Persoonlijke hulpmiddelen

Home > Over NPO > Rechtsgang > Uitspraken 2016 > Bezwaar tegen niet laten meetellen van een afdelingsuitslag voor midfondkampioenschap WHZB (beroep)
Dossier B 16.1.219

Bezwaar tegen niet laten meetellen van een afdelingsuitslag voor midfondkampioenschap WHZB (beroep)

Basislid heeft bezwaar ingebracht tegen het besluit van Wie Heeft Ze Beter om niet de punten uit de afdelingsuitslag te laten meetellen voor de plaatsing van zijn duiven voor het duifkampioenschap midfond WHZB/TBOTB, maar de punten die voortkomen uit de uitslag van het samenspel waarin eiser speelt . Het Tucht- en Geschillencollege NPO heeft de eis van het basislid afgewezen en hiertegen gaat hij in beroep (verzenddatum uitspraak: 3 maart 2017)

BESLISSING,

 van het
 BEROEPSCOLLEGE VAN DE NEDERLANDSE POSTDUIVENHOUDERSORGANISATIE 

Betreffende het beroep tegen de uitspraak van het Tucht- en Geschillencollege NPO
d.d. 16 april 2016.

Partijen:
De heer [Basislid]
Wonende te [woonplaats]
appellant

Stichting Wie Heeft Ze Beter?/The Best Of The Best
Gevestigd te [woonplaats]
verweerster

Partijen zullen hierna worden aangeduid als appellant en verweerster.

BESTREDEN UITSPRAAK
De onderhavige zaak betreft een beroep van appellant tegen de uitspraak van het Tucht- en Geschillencollege NPO d.d. 21 december 2016. Het beroepschrift is tijdig ingediend en ontvangen. 

Verweerders hebben geen verweerschrift ingediend.

De zaak is ter zitting d.d. 26 januari 2017 door het Beroepscollege NPO behandeld.

Ter zitting zijn verschenen:

  • De heren [appellant] en [gemachtigde],
  • mevrouw [familie/belangstellende]
  • [voorzitter bestuur WHZB]  
  • [leden bestuur WHZB].

 

ONDERZOEK TER ZITTING

  • Over de bevoegdheid

Het Beroepscollege is niet gebleken van feiten en omstandigheden die zouden kunnen leiden tot onbevoegdheid van het Beroepscollege. Het Beroepscollege acht zich daarom bevoegd van het beroepschrift kennis te nemen.

  • Over de ontvankelijkheid

Verweerster heeft aangevoerd dat zij niet onder het tucht- en geschillenreglement van de NPO zou vallen. Het Beroepscollege volgt deze visie niet onder verwijzing naar artikel G1 lid 1 Reglement Rechtspleging NPO juncto artikel 33 Statuten NPO  juncto artikel 35 Huishoudelijk Reglement NPO. Het Beroepscollege verder is niet gebleken van andere feiten en omstandigheden die zouden kunnen leiden tot niet ontvankelijkheid van het beroepschrift. Het Beroepscollege acht daarom appellant ontvankelijk in zijn beroep.

  • Over het geschil; standpunten van partijen

Appellant pleit middels zijn gemachtigde conform bijgevoegde pleitnota die aan deze uitspraak is gehecht.

Verweerster pleit middels haar voorzitter conform de bijgevoegde pleitnota die aan deze uitspraak is gehecht.

  • Overwegingen

Het Beroepscollege overweegt als volgt:

Afdeling Brabant 2000 heeft er voor gekozen om hun uitslag met betrekking tot de midfond niet regulier door de Compuclub te laten berekenen. Op grond van dit feit dient de rekenaar van de afdeling conform artikel 5 van het reglement Nationale competitie WHZB-TBOT Spelregels 2016 na de reclametermijn het U-bestand van de officiële uitslag binnen één week nadien te sturen naar de Compuclub.

De afdeling Brabant 2000 heeft hieraan niet voldaan. Ook appellant heeft geen zorg gedragen voor juiste en tijdige inzending van de gevraagde U-bestanden van de afdeling naar de Compuclub.

Op grond van deze overwegingen dient het Beroepscollege het beroep van appellant op formele gronden af te wijzen.

DE BESLISSING

Het Beroepscollege verklaart het beroep van appellant ongegrond en bevestigt de uitspraak van het Tucht- en geschillencollege NPO d.d. 21 december 2016.

Het Beroepscollege veroordeelt appellant in de kosten van de beroepsprocedure ten bedrage van € 250,00. Dit bedrag dient door eiser binnen 14 dagen na verzending van de uitspraak te worden voldaan door storting of overschrijving op bankrekening NL42INGB 068.72.12642 t.n.v. NPO Veenendaal onder vermelding van Fonds Rechtspleging en het dossiernummer van deze zaak.

Afschrift van deze beslissing is op 3 maart 2017 verzonden

Realisatie door Four Digits op basis van Plone.