Persoonlijke hulpmiddelen

Home > Over NPO > Rechtsgang > Uitspraken 2016 > Basislid krijgt gewonnen prijs feestavond niet omdat hij niet aanwezig was op uitreiking

Basislid krijgt gewonnen prijs feestavond niet omdat hij niet aanwezig was op uitreiking

Basislid heeft een diverse prijzen gewonnen, maar kan door omstandigheden niet op de prijsuitreiking aanwezig zijn. Omdat hij zich niet heeft afgemeld, worden de prijzen ook niet achteraf uitgereikt. Basislid stelt dat datum en voorwaarden niet duidelijk waren gecommuniceerd en vordert dat de prijzen alsnog ter beschikking worden gesteld. Verzenddatum uitspraak: 30 mei 2016)

Uitspraak

van het Tucht- en Geschillencollege NPO van de Nederlandse Postduivenhouders Organisatie, hierna te noemen het College. De behandelende kamer van het College, bestaande uit de heren P. Fidder (fungerend voorzitter), H. Lemmen (fungerend secretaris ) en de heer D. van Noort,  bijeen te Veenendaal op 9 mei 2016, ter behandeling van een Geschillenzaak, welke via Bureau Rechtspleging van de NPO, aan het College werd voorgelegd onder dossiernummer 16. 1.1007.

 • Kennisnemende van: 

het schrijven, d.d. 21 maart 2016, van de heer [Basislid], verenigingsnummer [lidnummer] te [woonplaats] (hierna te noemen appellant), waarin hij een zaak aanbrengt ”klacht over handelwijze [CC], (hierna te noemen gedaagde), in verband met een prijsuitreiking”. 

 • Ten aanzien van de bevoegdheid: 

Dat het College op voet van het bepaalde in artikel 31 lid 6 van de Statuten NPO en artikel G1 lid 1 van het Reglement Rechtspleging niet anders kan doen dan de klacht in behandeling te nemen.

 • Ten aanzien van de klacht: 

De klacht is ontvankelijk. 

 • Ten aanzien van de procedure: 

Appellant werd begeleid door de heer [begeleider].
Gedaagde werd vertegenwoordigd door de bestuursleden: [secretaris], [voorzitter] en [bestuurslid]

 • Ten aanzien van de feiten en omstandigheden: 

Gedaagde is een door de Afdeling vanaf 2004 goedgekeurde Wedvlucht Organiserende Instantie(CC).
Appellant en zijn begeleider namen als basisleden deel aan de door gedaagde georganiseerde wedvluchten in 2015 en verdienden hierbij diverse prijzen. Appellant definieert zijn schrijven inzake ”klacht over handelwijze [CC] in verband met een prijsuitreiking”” nader door te stellen dat:

 1. hij door omstandigheden niet op de prijsuitreiking op [datum 2016] aanwezig was.
 2. ten onrechte de door hem behaalde prijzen niet achteraf zijn uitgereikt omdat gesteld werd dat hij zich niet had afgemeld.
 3. de reglementen van gedaagde geen voorschriften bevatten inzake de voorwaarden voor de prijsuitreiking.
 4. aan zijn begeleider, die ook door omstandigheden verhinderd was, wel achteraf de prijs werd uitgereikt.
 5. de datum en voorwaarden van de prijsuitreiking niet duidelijk door gedaagde werden gecommuniceerd.
   

Gedaagde stelde ter zitting dat:

 • de datum van de prijsuitreiking werd bekendgemaakt in diverse mails aan de secretarissen van de basisverenigingen en gedaagde er van uit ging dat deze bekend gemaakt zouden worden aan de basisleden c.q. prijswinnaars.
 • de datum van de prijsuitreiking door omstandigheden werd gewijzigd van data in 2015 in [datum 2016].
 •  In de mails aan de verenigingen duidelijk werd gesteld dat bij niet aanwezigheid en niet afmelding de gewonnen prijzen zouden vervallen aan gedaagde.
 • de uitreiking achteraf aan de begeleider van appellant door bijzondere omstandigheden, wegens ziekte van deze, was gedaan.
 • appellant zich niet had afgemeld.
 • het stellen van voorwaarden, zoals de verplichting tot afmelding, was bedoeld om te bewerkstelligen dat er zoveel mogelijk aanwezigen op de feestavond zouden zijn. 
   
 • Ten aanzien van de conclusie:
  • dat de datum en voorwaarden van prijsuitreiking door gedaagde niet rechtstreeks aan alle prijswinnaars is bekend gemaakt.
  • dat gedaagde er ten onrechte op vertrouwde dat de verenigingssecretarissen de berichtgeving zouden doorgeven aan de prijswinnaars.
  •  dat de door appellant ingebrachte beschuldiging van ” klacht over handelwijze [CC] in verband met een prijsuitreiking” stand houdt; 
  • dat alle nog niet uitgereikte gewonnen prijzen onverwijld aan alle prijswinnaars 2015 dienen te worden uitgereikt.
    

Uitspraak doende: 

 •  Het College komt tegemoet aan de klacht van de appellant. 
 • Gedaagde dient er voor te zorgen dat alle prijswinnaars 2015 de prijzen ontvangen.
 • Bepaalt verder dat gedaagde de proceskosten van het geschil zal betalen, te bepalen op € 250,- zijnde hoofdzakelijk kilometervergoedingen voor de collegeleden op de zittingsdag. Dit bedrag dient binnen 14 dagen na verzending van deze uitspraak te worden voldaan door storting of overschrijving op bankrekening nummer  NL42INGB0687212642 t.n.v. NPO Veenendaal onder vermelding van Fonds Rechtspleging en dossiernummer. 

 
Tegen deze uitspraak van het College kan door partijen krachtens Artikel A31 van het Reglement Rechtspleging N.P.O. binnen 14 dagen na verzending van de uitspraak beroep worden aangetekend bij het Beroepscollege NPO, door een brief te richten aan het bureau NPO, Secretariaat Rechtspleging, Postbus 908, 3900 AX Veenendaal, terwijl tegelijkertijd een bedrag van €45,00 moet worden overgemaakt op bankrekening nummer. NL42INGB0687212642 t.n.v. NPO Veenendaal onder vermelding van “Fonds Rechtspleging”en het dossiernummer. 

Aldus gedaan te Reuver 22 mei 2016 en verzonden op 30 mei 2016

Realisatie door Four Digits op basis van Plone.