Persoonlijke hulpmiddelen

Home > Over NPO > Rechtsgang > Uitspraken 2016 > Problemen rond vliegen in ander samenspel en de uitslagen
Dossier 16.1.304

Problemen rond vliegen in ander samenspel en de uitslagen

Twee basisleden zijn lid van een vereniging in een ander samenspel dan waartoe hun woonplaats behoort. Om die reden worden zij niet opgenomen in de door deze CC georganiseerde wedvluchten. De leden hebben de afdeling dispensatie verzocht om te kunnen worden opgenomen in de uitslagen van de CC, maar deze wordt door de afdeling niet verleend (Verzenddatum uitspraak 16.1.304: 7 april 2016)

UITSPRAAK

Partijen:
Eiser:              [Basislid 1 en Basislid 2
Verweerder:   Bestuur Afdeling Oost-Brabant
Dossier:          16.1.304

Datum behandeling:   7 maart 2016

 Uitspraak van het Tucht- & Geschillencollege NPO, hierna te noemen: Het College.
De samengestelde behandelende kamer van het College bestaande uit:

 • De heer P.E. Fidder, fungerend voorzitter
 • De heer N.A. Meuwsen, fungerend secretaris
 • De heer D.J. van Noort, lid

Ter afdoening van het geschil tussen de heer [basislid 1] en de heer [basislid 2], beiden wonende te [woonplaats]. In de uitspraak van deze zitting, nader te noemen “Eiser” en het Bestuur van Afdeling Oost-Brabant, nader te noemen “Verweerder”.
 

 • Omschrijving van het geschil:

Eiser is woonachtig in [woonplaats] en lid van [vereniging 1] in [plaats 2]. [Plaats 1] valt binnen het concoursgebied van de [CC x]. Om die reden wordt Eiser niet opgenomen in de door de [CC y] georganiseerde wedvluchten. Eiser verzoekt dispensatie om te kunnen worden opgenomen in de uitslagen van [CC y]. Deze dispensatie is haar door Verweerder bij een berichtgeving van 9 november 2015 onthouden.

 • Ten aanzien van de bevoegdheid van de Kamer:

Op grond van het bepaalde in Artikel 29 lid 1 van de Statuten NPO en Artikel A2.2, A3 en A4 en Artikel G.1 van het Reglement Rechtspleging NPO, acht het College zich bevoegd de onderhavige zaak in behandeling te nemen.

 •  Opgeroepen partijen:

- Eiser:              De heer [Basislid 1 en Basislid 2].
- Verweerder:   Bestuur Afdeling Oost-Brabant
Voor aanwezigheid in persoon wordt verwezen naar de presentielijst van dit geschil.

 Uitspraak Tucht- & Geschillencollege van de NPO:

 

 • Ten aanzien van de feiten en omstandigheden:
 1. Verweerder heeft Eiser middels haar mailbericht van 9 november 2015 er op gewezen dat zij op grond van de regelgeving hieromtrent, bij een overgang van Eiser naar [vereniging 1], niet zou worden opgenomen in de door [CC y] georganiseerde wedvluchten. De gebondenheid aan een bepaalde CC wordt bepaald door de coördinaten van de plaats waar het hok staat, van waaruit wordt gespeeld. Verweerder is bevoegd de concoursgebieden te bepalen. De indeling ervan wordt jaarlijks gepubliceerd in het jaarboek van de Afdeling.
 2. Eiser heeft bij haar brief van 14 februari 2016 rechtmatig bezwaar ingebracht tegen het besluit van Verweerder om Eiser, de door haar gevraagde dispensatie te onthouden. 
 • Het verloop van de zitting: 
 1.  Eiser stelt dat zij bij haar overgang in 2014 naar [vereniging 1], er door Verweerder niet formeel is op gewezen dat een overgang naar [CC y] automatisch in zou houden dat Eiser niet zou worden opgenomen in de uitslag van deze CC. Eiser geeft aan dat haar mondeling is medegedeeld dat dit het gevolg van een overgang zou zijn. Dat zij meende hier geen waarde aan te hoeven hechten komt voort uit haar vaststelling dat vier andere leden binnen de [CC y], waarvan de coördinaten eveneens buiten dit concoursgebied liggen, wel in die uitslag voorkomen.
 2. Weliswaar heeft [CC y] [vereniging 1] verzocht om Eiser het lidmaatschap te weigeren, maar [vereniging 1] heeft dat verzoek naast zich neergelegd en Eiser als volwaardig lid in haar bestand opgenomen. Eiser stelt dat zij op grond van die kwaliteit van lidmaatschap er op vertrouwde en dat ook mocht doen, dat zij normaal in de uitslag van [CC y] zou worden opgenomen.
 3. Dat Eiser bij PV [vereniging 1] lid is geworden komt mede voort uit het gegeven van de kortste reistijd. Als zij zich bij de vereniging in [plaats 3], had aangemeld, had zij steeds een afstand van 27 km. moeten afleggen terwijl de af te leggen weg naar [vereniging 1] maar 7,5 km bedraagt. Wekelijks zou dat ca. 100 km. meer reistijd hebben ingehouden. Overigens was er wel een vereniging met een kortere reistijd waar zij zich had aan kunnen melden, maar dat was voor haar geen optie.
 4. Eiser stelt gedupeerd te zijn in de mogelijkheden mee te kunnen doen aan deelname van nationale kampioenschappen, nu zij geen klassering heeft in de uitslagen van [CC y] indhoven. Daarnaast stelt zij dat die gang van zake strijdig is met de regelgeving vermeld in de Statuten NPO (artikel 3. Lid 1.)
 5. Verweerder stelt dat de regelgeving van overgang van de ene CC naar de andere voldoende duidelijk is. Jaarlijks publiceert zij de indeling van haar concoursgebieden in haar jaarboek.
 6. Dat enkele andere liefhebbers, waarvan de coördinaten eveneens buiten het concoursgebied liggen, wel in genoemde uitslag voortkomen, is een gevolg van oud recht dat zij hebben meegenomen bij hun overgang naar hun nieuwe concoursgebied.
 7. Verweerder stelt dat Eiser wist of had kunnen weten dat zij bij een lidmaatschap van [vereniging 1], niet zouden worden opgenomen in de uitslag van [CC y]. Niet alleen is zij daar mondeling op gewezen, zoals Eiser bevestigt, maar ook de regelgeving hieromtrent, had haar duidelijk had moeten zijn, nu de Afdeling de concoursgebieden jaarlijks in haar jaarboek vermeldt.
 8. Van een “herenakkoord” tussen twee CC`s is geen sprake stelt Verweerder. Dat zou ook niet kunnen omdat de concoursgebieden niet door de CC`s worden vastgesteld maar door het bestuur van de Afdeling.
 9. Overigens bestaat voor Eiser wel de mogelijkheid om deel te kunnen nemen aan het CC-spel van de CC waar haar coordinaten liggen. Naar de mening van Verweerder ontstaat hieruit de mogelijkheid om toch mee te kunnen doen aan nationale competities.
   
 • Overwegingen van het College:
 1. Eiser heeft om haar moverende reden er de voorkeur aan gegeven lid te worden bij een vereniging in het concoursgebied van [CC y]. Dat die keuze met zich mee zou brengen dat Eiser niet zou worden opgenomen in de uitslag van die CC, was haar bekend of had haar bekend kunnen zijn. Eiser heeft immers toegegeven dat het haar duidelijk is gemaakt dat overgang het niet opnemen in de uitslag van [CC y] als gevolg had of zou hebben. Dat zij bij haar keuze in overgang, zich op gelijk recht meende te kunnen beroepen als dat van een viertal leden, waarvan de coördinaten eveneens buiten CC Eindhoven liggen, was evenwel een voorbarige conclusie. Bij die leden was immers sprake van het van toepassing zijn van “oud recht”. Dat recht is echter niet op Eiser van toepassing.
 2. Artikel 13 lid 1 b van het Huishoudelijk Reglement NPO geeft onmiskenbaar aan dat indien de coördinaten van het Basis lid zijn gelegen buiten het Samenspel waartoe de Basisvereniging hoort, dat Basis lid wordt opgenomen in de uitslagen van het Samenspel waar zijn coördinaten zijn gelegen. Ook haar conclusie dat zij niet kan meedingen naar nationale kampioenschappen is niet juist. Het kunnen blijven nemen aan het CC-spel van de CC waar de coördinaten liggen, biedt haar die mogelijkheid grotendeels wel, mits er sprake is van gelijke lossing vanaf dezelfde losplaats en mits zij zelf maatregelen hiervoor treft door afspraken te maken met de betreffende CC ten aanzien van het aanleveren van de wedvluchtbescheiden.

Uitspraak:

 1. Het College wijst de vordering om dispensatie af.
 2. Bepaalt dat Eiser de proceskosten van het geschil dient te betalen. Deze worden vastgesteld op een totaalbedrag van € 150,-. Dit bedrag dient binnen 14 dagen na verzending van deze uitspraak te worden voldaan door storting of overschrijving op bankrekening nummer NL42 INGB 0687212642 (BIC INGB NL2A) onder vermelding van Fonds Rechtspleging en dossiernummer.
  Bij niet tijdige betaling wordt het bedrag verhoogd met een wettelijke rente welke thans 2% per jaar bedraagt.


Aldus uitspraak gedaan 6 april 2016 en verzonden op 7 april 2016

Realisatie door Four Digits op basis van Plone.