Persoonlijke hulpmiddelen

Home > Over NPO > Ledenraad > Vergaderstukken > Vergaderstukken AV 31 oktober 2015 > Voorwoord ALV d.d. 31 oktober 2015 te Wijchen

Voorwoord ALV d.d. 31 oktober 2015 te Wijchen

Heren kiesmannen, leden van het beroepscollege, leden van de FBBC, IWB, leden van het Tucht- en Geschillencollege, Gouden Spelddragers, commissieleden NPO, bestuur van de ZLU, pers en andere belangstellenden.

Dirk Buwalda AV31102015Van harte welkom op onze najaarsvergadering. Ons bestuur heeft ontzettend veel tijd gestoken in de voorbereiding van deze vergadering. We hebben een aantal zeer belangrijke onderwerpen te behandelen. 

Wat ons vooral bezighoudt is de kwestie betreffende de afdelingen 5 en 12. Vanaf september 2014 hebben velen zich gebogen over deze kwestie. Tot nog toe is het resultaat nihil. Voor zover ik weet hebben 5 juristen/ advocaten zich gebogen over de ontstane problemen naast het Tucht- en geschillencollege, het beroepscollege en de rechterlijke macht. Intern had het veel lobbywerk, bemiddelpogingen en werken met commissies tot gevolg.

Ons bestuur heeft een voorstel liggen om uit de impasse te komen. Zelfs tegen dit voorstel heeft  het bestuur van afdeling 12 weer fors geageerd. Houdt het nu nooit op met het traineren van oplossingen. We hebben op deze manier te maken met een schaamteloze vertoning, een blamage van de eerste orde. Circa 300 liefhebbers zijn momenteel nergens meer lid. Dit naast alle ergernis op velerlei fronten.

Vandaag heeft u als kiesmannen de oplossing in handen. Alle leden in de provincie Zuid Holland wachten vol spanning af wat u vandaag gaat beslissen. Ons bestuur rekent op uw wijsheid zodat de rust en het sportplezier weer terugkeert.

Bovenstaande heeft ook pijnlijk duidelijk gemaakt dat we hard moeten werken aan de structuur van onze organisatie. U weet dat we al 5 jaar bezig zijn met planvorming rond de structuur van onze organisatie. De autonomie van afdelingen, het al dan niet creëren van centrale bevoegdheden en de aard en wijze van het uitoefenen van onze sport staan hierbij centraal. Ook op dit punt wordt een krachtig besluit van u verwacht waarbij de ontwikkeling van onze organisatie op langere termijn primair is. Niets doen is geen optie meer. Wij zijn mevrouw Olfers zeer erkentelijk dat ze samen met ons een voorstel hiertoe wil bespreken.  U heeft haar voorstel van aanpak in uw bezit.

Na het bespreken van notulen en financiën gaan we ons buigen over het Nationaal vliegschema. Een veelheid van amendementen is ingediend. De amendementen op het eerste aan u gestuurde voorstel Nationaal vliegschema hebben bij ons bestuur geleid tot voortschrijdend inzicht. We zijn afgestapt van een datumgewijs programma. In onze optiek hebben we in ons voorstel de algemene lijn nu te pakken. Wij als bestuur verwachten straks één hamerklap ter goedkeuring.

Als bestuur zijn wij zeer teleurgesteld in de animo voor een bestuursfunctie in ons Nationaal bestuur. Zoals het nu staat is er één kandidaat waar we nog een gesprek mee hebben. Misschien in januari nog een kandidaat, doch dat is afwachten. Wij willen graag naar 7 zetels. Thans zijn er nog 3 zetels bezet. Ons bestuur doet nogmaals een oproep om toe te treden en samen met ons de organisatie te versterken. 

In onze vergadering van 9 september jl. en in het overleg met de kiesmannen is diepgaand met elkaar gesproken om tot een oplossing te komen  met onze contractpartner PigeonVillage. Het heeft ons als bestuur heel goed gedaan dat wij een eensgezind besluit hebben kunnen nemen. Middels een overeenkomst tussen partijen is vastgelegd dat middels een schikking, onder de voorwaarden zoals genoemd in de ‘Vaststellingsovereenkomst’,  een einde wordt gemaakt aan alle tussen partijen bestaande geschillen en afspraken. Simpelweg gesteld hebben we voor 2016 een andere rekenaar.

Als laatste wil ik nog met u kijken naar het fenomeen ‘demissionair bestuur’. Over een demissionair bestuur wordt in de wet niets geregeld en regelt derhalve ook niet de bestuursbevoegdheden van een demissionair bestuur. In het boek van F. Kollen (specialist op het gebied van verenigingsrecht) staat ‘dat een dergelijk bestuur moet doen wat het moet doen, en moet laten wat het kan laten’.

De voortgang in de NPO en de afhandeling van de normale dagelijkse aangelegenheden mag geen hinder ondervinden van het feit dat een bestuur demissionair is. In die zin moet worden gedaan wat noodzakelijk is. Een demissionair bestuur is een bestuur in de zin van de wet en heeft derhalve alle wettelijke en statutaire bevoegdheden die het in niet demissionaire status ook zou hebben. Het demissionair bestuur is in die zin een volwaardig bestuur dat voor zichzelf beleidsmatig enige beperking in acht neemt.                                

In de statuten NPO staat dat bij een ondertal van het aantal bestuursleden er alleen lopende zaken mogen worden afgehandeld. Alle zaken die hier aan de orde zijn, zijn lopende zaken. Voorts is het zo dat onze organisatie zich op 2016 moet voorbereiden, dus als er beslissingen worden genomen op een Algemene Vergadering is dat ook onder leiding van een demissionair bestuur mogelijk. Daarbij is het ook nog eens zo dat bestuur NPO daarin niets op eigen houtje doet maar dat de AV de beslissingen neemt.

Het leek ons als bestuur goed dit punt specifiek onder uw aandacht te brengen nu afdeling 12 hier ook opmerkingen over maakt.

Beste vrienden, wij hopen in deze vergadering op verstandige besluiten uwerzijds zodat de rust in onze organisatie weerkeert en er eindelijk tijd komt om samen aan beleid te werken.

Namens ons bestuur wens ik u allen een goede vergadering en als u vanavond aan een wijntje zit denk dan aan het geluk van de leden van de provincie Zuid Holland.

Franeker 29 oktober 2015

Dirk Buwalda, bestuursvoorzitter NPO

Realisatie door Four Digits op basis van Plone.