Persoonlijke hulpmiddelen

Home > Over NPO > Rechtsgang > Uitspraken 2016 > Onderzoek naar controle op eigendomsbewijzen in de vereniging
Dossier: 16.2.1105

Onderzoek naar controle op eigendomsbewijzen in de vereniging

Naar aanleiding van een uitspraak van het Tucht- en Geschillencollege heeft de Aanklager een opdracht gekregen onderzoek te doen naar een vereniging van een basislid dat met andermans duif heeft gespeeld. Onderzocht wordt in hoeverre de vereniging nalatig is geweest. De zaak is geseponeerd (datum verzending sepot 16.2.1105: 10 maart 2016)

Sepot

Samenvatting besproken zaken, tijdens gesprek d.d. 1 maart 2016 te [Vestigingsplaats vereniging]

Aanwezig zijn: de heer BA, secretaris [vereniging], de heer RK [voormalig secretaris] van [vereniging] en L.J. Krijgsman, Aanklager NPO (hierna: A)

Reden gesprek: het Tucht- en Geschillencollege heeft in de uitspraak in de zaak tegen [basislid] (vliegen met andermans duif, dossiernummer 15.2.1130) A verzocht een onderzoek in te stellen naar het handelen of nalaten van [vereniging] te [vestigingsplaats].

Verslag van het gesprek:

  1. A heeft met BA afgesproken om hok- en entlijsten te controleren/bekijken vanaf 2011 tot en met heden. 
  2. In het verenigingsgebouw te [vestigingsplaats] was BA aanwezig, terwijl ook RK aanwezig was, omdat hij de voormalige secretaris was. 
  3. A trof een nette, ordelijke administratie aan. 
  4. De hok- en entlijsten van 2014 en 2015 waren aanwezig, de overige (eerdere jaren) niet (meer). Daarvoor is ook geen bewaarplicht, aldus RK. 
  5. Afdeling 11 controleert regelmatig hok- en entlijsten van haar verenigingen, zo ook van [vereniging]. Op een enkel foutje na (geen vermelding van een jaartal) zijn die hoklijsten allen in orde bevonden. 
  6. Per mail heeft de voorzitter van [vereniging] aan A (voorafgaand aan het gesprek) laten weten dat [basislid] tijdens het vlieg seizoen pas lid werd (dat klopt met ontvangen informatie van de NPO) en dat [basislid] de bewuste duif heeft laten chippen door een student, die dat te goeder trouw, buiten het bestuur om, heeft gedaan. 
  7. A heeft geconstateerd dat [vereniging] ordelijk administratie houdt, dat de Afdeling in voorkomende gevallen weinig of geen aanmerkingen heeft, zodat A zich niet aan de indruk kan onttrekken dat [vereniging] in de kwestie-[basislid] niet bewust fouten heeft gemaakt, er niet met de pet naar heeft gegooid, en dat de vereniging staat voor eerlijk spel, conform de reglementen. 
  8. Ter aanvulling van het gespreksverslag merkt A op dat hij deze zaak jegens [vereniging] zal seponeren, nu niet is gebleken van wanbeleid, en er geen sprake lijkt te zijn van enig plichtsverzuim.
Realisatie door Four Digits op basis van Plone.