Persoonlijke hulpmiddelen

Home > Over NPO > Rechtsgang > Uitspraken 2016 > Niet eens met dispensatie elders inkorven voor de heer [Basislid NPO].
Dossier 16.1.715

Niet eens met dispensatie elders inkorven voor de heer [Basislid NPO].

Eiser heeft bezwaar ingebracht tegen het besluit van verweerder de heer [basislid NPO], dispensatie te verlenen te mogen korven bij een vereniging anders dan die van eiser. Eiser vordert van verweerder dat zij de door verweerder aan het lid van de vereniging de gegeven dispensatie herroept. Dit alsmede met het rechtsgevolg dat aan deze herroeping verbonden is. Nu verweerder haar medewerking daarin weigert, wenst eiser het geschil voor te leggen aan het College.

UITSPRAAK

 

 

Partijen:         Eiser:  Vereniging

Verweerder:   Bestuur Afdeling 

Dossier:         16.1.715

 

Uitspraak van het Tucht- & Geschillencollege NPO, hierna te noemen: Het College.

De samengestelde behandelende kamer van het College bestaande uit:

  •           De heer P.E. Fidder               fungerend voorzitter
  •           De heer N.A. Meuwsen        fungerend secretaris
  •           De heer H. Lemmen              Lid

 

Zitting houdende te Veenendaal op maandag 5 september 2016, ter behandeling van het geschil tussen de Vereniging en het bestuur Afdeling.

Omschrijving van het geschil:

Eiser heeft bezwaar ingebracht tegen het besluit van verweerder [Basislid NPO], dispensatie te verlenen te mogen korven bij een vereniging anders dan die van eiser.

Eiser vordert van verweerder dat zij de door verweerder aan [Basislid NPO], gegeven dispensatie herroept. Dit alsmede met het rechtsgevolg dat aan deze herroeping verbonden is.

Nu verweerder haar medewerking daarin weigert, wenst eiser het geschil voor te leggen aan het College.

Ten aanzien van de bevoegdheid van de Kamer:

Op grond van het bepaalde in Artikel 29 lid 1 van de Statuten NPO en Artikel A2.2., A3 en A4 en Artikel G.1 van het Reglement Rechtspleging NPO, acht het College zich bevoegd de onderhavige zaak in behandeling te nemen.

Oproepen partijen:

De volgende partijen zijn voor de zitting van 5 september opgeroepen aanwezig te zijn:

  1. Namens verweerder:     De heer [Voorzitter]

                                             De heer [Secretaris]   

  1. Eiser:                              De Vereniging

 

Voor aanwezigheid van partijen in persoon wordt verwezen naar de presentielijst.

Uitspraak Tucht- & Geschillencollege van de NPO:

Ten aanzien van de feiten en omstandigheden:

  1. a. Op 29 juli 2016 heeft verweerder aan [Basislid NPO], dispensatie verleend te mogen inkorven bij een vereniging in de regio van haar Afdeling.
  2. Onder gebruikmaking van die dispensatie heeft het lid van de vereniging vervolgens zijn duiven voor de wedvlucht Cahors ingekorfd bij PV [2]. Wedvlucht Cahors is een nationale vlucht.
  3. Eiser is zelf nationaal inkorfcentrum.
  4. Eiser heeft bij verweerder om inlichtingen gevraagd omtrent de door verweerder aan [Basislid NPO] verleende dispensatie. Verweerder heeft noch een reactie op het verzoek van eiser gegeven, noch hoor en wederhoor doen plaatsvinden. 


Verloop van de hoorzitting:

Eiser verwijst naar hetgeen door hem schriftelijk in procedure is gebracht. Eiser beroept zich er op dat bij het verstrekken van de dispensatie aan [Basislid NPO] geen hoor en wederhoor heeft plaats gevonden.

Overwegingen:

Het College concludeert dat verweerder voordat zij dispensatie heeft verstrekt aan [Basislid NPO] om te mogen inkorven in een vereniging in haar regio, heeft verzuimd inlichtingen in te winnen bij zijn vereniging.

Zelfs heeft verweerder niet de moeite willen nemen te antwoorden op schriftelijke vragen, haar gesteld door de vereniging aangaande de verstrekte dispensatie aan [Basislid NPO].

Uitspraak:

Het College is van mening dat verweerder onoorbaar heeft gehandeld jegens eiser. Verweerder heeft verzuimd vooraf inlichtingen in te winnen bij eiser aangaande het verzoek tot dispensatie van [Basislid NPO]. Het beginsel van hoor en wederhoor is een principe uit de rechtspraak dat inhoudt dat, als iemand beschuldigd wordt, er geluisterd moet worden naar wat de beschuldigde er op heeft te zeggen, voor er geoordeeld wordt. Het is een van de beginselen van een behoorlijke procesgang.

Nu er sprake is van het ontbreken van hoor en wederhoor veroordeelt het College verweerder tot het herroepen van de verleende dispensatie. Dit met terugwerkende kracht tot de datum waarop de dispensatie is verstrekt en met alle rechtsgevolgen die aan deze herroeping zijn verbonden.

Veroordeelt verweerder verder tot betaling van de proceskosten van het geschil welke hoofdzakelijk bestaan uit reiskosten van de leden van de Kamer in het geschil. Deze kosten, vastgesteld op een totaalbedrag van € 150,00.

Dit bedrag dient door eiser binnen 14 dagen na verzending van de uitspraak te worden voldaan door storting of overschrijving op bankrekening NL42INGB 0687212642 t.n.v. NPO Veenendaal onder vermelding van Fonds Rechtspleging en het dossiernummer van deze zaak. Bij niet tijdige betaling wordt het bedrag verhoogd met de wettelijke rente welke thans 2% per jaar bedraagt.

Tegen deze uitspraak kan door partijen op basis van Artikel A31 van het Reglement Rechtspleging, binnen 14 dagen na verzending van de uitspraak, beroep worden aangetekend bij het Beroepscollege NPO.

Aldus gedaan op 12 september 2016 en verzonden op 12 september 2016.

Realisatie door Four Digits op basis van Plone.