Persoonlijke hulpmiddelen

Home > Over NPO > Ledenraad > Vergaderstukken > Vergaderstukken AV 31 januari 2015 > Algemene Vergadering NPO 31 janauri 2015 - punt 5d

Algemene Vergadering NPO 31 janauri 2015 - punt 5d

Taakomschrijving Instituut Wedvlucht Begeleiding (IWB)

Het IWB team bestaat uit een groep van 3 mensen welke voldoende kennis hebben van meteorologische omstandigheden welke van belang zijn voor de vliegveiligheid van onze duiven. Het IWB begeleidt alle door de afdelingen en de NPO georganiseerde wedstrijden inclusief trainingsvluchten. Bij het houden van vluchten wordt advies gegeven aan de lossingverantwoordelijke personen van een afdeling of aan de Nationale Lossingcommissie. Alvorens het IWB advies geeft aan de lossingverantwoordelijken is er frequent en nauw overleg met de meteorologen van de Meteo Group te Wageningen.

Het IWB team heeft de deskundigheid om de meteorologische omstandigheden te vertalen naar de vliegomstandigheden van onze duiven.

Taken:  Op verzoek van lossingverantwoordelijke personen advies (zie n.b.) geven over de vliegveiligheid van de concoursen.

Het IWB team heeft een zwaarwegende adviesbevoegdheid aan lossingverantwoordelijken inzake het lossen en de afstemming van de lossingen.

Het IWB houdt nauwkeurig een logboek bij. In het logboek moet in elk geval gemeld worden:

  • windkracht
  • windrichting
  • temperatuur
  • Inversie
  • zicht
  • tijd van contact opnemen
  • het gegeven advies

Deze gegevens worden na afloop van de concoursen wekelijks gemeld bij Bureau NPO.

Het IWB actualiseert zo nodig maar in elk geval om de twee uur berichtgeving inzake de weersomstandigheden en de verwachte weersomstandigheden welke is aangegeven op teletekst en op de NPO site. Zijn er geen wijzigingen dan wordt in elk geval de tijd veranderd.

Het IWB heeft elk uur contact met Meteo Group te Wageningen.

Ondersteunend is artikel 13 van het NPO vervoersreglement waarin staat aangegeven dat het IWB deze bevoegdheid heeft.

  1. De lossing vangt niet eerder aan dan tenminste één uur na aankomst van de duivenwagens op de lossingplaats.
  2. Indien er sprake is van lossingen onder omstandigheden die als risicovol kunnen          worden omschreven volgens de lossingtabel in de WIS/WAS rapportage, komt de         eindverantwoordelijkheid van de lossingen te liggen bij de concoursgevende           instantie.

Zwaarwegende adviesbevoegdheid wil zeggen dat in principe door lossingverantwoordelijke niet wordt afgeweken van het standpunt van het IWB . Mocht dit wel het geval zijn dan volgt onderzoek door bestuur NPO.

Bestuur NPO


Amendementen

Afdeling 3 Oost-Brabant: Bij de taakomschrijving IWB behoort het nauwkeurig bijhouden van een logboek. 
De gegevens worden na afloop van de concoursen gemeld bij Bureau NPO Veenendaal. Wij stellen voor om deze inforamtie ook op de website van de NPO te vermelden (optimale transparantie).
Is dit nier realiseerbaar dan de gegevens ook te verstrekken aan de concoursgevende instantie (de afdelingen).

Indien door lossingsverantwoordelijken wordt afgeweken van het IWB - advies volgt door bestuur NPO.
Wij stellen voor hieraan toe te voegen: bestuur NPO rapporteert hierover aan de Algemene Vergadering NPO.

Afdeling 9 Oost Nederland: Als afdeling ondersteunen wij het uitbreiden van het IWB. Wij stellen daarom voor het weerbureau ZIMOA toe te voegen aan het IWB. ZIMOA heeft zeker zoveel kennis in huis dat gericht is op de duivensport dan de MeteoGroup. Het zou een goede zaak zijn om van deze kennis gebruik te gaan maken.

Advies bestuur NPO: Voor wat betreft de punten van afdeling Oost-Brabant gaat het bestuur kijken wat hierin mogelijk is. 

Het bestuur ziet geen meerwaarde in het toevoegen van ZIMOA aan het IWB.

Realisatie door Four Digits op basis van Plone.