Persoonlijke hulpmiddelen

Home > Over NPO > Ledenraad > Vergaderstukken > Vergaderstukken AV 9 september 2015 > Voorwoord Buitengewone Algemene Ledenvergadering d.d. 9 september te Wijchen

Voorwoord Buitengewone Algemene Ledenvergadering d.d. 9 september te Wijchen

Geachte aanwezigen, kiesmannen, leden van rechtscolleges, bestuur ZLU, aanwezige pers, commissies en gouden spelddragers, Welkom op deze ‘Bijzondere Algemene Vergadering’. Op de agenda staat bij punt 3 ‘Vaststelling notulen Buitengewone Algemene Vergadering NPO’. Afdeling 7 vraagt ons om in deze vergadering deze notulen niet te behandelen. Wij zullen straks aan u voorleggen of dit voor u acceptabel is.

Het is niet de bedoeling om een zeer uitgebreid voorwoord te houden. U heeft alle stukken waarin duidelijk vermeld de problematiek al dan niet breedvoerig aan u uitgelegd. Wel is er de behoefte van het bestuur om open kaart te spelen ten aanzien van de bestuurlijke situatie. Wij zijn als bestuur goed geïnformeerd over een aantal zaken en de ideeën van een deel van de kiesmannen. Recent is er overleg geweest over de pijndossiers waar we allen mee te kampen hebben. Een overleg wat is uitgemond in een serie voorstellen voor de AV van oktober a.s. Binnenkort krijgen alle kiesmannen deze stukken. Overigens is er niets mis met het vooraf overleggen hoe iedereen staat ten opzichte van de ontwikkelingen van de laatste tijd. Echter, daaraan gekoppeld, is ons bestuur ook op de hoogte van het feit dat ronduit is gesproken over het vertrouwen in ons bestuur. Sommigen van u zien ons liever gaan dan komen. Dat is ook uw goed recht en hoort blijkbaar bij de cultuur van onze organisatie.

Want ‘Een ander is altijd beter dan zittende bestuurders’. Dat geldt voor het NPO-bestuur, maar ook voor afdelingsbestuurders.

Als bestuur willen wij u het volgende meegeven;

De laatste jaren hebben we veel wisselingen gekend in NPO bestuurders. In onze optiek is dit inherent aan de aard en de structuur  van onze organisatie. De problemen hierin zijn bekend, namelijk de mate van autonomie van afdelingen, de zeer beperkte invloed van het landelijk bestuur en persoonlijke motieven.  We weten dit allemaal, doch zijn tot nog toe niet in staat gebleken hierin verandering te brengen. Ik voorspel u dat, zolang de aard en de structuur van onze organisatie niet wordt veranderd, dit mettertijd de doodsteek voor onze organisatie zal zijn. Ieder bestuur zal hier last van blijven ondervinden.

We werken momenteel samen met u aan een fors aantal dossiers. Moeilijke dossiers.

  1. De situatie rond de Nationale Rekenaar. Ik ga hier nu niet verder op in. U zult van de commissie horen hoe ver we zijn gevorderd en welke stappen we nog kunnen doen. We gaan naar het zesde jaar! Straks bij agendapunt 5 is hier ruim gelegenheid voor.
  2. Ontwikkeling organisatie. Vanaf 2012 zijn wij als bestuur zeer actief geweest, samen met een aantal werkgroepen, om onze organisatie een gezicht te geven waarmee we ook in de toekomst vooruit kunnen. Dat is ons niet gelukt. We zijn geen stap verder gekomen. We zijn nu in een situatie beland waarbij wij een beroep hebben gedaan op mensen die gespecialiseerd zijn in het verenigingsrecht. En dan noem ik u de heer Kollen. Als bestuur hebben wij besloten om samen met deze specialist in zee te gaan om te trachten onze organisatie een vast fundament te geven. Daarbij gaat het niet alleen om de structuur van de organisatie doch ook om de daarbij behorende statuten en het Huishoudelijk Reglement.  Binnenkort hoort u hierover verder. Als bestuur vinden wij dat wij kritisch naar onszelf moeten kijken waarom we nog steeds bij af zijn. Dit geldt ook voor u als kiesmannen.
  3. Ontwikkeling PR beleid. Wij hebben hiervoor de heer J. Mulder benaderd die voor ons een praktisch beleid zal neerzetten. Daartoe worden alle afdelingen separaat geïnformeerd en daarnaast wordt gewerkt aan het op een eigentijdse wijze organiseren van onze Nationale Dagen.
  4. Er ligt een opleidingsplan voor de leden van het tucht – en beroepscollege. Dat gaat binnenkort starten.
  5. Veel tijd wordt gestoken in commissiewerk. Zo hopen wij dat de commissie die zich bezighoudt met de kwestie 5/12 samen met de leden van de afdelingen kan komen tot een zinvolle oplossing waarbij ook de uitgetreden verenigingen weer een goede plek kunnen krijgen. Het is van cruciaal belang om daar de stap te doen om over zich heen te stappen.
  6. Veel energie wordt gestoken in het buitenlandbeleid, Straks in 2016 in het overleg met politiek en ambtenaren als het gaat om wedstrijden met dieren/vogels. En dat moeten we niet onderschatten. Samen met de WOWD zullen we trachten onze sport te behouden. We moeten uitermate zorgvuldig zijn met het lossingsbeleid. Ontwikkeling dopingbeleid en beleid rond centrale hokken en het Nationaal Vliegschema. 

 

Naast bovenstaande is er nog een keur aan activiteiten.

U moet goed beseffen dat wij als bestuur doch ook u als kiesmannen een periode tegemoet gaan waarin veel werk moet worden verzet. Dat willen wij als bestuur ook graag doen. Maar dan wel op een gedragen en fatsoenlijke manier. Wij vinden dat er nu geen prettige sfeer heerst. Dat is wel nodig om gemotiveerd te blijven dit werk te doen.

Daarnaast hebben wij nieuwe bestuurders nodig. U heeft een advertentie hieromtrent kunnen lezen. Het is aan u als kiesmannen om samen met ons onze organisatie een nieuw gezicht te geven.

En ga hier niet zeggen dat zolang deze bestuurders hier zitten er geen nieuwe bestuurders komen, of ‘er is geen vertrouwen in dit bestuur’, want, beste mensen, dan komen we geen stap verder. Gaat u toch samen met ons hier zitten. Stap over uzelf heen en laten we elkaar de hand reiken. We maken ons grote zorgen als de sfeer en achterklap zo doorgaat als het nu gaat. We moeten onze sport een gezicht geven. 

Franeker 8 september 2015

Dirk Buwalda, bestuursvoorzitter NPO. 

Realisatie door Four Digits op basis van Plone.