Persoonlijke hulpmiddelen

Home > Over NPO > Rechtsgang > Uitspraken 2016 > Niet laten meetellen van vlucht door CC
Dossier 16.1.1114

Niet laten meetellen van vlucht door CC

Eiser heeft bezwaar ingebracht tegen het besluit van verweerder om de wedvlucht J28 Gennep (Meppel) niet te laten meetellen voor de kampioenschappen. Eiser vordert van verweerder dat vlucht J28 alsnog in de berekeningen van de kampioenschappen wordt meegenomen. Verweerder weigert om haar moverende reden aan de vordering van eiser te voldoen (verzenddatum uitspraak: 12 september 2016)

Uitspraak 

 

Partijen:         
Eiser:              [Basislid]
Verweerder:   [Bestuur CC]

Dossier:          16.1.1114

Uitspraak van het Tucht- & Geschillencollege NPO, hierna te noemen: Het College.

 De samengestelde behandelende kamer van het College bestaande uit:

 

 • De heer P.E. Fidder              fungerend voorzitter
 • De heer N.A. Meuwsen        fungerend secretaris
 • De heer H. Lemmen             Lid

 

 Zitting houdende te Veenendaal op maandag 5 september 2016, ter behandeling van het geschil tussen de heer [Basislid] en [Bestuur CC]

 • Omschrijving van het geschil:

 

Eiser heeft bezwaar ingebracht tegen het besluit van verweerder om de wedvlucht J28 Gennep (Meppel) niet te laten meetellen voor de kampioenschappen.

Eiser vordert van verweerder dat vlucht J28 alsnog in de berekeningen van de kampioenschappen wordt meegenomen. Verweerder weigert om haar moverende reden aan de vordering van eiser te voldoen. Nu verweerder haar medewerking daarin weigert, wenst eiser het geschil voor te leggen aan het College.

 • Ten aanzien van de bevoegdheid van de Kamer:

Op grond van het bepaalde in Artikel 29 lid 1 van de Statuten NPO en Artikel A2.2., A3 en A4 en Artikel G.1 van het Reglement Rechtspleging NPO, acht het College zich bevoegd de onderhavige zaak in behandeling te nemen.
 

 • Oproepen partijen:

De volgende partijen zijn voor de zitting van 5 september 2016 opgeroepen aanwezig te zijn:

 1. Namens verweerder:       Afwezig met bericht van verhindering;  
  [Bestuur CC] Deze heeft tijdig schriftelijk verweer ingebracht.
 2. Eiser:                                De heer [Basislid]

 

Voor aanwezigheid van partijen in persoon wordt verwezen naar de presentielijst.
 

Uitspraak Tucht- & Geschillencollege van de NPO:

 • Ten aanzien van de feiten en omstandigheden:
  1. Op 16 juli 2016 stond in afdeling Friesland wedvlucht J28 vanuit Gennep gepland. Door slechte weersomstandigheden zijn de duiven teruggebracht naar Meppel waar zij vervolgens zijn gelost.
  2. De kortste afstand voor deze vlucht bedraagt ca. 45 km. De afstand tot het hok van eiser ca. 75 km.
  3. Omreden dat de weersomstandigheden bij een zo korte vlucht de uitslag zodanig kunnen beïnvloeden dat volgens verweerder van eerlijk spel geen sprake meer is, heeft verweerder na het sluiten van de vlucht J28 besloten deze vlucht niet te laten meetellen voor de kampioenschappen.
  4. Eiser stelt dat verweerder voor het door haar genomen besluit zodoende de “spelregels” achteraf heeft gewijzigd.
    
 • Verloop van de hoorzitting: 
  1. Eiser verwijst naar hetgeen door hem schriftelijk in procedure is gebracht. Hij geeft aan dat verweerder de spelregels eerst heeft gewijzigd nadat wedvlucht J28 was gesloten. Op grond daarvan meent eiser dat verweerder een onrechtmatig besluit heeft genomen om vlucht J 28 niet mee te tellen voor de kampioenschappen.
  2. Eiser die op deze wedvlucht - die voor hem een afstand kent van 75 km. - een mooie uitslag heeft gemaakt, stelt door de uitsluiting van deze vlucht in zijn belang te zijn geschaad.
  3. Weliswaar is er geen sprake van materiële schade stelt eiser, maar het ontnemen van een goede klassering zal elke sportman ervaren als een aantasting van de eer die deze in een dergelijk geval toekomt.
  4. Verweerder geeft in zijn verweerschrift uitgebreid aan waarom zij het tot het besluit om vlucht J28 niet voor de kampioenschappen mee te tellen zijn gekomen. Eerst om 13.40 uur werd haar bekend dat de duiven waren gelost in Meppel en niet in Gennep.
  5. Aangezien de duiven al rond 14.40 uur de thuishaven zouden kunnen bereiken, resteerde te weinig tijd voor overleg welke status aan deze vlucht zou moeten worden toegekend. Bij de vraag wel of niet tellen voor het kampioenschap bleek dat er aangaande zulk een situatie nooit eerder enige besluitvorming heeft plaats gevonden.
  6. Verweerder heeft er toen voor gekozen zorgvuldig overleg te voeren met en navraag te doen bij derden, hoe met deze kwestie om te gaan. Daaruit is uiteindelijk het besluit voortgekomen om vlucht J28 niet te tellen voor de kampioenschappen.
    
 • Overwegingen:

Het College concludeert dat er aangaande het wel of niet meetellen van de uitslag voor de kampioenschappen van een vlucht met een (te) korte afstand, nooit enige regelgeving is ontwikkeld. Van het wijzigen van regels na het sluiten van vlucht J28 is om die reden geen sprake.

Vervolgens stelt het College zich de vraag of het niet meetellen van vlucht J28 redelijk en billijk was of dat het belang van eiser zwaarder dient te wegen. Zij vindt dat laatste niet.

Eiser heeft aangegeven dat er voor hem geen sprake was van materieel belang. Zijn enige belang was die van de eer die hem toekwam vanwege zijn goede uitslag op vlucht J28.

 Het College is van mening dat die eer hem al is toe gevallen en nog steeds toe valt, nu is gebleken dat de betreffende vlucht bij Compuclub nog op het uitslagentableau voor komt. Om die reden acht zij het besluit van verweerder redelijk en billijk en in lijn met de algemene rechtsopvattingen dienaangaande. 

Uitspraak:

 • Het College wijst de eis van eiser af.
 • Veroordeelt eiser verder tot betaling van de proceskosten van het geschil, welke hoofdzakelijk bestaan uit reiskosten van de leden van de Kamer in het geschil. Deze kosten worden vastgesteld op een totaalbedrag van € 150,00
 • Dit bedrag dient door eiser binnen 14 dagen na verzending van de uitspraak te worden voldaan door storting of overschrijving op bankrekening NL42 INGB 0687212642 t.n.v. NPO Veenendaal onder vermelding van Fonds Rechtspleging en het dossiernummer van deze zaak. Bij niet tijdige betaling wordt het bedrag verhoogd met de wettelijke rente welke thans 2% per jaar bedraagt.

Tegen deze uitspraak kan door partijen op basis van Artikel A31 van het Reglement Rechtspleging binnen veertien dagen na verzending van de uitspraak, beroep worden aangetekend bij het Beroepscollege NPO

 Aldus gedaan op 12 september 2016 en verzonden op 12 september 2016.

Realisatie door Four Digits op basis van Plone.