Persoonlijke hulpmiddelen

Home > Over NPO > Rechtsgang > Uitspraken 2016 > Bezwaar tegen niet laten meetellen van een afdelingsuitslag voor midfondkampioenschap WHZB
Dossier 16.1.219

Bezwaar tegen niet laten meetellen van een afdelingsuitslag voor midfondkampioenschap WHZB

Basislid heeft bezwaar ingebracht tegen het besluit van Wie Heeft Ze Beter om niet de punten uit de afdelingsuitslag te laten meetellen voor de plaatsing van zijn duiven voor het duifkampioenschap midfond WHZB/TBOTB, maar de punten die voortkomen uit de uitslag van het samenspel waarin eiser speelt (verzenddatum uitspraak: 22 december 2016)

Uitspraak

Partijen:          Eiser:              De heer [Eiser]
Verweerder:   Stichting “Wie Heeft Ze Beter” 
Dossier:          16.1.219

Uitspraak van het Tucht- & Geschillencollege NPO, hierna te noemen: Het College.
De samengestelde behandelende kamer van het College bestaande uit:
-          De heer P.E. Fidder, fungerend voorzitter
-          De heer N.A. Meuwsen, fungerend secretaris
-          De heer H. Lemmen, Lid
-          De heer H. Berkers, Lid
-          De heer D. van Noort, Lid

Zitting houdende te Veenendaal op woensdag 7 december 2016, ter behandeling van het geschil tussen [Eiser], wonende [adres] en [Verweerder], gevestigd [vestigingsadres].

 • Omschrijving van het geschil:

Eiser heeft bezwaar ingebracht tegen het besluit van verweerder om niet de punten uit de afdelingsuitslag te laten meetellen voor de plaatsing van zijn duiven voor het duifkampioenschap midfond WHZB/TBOTB, maar de punten die voortkomen uit de uitslag van het samenspel waarin eiser speelt.

Eiser vordert van verweerder dat de punten van eiser die in de afdelingsuitslag zijn vermeld, worden gebruikt voor de berekeningen van de duifkampioenen in de competitie WHZB/TBOTB. Verweerder weigert om haar moverende reden niet aan de vordering van eiser te voldoen.

Nu verweerder haar medewerking daarin weigert, wenst eiser het geschil voor de leggen aan het Tucht- en Geschillencollege NPO.

 • Ten aanzien van de bevoegdheid van de Kamer:

Op grond van het bepaalde in artikel 29 lid 1 van de Statuten NPO en artikel A2.2,  A3 en A4 en artikel G.1 van het Reglement Rechtspleging NPO, acht het College zich bevoegd de onderhavige zaak in behandeling te nemen.

 • Oproepen partijen:

De volgende partijen zijn voor de zitting van 7 december 2016 opgeroepen aanwezig te zijn:

a. Namens verweerder: De heer [Voorzitter WHZB/TBOTB]
De heer [bestuurslid WHZB/TBOTB]
b. Namens eiser: De heer [eiser]
c. Toehoorders: [Mevrouw A], [Mevrouw B], [Mevrouw C], [De heer D]  

Voor aanwezigheid van partijen in persoon wordt verwezen naar de presentielijst.

Uitspraak Tucht- & Geschillencollege van de NPO:


Ten aanzien van de feiten en omstandigheden:

 1. De uitslagen die tellen voor de kampioenschappen in de competities van de stichting WHZB/TBOTB komen volgens het reglement van deze stichting voort uit de U- bestanden.
 2. U-bestanden zijn de bestanden van de geformuleerde uitslagen van een wedvlucht waarin de reclames op de w-bestanden zijn verwerkt. De uitslag op basis van het U-bestand dient derhalve te worden aangemerkt als de definitieve uitslag.
 3. [Afdeling] heeft Compuclub laten weten dat deze voor haar, voor het jaar 2016 geen U-bestanden Afdeling t.b.v. de midfonduitslagen  behoefde te maken. Zij vond de U-bestanden die door Compuclub voor haar worden gemaakt voor de Rayonuitslagen midfond voldoende.
 4. Van afdelingen waarvan geen U-bestand wordt ontvangen publiceert verweerder tussenstanden op basis van de W-bestanden van de afdelingsuitslagen. Dus standen waarin nog geen reclames zijn verwerkt.
 5. Bij de definitieve vaststelling van ranglijsten van de kampioenschappen worden de officiële U-bestanden gebruikt. Indien van een afdeling geen U-bestand voor de Afdelingsuitslag is gemaakt of aangeleverd, wordt voor die afdeling gebruik gemaakt van het U-bestand van het betreffende Rayon van die Afdeling.
 6. Voor de berekening van de stand van het duifkampioenschap van de duiven van [Eiser] is bijgevolg door WHZB het U-bestand van de Rayonuitslagen aangemerkt en gebruikt voor de berekening van het puntenaantal van zijn duiven.

 

 • Verloop van de hoorzitting:
 1. Eiser verwijst naar hetgeen door hem schriftelijk in procedure is gebracht.
 2. Eiser geeft aan dat de afdelingsuitslagen van zijn afdeling, zijn afgeleid van de definitieve uitslagen van de Rayons die zijn gemaakt op basis van de U-bestanden Rayon. Volgens eiser zijn hiermee dus in de uitslagen van de afdeling ook alle reclames verwerkt en kan de afdelingsuitslag als definitieve uitslag worden aangemerkt.
 3. Verweerder geeft in zijn verweer uitgebreid aan waarom zij tot het besluit is gekomen om niet tegemoet te komen aan de eis van Eiser. Compuclub heeft in 2016 voor de midfond afdeling, op verzoek van afdeling Brabant 2000 alleen maar voorlopige uitslagen Afdeling aangemaakt. Compuclub heeft voor deze afdeling op basis van U-bestanden Rayon, wel definitieve uitslagen Rayon gemaakt. In een later stadium zijn de in de regelgeving onder artikel 5 aangegeven U-bestanden afdeling alsnog geproduceerd. De heer De Raaf jr. geeft omtrent deze definitieve Afdelingsuitslagen in zijn mail van 5 september 2016 echter nadrukkelijk aan dat deze M-uitslagen door Compuclub niet als een officiële uitslag wordt gezien
 4. De heer [E] van [Afdeling] bevestigt in zijn mail van 5 september 2016 het verschil tussen de later gemaakte afdelingsuitslag en de op basis van het U-bestand gemaakte Rayon uitslag. Feitelijk schrijft hij in deze mail:
  [Afdeling] erkent de totaal uitslag van de 4 rayons welke door Compuclub worden berekend. Deze uitslag mag voor verschillende competities binnen de duivensport worden gebruikt. [Afdeling] gebruikt voor hun kampioenschappen wel een ander afgesproken verdeelsleutel.
 5. Verweerder stelt dat de punten uit de definitieve rayonuitslagen niet bruikbaar zijn voor een officiële afdelingsuitslag. Doordat het aantal deelnemende duiven per Rayon verschilt met die van het aantal duiven van de totale afdeling ontstaan afrondingsverschillen in de puntentoekenning per duif.

 

 • Overwegingen:

Het College stelt vast dat door [Afdeling] aan Compuclub voor het jaar 2016 geen opdracht is gegeven voor het maken van afdelingsuitslagen op basis van U-bestanden.

Rekenaar Compuclub heeft in haar mail van 5 september uitdrukkelijk laten weten dat zij de M-uitslagen afdeling niet als een officiële uitslag zien.

In zijn mail van 5 september 2016 heeft de heer [E] de afwijkende methodiek erkend om te komen tot een afdelingsuitslag op basis van U-bestanden Rayons i.p.v het U-bestand Afdeling.

Het College is van mening dat de regelgeving te star is en dat het mogelijk zou moeten zijn dat een reclame binnen de aangegeven termijn wordt gehonoreerd zodat de beste duif wint.   

Uitspraak:

 • Het College wijst de eis van eiser af.
 • Veroordeelt eiser tot betaling van de proceskosten van het geschil welke hoofdzakelijk bestaan uit reiskosten van de leden van de Kamer in het geschil. Deze kosten worden vastgesteld op een totaalbedrag van € 150,00.

Dit bedrag dient door eiser binnen 14 dagen na verzending van de uitspraak te worden voldaan door storting of overschrijving op bankrekening NL42INGB 068.72.12642 t.n.v. NPO Veenendaal onder vermelding van Fonds Rechtspleging en het dossiernummer van deze zaak. Bij niet tijdige betaling wordt het bedrag verhoogd met de wettelijke rente, welke thans 2% per jaar bedraagt

Tegen deze uitspraak kan door partijen op basis van Artikel A31 van het Reglement Rechtspleging, binnen vier weken na verzenddatum beroep worden aangetekend bij het Beroepscollege NPO.

Aldus gedaan op 21 december 2016 en verzonden op 22 december 2016

Realisatie door Four Digits op basis van Plone.