Persoonlijke hulpmiddelen

Home > Over NPO > Rechtsgang > Uitspraken 2016 > Verzoek tot dispensatie vanwege gedwongen overgang
Dossier 16.1.816

Verzoek tot dispensatie vanwege gedwongen overgang

De onderhavige zaak betreft een beroep van GOU tegen de uitspraak van het Tucht- en Geschillencollege NPO d.d. 23 december 2016.

BESLISSING

van het

BEROEPSCOLLEGE VAN DE NEDERLANDSE POSTDUIVENHOUDERSORGANISATIE

Betreffende het beroep tegen de uitspraak van het Tucht- en Geschillencollege NPO

d.d. 23 december 2016.

Dossiernummer: B 16.1.816

Partijen: Gedaagde

Gelders Overijsselse Unie (GOU)

Gevestigd te Doesburg

verzoekster

Gemachtigde: de heren Poel, Ten Dolle en Van den Berg

Eiser: [Basislid NPO]

Partijen zullen hierna worden aangeduid als GOU en [Basislid NPO]

BESTREDEN UITSPRAAK

De onderhavige zaak betreft een beroep van GOU tegen de uitspraak van het Tucht- en Geschillencollege NPO d.d. 23 december 2016.

De zaak is ter zitting d.d. 03-04-2017 door het Beroepscollege NPO behandeld.

Ter zitting zijn verschenen:

GOU middels genoemde heren en [Basislid NPO] met zijn echtgenote.

ONDERZOEK TER ZITTING

Over de bevoegdheid

Het Beroepscollege is niet gebleken van feiten en omstandigheden die zouden kunnen leiden tot onbevoegdheid van het Beroepscollege. Het Beroepscollege acht zich daarom bevoegd van het beroepschrift kennis te nemen.

Over de ontvankelijkheid

Het Beroepscollege stelt vast dat er geen gemotiveerd beroepschrift is ingediend waartoe GOU op grond van artikel A31 Reglement Rechtspleging N.P.O. wel toe gehouden is. Desgevraagd deelt GOU mede dat bestuurswisselingen hiervan de oorzaak zijn. Wel heeft GOU een pleitnota ingediend enkele dagen voorafgaand aan de zitting.

Desgevraagd beroept [Basislid NPO] zich op niet-ontvankelijkheid.

Overwegingen

Het Beroepscollege stelt vast dat niet is voldaan aan het gestelde in artikel A31 Reglement Rechtspleging en acht op die grond GOU niet ontvankelijk in haar beroep.

DE BESLISSING

Het Beroepscollege verklaart het beroep van GOU niet ontvankelijk.

Het Beroepscollege veroordeelt GOU in de kosten van beide procedures zijnde € 150,00 voor de procedure in eerste aanleg en € 250,00 voor de beroepsprocedure.

Realisatie door Four Digits op basis van Plone.