Persoonlijke hulpmiddelen

Home > Over NPO > Rechtsgang > Uitspraken 2016 > Problemen rond vliegen in een andere kring en de uitslagen
Dossier 16.1.902

Problemen rond vliegen in een andere kring en de uitslagen

Bij een eerder geschil zijn basislid en afdeling overeen gekomen dat eiser lid mag worden in een vereniging buiten zijn samenspel, dit onder de voorwaarden/consequenties als gesteld in Artikel 13 HHR. Eiser is thans lid van een andere vereniging in dat samenspel en verzoekt de afdeling hem als volwaardig lid aan te merken en hem als zodanig ook te laten mee concoursen in deze kring. De afdeling wil hier niet aan meewerken (verzenddatum uitspraak 16.1.902: 4 april 2016).

Uitspraak 

De samengestelde behandelende kamer van het College bestaande uit:
-          De heer P.E. Fidder               fungerend voorzitter
-          De heer N.A. Meuwsen        fungerend secretaris

Zitting houdende te Veenendaal op maandag 14 maart 2016, ter behandeling van het geschil tussen de heer [eiser] wonende te [woonadres] en het bestuur Afdeling 9 van de N.P.O.

 • Omschrijving van het geschil:

Eiser heeft zich in juli 2013 aangemeld om lid te worden bij [vereniging 1] gevestigd in [plaats 1]. Naar aanleiding van deze aanmelding heeft de secretaris van genoemde vereniging contact opgenomen met de secretaris van Afdeling 9 en hem om advies gevraagd met betrekking tot de mogelijkheid om Eiser toe te laten als lid van [vereniging 1].

Het bestuur van Afdeling 9 heeft bij haar mail van 17 oktober 2013 [vereniging 1] laten weten een overgang van Eiser naar die vereniging niet toe te staan. Zij wijst hierbij naar in het verleden gemaakte afspraken over de Kringgrenzen in Afdeling 9.

Eiser heeft bij brief van 20 december 2013 gemotiveerd bezwaar gemaakt tegen de weigering van het bestuur Afdeling om mee te werken aan de overgang van eiser naar [vereniging 1] en het Tucht- en Geschillen College verzocht uitspraak te doen in het geschil.

Tijdens de behandeling van dat geschil zijn partijen overeen gekomen dat Eiser lid mag worden van [vereniging 1] te [plaats 1], dit onder de voorwaarden/consequenties als gesteld in Artikel 13 HHR. Eiser is thans lid van [vereniging 2] te [plaats 1].

Eiser verzoekt Verweerder toestemming vanwege zijn huidige lidmaatschap bij [vereniging 2], hem als volwaardig lid aan te merken en hem als zodanig ook te laten mee concoursen in Kring x van [CC plaats 1].

Nu het bestuur Afdeling, Eiser haar medewerking daarvoor onthoudt, wenst Eiser het geschil voor de leggen aan het College.

 • Ten aanzien van de bevoegdheid van de Kamer:

Op grond van het bepaalde in Artikel 29 lid 1 van de Statuten NPO en Artikel A2.2,  A3 en A4 en Artikel  G.1 van het Reglement Rechtspleging NPO, acht het College zich bevoegd de onderhavige zaak in behandeling te nemen.

 • Oproepen partijen:

De volgende partijen zijn voor de zitting van 18 februari 2014 opgeroepen aanwezig te zijn:

 1. Namens Verweerder:  [secretaris] en de heer [bestuurslid].  Beiden zijn  gevolmachtigd door het bestuur Afdeling haar in rechte te vertegenwoordigen..
 2. Eiser: [Eiser],
 3. Raadsman van Eiser: [Raadsman]
 4. De heer [basislid vereniging 3]

 Voor aanwezigheid van partijen in persoon wordt verwezen naar de presentielijst.

Uitspraak Tucht- & Geschillencollege van de NPO:
 

 • Ten aanzien van de feiten en omstandigheden:
 1. Om gezondheidsredenen en vanwege het feit dat een duivenvriend die lid is van [vereniging 1} en Eiser wilde bijstaan bij het verzorgen en inkorven van zijn duiven waardoor hij de duivensport kon blijven beoefenen, wenste Eiser in een eerder geschil, ondanks dat hij woont in het spelgebied van kring y van Afdeling 9, lid te mogen zijn van [vereniging 1]. [Vereniging 1] valt onder Kring x van Afdeling 9. In dat geschil is Eiser met Verweerder overeen gekomen dat hij lid bij deze vereniging mag worden, dit echter onder de voorwaarden en consequenties die dat lidmaatschap vanwege die Artikel 13 HHR met zich meebrengt.
 2. Eiser is thans lid van [vereniging 2] waarvan het spelgebied eveneens in Kring x ligt. Omreden dat Eiser woont in het vlieggebied van kring y is Eiser evenwel gebonden aan de overeenkomst met Afdeling 9 door haar gemaakt op 18 februari 2014. Inhoudelijk betekent die overeenkomst dat Eiser lid mag zijn bij een vereniging binnen kring x en mag concoursen in die kring, maar dat hij daarbij wordt geplaatst in de uitslagen van kring y.
   
 •  Verloop van de hoorzitting:
 1. Eiser verwijst naar hetgeen door hem schriftelijk in procedure is gebracht. Daarnaast geeft hij aan alleen maar tegenwerking van Verweerder te hebben gekregen in zijn verzoek om te worden geplaatst in de uitslag van kring x. Dit ondanks dat zijn vereniging [vereniging 2], Verweerder ook heeft gevraagd om Eiser mee te laten concoursen in kring x en op te nemen in die uitslag van die kring. Dit niet alleen om onverwachte en onvoorziene problemen te voorkomen, maar ook vanwege het feit dat Eiser maar 3,5 km van de grens van het clublokaal van [vereniging 2] woont.
 2. Eiser wijst het College er op dat de heer [Basislid 4], (die 700 ml verder richting plaats 1 woont) en de heer [basislid 5], beiden wel in Kring y spelen en in die uitslag worden opgenomen terwijl die toch echt binnen het spelgebied van kring x wonen. Waarom mogen zij wel in een andere kring spelen dan zij horen en daar ook in de uitslag worden opgenomen en ik niet vraagt Eiser het College.
 3. Ook veel Duitse leden spelen in onze Afdeling in verkeerde kringen maar worden ook in de uitslag van die kringen opgenomen, stelt Eiser. Waarom kan dat wel en wordt mij de gevraagde dispensatie geweigerd, vraagt hij.
 4. [Raadsman] doet een beroep op de verklaring van het Bestuur NPO dat leden over en weer lid mogen worden buiten hun landsgrenzen en worden geplaatst op de uitslag van het samenspel waar zij daar dan vliegen. Als dat wordt toegestaan dan ligt het toch voor de hand dat die mogelijkheid ook binnen de grenzen van de kringen moet open staan, betoogt hij.
 5. Verweerder geeft aan dat het voor Eiser, voor het behalen van kampioenschappen niet of nauwelijks uitmaakt in welke kring hij speelt. De gewonnen punten binnen een kring tellen immers gewoon voor het kampioenschap van die kring, dus integraal ook voor de hogere kampioenschappen.
 6. Op de vraag van de voorzitter van het College of Eiser nu feitelijk eist, dit in afwijking van de overeenkomst van 18 februari 2014, de oude toestand, dus de toestand van voor die overeenkomst van 2014, terug te willen, geeft Eiser aan dat dat het geval is.
 7. Verweerder wijst het College er op, nu blijkt dat Eiser zijn eis heeft gewijzigd en terug wil naar de situatie van voor 18 februari 2014, hij hiervoor eerst een verzoek bij het Bestuur Afdeling had moeten neerleggen en pas bij een weigering van dat verzoek door haar, de gang naar het Tucht- en Geschillen voor hem open staat. Dit heeft Eiser verzuimd en om die reden beroept Verweerder zich op niet-ontvankelijkheid van Eiser in het geschil. 
   
 • Overwegingen:

Het College is het met Verweerder eens dat nu Eiser zijn eis heeft gewijzigd en uitdrukkelijk de situatie van voor 18 februari 2014 terug wenst, hij daarvoor eerst een verzoek had moeten voorleggen aan het Afdelingsbestuur. Nu dat niet is gebeurd acht het College Eiser om procedurele redenen niet-ontvankelijk in het door hem aangespannen geschil bij het College.

Uitspraak:

 • Het College verklaart Eiser in zijn eis niet-ontvankelijk. Door deze niet-ontvankelijkheid blijft Eiser gebonden aan de overeenkomst van 18 februari 2014,
 • Veroordeelt Eiser verder tot betaling van de proceskosten van het geschil welke hoofdzakelijk bestaan uit reiskosten van de leden van de Kamer in het geschil. Deze kosten, vastgesteld op een totaalbedrag van € 150,-

 

Dit bedrag dient door Eiser binnen 14 dagen na verzending van de uitspraak te worden voldaan door storting of overschrijving op bankrekening NL42INGB 0687212642 t.n.v. NPO Veenendaal onder vermelding van Fonds Rechtspleging en het dossiernummer van deze zaak. Bij niet tijdige betaling wordt het bedrag verhoogd met de wettelijke rente welke thans 2% per jaar bedraagt.

Tegen deze uitspraak kan door partijen op basis van Artikel A31 van het Reglement Rechtspleging, binnen veertien dagen na verzending beroep worden aangetekend bij het Beroepscollege NPO

Aldus gedaan op 30 maart 2016 en verzonden op 4 april 2016

Realisatie door Four Digits op basis van Plone.