Persoonlijke hulpmiddelen

Home > Over NPO > Ledenraad > Vergaderstukken > Vergaderstukken 9 maart 2015 > Financiële Begeleiding- en Controle Commissie

Financiële Begeleiding- en Controle Commissie

Betreft: Controle Financieel Jaarverslag NPO 2014                       

Eemnes, 11 februari 2015 

Geachte Kiesmannen,

Conform de door de Algemene Ledenvergadering verstrekte opdracht hebben wij op
5 februari 2015 de balans en resultatenrekening van de NPO over het boekjaar 2014 gecontroleerd.

Hiertoe hebben wij diverse steekproeven gedaan en verbandcontroles uitgevoerd.

Er is tijdens de controle ruime aandacht besteed aan diverse kostenaspecten binnen de organisatie. Ook de diverse balansposities zijn nadrukkelijk onder de aandacht geweest.

De uitgaven welke niet in de begroting waren opgenomen of welke sterk afweken van de begroting zijn toegelicht in het jaarverslag. Eventuele opmerkingen door de FBCC zijn op
5 februari jl. met de financieel manager van het Bureau NPO en de penningmeester van
het NPO bestuur besproken.

Wij willen de volgende zaken specifiek onder uw aandacht brengen:

Algemeen

De controle is dit jaar uitgevoerd door de FBCC-leden Cees van Buijten, Cees Kramer,
Jan van Gent en Jan Lamers.

Banksaldi

In verband met het vermijden van financieel risico adviseert de FBCC nogmaals om het aanwezige banksaldo  zoveel te spreiden als mogelijk over meerdere betrouwbare, niet
met elkaar verbonden, bancaire instellingen.

Taken en bevoegdheden

De FBCC heeft geconstateerd dat de taken, bevoegdheden en de functieprofielen van bestuur, personeel en de leden van de diverse commissies onvoldoende zijn vastgelegd. De FBCC adviseert om deze taken, bevoegdheden en functieprofielen op korte termijn schriftelijk vast te leggen en centraal te archiveren.

Claim Pigeon Village

Ten onrechte is op de algemene ledenvergadering van 31 januari 2015 richting de kiesmannen de indruk gewekt, dat de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering de eventuele claim welke Pigeon Village heeft neergelegd bij de NPO zal dekken. Dit berust op een misverstand en
is onjuist. De eventuele claim van Pigeon Village wordt niet gedekt door de bestuurders-aansprakelijkheidsverzekering. 

Gelden PPN

Wij hebben conform de aan de FBCC verstrekte opdracht vastgesteld dat, de uitgaven
ten laste van de reserve PPN zijn besteed aan de overgekomen doelen.

Bevoegdheden FBCC

Vanaf 1 maart 2015 bestaat de FBCC nog slechts uit 4 leden. Reglementair dient de
FBCC uit  minimaal 5 leden te bestaan. Derhalve voldoet de FBCC niet meer aan het reglementaire minimum en  is formeel niet meer bevoegd haar taken uit te voeren.

De FBCC wijst de kiesmannen van de afdelingen erop dat ook bij hen een verantwoordelijkheid ligt om een commissie in staat te stellen naar behoren te functioneren. De FBCC doet derhalve een oproep aan de kiesmannen van de afdelingen om zich in te spannen in de vacature(s) bij de FBCC te voorzien. In verband met de continuïteit van de FBCC wordt gezocht naar 2 nieuwe leden.

Conclusie:

Met inachtneming van de hiervoor genoemde opmerkingen geeft het gepresenteerde financieel jaarverslag een juist beeld van de vermogenssamenstelling en het resultaat
aan het einde van het boekjaar.

Wij stellen u dan ook voor om:

a)   Het financieel jaarverslag 2014, wat sluit met een resultaat van op € 16.305,- en
een balanstotaal van € 1.924.474,-  vast te stellen conform de verstrekte stukken.

b)   Het bestuur decharge te verlenen voor het financieel jaarverslag boekjaar 2014.

FBCC,

K. van Buijten                        FBCC lid

C. Kramer                   FBCC lid

J. van Gent                 FBCC lid

G.J. Lamers                secr. FBCC

Realisatie door Four Digits op basis van Plone.