Persoonlijke hulpmiddelen

Home > Over NPO > Rechtsgang > Uitspraken 2016 > Vereniging wil dat lid uit ander samenspel zonder beperkingen mee kan spelen
Dossier 16.1.906

Vereniging wil dat lid uit ander samenspel zonder beperkingen mee kan spelen

Vereniging stelt dat Afdeling 9, hierna te noemen verweerder, ten onrechte haar verzoek heeft afgewezen om hun lid [betrokkene] uit [woonplaats], hierna te noemen het lid, met alle leden van hun vereniging mee te laten spelen in [Kring x]. Het lid woont tegen de grens van [Kring x], maar speelt in [Kring y]. Verzenddatum uitspraak 16.1.906: 20 april 2016

Uitspraak

van het Tucht- en Geschillencollege NPO van de Nederlandse Postduivenhouders Organisatie, hierna te noemen het College.  De behandelende kamer van het College, bestaande uit de heren H. Lemmen, Reuver (fungerend voorzitter), H. Berkers, Geldrop (fungerend secretaris) en de heer F. Dijkman, Best, bijeen te Veenendaal 13 april 2016 ,ter behandeling van een Geschillenzaak, welke via Bureau Rechtspleging van de N.P.O, aan het College werd voorgelegd onder dossiernummer 16.1.906. 

 • Kennisnemende van:

het schrijven, d.d. 21 maart 2016, van [vereniging], verenigingsnummer [nummer] te [vestigingsplaats], hierna te noemen appellant, waarin zij stelt dat Afdeling 9, hierna te noemen verweerder, ten onrechte hun verzoek heeft afgewezen om hun lid [betrokkene] uit [woonplaats], hierna te noemen het lid, met alle leden van hun vereniging mee te laten spelen in [Kring x]. Het lid woont tegen de grens van [Kring x], maar speelt in [Kring y].

 • Ten aanzien van de bevoegdheid:

Dat het College op voet van het bepaalde in artikel 31 lid 6 van de Statuten NPO en artikel G1 lid 1 van het Reglement Rechtspleging niet anders kan doen dan de klacht in behandeling te nemen.

 • Ten aanzien van de klacht:

De klacht is ontvankelijk.

 • Ten aanzien van de procedure:

Appellant werd vertegenwoordigd door de bestuursleden [penningmeester], [secretaris] en [basislid].
Verweerder werd vertegenwoordigd door [secretaris] en [bestuurslid]

 • Ten aanzien van de feiten en omstandigheden:
  • dat het lid zich al in 2013 heeft aangemeld bij een vereniging in [vestigingsplaats]. 
  • De Afdeling heeft toen geen goedkeuring voor een overgang naar die vereniging gegeven met verwijzing naar de in het verleden gemaakte afspraken over de Kringgrenzen in Afdeling 9. Hierop heeft het lid de zaak voorgelegd aan de T(ucht) en G(eschillen) C(ommissie).  De behandelende kamer heeft de zaak onder dossiernummer 14.1.902 op 18 februari 2014 besproken met de partijen. Ter zittingen zijn die overeengekomen dat het lid zich mocht aansluiten bij de vereniging in [vestigingsplaats] onder de voorwaarden als verwoord in Artikel 13 van het Huishoudelijk Reglement;
  • dat appellant de zaak nu opnieuw aanspant, na wederom een afwijzing te hebben ontvangen van verweerder, komt door het verloop van het seizoen 2015 dat dermate veel frustraties heeft opgeleverd voor het lid door het niet worden opgenomen in de uitslag van [Kring x] én het pas na problemen worden opgenomen in de uitslag van [Kring y], dat hij bang is dat het voor het lid teveel wordt en dat hij zal stoppen met de duivensport;
  • dat een potentieel nieuw lid, nu wonend in [woonplaats], op de hoogte van deze problemen voorlopig maar geen lid wordt. Dat verweerder, volgens appellant, zijn taak om de duivensport te bevorderen niet naar behoren uitvoert;
  • dat verweerder stelt dat er geen sprake is van nieuwe feiten en dat de afspraken, die gemaakt zijn in de vorige zaak, duidelijk zijn. De unieke werkgebieden blijven gelden totdat de A(lgemene) L(eden) V(ergadering) van Afdeling 9 wijzigingen aanbrengt;
  • dat verweerder op de vraag van het College of ingeval beide Kringen x en y akkoord zouden gaan met een overgang, hij ook zou instemmen, niet negatief reageerde en zelfs bereid zou zijn daarvoor de ALV op korte termijn bijeen te roepen. Appellant echter reageerde nogal sceptisch “omdat dat toch niet zou lukken”;
    
 • Ten aanzien van de conclusie:
  • dat het College vaststelt dat de situatie voor het lid en ook voor het potentiële nieuwe lid ontmoedigend is. Het lid heeft de onbevredigende situatie weliswaar mede zelf veroorzaakt maar dat gezegd zijnde, blijft de situatie, menselijk gezien, onbevredigend;
  • dat het College echter niet het reglement kan veranderen, zoals ook al het vorige College oordeelde. Dat de Kringgrenzen en de overgang van de ene naar de andere Kring alleen door de ALV kunnen worden veranderd;
  • dat het College wel van mening is dat hierin, in het belang van de duivensport, een actievere rol van verweerder mag worden verwacht. Waarmee niet gezegd is dat hij dan ook succesvol zal zijn.
    

Uitspraak doende:

 • Het College stelt in alle redelijkheid vast dat verweerder niet verweten kan worden dat hij het verzoek van appellant heeft afgewezen maar roept verweerder op pogingen te ondernemen en te onderzoeken of overgangen van de ene naar de andere Kring mogelijk zouden kunnen worden. 
 • Het College komt niet tegemoet aan de klacht van de appellant.
 • Bepaalt verder dat appellant en verweerder elk de helft van de proceskosten van het geschil zullen betalen, te bepalen op € 250,-  zijnde hoofdzakelijk kilometervergoedingen voor de collegeleden op de zittingsdag.  Dit bedrag dient binnen 14 dagen na verzending van deze uitspraak te worden voldaan door storting of overschrijving op bankrekening nummer NL42INGB0687212642 t.n.v. NPO Veenendaal onder vermelding van Fonds Rechtspleging en dossiernummer.

Tegen deze uitspraak van het College kan door partijen krachtens Artikel A31 van het Reglement Rechtspleging  binnen 14 dagen na dagtekening van de uitspraak beroep worden aangetekend bij het Beroepscollege NPO, door een brief te richten aan het bureau NPO, Secretariaat Rechtspleging, Postbus 908, 3900 AX Veenendaal, terwijl tegelijkertijd een bedrag van  €45,00 moet worden overgemaakt op bankrekening nummer NL42INGB0687212642 t.n.v. NPO Veenendaal onder vermelding van “Fonds Rechtspleging”en het dossiernummer.

Aldus gedaan te Geldrop 16 april 2016 en verzonden op 20 april

Realisatie door Four Digits op basis van Plone.