Persoonlijke hulpmiddelen

Home > Over NPO > Rechtsgang

Rechtsgang

Per 1 januari 2017 is de NPO aangesloten bij het Instituut Sportrechtspraak. Dit instituut verzorgt voor inmiddels meer dan 60 sportbonden de tuchtrechtspraak en biedt ook mogelijkheden voor geschillenbeslechting via mediation of arbitrage. Zij gaat dit ook voor de NPO doen.

Op de Ledenraadsvergaderingen van 23 mei en 12 december 2016 is besloten dat de behandeling van alle tuchtzaken en geschillen wordt overgenomen door het ISR, met uitzondering van administratief verzuim, zaken betreffende Oneigenlijk Gebruik van Substanties bij Postduiven en dispensatieaanvragen.

Dit houdt in dat alle tuchtzaken en geschillen die vanaf 1 januari 2017 zijn en worden ingediend, door het ISR behandeld zullen worden. Zaken die voor die datum waren ingestuurd, worden nog door het Tucht- en Geschillencollege NPO en het Beroepscollege NPO afgehandeld.

Door de aansluiting van de NPO bij dit gespecialiseerde instituut, zijn ook de centraal vastgestelde ISR reglementen van het ISR van toepassing op de leden van de NPO. Het gaat daarbij om het algemeen tuchtreglement, het reglement seksuele intimidatie en het reglement Matchfixing. Deze zijn allen te vinden op de website van het ISR (www.isr.nl)

Tuchtzaken:
Als u een tuchtzaak aan het ISR wilt voorleggen, kunt u op de site een aangifteformulier downloaden. Hierop vult u uw gegevens in, welke overtreding u geconstateerd heeft (let op dat u daarbij aangeeft welk reglement overtreden wordt) en deze ondertekent u.

Het formulier kan met eventuele bijlagen worden opgestuurd naar:
ISR
Meeuwenlaan 41
1021 HS  Amsterdam

Vervolgens zal –na toetsing van de ontvankelijkheid- de onafhankelijke tuchtcommissie van het ISR de zaak in behandeling nemen. Er volgt dan een proces van hoor- en wederhoor, eventueel ondersteund door de aanklager en onderzoekscommissie die het ISR tot haar beschikking heeft. De tuchtcommissie doet vervolgens uitspraak en bepaalt wie de kosten van de behandeling zal dragen. Natuurlijk staat tegen een besluit van de tuchtcommissie ook nog beroep open bij de beroepscommissie van het ISR.

Geschillen:
Als u een geschil heeft, kunt u een brief of mail sturen met een beschrijving van het probleem. Er wordt dan met u gekeken of dit via arbitrage, bindend advies of mediation behandeld kan worden. De desbetreffende reglementen kunt u op de site van het ISR vinden. Deze reglementen zijn te allen tijde de basis van de behandeling van een zaak.

Ook worden met u de mogelijke kosten doorgesproken. Het is belangrijk dat beide partijen instemmen met de behandeling van het geschil. Centraal staat de wens om geschillen op te lossen, daarvoor zal vooraf een overeenkomst worden gesloten waarin tevens de vorm van geschillenbeslechting is beschreven. 

Als u een kwestie heeft kunt u voor advies over de procedure altijd contact opnemen met het ISR via info@isr.nl of telefoonnummer 020 846 32 31. Het ISR kan u niet adviseren over inhoudelijke aspecten van uw zaak, dit zou de onafhankelijkheid van het instituut in gevaar kunnen brengen.

Tucht- en Geschillenzaken 2016:
Zaken die voor 31 december zijn aangebracht, worden nog via de oude procedures langs Tucht- en Geschillencollege NPO. 
Wanneer één van beide partijen het niet eens is met de uitspraak van het Tucht- en Geschillencollege kan zij in beroep gaan bij het Beroepscollege NPO. Het beroep moet schriftelijk worden ingediend bij het Secretariaat Rechtspleging. Ook hiervoor moet meteen het verschuldigde bedrag (€ 45,-) worden overgemaakt op bankrekeningnummer NL42 INGB0687212642 t.n.v. NPO te Veenendaal o.v.v. Fonds Rechtspleging met daarbij het dossiernummer. Uiteindelijk doet het Beroepscollege een uitspraak. Deze is bindend.

Wanneer de partij die het geschil aangespannen heeft in het gelijk wordt gesteld, wordt het betaalde bedrag teruggestort. 

Uitspraken:

 

Realisatie door Four Digits op basis van Plone.