Persoonlijke hulpmiddelen

Home > Over NPO > Rechtsgang > Uitspraken 2016 > Bezwaar tegen uitsluiting verenigingsfuncties door vereniging
Dossier 16.1.421

Bezwaar tegen uitsluiting verenigingsfuncties door vereniging

Aan het basislid is door het Bestuur van de vereniging zijn functie als “Gegevensverwerker Computer” is. Daarnaast vindt het basislid dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur.

UITSPRAAK van het Tucht- en Geschillen College van de Nederlandse Postduivenhouders
Organisatie, hierna te noemen het college.

De behandelende kamer van het College bestaande uit de heren P.E. Fidder fungerend voorzitter, N.A. Meuwsen fungerend secretaris , G. A. Baas lid. (Collegelid H. Lemmen niet beschikbaar voor deze zaak).

In vergadering bijeen te Veenendaal op 11 april 2017, ter behandeling van het geschil bekend onder dossiernummer 16.1.421.

Opgeroepen en ter zitting verschenen zijn:
Eiser: [Basislid]
Verweerder: Bestuur [Vereniging] 

Verschenen zijn:
Eiser: De heer [Basislid]
Namens [Vereniging] de heer [voorzitter]
de heer [Secretaris], de heer [Bestuurslid]

Ten aanzien van de bevoegdheid.
Op grond van het bepaalde in artikel 31, lid a. van de statuten N. P. O. en artikel A2.2, A3.1, en G.1 van het Reglement Rechtspleging NPO acht het College zich bevoegd het onderhavige geschil in behandeling te nemen.

Openbaarheid.
Door het college is geen bezwaar tegen de openbaarheid van de zitting ontvangen. (artikel A13 reglement rechtspleging NPO)

Omschrijving van het geschil:
Eiser stelt dat Verweerder hem op onreglementaire wijze zijn functie binnen zijn vereniging van “Gegevensverwerker Computer” heeft ontnomen.
Eiser stelt dat Verweerder zich daarnaast schuldig maakt aan onbehoorlijk bestuur. Dit vanwege het gegeven dat Verweerder de regelgeving van de NPO niet zou naleven. 

Eis van Eiser:
Eiser wenst naast genoegdoening, dat het College Verweerder wijst op de verplichting, de regelgeving van de NPO te volgen.

Behandeling ter zitting:

 1. Eiser stelt dat de combinatie Keunen-Nijssen (lidnummer 23469023) misbruik maakt van omstandigheden.
  Zij zou door vermenging van haar duifgegevens met die van de combinatie Mevrouw Keunen-Nijssen (lidnummer 23460954), voordeel trekken in de puntentelling van de Vitesse/Midfond. Een aantal van de duiven van de combinatie Keunen-Nijssen zou ten behoeve van die vermenging op de inkorflijst zijn geplaatst van de combinatie Mevrouw Keunen-Nijssen.
 2. Daarnaast stelt Eiser dat de heer Keunen zich, in zijn functie van voorzitter, als een dictator gedraagt en zich daarbij niet gebonden voelt door de regelgeving van de NPO. Dit zou met name zijn gebleken uit het gegeven dat op 16 juli 2016 ineens 70 duiven op naam van de combinatie Mevrouw Keunen-Nijssen werden ingekorfd, terwijl er van dit aantal geen hoklijst in de computer aanwezig was.
  Toen Eiser de heer Keunen hierover aansprak, zou deze zo furieus zijn geworden dat hij Eiser onder beroep op zijn bevoegdheid als voorzitter, zijn functie van “Gegevensverwerker Computer ”heeft ontnomen.
 3. Tenslotte beticht Eiser Verweerder van onbehoorlijk bestuur. Verweerder zou geen controle uitoefenen op entlijsten, inkorflijsten, kennelijk zieke duiven en daarbij in het algemeen het NPO reglement wensen na te leven naar eigen inzicht.
 4. Verweerder verwijst naar het schriftelijk verweer dat zij tijdens de zitting in heeft gebracht. Elementair is, zo pleit Verweerder, dat bij de invulling van een bestuursfunctie, altijd geluisterd moet worden naar de wensen van de leden. Een bestuurder dient verantwoordelijkheid te durven nemen in het belang van die leden en te trachten zoveel mogelijk met de tijd mee te gaan. Besturen doe je niet alleen naar de letter van de wet stelt Verweerder.
  Een bestuurder die dat wel doet wordt te vaak voor het blok gesteld, te vaak lijnrecht tegenover de leden gezet.
  Het belang van de sport vraagt hierdoor om besturen naar de geest van de wet.
 5. Verweerder stelt dat Eiser nooit een officiële functie binnen haar vereniging heeft vervuld. Eiser heeft op geheel vrijwillige wijze de gegevens van de inkorflijsten ingebracht in de computer. Uit een functie waarvoor je nooit bent aangesteld kun je volgens Verweerder ook officieel niet worden uitgezet.

Overwegingen van het College:
Het College erkent dat bestuurders niet altijd volgens de letter van de wet kunnen besturen. Redelijk- en billijkheid geeft hen daarbij enige ruimte. Een ruimte die zij soms nodig hebben. In een snel veranderende wereld lopen reglementen immers vaak achter de feiten aan. Dit vraagt van bestuurders een grote mate van verantwoordelijkheid bij het nemen van besluiten. Enige flexibiliteit ten aanzien van de regelgeving is daarbij vaak onvermijdelijk.

Die flexibiliteit mag echter nooit de kern aantasten van de doelstelling van de betreffende rechtsregel. Met name de regelgeving ten aanzien van de registratie van entingen, inkorflijsten en kennelijk zieke duiven dient volgens de letter van de wet te worden toegepast. Hier past geen vrije interpretatie omreden dat de gevolgen ervan kunnen leiden naar grote economische schade en/of oneerlijk spel. Verweerder had moeten onderkennen dat zij zich bij het nalaten van het controleren van de entlijsten, de inkorfstaten en kennelijk zieke duiven, teveel vrijheid ten aanzien van de regelgeving heeft toegekend.

 Uitspraak van het College:
Het College acht onbehoorlijk bestuur van Verweerder niet bewezen. Althans niet van een zodanig aard dat hiervoor maatregelen aan Verweerder dienen te worden opgelegd. Wel wijst het College Verweerder er op dat zij in haar wijze van besturen, gehouden is aan de reglementen van de NPO.

Ten aanzien van de ontzetting uit de functie van Eiser kan het College het verweer van Verweerder volgen.
Dat wil niet zeggen dat zij de handelwijze van Verweerder hierin chique vindt. Juist vrijwilligers moeten worden gekoesterd in een tijd waarin nog weinig mensen zich hiervoor beschikbaar wensen te stellen.

Tegen deze uitspraak bestaat de mogelijkheid tot het inbrengen van beroep. (artikel A 31 Reglement Rechtspleging NPO.)

Het College bepaalt dat Verweerder de proceskosten van het geschil dient te betalen. Deze worden vastgesteld op een totaalbedrag van € 150,00. Dit bedrag dient binnen 14 dagen na verzending van deze uitspraak te worden voldaan door storting of overschrijving op bankrekening nr. NL42INGB 068.72.12642 t.n.v. NPO Veenendaal onder vermelding van Fonds Rechtspleging en dossiernummer.

Bij niet tijdige betaling wordt het bedrag verhoogd met een wettelijke rente welke thans 2% per jaar bedraagt.

Aldus uitspraak gedaan op 29 mei 2017 en verzonden op 29 mei 2017.

Realisatie door Four Digits op basis van Plone.