Persoonlijke hulpmiddelen

Home > Over NPO > Ledenraad > Verslag Ledenraad NPO - 15 mei 2017

Verslag Ledenraad NPO - 15 mei 2017

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering met het bijgevoegde voorwoord.

2. Appèl der afgevaardigden

Aanwezige afgevaardigden namens de afdelingen: J.W. Kristelijn (Zeeland ’96), W. Jongh en P. van Kastel (Brabant 2000), M.A.P.G. Hanegraaf (Oost-Brabant), H. Roks en A. van Dort, (Limburg ’96), W. Vos,

R. Lugthart en W. De Winter (5 Zuid-Holland), J.W.J. Hoekstra (6 Noord-Holland), A. van Amerongen (Midden-Nederland nr. 7), H.J. van den Berg, W.G.M. ten Dolle (Gelders-Overijsselse Unie), J.N. Bosman en U.B. Kögging (9 Oost-Nederland), P. Gast en A.J. van der Linden (10 Noord Oost Nederland) en S.J. Kuipers (Friesland ’96). 18 van de 19 afgevaardigden zijn aanwezig.

Oost-Brabant heeft één afgevaardigde minder. Afdeling Brabant 2000 heeft bezwaar tegen de heer De Vrede als afgevaardigde, omdat deze geen lid meer is van afdeling Zuid-Holland. Volgens artikel 23 van de Statuten is dat niet mogelijk. Na overleg neemt reserveafgevaardigde W. de Winter de plaats in van D. van de Vrede.

3. Vaststelling notulen Ledenraad d.d. 12 december 2016

De heer Hoekstra (afdeling 6 Noord-Holland) vraagt naar de status van het wedvluchtbegeleidings-systeem. Wanneer is het operationeel en worden er nog mensen opgeleid? De heer Diepeveen (Bestuur NPO) antwoordt dat het systeem nog niet 100% functioneert, daarom is het nog niet vrijgegeven. Er wordt getest, lossingsverantwoordelijken van de afdelingen werken mee door aan te geven tussen welke tijdstippen ze willen lossen. Er wordt volgende week nog getest, als het waterdicht is worden alle lossingsverantwoordelijken uitgenodigd.

Er zijn geen op- of aanmerkingen op de notulen en de aktielijst. Deze worden vastgesteld met dank aan het secretariaat.

Vergaderdata Ledenraad 2018: Deze worden ongewijzigd vastgesteld.

4. Jaarverslag secretaris 2016

Het verslag is gemaakt door de vorige secretaris de heer Van Dijk. Het wordt zonder vragen of opmerkingen vastgesteld.

5. Financieel verslag 2016

Het verslag is tot stand gekomen door Bureau, penningmeesters en FBCC. Het resultaat is een verlies van

€ 53.000,=, hier stond een positief resultaat van € 10.000,= tegenover in de begroting. Dit wordt veroorzaakt door de hogere kosten voor permanente ontwikkelingen en sportzaken (€ 36.000) en de hogere kosten bureau vanwege de interim manager en de opbouw verlofdagen door overwerk vanwege minder personeel (€ 49.000).

Een aantal zaken op de begroting is niet uitgevoerd, zoals het educatief plan en het opleidingsplan voor de tuchtsprekende colleges. Het automatiseringssysteem is later in gebruik genomen, dus is er minder afschrijving gedaan. De gehouden enquête was een aanzienlijke kostenpost.

De heer Van Amerongen (afdeling Midden-Nederland Nr. 7) vraagt wat de meerwaarde is om de interim manager – die was aangetrokken tot december 2016 - langer in dienst te houden. De voorzitter antwoordt dat hij naast het managen van het Bureau ook ondersteuning bood bij de voorbereiding van de bijeenkomsten in het land. Er worden nog mandaten gevraagd voor verdere plannen zoals verkoop van het gebouw. Het Bestuur verwacht dat de interim manager de NPO nog door die fase heen kan loodsen. We hebben ook met de FBCC hierover gesproken, deze komt zo aan het woord hierover.

6. Verslag FBCC en decharge verklaring

De heer Van Buiten (FBCC) heeft niets toe te voegen aan het verslag. De heer Van Amerongen (7 Midden-Nederland) zou graag een financiële onderbouwing zien voordat er een mandaat wordt verleend voor verkoop van het pand. De voorzitter geeft aan dat er een taxatie is en dat de exploitatiekosten van het huidige gebouw en de alternatieven er zijn. Daarbuiten zijn er ook schaalvoordelen. Het Bestuur wil dit door de FBCC laten toetsen. Zij zijn daartoe aangewezen als commissie van de Ledenraad en ze zijn kritisch en zorgvuldig. Het Bestuur heeft er geen moeite mee om de cijfers ook naar de afgevaardigden te sturen.

De heer Van Amerongen vraagt of er een claim ingediend gaat worden bij de chipringleverancier omdat deze in gebreke is gebleven. De voorzitter antwoordt dat de leverancier ter compensatie van de vertraging extra chipringen heeft geleverd en de extra verzendkosten heeft vergoed.

De heer Jongh merkt op dat de FBCC wat hem betreft deskundig en kritisch genoeg is om een oordeel te vellen over verkoop van het pand. Afgesproken wordt dat als de Ledenraad het mandaat geeft, de FBCC de cijfers zal controleren en daar een advies over geeft. Pas als de FBCC akkoord is, zal men tot ondertekening overgaan. Het advies wordt ter informatie naar de afgevaardigden gestuurd.

De heer Kuipers (Friesland ’96) voegt daaraan toe dat verkoop, verhuizing van de werkplek van het personeel met zich mee kan brengen en vraagt het Bestuur als goed werkgever hier zorgvuldig mee om te gaan. De voorzitter zegt dit toe. Aan het Bestuur wordt decharge verleend.

De penningmeester, de heer Geitenbeek, informeert de vergadering dat het pensioencontract bij Aegon afloopt op 1 juli. Nu is gebleken dat de NPO als sportorganisatie onder de verplichtstelling van PFZW zou moeten vallen met terugwerkende kracht tot 1994. De NPO is hierin verkeerd geadviseerd door de tussenpersoon. Deze tussenpersoon is inmiddels aansprakelijk gesteld. Er is toestemming om alvast vrijwillig aan te sluiten bij PFZW Hiermee wordt voorkomen dat medewerkers niet verzekerd zijn vanaf 1 juni 2017. Deze kwestie had onder “niet op de balans staande verplichtingen” opgenomen moeten zijn.

7. Statutenwijziging

De voorzitter nodigt de afgevaardigden uit om te vertellen hoe het proces rond de statutenwijziging in hun afdeling is verlopen. Het Bestuur heeft alle afdelingen bezocht en is op één afdeling na met de leden in gesprek geweest, er zijn veel vragen gesteld en antwoorden gegeven. Daarna is er een toelichting geformuleerd en zijn er een concept sectie- en een concept platformreglement als voorbeeld bijgevoegd zodat men zich daar een beeld bij kan vormen.

Kuipers (Friesland ’96): Er zijn zaken waar men in de afdeling over twijfelt. De afdeling is in gesprek gegaan met haar leden, de bijeenkomst is geweest en men heeft experts naar de statuten laten kijken. Tekstueel en qua aanlevering zijn er nog wat bedenkingen, het is een grote organisatiewijziging, er komt een ander democratisch besluitvormingsproces en daar moet zorgvuldig mee omgegaan worden. We zijn voor verandering, maar vinden dat een aantal zaken geregeld moet zijn voordat we instemmen. Wat gebeurt centraal, wat decentraal bijvoorbeeld. Ook de wijze van centralisatie (veel macht bij kleine groep mensen) en behoud van eigenheid van de regio’s zijn voor ons punten waar goed mee omgegaan moet worden. Er zijn wel toezeggingen gedaan maar die zijn niet vastgelegd. Kortom: wij zien die zorgvuldigheid niet terug in de statuten.

Gast (Noord-Oost Nederland): In onze afdeling was 80% voor de statutenwijziging. Misschien is nog niet alles volledig geregeld, maar daar zijn we als afgevaardigden zelf bij. Wij willen de ingeslagen weg blijven volgen.

Kögging (Oost-Nederland): Het Bestuur was ook in onze afdeling, deze bijeenkomst is druk bezocht. Onze afdeling stemt voor.

Van den Berg (Gelders Overijsselse Unie): De bijeenkomsten werden bij ons minder goed bezocht, maar we hebben groen licht gekregen. We willen u adviseren de door u genoemde trein wel op het spoor te houden en zichtbaar voor de liefhebbers. We willen onze eigen afdelingsstatuten in lijn brengen met NPO statuten, dat wordt nog een klus.

Van Amerongen (Midden-Nederland nr. 7): Op 10 maart heeft de afdeling een Algemene Vergadering gehouden en daar is een positief besluit genomen ten aanzien van de statuten.

Hoekstra (Afd 6 Noord-Holland): Een compliment voor de inzet van het Bestuur. We hebben wel een probleem met het platform Jong. In onze afdeling is 81% ouder dan 50 en maar 2% is jeugd. De jeugd heeft de toekomst, maar zorg dat de ouderen erbij blijven. Daarnaast is autonomie belangrijk voor ons. We willen ons vervoer wel optimaliseren, maar niet afstaan.

Vos (5 Zuid-Holland): Wij steunen uw plannen, op 8 mei hebben wij een ledenvergadering gehouden en daar de toelichting gegeven die u verstuurd hebt. Aan de heer Jongh wil ik melden dat de heer Van de Vrede lid is in Bergschenhoek en dus gerechtigd is om kiesman te zijn op basis van art. 25 lid 2 in plaats van artikel 23. De heer Jongh is een andere mening toegedaan. Omdat de zaak ter vergadering is opgelost, verzoekt de voorzitter beide heren dit in de pauze samen uit te praten.

Roks (Limburg): De afdeling is niet tegen verandering, maar niet via deze statuten. Men heeft geen probleem met de secties, maar wel met het feit dat deze stemrecht krijgen en dat het Bestuur NPO mag voordragen. De afdelingen raken zo invloed kwijt. De afdeling zou autonoom zijn in de samenstelling van het vliegprogramma, mevrouw Olfers heeft aangegeven dat dit geen probleem is omdat de liefhebbers centraal staan. Daarna ontvingen we een brief van u dat we voor 2017 vluchten mogen toevoegen.

We hebben een brief gestuurd voor de jaren erna, maar daar hebben we geen antwoord op ontvangen. Aansluiting bij NOC/NSF is bovendien niet zeker, andere sportbonden met dieren zijn ook afgewezen. Wij zijn het eens met afdeling Friesland dat de tijd nog niet rijp is voor besluitvorming.

Hanegraaf (Oost-Brabant). Wij hebben in maart vergaderd, helaas leidde dat tot het vertrek van onze voorzitter. We hebben de verenigingen gevraagd hun vragen op te sturen, dit resulteerde in 63 vragen, helaas duurde de beantwoording twee maanden. Daarna is opnieuw vergaderd, wij denken dat mensen kiezen voor de verandering zonder te weten wat het precies inhoudt. We hebben van onze vergadering een stemopdracht ontvangen die we zullen uitvoeren.

Jongh (Brabant 2000): Wij kunnen ons ook vinden in verandering. Secties die de NPO en de Ledenraad adviseren over model vliegprogramma of een landelijk vliegprogramma zouden we ondersteunen. Platforms zouden ervoor moeten zijn om afdelingen te informeren en adviseren als er wettelijke veranderingen zijn bijvoorbeeld op het gebied van welzijn en niet dat zij al het vervoer centraal gaat organiseren en regelen. U geeft de jongere liefhebbers een eigen platform, maar slechts 14% heeft de enquête ingevuld, ze lijken niet erg betrokken. Met deze leeftijdsdiscriminatie diskwalificeert u een groot aantal leden, leden die zeker in staat zijn om naar de toekomst te kijken en problemen op te lossen.

Wij vinden het een goed initiatief om platformen en secties mee te laten denken, maar we vinden niet dat ze stemrecht moeten hebben over andere zaken dan waarvoor ze zijn bedoeld. We zijn het met afdeling Friesland eens dat het aan zorgvuldigheid ontbreekt. U spreekt over autonomiteit en rechtspersoonlijkheid. De afdelingen hebben rechtspersoonlijkheid, daar kan niets aan worden veranderd zonder notaris. Het vervoer is van de afdelingen en zij zijn daarin autonoom. Autonomiteit is zelfbeschikkingsrecht en dat verdwijnt als anderen het vliegprogramma gaan invullen, ongeacht wat u daarover zegt. We zijn niet tegen verandering, wel tegen wat u presenteert.

Kristelijn (Zeeland ’96): Wij zijn de afdeling met het laagste ledenaantal. We zijn ons ervan doordrongen dat er actie moet komen en dat we zaken op een andere wijze moeten organiseren. Afdeling Zeeland steunt bestuur waar we kunnen, al hebben we soms een andere interpretatie van besluiten. We hebben de statutenwijziging laten bekijken door deskundigen binnen en buiten de sport. Wat opvalt is de centrale rol van het Bestuur in plaats van de liefhebbers. De zeggenschap wordt minder als er secties inspraak krijgen die door het NPO-bestuur worden benoemd. We kunnen ook secties instellen zonder statutenwijziging, mogelijk dat we statuten later nog kunnen aanpassen voor aansluiting bij NOC/NSF, maar nu stemmen we tegen.

De voorzitter concludeert dat de afdelingen het idee hebben dat het draait om macht. Het is niet de bedoeling van het Bestuur om 50+ers buiten spel te zetten, we willen al die kennis ook bundelen en houden ook rekening met hen. De secties hebben wij ingebracht om alle doelgroepen in de besluitvorming te betrekken, op die manier is er juist meer inspraak voor iedereen. Hij verbaast zich over het feit dat men het democratisch gehalte in twijfel trekt. Dat het Bestuur kandidaten voordraagt heeft niets te maken met de macht houden, maar is omdat ze graag wil dat er voldoende competenties en geografische spreiding in de secties komt. Uiteindelijk beslist de sectie zelf of ze deze persoon wil benoemen of niet.

Vandaag is het belangrijk dat er een beslissing genomen wordt in het belang van de duivensport. Ook het Bestuur gaat voor zorgvuldigheid. Dit kan door duidelijke afspraken te maken: over welke punten meer duidelijkheid nodig is en hoe dit geregeld kan worden. De vergadering wordt enkele minuten geschorst.

De voorzitter hervat de vergadering en benadrukt nogmaals dat het Bestuur graag bereid is met de afdelingen te kijken welke punten extra aandacht behoeven. Het Bestuur wil graag door, met de jeugd en ook met respect voor de oudere liefhebbers. Het voorstel wordt in stemming gebracht, per afdeling wordt gevraagd of men voor of tegen de statutenwijziging is:

De uitslag van de stemming is:

Voor: Afdeling 10 Noord Oost Nederland (2 afgevaardigden); 9 Oost Nederland (2 afgevaardigden); 8 Gelders-Overijsselse Unie (2 afgevaardigden); Midden-Nederland nr. 7  (1 afgevaardigde); 6 Noord-Holland  (1 afgevaardigde); 5 Zuid-Holland  (3 afgevaardigden); Oost-Brabant (1 afgevaardigde)

Tegen: Afdeling Friesland ’96 (1 afgevaardigde); Limburg, (2 afgevaardigden); Brabant 2000 (2 afgevaardigden); Zeeland ‘96 (1 afgevaardigde).

De voorzitter stelt vast dat er statutair gezien een statutenwijziging heeft plaatsgevonden, omdat twee derde van de aanwezige afgevaardigden heeft gestemd voor dit voorstel (12 stemmen voor en 6 stemmen tegen). Het Bestuur had gehoopt op een unaniem besluit, maar is toch blij met het resultaat.

8. Voorstellen bestuur


A. Voorstel tot wijziging dispensatiereglement

Het voorstel wordt zonder opmerkingen of amendement met algemene stemmen aangenomen.

B. Nationaal Vliegschema 2017

Er is een amendement van afdeling Oost-Nederland. Daarnaast wil men graag vastleggen dat de marathonvluchten Perigueux en Ruffec in sectoraal verband vervlogen kunnen blijven worden, ook na 2017. De voorzitter zegt niet toe dat dit kan, maar we wordt bekeken of dit mogelijk is. Omdat afdeling Zeeland een ochtendlossing heeft levert dit problemen op in sector 1. Hier wordt naar gekeken. Het voorstel wordt met de bijbehorende opmerkingen aangenomen.

C. Vervreemding pand NPO

Als er verkocht kan worden, zal het Bestuur een voorstel voorleggen aan de FBCC. Deze zal een advies formuleren en dit doen toekomen aan de afgevaardigden. Het voorstel om mandaat te verlenen wordt met algemene stemmen aangenomen.

D. Testen elektronische constateersystemen vs wedvluchtreglement

Op verzoek van de heer Hanegraaf (commissie Elektronische Constateersystemen) meldt de voorzitter dat men nog niet precies weet op welke punten men af gaat wijken, dat hangt af van de testen die gedaan moeten worden. Het Bestuur zal er zorgvuldig mee omgaan en vooraf kenbaar maken hoe en wanneer zij gebruik gaat maken van het mandaat. Het voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen.

E. Inkorven in eigen vereniging, afslaan in andere vereniging

De voorzitter merkt op dat het technisch gezien bij Compuclub nog niet mogelijk is om de meest ideale oplossing te realiseren en dat dit daarna de beste optie is.

De heer Kristelijn is tegen het voorstel, omdat ze de ervaring hebben dat er veel fout kan gaan met het invullen van formulieren. Men vult het verkeerd in, levert het te laat in of helemaal niet. 

De heer Bosman vraagt of het voorstel alleen voor 2017 geldt en of het daarna wel elektronisch geregeld kan worden. De voorzitter bevestigt dit. Het voorstel wordt aangenomen met 17 stemmen voor en 1 stem tegen.

F. Teletekst

De heer Van Amerongen (Midden-Nederland nr. 7) vraagt of de NPO een financiële tegemoetkoming krijgt voor publicatie van de ZLU-uitslagen. Als dit niet het geval is, mogen andere wedvluchtorganiserende organisaties hier dan ook gebruik van maken, zoals de Noordelijke Unie. De heer Hoedemakers merkt op dat de ZLU op Teletekst komt omdat ze nationale/internationale vluchten organiseert en de NU alleen regionaal.

De heer Bosman meldt namens de NU dat zij haar uitslagen al via haar eigen site en de Facebook plaatst. Teletekst heeft voor de NU  niet veel toegevoegde waarde.

9. Voorstellen afdelingen

De heer Kristelijn licht het voorstel toe. Afdeling Zeeland ’96 wil per 500 leden een afgevaardigde in plaats van per 1000. Dit omdat het de stemverhouding drastisch wijzigt. Bovendien daalt het aantal afgevaardigden mee als het aantal leden afneemt, terwijl er uit de secties en platformen 12 extra stemgerechtigden bijkomen. Liever zou de afdeling teruggaan naar 40 afgevaardigden zoals voorheen. Toen dit tijdens de presentatie in de afdeling genoemd werd, adviseerde het Bestuur om een voorstel hierover in te dienen en nu ontraadt ze het. De voorzitter antwoordt hierop dat het een democratisch recht is om voorstellen in te dienen, daarom is het geadviseerd. Dit houdt niet in dat het Bestuur het ermee eens moet zijn. Afdeling Noord Oost Nederland ondersteunt het voorstel van Zeeland ’96, afdeling Oost-Nederland stelt voor het voorstel door te schuiven naar een volgende vergadering omdat men niet in staat is geweest het amendement met de leden te bespreken. Afdeling 5 Zuid-Holland is het hier niet mee eens.

De voorzitter brengt het voorstel van afdeling in stemming. Het wordt niet aangenomen, omdat er 7 stemmen voor zijn en 10 stemmen tegen. Er is één onthouding.

10. Verkiezingen

A. Verkiezing Bestuur:

De heer Mackaay is aftredend en niet herkiesbaar, de heer Van Dijk is in februari overleden.

De heer Voorn is herkiesbaar en wordt herbenoemd bij acclamatie.

Ook de heer Van Breene wordt benoemd, hij zal de FCI in portefeuille krijgen.

De heer Meijners geeft na een korte schorsing aan dat hij zijn functie in beraad houdt, hij is erg teleurgesteld in de houding van zijn afdeling bij het punt van de statutenwijziging.

B. Verkiezing FBCC:

De heer Kramer is aftredend en herkiesbaar. Hij wordt herbenoemd.

C. Verkiezing Beroepscollege NPO:

Voor de benoeming van de heer Kasperts is een schriftelijke ronde geweest, hij is reeds benoemd en dit wordt ter vergadering formeel bekrachtigd. Op deze wijze kon de rechtsgang zonder vertraging doorgaan.

11. Mededelingenmap

Het kiesregister wordt ter kennisgeving aangenomen.

Het besluit over het gebruik van GPS-apparatuur heeft al tot discussie geleid. De reden voor dit besluit is dat anders iedereen kan gaan experimenteren en dat het invloed kan hebben op het welzijn van de duiven. Daarom moet het goed en zorgvuldig gebeuren. Ook als er gegevens uitkomen met betrekking tot realtime vastlegging, willen Bestuur en WOWD graag met de partijen samenwerken bij het verzamelen van data. Dus hebt u GPS ringen aangeschaft, neem dan contact op.

12. Rondvraag

De heer Van den Berg (afdeling Gelders Overijsselse Unie) vraagt of er bij slecht weer op dinsdag uitgeweken mag worden naar de woensdag. Het is de afdeling bekend dat dit gevoelig ligt.

De voorzitter antwoordt dat het – mits goed gecoördineerd en tijdig gecommuniceerd – niet uitgesloten wordt. Wel moet men in België en in het zuiden dan weten dat er ook op woensdag konvooien over kunnen komen en niet alleen op dinsdag.  De heer Jongh benadrukt dat niet iedereen dagelijks op Teletekst kijkt en dat iedereen zich aan de afspraken moet houden.

De voorzitter benadrukt dat het alleen over de dinsdag naar de woensdag gaat, er mag nog steeds niet op alle weekdagen gelost worden.

13. Sluiting

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering om 22:26 uur. Voor iedereen is er champagne en gebak om de historische stap vooruit te vieren die met de statutenwijziging is gemaakt.

Realisatie door Four Digits op basis van Plone.