Persoonlijke hulpmiddelen

Bijlage agendapunt 5

Beste sportvrienden, Het afgelopen jaar was een zeer bewogen jaar met ups en downs. De uitgebrachte nota’s Organisatie, Sport en Spel en PR zijn in 2014 uitvoerig besproken op de Algemene Ledenvergaderingen. In 2015 wordt definitief gestart met de PR campagne, een nieuwe collega is hiervoor aangetrokken die dit samen met Carmen van Schaijk zal uitvoeren. Er wordt een speciaal educatief programma voor de basisverenigingen gemaakt. Op korte termijn worden afspraken met de basisverenigingen gemaakt, weliswaar later dan gepland. Voor Sport en Spel wordt in ieder geval gestart met het Nationale vliegprogramma. Er moeten afspraken gemaakt worden over wel of geen vlieglijsten. Ook zullen er voor de bijzondere vergadering van 31 januari voorstellen komen voor het Nationaal NPO kampioenschap. Alle afdelingen beginnen en eindigen op hetzelfde moment met het programma, ook het aantal vluchten per onderdeel is gelijk.

De organisatieplannen worden nog verder uitgewerkt, maar we zijn op de goede weg. Het gezegde ‘Köln en Aken zijn ook niet op één dag gebouwd’, gaat zeker op. Wij zijn van mening dat als je nieuwe plannen brengt, deze werkbaar en haalbaar moeten zijn. Wij hebben in samenwerking met de kiesmannen alle nota’s uitvoerig besproken en zullen een aantal zaken nog dieper uitwerken.

Het bestuur NPO heeft in een weekend code rood afgegeven en daar is nogal discussie over geweest. De Nationale dagfond wedvlucht Chateauroux en een Nationale marathon werden afgelast.

Diverse besprekingen zijn er met commissies geweest. Wij zijn van mening dat er een kwaliteitsslag dient te komen om het niveau op te waarderen. Er is nog veel te doen en ik ben ervan overtuigd dat bestuur NPO ook in 2015 weer voldoende voor de Nederlandse duivensport kan betekenen. 

Bestuur en leden:        

Dirk Buwalda                         Voorzitter

Leo Mackaay                         Secretaris

Ton Geitenbeek                     Penningmeester

Jan Wijnen                             2e Voorzitter

Wim Jongh                            Commissaris

 

Bureau NPO

Op het bureau NPO in Veenendaal is er altijd veel werk aan de winkel. Er worden, met de stafmedewerkers, om de twee weken besprekingen gevoerd en namens ons bestuur is Dirk Buwalda daarbij aanwezig. Bestuur NPO blijft verlangen van de medewerkers dat zij een optimale prestatie leveren. Veel leden komen naar ons kantoor toe om hun duiven over te laten schrijven en hun chipringen op naam te stellen. De duivenliefhebbers moeten een vertrouwd gevoel krijgen, dat zij op de juiste wijze worden geholpen.

Er worden wekelijks aan onze medewerk(st)ers heel veel vragen gesteld en het zijn toch deze medewerk(st)ers die deze vragen naar tevredenheid beantwoorden. Ik kan het u niet genoeg zeggen, maar veel zaken worden in eerste instantie door de medewerkers op kantoor behartigd. Ik noem u graag nog eens een aantal  taken van het bureau.

Medewerking aan de Olympiade – Aanwezigheid op Voorjaarbeurs Houten – Organiseren landelijke dagen (manifestatie) –  Ledenadministratie – Ondersteuning bestuur en Algemene Ledenvergadering – bijhouden website en het sociale media Facebook etc. – inpakken en verzenden vaste voetringen aan de basisverenigingen.

Natuurlijk is dit zomaar een opsomming en zijn er nog legio andere werkzaamheden die door de kantoormedewerkers worden gedaan.

Leden van verdienste

In 2014 zijn er weer aan enkele personen, die zich voor onze NPO organisatie verdienstelijk hebben gemaakt, gouden spelden uitgereikt, te weten: Bram Scherpenzeel en Peter Provoost. In 2014 zijn ons helaas enkele gouden spelddragers ontvallen. Op dit moment hebben wij 65 gouden spelddragers, ofwel leden van verdienste.        

Ledental

Afdeling

Aantal leden

1 febr. 2014

Aantal leden

1 febr. 2015

Afname in 2014

Afname in procenten

Zeeland ‘96

958

946

12

1.25

Brabant 2000

1.844

1.743

101

5.48

Oost Brabant

1.846

1.743

103

5.58

Limburg

1.897

1.795

102

5.38

Zuid Holland

2.071

2.116

Toename 45

2.18

Noord Holland

1.302

1.251

51

3.92

Midden Nederland No. 7

1.602

1.568

34

2.12

Gelderse Overijsselse Unie

2.579

2.476

103

3.99

Oost Nederland

2.197

2.147

50

2.28

Noord Oost Nederland

1.733

1.665

68

3.92

Friesland ‘96

1.530

1.501

29

1.90

De Kuststrook

718

560

158

22.00

Totaal Nederland

20.277

19.511

766

3.78

De peildatum voor de ledenaantallen is 1 februari. Dit heeft te maken met de betalingen van de contributies. Conclusie: wij moeten in ieder geval hard aan ledenbehoud blijven werken en de basisverenigingen vragen wij acties te ondernemen om nieuwe leden te werven voor de komende jaren.

Opmerking: In verband met de gemaakte afspraak tussen de afdelingen 5 en 12 zijn er leden van afdeling 12 naar afdeling 5 overgegaan.  

Organisatie

De organisatieplannen zijn diverse malen besproken met de adviescommissies en bestuur NPO heeft diverse nota’s gemaakt. Deze moeten ertoe bijdragen dat er een duidelijke koers wordt gevaren. In het tweede kwartaal van 2014 is met de adviescommissie besproken voorlopig  te stoppen met hun activiteiten. Waarom deze beslissing? Wij willen niet te snel veranderingen doorvoeren, maar gefaseerd. Eind 2015 denken wij een beter inzicht te kunnen geven over de activiteiten die zullen plaatsvinden.

In januari 2015 zullen wij de voorstellen en datgene wat uit de bijeenkomsten in het land is gekomen in een extra AV bespreken met onze kiesmannen. In het komend vliegseizoen willen wij starten met dat wat wordt aangenomen op deze vergadering. De berichten van liefhebbers zijn positief over deze plannen en wij zien met veel belangstelling de uitkomsten van deze extra AV tegemoet.

De leden van de basisverenigingen hebben een belangrijke fase voor de boeg. Laat uw mening over uw hobby horen. Zonder uw inbreng kunnen wij niet en wij rekenen op uw medewerking.

De vluchten

Het vliegseizoen 2014 was een turbulent en evenals 2013 speelde het weer ook nu een grote rol. Er werden zelfs vluchten afgelast vanwege het slechte weer. Onder andere onze Nationale vlucht vanuit Chateauroux werd door uitvaardiging van bestuur NPO afgelast. De verliezen van de jonge duiven zijn op de hokken weer hoog geweest. In sommige afdelingen zijn er in het weekend van eind mei oude duivenvluchten doorgegaan, waarbij grote verliezen ontstonden. Vaak is het zo, dat de duiven later hun hokken bereiken, maar dat was dit keer anders, er kwamen bijna geen duiven meer na. Er waren zelfs lossingsverantwoordelijken die werden bedreigd. Zoiets hoort niet in onze sport thuis! Verliezen van duiven zijn nooit leuk en zeker niet als dat hele goede zijn. Ik hoop in ieder geval dat wij in het komend seizoen 2015 een beter vliegseizoen krijgen.

Vanuit de FCI is er in Europa een enquête gehouden. Vanuit Nederland hebben veel liefhebbers deze vragenlijst ingevuld. Onze liefhebbers hebben een woord van dank gekregen van Horst Menzel, de voorzitter FCI commissie veterinair, voor het invullen. Over de uitkomsten zal op het FCI congres in Boedapest een eerste presentatie worden gegeven. Als dit in zijn totaliteit is afgerond worden de landen hierover geïnformeerd. 

Lossingsplaatsen

Het is nog steeds geen rozengeur en maneschijn voor wat betreft het vinden van nieuwe lossingsplaatsen. Ook niet als het gaat over toezeggingen van de KBDB, dat er nieuwe lossingsplaatsen gebruikt mogen worden. Nijvel, een fantastische mooie losplaats, mocht ook niet meer gebruikt worden omdat een helikopterbedrijf met oefenvluchten last had van de vele lossingen in Nijvel. Vorig jaar had ik al melding gemaakt van het feit dat de vliegvelden  veel problemen door lossingen van postduiven ondervinden. Ook Schiphol heeft dit jaar melding gemaakt bij de NPO dat er duiven in de motoren vlogen, gelukkig niet met  gevolgen (wel veel materiële schade).

Een grote delegatie van bestuur NPO heeft met het bestuur van de KBDB  over de Belgische lossingsplaatsen gesproken. Vaak hebben dingen tijd nodig en deze tijd is nu het probleem, want die hebben wij onvoldoende. Asse Zellik is de vervanger voor Strombeek geworden, maar blijkt in de praktijk te klein te zijn voor veel afdelingen die in een weekend komen. Met Stefaan van Bockstaele is hierover gesproken. Hij zou kijken naar een grotere of een tweede locatie rondom Strombeek. Over de losplaats Ronquires heb ik via gemaakte opmerkingen begrepen dat deze niet goed is. Echter van een convoyeur heb ik gehoord dat er afdelingen zijn die niet de juiste plaats aandoen. Afdeling 9 heeft al twee jaar een nieuwe locatie gevonden Heusden Zolder. Zij hebben van de plaatselijke leden en van het gemeentebestuur toestemming om daar hun duiven te lossen. Je zou zeggen, ‘prima daar mogen wij lossen’, maar het tegendeel is waar. De  liefhebbers van Belgisch Limburg gaan ervoor liggen en uiteindelijk geeft de KBDB geen toestemming. Gezien het ingestelde schema van de KBDB, dat wij onze lossingen moeten doorgeven aan een Belgische correspondent, zou er geen vuiltje aan de lucht zijn om vanuit Heusden Zolder te lossen.

De Franse lossingsplaatsen geven regelmatig een probleem, omdat er een evenement in een weekend is en daar geen melding van gemaakt wordt  bij onze medewerker wedvluchtbegeleiding in Veenendaal. Hierdoor moet een afdeling die bij zo’n lossingsplaats aankomt midden in de nacht uitzien naar een alternatieve plek. In februari 2015 is er overleg met de Franse bond. Wij zullen dit met hen bespreken. Ook vragen wij een geschikte alternatieve plaats voor een Etampes, omdat daar niet op zaterdag gelost mag worden.     

De databank is in januari gereed en toegankelijk voor alle leden. Wij zouden het op prijs stellen als de convoyeurs aanvullende informatie geven daar waar dit noodzakelijk is. Het is toch er belangrijk dat wij een databank hebben die de afdelingen goed informeert, 

Wij doen wel nog steeds een beroep op u en op die van de convoyeurs, wij zullen onze losplaats bij vertrek schoon moeten achterlaten zowel de Belgische als de Franse losplaatsen.  

IWB

Het IWB weer heel goed met de afdelingslossingsverantwoordelijken samengewerkt, wat leidde tot betere communicatie. Het afgelopen jaar heeft het onderling bijzonder goed gewerkt en dit biedt zeker perspectief voor de toekomst. Doelstelling blijft om kruislossingen/vermengingen te vermijden. Nederland is inmiddels tot aan Parijs in een tweetal vlieggebieden ingedeeld en dit geldt ook voor 2015. De vlieglijnen worden wel aangehouden voor het toekennen voor lossingvergunningen. Met de KBDB zullen wij betere afspraken maken zodat de opgegeven correspondenten goed bereikbaar zijn. Voor 2015 wil bestuur, zoals afgesproken met de kiesmannen, met een protocol lossingen werken. Hierover zijn in het najaar diverse gesprekken geweest met Arie van Dam. Zo zal ook het team IWB worden uitgebreid naar drie personen. Inmiddels zijn er twee personen en de verwachting is dat voor aanvang van het seizoen het team volledig is. Ook wordt door Meteo een cursus gegeven, in het eerste kwartaal aan de lossingsverantwoordelijken van de afdeling en voor de Nationale lossingscommissie. De berichtgevingen in een weekend moeten actueler zijn en niet per dagdelen aangepast worden. Door uitbreiding van het team IWB moet dat realiseerbaar zijn, onze leden verwachten dat deze berichtgeving up to date is.

Rekenen

Ik kan u helaas nog geen verheugende mededelingen doen dat het conflict met onze Nationale rekenaar is opgelost. Het is echter wel zo dat bestuur NPO regelmatig verzoeken heeft gedaan aan de basisverenigingen om hun D- en W-bestanden in te sturen aan PigeonVillage en hierdoor is er heel veel medewerking van de basisverenigingen geweest. Wij zitten nu op circa 97% van basisverenigingen die insturen en dat is een compliment namens bestuur NPO waard aan die basisverenigingen.  Medio 2011 toen het huidige NPO bestuur aantrad was dit rond de 50%. Een uitdaging lijkt het mij om die basisverenigingen, die nog niet inzonden, dit in 2015 wel te doen zodat wij de 100% kunnen bereiken,  dit zou toch een mooie opsteker voor onze organisatie zijn. Omtrent de details van het conflict geen mededelingen, omdat een en ander nog onder de rechter  is.

WOWD

De commissie is ook dit jaar weer zeer actief geweest. Zij hebben in december aan bestuur NPO een presentatie gegeven over het drinkgedrag en verblijf van de duiven in de reismanden. Met de afdelingen en kiesmannen wordt in 2015 besproken welke acties hieruit dienen voort te vloeien. Het rapport/enquête over roofvogels is aan hen verstrekt en wij beoordelen welke vervolgacties hieruit dienen te komen.  Wel hebben zij te kennen gegeven gefaseerd dingen tot zich te nemen, de reden is dat alles enorm veel tijd in beslag neemt.

Rechtspleging

Bestuur NPO wil nog steeds een hogere kwaliteit in de rechtspleging en medewerkster Marjan van Berkel volgt een cursus om hieraan ook een steentje bij te dragen. Zo zullen er ook in 2015 nieuwe collega’s in het beroepscollege worden benoemd. Hennie ter Riet heeft door omstandigheden, na veel jaren in het beroepscollege,  moeten bedanken als lid. Hennie ter Riet heeft dit altijd met veel passie gedaan en ik bedank hem voor zijn tomeloze inzet.

Het landelijk college heeft in 2014 een uitspraak gedaan over een Belgisch lid. De uitspraak is zorgvuldig door hen gedaan, men heeft zelfs advies gevraagd en uiteindelijk het Europees recht toegepast.  De Belgen daarentegen blokkeren juist deze overgang. Men heeft het bij de wet geregeld dat Belgische leden, waarvan de hokken op Belgisch grondgebied staan, juist niet mogen overstappen naar een Nederlandse/buitenlandse  vereniging.

Het verenigingsrecht geeft weliswaar aan dat iedereen lid mag worden, waar dan ook gevestigd en dat is juist. Alleen is het wel zo, dat zij de duivensport niet op Belgisch grondgebied mogen beoefenen. Overigens in mijn jaarverslag van het vorig jaar heb ik de basisverenigingen verzocht alvorens buitenlandse leden aan te nemen vooraf contact op te nemen met onze kantoormedewerkers in Veenendaal.

Onze reglementen worden onder de loep genomen  en de afronding zal beslist  in 2015 dienen plaats te vinden. Wordt vervolgd.   

Internationale FCI organisatie

In elke organisatie is en zal er altijd veel werk aan de winkel blijven, zo ook op Internationaal gebeid. Het afgelopen jaar heeft veel in het teken gestaan van de voorbereidingen voor de Olympiade 2015 in Boedapest. Alle FCI commissies zullen daar verantwoording afleggen over het gevoerde beleid van 2013 en 2014. Als vice-president Standaard en Solidariteit ben ik daar op dit moment zeer intensief mee bezig. De afrondingen over de vaste voetringen staan nog steeds ter discussie en er zal in 2015 een commissie komen die meer duidelijkheid hierover moet verschaffen. De leveranciers van de voetringen hebben nog geen offertes aangeboden voor kwantiteiten FCI voetringen. Deze commissie zal zich ook hier mee gaan bezig houden, wie de orders instuurt aan de leveranciers of doen de landen dit zelf? Op het congres in Boedapest  dient er meer duidelijkheid te komen.

Op de Olympiade staat op de agenda: verkiezingen. Voor het FCI Presidentschap heeft  Horst Menzel van Duitsland zich kandidaat gesteld en hij zal het opnemen tegen de huidige president Dr. Tereso (Portugal). Verder zullen de vice presidenten opnieuw worden gekozen en de leden van comité directeur.

Allemaal spannende tijden en wij moeten afwachten wie er straks worden gekozen. 

De scholingen voor het opleiden van Internationale keurmeesters werken prima. Inmiddels zijn er een 100-tal keurmeesters opgeleid en deze hebben een Internationaal paspoort. De bedoeling is dat er de komende jaren nog meer opleidingen tot keurmeesters worden gegeven. Met Peter Janssen, de voorzitter van deze commissie, worden regelmatig besprekingen gevoerd hoe een en ander nog geperfectioneerd kan worden.    

De krimp van leden in onze organisatie is net zo groot als bij onze buurlanden. Wij moeten dan ook als één front met de Europese omringende landen elkaar steunen. Overigens, Polen en ook Roemenië  blijven eruit springen qua leden, want daar is ook weer in 2014 nog steeds een toename van leden. Het is daarom van belang dat wij alle krachten bundelen om ons voordeel bij het Europese hof in Brussel hiermee te kunnen doen.

Op veterinair gebied zullen wij in Europees opzicht meer overleg voeren over de problematiek van de Volgelgriep. Frankrijk heeft daar een bijeenkomst gepland voor de landen België, Duitsland, Engeland en Nederland. Men heeft al geroepen om in het duivenseizoen de grenzen per direct te sluiten voor iedereen als er een Vogelgriep uitbraak komt. De diverse uitbraken de laatste maanden van het jaar waren en zijn zeer pijnlijk voor onze liefhebbers, maar nog veel meer voor de boeren die al hun kippen moeten ruimen. Hopelijk blijven de boeren en wij in het voorjaar verschoond van een uitbraak.

Op doping gebied is namens Nederland Patrick Dereycke toegetreden in de FCI commissie. Afgesproken is tussen de landen België, Duitsland en Nederland dat er onderzoek wordt gedaan en een databank wordt bijgehouden met gegevens uit de meststalen die onderzocht zijn. In Halle zullen ook de overige landen uit Europa worden verzocht hun financiële bijdrage hieraan te leveren.

Dispensatie

Ook in 2014 zijn er weer diverse verzoeken gekomen voor overgangen naar een andere afdeling. De beide afdelingen bekijken welke argumenten er worden aangegeven en nemen een beslissing.  Bestuur NPO respecteert nog steeds de afspraak die een aantal jaren terug is gemaakt op de algemene ledenvergadering.  Als afdelingen het eens zijn over een overgang dan neemt bestuur NPO deze over. Indien er een afdeling tegen is en de andere voor dan wordt er door bestuur NPO geen dispensatie verleend. Een hoge uitzondering wordt er gemaakt indien er moverende redenen zijn, dan mag bestuur NPO een afwijkende beslissing nemen.

Bestuur NPO heeft op verzoek van de afdelingen 5 en 12 gesprekken gevoerd met doelstelling één afdeling in Zuid Holland. Het waren moeilijke situaties, maar vanaf het eerste moment was bij beide afdelingen de intentie en doelstelling één afdeling te realiseren. Na diverse gesprekken met delegaties van de besturen 5 en 12 te hebben gevoerd heeft de doelstelling niet tot stand kunnen komen. Op de ledenadministratie waren veel mutaties binnengekomen uit deze twee afdelingen voor dispensaties, overigens in 2013 waren die er ook. Bestuur NPO heeft destijds besloten deze niet te honoreren. In het laatste gesprek, na het mislukken tot het  formeren van één afdeling, zijn de besturen van 5 en 12 overeengekomen dat de basisleden vrij waren om te kiezen in welke afdeling zij lid wensten te worden. Bestuur NPO heeft van beide afdelingen een ondertekende verklaring ontvangen dat zij met een overgangsregeling instemden.    

PR en Marketing

Wij hebben het als bestuur al meerdere malen aangegeven, PR in onze organisatie werd niet goed opgenomen. Hiervoor zijn nu inmiddels twee medewerkers bezig, die dit de komende jaren wel dienen te doen.

Het afgelopen jaar hebben wij een nieuwe huisstijl gekregen. We hebben een nieuw verfrissend logo, er is nieuw briefpapier en er is een nieuwe website gemaakt die aan alle moderne technieken voldoet. Ook de digitale nieuwsbrief Op (de) Hoogte heeft een nieuw uiterlijk gekregen. Verder is er veel aandacht besteed aan Facebook.

Duivensport moet in de media meer aan bod komen. Wij hebben eigenlijk als duivensport zoveel te vertellen maar hebben dit nog nooit zo medegedeeld. Daar kunnen onze twee medewerkers gehoor aangeven. Als er activiteiten in het land worden georganiseerd laat dit het bestuur NPO/PR commissie weten, mogelijkerwijze kunnen wij/zij iets voor u betekenen. Het komend jaar zal best veel verwacht worden van onze PR commissie maar denk wel Köln en Aken zijn ook niet op één dag gebouwd.    

Sportbladen Op (de) hoogte

In verband met de nieuwe organisatiekoers zal bestuur NPO/PR commissie de algehele samenwerking met de sportbladen zoals het Spoor der Kampioenen, de Duif, Duifke Lach en Top Wings voor 2015 moeten informeren over de activiteiten in onze sport. Zij bepalen zelf of zij het opnemen in hun bladen. Ook onze website, teletekst SBS 6 zal actueler dienen te zijn. Op (de) Hoogte en social media zal up to date moeten zijn. Het kan niet zo zijn dat er op social media, omdat zij niet op de hoogte zijn,  in heel veel gevallen grote onzin wordt gemeld. Als bestuur NPO voor iedereen transparant is en een vernieuwde koers uitzet dan zal het daar toch ook  rustiger worden. Helemaal uitvlakken is een utopie, maar misschien brengt het iets meer rust en duidelijkheid  in onze gelederen. Hier ligt in ieder geval voor het komend jaar een prioriteit voor onze PR medewerkers om onze sport en NPO organisatie uit te dragen.

Jeugd- en Beginnerzaken

Een hele grote waardering heeft bestuur NPO voor André van de Wiel. Zijn artikelen gaan ook al wereldwijd en hopelijk zal dit ook in 2015 weer zo zijn. Maar als je ziet hoe hij de jeugd vermaakt en hoe enthousiast zij luisteren naar hem. André de complimenten voor je activiteiten en energie die je aan onze jeugdleden besteedt. Bestuur NPO hoopt dan ook dat je dit nog vele jaren op je neemt.

De Nationale jeugddag begon voor de jeugdleden met een teleurstelling omdat ze door de vogelgriep geen duiven mee mochten brengen. Maar door de leuke andere activiteiten duurde deze teleurstelling niet lang. Door de jeugdleden werd met veel passie de spellen/opdrachten uitgevoerd. In mijn beleving is het niet goed dat een landelijke organisatie geen jeugdbestuur heeft. In het komend jaar zullen wij hieraan beslist moeten werken. De jeugdleden verdienen dit en heel veel jaren waren er vastgestelde vluchten waarbij jeugdleden het landelijk tegen elkaar opnemen. Deze werden berekend door Pop Heersema en later door Han Dijkhuis. Teurlings was hiervan de sponsor die prijzen beschikbaar stelde. Wordt beslist vervolgd.

Bestuursvergaderingen

Het afgelopen jaar was, evenals voorgaande jaren, erg druk. Wij hebben veel vergaderd, zo ook met onze afdelingsvoorzitters/kiesmannen de plannen op 30 september 2014 doorgenomen. Voor mij persoonlijk was de uitkomst teleurstellend en aan de andere kant een lichtpunt, er moesten aanvullende plannen en tijdschema’s komen. Al het werk in onze organisatie en sport wordt gedaan door vrijwilligers en de druk op deze personen neemt alleen maar toe.

Veel zaken zijn inmiddels voltooid en zullen op de AV van januari en maart besproken worden. Vaak is het zo dat uit een vergadering er altijd zaken komen die nader bekeken/uitgewerkt dienen te worden. Zo zullen er uit de voorstellen die door de commissies zijn gedaan ook nog vervolgzaken uitgewerkt moeten worden.  

Onze verwachting is evenals die van 2014 dat wij een goede tijd tegemoet gaan met hopelijk meer rust in onze organisatie. Verdere plannen dienen voor de toekomst voorbereid te worden. Besprekingen met diverse commissies en instanties. Een uitgebreid programma van MeteoConsult voor onze lossingsverantwoordelijken zal er worden georganiseerd. Bestuur NPO heeft er heel veel zin in, maar wij kunnen dat niet alleen, wij hebben uw hulp hierbij hard nodig. Wijs niet met de vinger naar elkaar maar help elkander in 2015 als er een beroep op u wordt gedaan.             

Slot

Wij moeten uit het negatieve het positieve uithalen. Natuurlijk zullen er altijd leden zijn die zich niet of gedeeltelijk kunnen vinden in de NPO plannen, maar kijk naar verandering in een breder perspectief. Onze sport kan niet zonder al die vrijwilligers die voor onze mooie hobby duivensport dagelijks gereed staan, waar gewerkt wordt vallen spaanders. Mensen die langs de zijlijn staan maken geen fouten. DUIVENSPORT IS ER VOOR ONS ALLEMAAL en probeer van elkaar iets te leren. De kampioenen wil ik van harte feliciteren met hun behaalde resultaat  en in januari staat een Olympiade voor de deur in Boedapest en straks in 2017 weer dichter in de buurt België.

Namens al mijn collega’s, kantoormedewerkers, commissieleden  en mijzelf wensen wij u en uw gezinsleden een heel sportief en vooral ook een gezond  duivenseizoen 2015 toe.

Namens bestuur NPO - Secretaris Leo Mackaay

Realisatie door Four Digits op basis van Plone.