eenvoudiger. Wij zouden het graag nu vaststellen zodat we naar geschikte mensen kunnen zoeken. Dit hoeven geen weersdeskundigen te zijn, we zijn op zoek naar logistieke talenten.

De indieners van amendementen worden verzocht deze toe te lichten. De heer Kögging (9 Oost-Nederland) geeft aan dat zijn afdeling geen vertrouwen heeft in de centraal geleide zaken, zoals het IWB. Bovendien wil men weersinformatie uit meerdere bronnen dan alleen Meteo. Men is erg tevreden over Zimoa. Pas als dat voldoende is, kan het plan in een jaar of drie gefaseerd ingevoerd worden is zijn mening. Als dit wordt aangenomen, worden de lossingscoördinatoren overbodig.

De voorzitter antwoordt dat als het om mandaten lijkt te gaan er een soort allergie optreedt. Ook nu weer. Hij benadrukt dat dit binnen de diverse overleggen tussen alle afdelingen al besproken is en dat alles hetzelfde blijft qua bevoegdheden, er komt alleen een laag boven voor de coördinatie van de tijdstippen.

De heer Diepeveen van Bestuur NPO voegt hieraan toe dat we in het land aan diverse groepen hebben gevraagd wat men van de functie van het Instituut Wedvlucht Begeleiding vindt, ook via een poll. Die ging over de doordeweekse berichtgeving, dat was geen uitgesproken uitslag. Dan kan men zich afvragen of daar zoveel tijd, energie en geld in gestoken moet worden, als de helft van de liefhebbers het niet wil houden. Aan de andere kant zijn tijden veranderd qua maatschappelijke opvattingen. Vroeger ging het om wedstrijden van duiven en werd daarnaast het welzijn in de gaten gehouden. Nu staat het welzijn van de duif voorop en kijkt men of daar wedstrijden naast kunnen of mogen. Als wij de sport willen behouden, moeten we voorzichtig zijn. Dat mist hij in de discussie.

De heer Wijnen (Oost Brabant) informeert of de WCO alleen op zaterdag actief is. Het Bestuur geeft aan dat als er binnen de afdelingen op andere dagen behoefte aan is, hierin voorzien kan worden.

De heer Wijfje (Noord-Holland) maakt zich zorgen over Friese duiven die naar Noord-Holland afwijken en zou graag voordat hij stemt, willen weten welke mensen in de CLL zouden komen.

De heer Diepeveen antwoordt dat dit voorstel tot stand is gekomen op basis van de uitkomst van het informeel overleg dat tussen alle afdelingen heeft plaatsgevonden. Er zijn nog geen namen bekend, maar het moet gaan om logistieke mensen. We willen dat gescheiden houden van weersdeskundigen.

De heer Jongh (Brabant 2000) wil graag weten welk programma er gebruikt gaat worden en of de afdelingen dat eerst kunnen zien. Is het volledig geautomatiseerd, zitten daar mensen, hoe wordt het uitgevoerd? De voorzitter legt uit dat het niet draait om welk programma gebruikt wordt, maar hoe het wordt uitgevoerd. Er is een centrale vluchtleiding, net als een verkeerstoren op Schiphol. Deze verkeerstoren, de CLL, legt vooraf (we hopen deze mensen voor of rond de kerst te hebben) de programma’s naast elkaar om te kijken waar knelpunten kunnen zitten, bedenkt scenario’s bij bepaalde windrichtingen of temperaturen zodat alle afdelingen ook weten naar welke losplaatsen men in die situatie uit kan wijken. Dan kunnen we anticiperen en met welke tool dat is, is onbelangrijk. Dat kan ook met Excel.

Dimapro heeft een programma gemaakt, waarop vermengingen zichtbaar zijn, maar er kunnen meer elementen ingezet worden. De heer Jongh vraagt of de voorzitter dit voorjaar bij de lossingsverantwoordelijken en afdelingsbesturen uitleg wil geven, dat wordt toegezegd. 

De heer De Vrede (5 Zuid-Holland) vraagt wie de lossingen gaat evalueren. Dezelfde mensen of anderen, want als afdelingen in het seizoen buiten het advies om gaan lossen dan moet dit zo spoedig mogelijk besproken worden. De heer Diepeveen vertrouwt erop dat als afdelingen instemmen met de CLL zij zich ook aan de afspraken gaan houden. De heer De Vrede denkt dat het onvermijdelijk is, omdat de afdelingen autonoom zijn op dit gebied. 

De heer Jacobs (Gelders–Overijsselse Unie) vraagt of de databank van de losplaatsen dan ook bijgewerkt kan worden. De voorzitter zegt dit toe. 

Het voorstel WCO wordt aangenomen met 16 stemmen voor en 2 stemmen tegen.

 

5g Invliegduiven

Het Bestuur heeft aangegeven de invliegduiven te willen laten vervallen. De indieners van amendementen mogen deze toelichten.

De heer Pasman (Gelders Overijsselse Unie) heeft het voorstel niet met de leden kunnen bespreken en wil graag uitstel tot de voorjaarsvergadering zodat zij de leden kunnen raadplegen.

De heer Laban (Zeeland ’96) geeft ook aan dat er in zijn afdeling wel over gesproken is, maar dat dit voorstel toen nog niet op tafel lag. Men wil dit eerst terugkoppelen omdat men verwacht dat het veel duiven gaat kosten die anders wel meegegeven zouden worden.

De heer Bosman (9 Oost-Nederland) wijst de afgevaardigden erop dat de amendemententermijn was uitgesteld, juist om nog leden te kunnen raadplegen. Dat is in afdeling 9 Oost-Nederland gedaan, maar niet alle afdelingen blijken dit te hebben kunnen realiseren.

Het Bestuur is enigszins verbaasd omdat wel of niet afschaffen van invliegduiven in het informeel overleg tussen alle afdelingen was besproken en dit uit het overleg was gekomen. De heer Vos (5 Zuid-Holland) sluit zich hierbij aan. De heer Jacobs (Gelders Overijsselse Unie) was in de veronderstelling dat een groep eerst naar oplossingen voor de bijkomende problemen zou kijken. 

Na een discussie over de door het bestuur ingebrachte argumentatie en de problemen die voor enkele afdelingen oplevert (qua inzet vervoer, ophaalroutes, ontbreken van steun achterban, extra kosten) is de conclusie dat de afdelingen (1, 6, 8, 10 en 11) uitstel willen om het voorstel terug te koppelen en de afdelingen (2, 3, 4, 5, 7, 9) vanavond een besluit willen nemen zodat er duidelijkheid is voor het komende seizoen. 

De voorzitter is van mening dat - om aan de wens om fondliefhebbers tegemoet te komen en wilde lossingen te voorkomen - er logistiek gezien wel oplossingen te bedenken zijn met het beschikbare wagenpark van de afdelingen om africhtingsvluchten te organiseren. Wat het Bestuur wil bewerkstelligen is uniformiteit en solidariteit. Zij kent haar rol en verantwoordelijkheden.

Als de disciplines samenwerken aan oplossingen en elkaar hun spel gunnen en de afdelingen zich inspannen om alternatieven te bieden voor fondspelers, zal het Bestuur ook meedenken aan toekomstgerichte oplossingen. Zodat het niet volgend jaar weer op de agenda staat. 

Het voorstel wordt in stemming gebracht en aangenomen met 6 stemmen tegen en 12 stemmen voor.

 

5h Teletekst

Afdeling Gelders Overijsselse Unie en 9 Oost-Nederland hebben een amendement ingediend om de uitslagen in Noord en Zuid te splitsen. Aangezien het geen afbreuk doet aan de uitgangspunten, heeft het Bestuur hier geen bezwaar tegen. 

De heer Wijnen (Oost-Brabant) vraagt of het klopt dat pagina 861 alleen voor sectorale en nationale concoursen, eendaagse en meerdaagse fond geldt. En niet voor vitesse en midfond? De voorzitter bevestigt dit. Afdeling Oost-Brabant zou graag voor de afdelingen die op zondag vliegen het verzoek willen indienen de uitslagen pas te plaatsen als de vluchten gelost zijn, zodat men voor de lossingen niet eerst 10 pagina’s uitslagen af hoeft te wachten. Het Bestuur heeft hier geen bezwaar tegen. Richttijd is 13.00 uur, of indien later nadat de vluchten gelost zijn. 

De heer De Vrede (5 Zuid-Holland) vraagt waarom niet voor de andere disciplines is. Het Bestuur heeft een voorzet gemaakt van zij dacht dat dit een reële invulling is, maar wil geen groep tekort doen. Daarom stelt ze voor het voorstel terug te nemen en de splitsing noord/zuid en toevoeging van andere disciplines mee te nemen in het voorstel voor over uitslagen en kampioenschappen. Het voorstel wordt doorgeschoven naar voorjaarsvergadering 2017. 

6 Voorstellen afdelingen

Voorstel inkorven in een andere vereniging

De voorzitter vraagt of de afgevaardigden zich in het preadvies kunnen vinden.

De heer Wijfje (6 Noord-Holland) heeft dit voorstel opnieuw ingediend. Hij is van mening dat dit in het digitale tijdperk met een goed reglement mogelijk is. Alle afdelingen hebben er voordeel aan. Als vluchten geclusterd worden, zijn er voldoende mensen in de vereniging en is het voor iedereen te doen. De afdeling blijft dus bij haar voorstel. 

Vos (Afdeling 5 Zuid-Holland) meldt dat het al gebeurt en wil het graag concoursveilig vastleggen. Compuclub heeft aangegeven dat het kan, als men bij het inkorven prints maakt van gastleden en deze in een gesloten envelop bewaart. Uitslaan kan dan in de eigen vereniging. Het is een simpele oplossing en het zorgt ervoor dat ophaalroutes beter ingepland kunnen worden. Bovendien gaan verenigingen meer samenwerken en als ooit een fusie nodig zou zijn, is men al met elkaar bekend. 

De voorzitter is het met de afgevaardigden eens dat we moeten kijken hoe automatisering ons kan helpen. Maar de gesloten envelop lijkt niet de oplossing. Het kan dat het Bestuur niet alle mogelijkheden heeft ingezien. In het kader van de concoursveiligheid wil men wel duidelijkheid en zekerheid. Met de commissie Elektronische Constateer Systemen en met Compuclub wil het Bestuur NPO kijken wat automatiseringstechnisch kan. Als de concoursveiligheid gewaarborgd is, kan het in het voorjaar van 2017 op de agenda. De beide afdelingen 5 en 6 gaan hiermee akkoord. 

Voorstel splijtleden:

Het voorstel splijtleden wordt aangenomen zonder op- of aanmerkingen.

 

7. Mededelingenmap

Dit zijn een aantal formaliteiten, waaronder de roosters van aftreden voor het komende voorjaar.

De organisatie is op zoek naar leden voor het Bestuur. In het voorjaar zijn de heren heer Mackaay, Van Dijk en Voorn aftredend en er is al een vacature. En u weet dat wij nu ook leden zoeken voor de Centrale Leiding Lossingen en 11 mensen voor de dispensatiecommissie.

Ook in het Rooster van aftreden Beroepscollege is bijgesloten, gezien de ontwikkelingen is dit even ter kennisname. 

Over deelname aan marathonvluchten en het fenomeen Neutralisatietijd heeft een commissie zich gebogen en deze is tot een advies gekomen. Dit wordt ter vergadering gepresenteerd door de heer Geerink.

De heer Van Kemenade (FBCC) vraagt hoe dit internationaal geregeld gaat worden, waarop de heer Geerink aangeeft dat dit waarschijnlijk op 28 december a.s. in Brussel besproken met de Belgische inrichters van internationale concoursen. 

De heer Hanegraaf (Oost-Brabant) vraagt of dit door de commissie toegepast kan worden op de vluchten Barcelona 2014 en Perpignan 2016, zodat de fondspelers een beeld krijgen van de gevolgen. Dit wordt toegezegd.

Daarnaast verzoekt hij de commissie de formule beschikbaar te stellen aan de rekenaars, zodat zij dit kunnen implementeren in het winterseizoen. Mocht het voorstel in maart 2017 dan toch niet aangenomen worden, dan kan het altijd nog uitgezet worden. Dat is geen probleem volgens de heer Geerink, de rekenmethode blijft identiek, maar neutralisatietijd is variabel. Als het in 2017 ingevoerd wordt, kan 2018 gebruikt worden om te evalueren. Het staat nog in de kinderschoenen en het percentage kan wel eens bijgesteld moeten worden. 

Op de opmerking van de heer Busscher (5 Zuid-Holland) over de invloed van 450 km verschil ineen concours gaat de heer Geerink niet inhoudelijk in, dat is niet aan deze commissie.

De heer Hoedemakers (ZLU) zou graag weten hoe men aan het percentage van 33% komt en op hoeveel vluchten dit is gebaseerd. Men wil graag overleg met de commissie voordat zij samen naar België gaan om eventuele hiaten door te spreken.

8. Rondvraag

De heer Bosman (9 Oost-Nederland meldt dat de vermelding van buitenlandse lossingen op de NPO-site en teletekst niet altijd gelijk zijn en verzoekt een verwijzing te maken van de een naar de ander. De voorzitter zegt dit toe. 

De heer Jacobs (Gelders-Overijsselse Unie) heeft over het punt op de aktielijst met betrekking tot de maximale afstand jonge duiven nog gemaild. Het mag ook schriftelijk beantwoord worden, de voorzitter zal hiervoor zorgen. 

Van der Veer (Midden-Nederland 7) informeert of de opzegging bij het PVH puur een financiële beslissing was. De voorzitter ontkent dit. De NPO was lid geworden om via lobbyen resultaten te boeken en vindt dat dit niet via juristen moet gebeuren. Bovendien vond het Bestuur de resultaten onvoldoende. Bij dierenwelzijn en wedstrijden met dieren moet je helder beeld bij hebben en dit onder de aandacht brengen. Dat lukte niet met dit platform, dus wil het Bestuur dezelfde middelen beter inzetten. 

Van Veer verzoekt het bestuur aandacht te schenken aan doorgestuurde e-mailberichten over duiven die landen op booreilanden en die niet goed verzorgd worden. Daarnaast overhandigt hij een notitie over het behoud van jonge duiven, wat het bestuur handvatten geeft om de liefhebbers te helpen om jonge duiven over te houden. 

De voorzitter wijst op een folder 'Kalender 2017' die afdeling 8 Gelders-Overijsselse Unie over spelen met jonge duiven heeft laten maken. Hij is blij met beide laatste initiatieven. Ook de WOWD is op dit terrein bezig. Voor de komende voorjaarsvergadering zal het Bestuur hierover met de afdelingen om tafel gaan om dit vorm te geven. Daarin zit ook de toekomst voor de sport. 

In de voorjaarsvergadering zal weer worden gesproken over kampioenschappen en competities en stappen richting uniformiteit. De komende tijd zijn de selecties voor de Olympiadeploeg. De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun constructieve bijdrage. Honderden mensen hebben thuis meegekeken en kunnen dit ook achteraf nog doen. Hiermee sluit de voorzitter de vergadering.

Realisatie door Four Digits op basis van Plone.